Catàleg de procediments

El Catàleg de Procediments recull tots els procediments que la Universitat de les Illes Balears (UIB) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels procediments per facilitar-ne el seu ús. De cada procediment es presenta la informació disponible relacionada amb ell: destinataris, qui ho pot sol·licitar, cost, forma d'inici, documentació necessària, etc.

Es mostren els procediments oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Protecció de dades

Exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal
Denominació del procediment

Exercici del dret d’accés a les dades de caràcter personal.

Descripció

L’exercici d’aquest dret consisteix a demanar informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de catorze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret d’accés s’exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de caràcter personal, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: Formulari Dret d'accés
Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

 

Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal
Denominació del procediment

Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal.

Descripció

L'exercici d'aquest dret té com a finalitat que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de catorze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret de rectificació s'exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n’acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de caràcter personal, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el següent formulari: Formulari - Dret de rectificació
Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal
Denominació del procediment

Exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal.

Descripció

Amb l'exercici d'aquest dret demanau l'exclusió del tractament de les vostres dades personals o el cessament del tractament en els supòsits de l'article 34 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de catorze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret d'oposició s'exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de caràcter personal, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: Formulari - Exercici del dret d'oposició
Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Exercici del dret a la portabilitat
Denominació del procediment

Exercici del dret a la portabilitat

Descripció

L'exercici d'aquest dret consisteix a sol·licitar a la Universitat que transmeti les dades de la persona interessada a un altre sistema (a un altre proveïdor o prestador de serveis), sempre que les dades sobre les quals es pretengui dur a terme la transmissió estiguin sotmeses a tractament automatitzat. O bé sol·licitar, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, una còpia de les dades de caràcter personal de la persona interessada que són objecte de tractament.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas dels més joves de catorze anys, les persones amb una incapacitat reconeguda, les persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret a la portabilitat s’exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

El dret a la portabilitat sols es podrà exercir en els casos següents:

 • Que les dades siguin tractades de manera automatitzada pel responsable del tractament.
 • Que les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • Que el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte.
Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar:

Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Article 20 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Exercici del dret a la limitació de dades de caràcter personal
Denominació del procediment

Exercici del dret a la limitació de dades de caràcter personal

Descripció

L'exercici d'aquest dret consisteix a sol·licitar que no s'apliquin a les dades de caràcter personal de la persona interessada les operacions de tractament que en cada cas corresponen.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de persones més joves de catorze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret a la limitació de dades s’exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud de les dades.
 • El tractament sigui il·lícit i la persona interessada s'oposi a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, demani que se'n limiti l'ús.
 • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • La persona interessada s'hagi oposat al tractament exercint el seu dret d'oposició, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.
Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar:

Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Article 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Exercici del dret de supressió ("dret a l'oblit")
Denominació del procediment

Exercici del dret de supressió

Descripció

L’exercici d’aquest dret consisteix a sol·licitar que s'esborrin les dades de la persona interessada, o bé a impedir la difusió de la informació personal a través d’Internet.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de persones més joves de catorze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret de supressió s’exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades ("dret a l'oblit") quan:

 • Les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual varen ser recollides.
 • Es revoqui el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • La persona interessada s'oposi al tractament de les dades.
 • Les dades s'hagin tractat il·lícitament.
 • Les dades s'hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal.
 • Les dades s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigits a menors.

Sempre que, amb l'exercici d'aquest dret, no es limiti el dret a la informació, es contradigui una obligació legal o es vagi en contra de raons d'interès públic (estadístiques, recerca, salut, etc.).

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar:

Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Article 17 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades
Denominació del procediment

Exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Descripció

L’exercici d’aquest dret pretén garantir que la persona afectada no sigui objecte d'una decisió basada únicament en el tractament de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre un mateix o afecti significativament de forma similar.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de persones més joves de setze anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de setze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades s’exerceix davant la delegada de protecció de dades (DPO). En el següent enllaç trobareu informació sobre les dades de contacte: DPO

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

La DPO haurà de resoldre en el termini d'un mes. Aquest es podrà prorrogar dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La DPO informarà a l'interessat de qualsevol de les pròrrogues, en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Si la DPO no dóna curs a la sol·licitud de l'interessat, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, l'informarà sense dilació, de les raons per les quals no ha tramitat la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar:

Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de caràcter personal, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: Formulari - dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Òrgan de resolució

Delegada de protecció de dades.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Article 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Observacions

Contra la resolució, la persona interessada pot interposar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que haurà de dictar resolució en el termini de sis mesos.

Gestió acadèmica

Anul·lació de matrícula
Denominació del procediment

Anul·lació de matrícula a sol·licitud de l'estudiant

Descripció

Procediment mitjançant el qual un alumne matriculat a uns estudis oficials de la UIB, pot sol·licitar, de manera extraordinària, anul·lació de matrícula, total o parcial, al vicerectorat competent en matèria d'ordenació acadèmica.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumne matriculat dels estudis afectats.

Unitat de tramitació

La Unitat de Gestió dels Estudis de Grau (UGEG) i la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP)

Modalitat

Per UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles

Cost

Gratuït

Requisits

Ser un alumne matriculat de la UIB d'un pla d'estudis oficial del qual es demana l'anul·lació de matrícula i trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Malaltia greu de l'estudiant o d'un familiar fins a segon grau per consanguinitat o afinitat.
 2. Situació de discapacitat reconeguda pel Servei d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears o organisme homòleg.
 3. Deteriorament significatiu de la situació econòmica de la unitat familiar.
 4. Obtenció de plaça en una altra universitat amb posterioritat a la data de matrícula. En aquest cas només és procedent l’anul·lació total.
 5. Denegació del visat.
 6. Contractació o canvi rellevant en les condicions laborals.
 7. Ser víctima de violència de gènere.
 8. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

L’estudiant podrà sol·licitar una anul·lació de matrícula parcial sense cap justificació fins als vint dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre. S’estimaran les sol·licituds, però això no suposarà la devolució de l’import de la matrícula, llevat dels crèdits que sobrepassin el nombre recomanat d’acord amb el que estipula el segon apartat de l’article 12 del reglament acadèmic.

Després dels vint dies s'haurà de justificar documentalment la causa que motiva la baixa, del contrari la sol·licitud serà desestimada.

Terminis

La sol·licitud s'ha de fer abans del dia 1 de desembre per a assignatures del primer semestre i abans del dia 1 de maig per a assignatures del segon semestre i anuals.

Òrgan de resolució

El vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Forma de notificació

Per UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions
 • L'anul·lació total inclou totes les assignatures que conformen la matrícula i suposa la pèrdua de la condició d'estudiant. Aquesta anul·lació suposa, en cas que l’estudiant l’hagi demanada, la desestimació de la sol·licitud de beca, i l’estudiant haurà d'assumir les despeses de retenció dels imports prevists als articles 15 i 16.
 • L'anul·lació parcial afecta únicament un subconjunt propi de les assignatures que conformen la matrícula. Perquè una anul·lació parcial es pugui estimar cal que restin tants de crèdits matriculats com el mínim que estableix l’article 5 d’aquest reglament. Aquesta anul·lació suposa, si escau, la revisió de la sol·licitud de beca, i l'estudiant haurà d'assumir les despeses de retenció dels imports prevists als articles 15 i 16.
 • L’anul·lació de matrícula tindrà les conseqüències següents:
  • L'estudiant perdrà els drets de participar en les activitats acadèmiques, de ser avaluat i d'incorporar a l'expedient cap crèdit de la matrícula anul·lada.
  • La matrícula anul·lada no es tindrà en compte a l'efecte de còmput del nombre de matrícules de què disposen els estudiants per superar cada assignatura.
 • La sol·licitud d'anul·lació de matrícula la resoldrà el vicerectorat competent en matèria de docència. A la resolució el vicerectorat indicarà si és procedent o no la devolució de doblers, així com els efectes acadèmics de l'anul·lació.
 • En cap cas no es tornaran els imports corresponents als conceptes administratius de la matrícula.
 • Si l'anul·lació és total, l'alumne obtindrà, per una sola vegada, reserva de plaça per a l'any acadèmic següent (excepte en el supòsit que l'anul·lació sigui perquè l'alumne ha obtingut plaça en una altra universitat).
 • MOLT IMPORTANT: Els alumnes que hagin sol·licitat una beca han de preveure les conseqüències que pot tenir el fet d'anul·lar totalment o parcialment la matrícula. En cas de dubte, recomanam que us n'informeu a la Secció de Beques del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

 

Canvi de grup
Denominació del procediment

Canvi de grup

Descripció

Procediment administratiu per canviar el grup d'una o varies assignatures matriculades a un any acadèmic.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat matriculat a l'any acadèmic en qüestió.

Unitat de tramitació

Serveis administratius del centre corresponent.

Modalitat de tramitació
Cost

Gratuït.

Requisits

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de documentació justificativa (contracte de treball, certificat d'empadronament, etc.). En cas contrari, seran automàticament desestimades.

Motiu Documentació a aportar
 Sóc estudiant a temps parcial Si se sol·licita per primera vegada aquest curs acadèmic, còpia de la sol·licitud al Rector
Antics estudiants a temps parcial, no és necessària documentació
Estic treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 
 
 
Justificants de cotització? en qualsevol règim de la Seguretat Social (certificat de vida laboral)
Contracte de treball en vigor
Nomenament administratiu (per als funcionaris públics)
Altres documents que provin l'activitat actual
Estic afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33% Certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement
Tinc 55 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic No es necessària documentació
Estic en situacions de protecció a la família o d'haver de tenir cura de persones dependents Documentació justificativa
Solapament d'horaris Cronograma amb solapaments
Em trobo en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent pot valorar com a determinants Documentació justificativa
Terminis generals
 • Termini per demanar canvi de grup d'assignatures del primer i segon
  semestre: del 15 de setembre de 2021 a les 9.00 hores al 21 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.
 • Termini per demanar canvi de grup d'assignatures del segon
  semestre: del 17 de febrer de 2022 a les 9.00 hores al 22 de febrer de 2022 a les 23.59 hores.
Òrgan de resolució

Degà, Director, Cap d'Estudis o funcionari en qui deleguin.

Forma de notificació

Les resolucions es notificaran per UIBdigital o per correu electrònic institucional en cas de tramitació presencial.

Normativa aplicable

Reglament acadèmic

Ampliació de matrícula
Denominació del procediment

Ampliació de matrícula

Descripció

Procediment pel qual els alumnes que hagin formalitzat la matrícula en el termini ordinari l'amplien amb assignatures del segon semestre, i d’assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. Excepcionalment, es podrà fer ampliació de matrícula de pràctiques externes i TFM en màsters de més de 60 crèdits que tinguin aquestes assignatures en el primer semestre, amb el vistiplau de la direcció del màster.

Qui ho pot sol·licitar

Les persones amb matrícula vigent a la UIB que vulguin ampliar-la amb assignatures del segon semestre, i d'assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació. Excepcionalment, es podrà fer ampliació de matrícula de pràctiques externes i TFM en màsters de més de 60 crèdits que tinguin aquestes assignatures en el primer semestre, amb el vistiplau de la direcció del màster.

Responsable i contacte

Els serveis administratius que donen suport al centre al qual està adscrit l'estudi.

Modalitat
 • Per autoservei, a través d'Acadèmic
  • Els alumnes dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, i dels que s'imparteixen als centres adscrits no tenen habilitada l'ampliació de matrícula per automatrícula.
  • Si és el teu cas i has d'ampliar la matrícula, contacta amb els serveis administratius perquè ells et formalitzin l'ampliació.
  • Per als estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres si hi has d'anar presencialment, demana cita prèvia.
  • Els alumnes de la Facultat de Medicina no poden fer ampliació de matrícula.
 • Presencialment
Cost

Requisits

Haver formalitzat la matrícula en el termini ordinari per a l'any acadèmic en el qual es vol ampliar la matrícula.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

En cas que es modifiqui alguna condició de l'alumne, la documentació acreditativa corresponent a l'exempció, si escau.

Terminis

Del 14 de febrer a les 9h al 18 de febrer de 2022 a les 14h.

 • Els alumnes beneficiaris de la beca de caràcter general concedida pel MEC, abans de fer l'ampliació de matrícula, s'han de posar en contacte amb l'àrea de beques a través del correu alumnes@uib.cat per tal de demanar l'autorització.
 • Els alumnes que volen sol·licitar la condició d'estudiant a temps parcial pel segon semestre acadèmic, han de presentar la sol·licitud durant el termini d'ampliació de matrícula.
Òrgan de resolució

L'ampliació de matrícula es resol favorablement de manera automàtica si s'ha formalitzat correctament.

Forma de notificació

Per Acadèmic o presencialment

Normativa aplicable

A més de la que pugui tenir establerta cada facultat o escola.

Observacions
 • L’ampliació de matrícula només pot ser d’assignatures de segon semestre i d'assignatures anuals amb el vistiplau del responsable de la titulació, sempre que hi hagi disponibilitat de places.
 • Si l'ampliació de matrícula es fa per autoservei, el pagament del rebut s'haurà de domiciliar i l'alumne haurà de tenir a mà el número del seu compte corrent. L'import de l'ampliació no es pot fraccionar en diversos terminis.
 • La falta de pagament dins el termini produirà automàticament la baixa acadèmica en totes les assignatures de l'ampliació de matrícula, l’import impagat romandrà com a pendent d’acord amb el decret de preus públics vigent i no podrà utilitzar-se cap servei universitari. En cas que s’autoritzi posteriorment el pagament, no es tindran en compte ni els treballs, ni les avaluacions ni els exàmens fets amb anterioritat. Una vegada començat el període d’exàmens de juny, si no s’ha satisfet l’import, es perdran els drets d’examen d’aquell període d’avaluació i, si n’hi hagués, de la corresponent recuperació.

 

Examen a les seus
Denominació del procediment

Examen a les seus.

Descripció

Procediment perquè els alumnes matriculats d'estudis de grau al campus de Palma puguin realitzar els exàmens escrits i presentar els elements d'avaluació escaients, corresponents al període d'avaluació complementària i al període d'avaluació extraordinària, a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol alumne que tingui la residència a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, que estigui matriculat d'uns estudis de grau al campus de Palma, i vulgui realitzar l'avaluació complementària o l'avaluació extraordinària a les seus universitàries.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents, les seus universitàries, la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau de la UIB.

Modalitat
Cost

Gratuït.

Requisits

Ser resident a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària
 • S'ha d'emplenar correctament el formulari telemàtic o la sol·licitud.
 • La Unitat de Gestió dels Estudis de Grau pot demanar, si escau, que l'alumne acrediti, documentalment, que és resident a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.
Terminis

Per poder fer les avaluacions en una seu universitària, l’estudiant ha de presentar una sol·licitud adreçada a la cap de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau, del 15 al 30 de novembre per a les avaluacions complementàries i extraordinàries del primer semestre, i del 2 al 15 de maig per a les del segon semestre.

Òrgan de resolució

La Unitat de Gestió dels Estudis de Grau

Forma de notificació

Per correu postal, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable
 • ACORD EXECUTIU 11454/2015, del dia 23 de juny, pel qual s'aprova la normativa que regula el procediment perquè els alumnes matriculats d'estudis de grau a Palma puguin realitzar avaluacions a les seus universitàries.
Observacions

Només es podran realitzar els exàmens escrits de les assignatures que indiqui la guia docent. Així mateix, només es poden presentar els elements d'avaluació que, igualment, indiqui la guia docent de l'assignatura.

Els alumnes que hagin demanat de fer els exàmens a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera segons el procediment establert a l'Acord executiu 11454/2015, del dia 23 de juny, i després no es presentin a l'avaluació sol·licitada, perdran el dret que estableix aquesta normativa al llarg d'un període de dos anys.

 

Reconeixement de crèdits
Denominació del procediment

Reconeixement de crèdits.

Descripció

El reconeixement de crèdits és l’acceptació dels crèdits que han estat obtinguts en uns ensenyaments oficials i que són computats a l'efecte de l’obtenció d’un títol oficial. També poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixin a l’obtenció d’altres títols, així com les activitats universitàries reglamentàriament establertes. L’experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents al títol esmentat.

Qui ho pot sol·licitar

Les persones que puguin obtenir o hagin obtingut una plaça en qualsevol estudi oficial de grau o màster impartit a la UIB.

Responsable i contacte

Els serveis administratius dels centres on estiguin adscrits els estudis oficials conduents al títol que es pretén obtenir.

Modalitat

Presencial.

Cost
 • 16,79 euros per la sol·licitud de reconeixement d'assignatures o crèdits o per la compensació d'assignatures.
 • 15% del preu de la primera matrícula que s’estableixi per als ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretengui obtenir, per cada crèdit reconegut amb origen en un ensenyament oficial o en un títol propi.

Per a més informació, podeu consultar les diverses modalitats de pagament

Requisits

Acreditar qualsevol dels supòsits pels quals es pot obtenir el reconeixement o la transferència de crèdits:

 • Haver cursat un estudi universitari oficial o propi.
 • Disposar d’experiència laboral relacionada amb el títol que es pretén obtenir.
 • Haver exercit alguna de les activitats universitàries reglamentàriament establertes.
Documentació necessària
 • Certificat acadèmic en el supòsit d’haver cursat un estudi universitari, en cas que la UIB no disposi d’aquesta informació. Si escau, s’haurà de presentar també el pla d’estudis i les guies docents de les assignatures d’origen.
 • Acreditació de l’experiència laboral o d’haver exercit alguna activitat universitària, en el cas d’aquests supòsits.
 • Sol·licitud segons el centre. Al següent enllaç trobareu els formularis que, d'acord amb el vostre centre, haureu d'emplenar: sol·licituds reconeixement de crèdits segons el centre
Terminis
 • Alumnes admesos a la convocatòria de canvi d'estudis i/o universitat i amb estudis estrangers parcials: consultau el termini establert a la convocatòria
 • Alumnes admesos a la convocatòria general: consultau el termini establert a la convocatòria
 • Alumnes de continuació: podeu consultar el termini a la pàgina de matrícula
Òrgan de resolució

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments conduents al títol que es pretén obtenir.

Forma de notificació

Per correu electrònic, o correu postal en cas d’adreça electrònica no validada, i per UIBdigital.

Normativa aplicable
Reconeixement de crèdits amb un títol de tècnic superior
Denominació del procediment

Reconeixement de crèdits amb un títol de tècnic superior.

Descripció

El reconeixement de crèdits és l’acceptació dels crèdits que han estat obtinguts en uns ensenyaments oficials i que són computats a l'efecte d’obtenir un títol oficial.

Qui ho pot sol·licitar

Les persones que puguin obtenir o hagin obtingut una plaça en qualsevol estudi oficial de grau impartit a la UIB i hagin realitzat ensenyaments superiors oficials que condueixen als títols de:

 • Graduat en ensenyaments artístics
 • Tècnic d'arts plàstiques i disseny
 • Tècnic superior de formació professional
 • Tècnic superior esportiu
Unitat de tramitació

Els serveis administratius dels centres on estiguin adscrits els estudis oficials conduents al títol que es pretén obtenir.

Modalitat

Per UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles

Cost
 • 16,79 euros per la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.
 • 15% del preu de la primera matrícula que s’estableixi per als ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretengui obtenir, per cada crèdit reconegut amb origen en un ensenyament oficial o en un títol propi.

Per a més informació, podeu consultar les diverses modalitats de pagament.

Requisits

Haver cursat un cicle formatiu de grau superior.

Documentació necessària

Certificat acadèmic, en cas que la UIB no disposi d’aquesta informació.

Terminis

Del 15 de juliol al 21 de setembre de 2021.

Òrgan de resolució

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments conduents al títol que es pretén obtenir.

Forma de notificació

Per UIBdigital.

Normativa aplicable

 

 

Admissió general a estudis de grau
Denominació del procediment

Admissió general a estudis de grau.

Descripció

Procediment general per obtenir plaça en un estudi de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Totes les persones que compleixin els requisits d'accés.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït

Requisits

Totes les persones que compleixin algun dels requisits d'accés següents:

a) Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.

b) Estudiants amb una prova d'accés en la universitat superada.

c) Tècnics superiors.

d) Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.

e) Acreditació d'experiència professional o laboral.

f) Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.

g) Titulats universitaris.

Documentació necessària

La podeu consultar a la pàgina d'admissió general a Grau.

Terminis

Els podeu consultar a la pàgina d'admissió general a Grau

Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Normativa per la qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

Observacions

Podeu trobar més informació a la pàgina d'admissió general a Grau

Admissió al grau per canvi d'estudis i/o universitat
Denominació del procediment

Admissió al grau per canvi d'estudis i/o universitat.

Descripció

Procediment per a obtenir plaça en un estudi de grau per als alumnes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials espanyols i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB o els mateixos estudis en un altre centre. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

Documentació necessària
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003, només en el cas d'estudis no cursats a la UIB.
Terminis

El podeu consultar a la pàgina d'admissió a Grau per canvi d'estudis

Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable

La normativa que regula l'admissió als estudis de grau és:

Observacions

Més informació a la pàgina d'admissió a Grau per canvi d'estudis

Admissió al grau per a alumnes amb estudis estrangers parcials o totals no homologats
Denominació del procediment

Admissió al grau per a alumnes amb estudis estrangers parcials o totals no homologats.

Descripció

Procediment per a obtenir plaça en un estudi de grau per als alumnes amb estudis estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència del seu títol, diploma o estudis a Espanya.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes amb estudis estrangers parcials o totals que no han obtingut l'homologació o equivalència del seu títol, diploma o estudis a Espanya.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o bé totals però que no n’hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB i hagin superat 30 crèdits ECTS.

Documentació necessària
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient, legalitzat per via diplomàtica (si es tracta d’universitats de fora de la UE). Per a la legalització de documents per via diplomàtica, trobareu tota la informació a la pàgina corresponent del Ministeri.
 • Acreditar la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger. Per la sol·licitud d'equivalència s'ha de fer mitjançant el servei que ofereix el MECD: Accés al servei.
 • Programes de les assignatures superades.
Terminis

Els podeu consultar a la pàgina d'admissió a Grau per alumnes amb estudis estrangers

Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació a la pàgina d'admissió a Grau per alumnes amb estudis estrangers

Canvi de seu d'estudis de grau
Denominació del procediment

Canvi de seu d'estudis de grau.

Descripció

Procediment per canviar de seu. Això suposa continuar els mateixos estudis de grau en una altra seu: la de Menorca, Eivissa i Formentera o la seu de Mallorca. Un canvi d'estudis virtuals a estudis presencials o viceversa també es considera un canvi de seu i segueix aquest mateix procediment.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els alumnes que estudien una titulació de grau que té admissió a més d'una seu.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Hi poden participar els alumnes que ja tenen admissió a un grau i a una seu i volen canviar de seu i tinguin 30 crèdits superats.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

No cal aportar documentació.

Terminis

Els podeu consultar a la pàgina d'admissió a Grau per canvi de seu

Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació a la pàgina d'admissió a Grau per canvi de seu

Alumne a temps parcial
Nom del procediment

Alumne a temps parcial.

Descripció

Procediment per a obtenir la condició d'alumne a temps parcial. Aquesta condició està pensada per facilitar la possiblitat d'estudiar a les persones que no poden fer una dedicació completa als estudis per raons de feina, de càrregues familiars o altres motius.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes que es matriculin a la UIB en algun dels estudis de grau i/o màster.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat de tramitació
Cost

Gratuït.

Requisits

Els alumnes han de complir algun dels següents requisits:

 1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de la jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats acadèmiques; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat
 2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici de l’any acadèmic.
 4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones
 5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt
 6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves
 7. Tenir una malaltia greu o sofrir un accident que impedeixi cursar a temps complet els estudis
 8. Ser beneficiari o sol·licitant de protecció
 9. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial
Documentació necessària

Els supòsits a), d), e), f), g) h) i i) s'han d'acreditar cada any. El supòsit b) s'ha d'acreditar la primera vegada i una vegada caduqui la certificació corresponent.

 • Contracte de treball o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats lectives; alternativament es poden aportar altres documents que provin l'activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
 • El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu.
 • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.
Terminis 

Per als alumnes de nou ingrés, la sol·licitud s'ha de presentar durant el període de preinscripció.

Els alumnes de continuació han de presentar les sol·licituds del 30 d'agost al 6 de setembre de 2021.

Els alumnes que volen sol·licitar la condició d'estudiant a temps parcial pel segon semestre acadèmic, han de presentar la sol·licitud abans que finalitzi el termini d'ampliació de matrícula.

El alumnes que volen acollir-se a l'itinerari B han de sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial del 7 al 30 de setembre per assignatures del primer semestre i del 4 de febrer al 3 de març per assignatures del segon semestre.

Òrgan de resolució

El Rector o el vicerector que delegui.

Forma de notificació

Per UIBdigital.

Normativa aplicable

Reglament Acadèmic

Acord ratificatiu 13600/ 2020, del dia 22 de juny, pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. FOU 500

Preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

Observacions

Els estudiants que al·leguin motius de feina per ser considerats alumnes a temps parcial i ho justifiquin presentant el contracte laboral o el nomenament administratiu, hauran d'acreditar documentalment que el contracte o el nomenament esmentats continuen vigents durant l'any acadèmic per al qual es fa la sol·licitud.

Si durant el primer semestre es produeix una modificació sobrevinguda de les condicions detallades al primer apartat d’aquest article, l’estudiant pot fer una sol·licitud per obtenir la condició d’estudiant a temps parcial fora del termini establert a l’apartat anterior. Si la sol·licitud es fa abans de l’inici del termini d’ampliació de matrícula, serà possible reduir el nombre de crèdits matriculats fins al mínim que preveuen els articles 5.8 i 5.9, però únicament es poden fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què s’hagi matriculat l’estudiant i sobre les condicions acadèmiques de les assignatures de segon semestre. Als efectes del que estableix l’article 29.13, es podrà aplicar la condició d’alumne a temps parcial a les assignatures d’un semestre si la sol·licitud és estimatòria i es fa abans de deu dies naturals després de l’inici de l’activitat acadèmica d’aquest.

Els estudiants poden sol·licitar el canvi d’estatus d’estudiant a temps complet a estudiant a temps parcial o viceversa, d’acord amb els terminis establerts més amunt. En tot cas no es pot canviar dues vegades d’estatus dins el mateix any acadèmic.

Enviament de títols
Denominació del procediment

Enviament de títols

Descripció

Procediment per enviar un títol universitari expedit per la UIB. Els possibles llocs de recollida són:

Títols oficials:

 • Les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
 • Les delegacions o subdelegacions del Govern d'una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears.
 • Una oficina consular a l'estranger.

Títols propis:

 • Les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
 • Un domicili particular d'àmbit nacional.
 • Una oficina consular a l'estranger.
Qui ho pot sol·licitar

Les persones titulades per la UIB que han rebut la notificació per recollir el títol.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Per UIBdigital*

Per obtenir la sol·licitud heu d’anar a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles. A continuació se us generarà el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta. La generació del rebut pot tardar uns minuts.

*Si no recordau l'usuari o la clau d'accés d'UIBdigital, podeu recuperar l'accés al vostre compte a l'apartat "No record l'usuari i/o la clau d'accés" de la pantalla inicial d'UIBdigital o sol·licitar unes noves credencials a <alumnes@uib.cat> adjuntant el vostre DNI escanejat.

Cost

Títols oficials:

 • Enviament a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera: gratuït.
 • Enviament a les delegacions o subdelegacions del Govern d’una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears: 11 euros.
 • Enviament a una oficina consular a l'estranger: 15 euros.

Títols propis:

 • Enviament a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera: gratuït.
 • Enviament al domicili particular en una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears (també es pot optar per aquesta opció si el domicili és a les Balears i no es pot anar a recollir el títol al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries): 11 euros.
 • Enviament a una oficina consular a l'estranger: 15 euros.
Requisits

Només es pot demanar una vegada està expedit, situació que l’alumne identifica en el moment de rebre la comunicació per recollir el títol.

Termini

Abans de cinc anys des del moment de la notificació de l'expedició del títol.

Forma de notificació

Per UIBdigital.

Normativa aplicable

Article 6.2 de l'Ordre de 8 de juliol de 1988 per a l'aplicació dels reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1496/1987, de 6 de novembre, en matèria d'expedició de títols universitaris oficials (BOE de 13 de juliol de 1988).

Observacions

Més informació:

 

Finalització d'estudis per compensació
Denominació del procediment

Finalització d'estudis per compensació.

Descripció

Procediment pel qual un alumne al qual queda una assignatura obligatòria o de formació bàsica per finalitzar els estudis de grau i que ha esgotat totes les matrícules previstes a la normativa de permanència, pot demanar la compensació d'aquesta assignatura i obtenir el títol corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes de les titulacions de grau amb una única assignatura obligatòria o de formació bàsica per finalitzar els estudis. La compensació es pot demanar encara que, a més d'aquesta única assignatura, els quedin pendents de superar el Treball de Fi de Grau i les pràctiques externes.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents, les seus universitàries, el Servei d'Alumnes i Títols de la UIB.

Modalitat

Presencialment.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder demanar la finalització d'estudis per compensació s'han de complir les condicions següents:

 1. Que sigui l'única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l'estudiant per finalitzar els estudis.
 2. Que s'hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i la matrícula addicional de l'assignatura que es pretén compensar, i s'hagi obtingut com a mínim la qualificació de «suspens 3» almenys en una d'aquestes.
 3. Que la nota mitjana de l'expedient sigui superior a la fixada pel centre per a la titulació que cursi (vegeu l'apartat «observacions»).

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

Sol·licitud, adreçada a la Comissió Acadèmica, en què s'expliqui els motius pels quals es demana la compensació.

Terminis

En qualsevol moment.

Òrgan de resolució

La Comissió Acadèmica de la UIB.

Forma de notificació

Per correu certificat amb acusament de recepció.

Normativa aplicable

Reglament acadèmic

Observacions

Mitjanes d'expedient fixades per les juntes de centre de les diferents facultats i escoles:

    Facultat de Ciències: 5,5
    Facultat de Filosofia i Lletres: 6,5
    Escola Politècnica Superior: 5,5
    Facultat d'Educació: 6,5
    Facultat de Psicologia: 6,5
    Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: 6,5
    Facultat de Dret: 6,5
    Facultat d'Economia i Empresa: 6
    Facultat de Turisme: 6

En cap cas no seran objecte de compensació el Treball de Fi de Grau, les pràctiques externes, les assignatures d'anglès específiques del pla d'estudis que permeten acreditar que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l'obtenció del títol i les assignatures optatives.

Adaptació a pla d'estudis de grau
Denominació del procediment

Adaptació a pla d'estudis de grau.

Descripció

Procediment pel qual un alumne sol·licita plaça i adaptació del seu expedient al pla d'estudis de grau que substitueix el pla que havia iniciat amb anterioritat a la UIB (de grau o de primer i segon cicle).

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes de la UIB que hagin iniciat estudis que s'hagin extingit o que estiguin en via d'extinció, sempre que hi hagi un pla nou que els substitueixi.

Responsable i contacte

Serveis administratius del centre al qual s'han adscrit els estudis corresponents.

Modalitat de tramitació

Presentant un escrit als serveis administratius corresponents.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver iniciat un pla d'estudis de la UIB extingit o en vies d'extinció.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

Imprès de sol·licitud (model d'instància general).

Terminis
 • Del 1 de juny al 30 de juliol de 2021
Òrgan de resolució

Degà o director d'escola.

Forma de notificació

A través del mitjà indicat a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Observacions

Hi pot haver centres que estableixin un altre termini de presentació de sol·licituds.

Matrícula de la fase d'entrevista de la prova d'accés per als més grans de 45 anys
Denominació del procediment

Matrícula de la fase d'entrevista de la prova d'accés per als més grans de 45 anys.

Descripció

Procediment que han de seguir les persones que es volen matricular a la fase d'entrevista (segona fase) de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 45 anys, que els atorguen un requisit d'accés si superen les dues fases (escrita i entrevista) de les proves.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els que tenen superada la fase escrita de la prova d'accés per als més grans de 45 anys de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Per UIBdigital

Cost

El cost està establert a l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que correspon a la convocatòria en què es vol fer la matrícula.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d’accés a la Universitat

Requisits

Haver superat la fase escrita de la prova.

Documentació necessària

Cap.

Terminis

Els terminis són els publicats a la pàgina web de la UIB.

Forma d'inici

Presencial.

Òrgan de resolució

Servei d'Alumnes i Títols.

La resolució del procediment és favorable si l'usuari compleix tots els requisits del procediment.

Forma de notificació

Es notificarà la resolució a través de la pàgina web.

Normativa aplicable

 

Matrícula de la prova d'accés per als més grans de 25 anys
Denominació del procediment

Matrícula de la prova d'accés per als més grans de 25 anys.

Descripció

Procediment per matricular-se a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys, que atorguen un requisit d'accés a la Universitat si se superen les proves.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els que tenen o fan els 25 anys dins l'any natural en què es fa la prova i no tenen assolit cap altre requisit d'accés a la Universitat.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

A través d'UIBdigital.

Cost

El cost està establert a l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que correspon a la convocatòria en què es vol fer la matrícula.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d’accés a la Universitat

Requisits
 • Tenir 25 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • Queden excloses de poder fer la prova: les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat).
Documentació necessària
 • DNI, NIE o passaport.
 • En cas de tenir exempció de preus,  justificant que acrediti la condició que dona dret al descompte.
Terminis

Els terminis són els publicats a la pàgina web de la UIB.

Forma d’inici

Per UIBdigital.

Òrgan de resolució

Servei d'Alumnes i Títols.

La resolució del procediment és favorable si l'usuari compleix tots els requisits del procediment.

Forma de notificació

Es notificarà la resolució a través de la pàgina web.

La persona interessada també pot consultar l'estat de la seva sol·licitud per UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació: Vegeu el videotutorial.

Obtenció de credencials d'UIBdigital
Denominació del procediment

Obtenció de credencials per accedir a UIBdigital.

Descripció

El procediment consisteix a obtenir les credencials (nom d'usuari i clau d'accés) per accedir a UIBdigital.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que vol estudiar a la UIB i accedir, en particular, als serveis telemàtics que ofereix UIBdigital.

Responsable i contacte

Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Modalitat

Per formulari telemàtic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Disposar d'adreça de correu electrònic d'ús personal.

Documentació necessària

No requereix aportar cap documentació.

Terminis

En qualsevol moment.

Òrgan de resolució

Procés automàtic.

Forma de notificació

Per correu electrònic.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació:

 • Videotutorial
 • És important que la persona interessada, durant el procés d'autoregistre, revisi les carpetes de correu brossa, promocions o noms semblants del correu personal, perquè el correu automàtic per acabar el procés sovint és detectat com a correu brossa.

 

Matrícula de la fase escrita de la prova d'accés per als més grans de 45 anys
Denominació del procediment

Matrícula de la fase escrita de la prova d'accés per als més grans de 45 anys.

Descripció

Procediment que han de seguir les persones que es volen matricular a la fase escrita (primera fase) de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 45 anys, que els atorguen un requisit d'accés si superen les dues fases (escrita i entrevista) de les proves.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els que tenen o fan els 45 anys dins l'any natural en què es fa la prova i no tenen assolit cap altre requisit d'accés a la Universitat.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

A través d'UIBdigital.

Cost

El cost està establert a l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que correspon a la convocatòria en què es vol fer la matrícula.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d’accés a la Universitat

Requisits
 • Tenir 45 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies.
Documentació necessària
 • Document d'identitat.
 • En cas de tenir exempció de preus, justificant que acrediti la condició que dona dret al descompte.
Terminis

Els terminis són els publicats a la pàgina web de la UIB.

Forma d'inici

Per UIBdigital

Òrgan de resolució

Servei d'Alumnes i Títols.

La resolució del procediment és favorable si l'usuari compleix tots els requisits del procediment.

Forma de notificació

Es notificarà la resolució a través de la pàgina web.

La persona interessada també pot consultar l'estat de la seva sol·licitud per UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació: Vegeu el videotutorial

Inscripció a la fase de valoració del procediment d'accés per acreditació d'experiència laboral
Denominació del procediment

Inscripció a la fase de valoració del procediment d'accés als estudis de grau de la UIB amb acreditació d'experiència professional o laboral per als més grans de 40 anys.

Descripció

Procediment mitjançant el qual un persona s'inscriu a la primera fase (valoració) del procediment d'accés per a les persones més grans de 40 anys que acrediten experiència professional i volen accedir a un estudi de grau de la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els que tenen o fan els 40 anys dins l'any natural en què s'inscriuen a la valoració, no tenen assolit cap requisit d'accés i acrediten experiència laboral o professional en relació amb l'estudi de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Títols.

Modalitat

Presencial.

Cost

El cost està establert a l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que correspon a la convocatòria en què es vol fer la matrícula.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d’accés a la Universitat

Requisits
 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.
Documentació necessària
 • Full de sol·licitud (per duplicat).
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
 • Currículum.
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit.
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.

Les persones que vulguin fer valer la documentació d’anys anteriors i no aporten documentació nova no cal que facin el pagament. Serà suficient que emplenin el full de sol·licitud per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria. Si les persones no aporten documentació nova però volen que se'ls recalculi la puntuació, han de formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la.

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats.

Terminis

Els terminis són els publicats a la pàgina web de la UIB.

Forma d'inici

Presencialment

Òrgan de resolució

Comissió avaluadora.

Forma de notificació

Es notificarà la resolució a través de la pàgina web.

Normativa aplicable

 

Matrícula extraordinària
Denominació del procediment

Matrícula extraordinària d'assignatures de grau i màster.

Descripció

Procediment per matricular-se d'una o de diverses assignatures per raons d'interès personal.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada.

Responsable i contacte

Serveis administratius de l'edifici que gestioni els estudis.

Modalitat

Presencialment

Cost

El preu de la matrícula extraordinària s'ha de calcular d'acord amb el preu establert per als ensenyaments als quals pertany cada una de les assignatures triades.

Per a més informació, podeu consultar les diverses modalitats de pagament.

Requisits

Segons la definició del pla d'estudis, la persona ha de:

 • Haver superat, si escau, les assignatures clau, o
 • Haver cursat, si escau, les assignatures clau, o
 • Estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures clau.

La persona no pot tenir un expedient obert en un estudi oficial on hi hagi l'assignatura de què es vol matricular en modalitat extraordinària.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

No requereix aportar cap documentació.

Terminis

Termini de sol·licitud:

 • De l'1 de juliol de 2021 al 24 de setembre de 2021

Termini de matrícula extraordinària:

 • Des de la resolució fins el dia 4 d'octubre de 2021

Termini de sol·licitud de matrícula extraordinària per al segon semestre:

 • De l'1 al 18 de febrer de 2022

Termini de matrícula extraordinària per assignatures del segon semestre:

 • Des de la resolució fins dia 25 de febrer de 2022
Òrgan de resolució

El responsable de la titulació.

Forma de notificació

Per carta.

Normativa aplicable

Reglament Acadèmic

Observacions
 • Les assignatures superades poden ser reconegudes en una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits.
 • Dona dret a l'expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats.

 

Certificat acadèmic
Denominació del procediment

Certificat acadèmic personal

Descripció

Acreditació que fa la UIB de les dades corresponents a un determinat expedient acadèmic.

Qui ho pot sol·licitar

Qui sigui o hagi estat alumne de la UIB.

Responsable i contacte

Els serveis administratius dels centres on estiguin adscrits els estudis i les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Modalitat

Presencialment

Per UIBdigital

Cost

Preu: 17,91 euros

Podeu consultar les diverses modalitats de pagament

Requisits

Identificar-se documentalment com a titular de l’expedient acadèmic, si la modalitat és presencial, o mitjançant usuari i contrasenya, en cas de modalitat a distància.

Documentació necessària

Document identificatiu original, vigent i amb fotografia, només en cas de modalitat presencial.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, amb el benentès que l’expedició del certificat s’ajustarà a l’horari d’atenció al públic de la unitat de tramitació.

Òrgan de resolució

La petició es resol d'ofici.

Forma de notificació

Per correu electrònic i UIBdigital, només en cas de modalitat a distància.

Normativa aplicable

Preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

Matrícula de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU)
Denominació del procediment

Matrícula de la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU)

Descripció

Procediment per matricular-se a la prova de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU), que:

 • atorga un requisit d'accés a la Universitat a les persones amb el títol de batxiller.
 • permet millorar la nota d'admissió a les persones amb títol de tècnic superior o amb una prova d'accés superada.
Qui ho pot sol·licitar

Les persones que tenen un títol de batxiller o equivalent o un títol de tècnic superior o equivalent.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

La matrícula es fa en línia, i la documentació es presenta presencialment.

Cost

El cost està establert a l'acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que correspon a la convocatòria en què es vol fer la matrícula.

Més informació sobre modalitats de pagament

Requisits
 • Haver sol·licitat o estar en possessió del títol de batxiller o equivalent
 • Haver sol·licitat o estar en possesió del títol de tècnic superior o haver superat els mòduls teòrics
Documentació necessària
 • DNI, NIE o passaport.

Si escau:

 • En cas de tenir exempció de preus, justificant que acrediti la condició que dona dret al descompte.
 • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PBAU.
Terminis

Els terminis són els publicats a la pàgina web de la UIB.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació:

 

Reclamació sobre la resolució de la beca o de les quanties assignades
Denominació del procediment

Reclamació sobre la resolució de la beca o de les quanties assignades.

Descripció

Al·legació que presenta l'alumne sol·licitant de beca a la proposta de resolució que li comuniquen mitjançant notificació a través de la seu electrònica del MEC. En aquest document, s’hi exposen arguments i raons o s’hi aporten proves per fonamentar la sol·licitud de beca. És molt important presentar la documentació que justifiqui l’al·legació.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes que hagin rebut una notificació, a través de la seu electrònica del MEC, a la proposta de resolució i no hi estiguin d'acord.

Responsable i contacte

Àrea de beques del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Modalitat
Cost

Gratuït.

Requisits

Haver sol·licitat la beca general que convoca el Ministeri d'Educació i Formació Professional, i haver rebut una notificació contra la qual vol recórrer.

Documentació necessària

Per interposar una al·legació, heu d’emplenar l’imprès d’al·legacions i presentar-lo juntament amb els documents que justifiquin els arguments que al·legueu. Si feu el tràmit telemàticament, el resguard d'haver presentat l'al·legació serà el justificant que podreu descarregar en haver acabat la sol·licitud d'al·legació. Si presentau l'imprès d'al·legacions en persona, haureu de conservar-ne una còpia segellada com a resguard d'haver-lo presentat.

Terminis

El termini per interposar una al·legació és el que s’indica a la notificació de la resolució de sol·licitud de beca. No obstant això, la data màxima per fer-ho no pot sobrepassar la data de publicació al BOE de la resolució definitiva de la convocatòria.

Òrgan de resolució

L’òrgan encarregat de resoldre les al·legacions és el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Forma de notificació

Les resolucions es notificaran a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Normativa aplicable
Observacions

Per a qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb l'àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Matrícula d'estudis oficials de grau o màster
Denominació del procediment

Matrícula d'estudis oficials de grau o màster

Descripció

Procediment per formalitzar la matrícula d'estudis oficials de grau o màster.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hagi estat admesa a un estudi oficial de grau o màster.

Unitat de tramitació

Serveis administratius que donen suport al centre al qual està adscrit l'estudi oficial.

Modalitat de tramitació
Cost
Requisits
 • Tenir l'admissió a algun dels estudis oficials de grau o màster.
 • Complir la normativa de permanència.
 • El pla d'estudis no ha d'estar extingit.
 • No haver superat el nombre màxim de matrícules de cada assignatura.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària
Terminis

Els fixats al calendari de matrícula

Òrgan de resolució

La matrícula es resol favorablement de manera automàtica si s'ha formalitzat correctament.

Forma de notificació

Per Acadèmic o presencialment

Normativa aplicable

Podeu consultar la normativa d'admissió, el reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, el regim de permanència i la normativa de preus públics al següent enllaç.

Observacions

Més informació:

Matrícula de grau:

Matrícula de màster:

 

Coincidència de dates d'exàmens
Denominació del procediment

Canvi de data d'exàmens per coincidència.

Descripció

Pel que fa als períodes d’avaluació complementària i extraordinària de les assignatures de grau i màster, es considera que hi ha coincidència de proves d’avaluació entre dues assignatures de la mateixa titulació o programa combinat quan entre la finalització d’un examen i el començament del següent hi ha menys de tres hores de separació. Pel que fa a les proves d’avaluació contínua realitzades en l’horari habitual de classes, no s’aplicarà aquest límit i el responsable de l’estudi resoldrà els possibles problemes de coincidència de dates que puguin sorgir com a conseqüència de superposició d’horaris d’assignatures de cursos diferents.

Qui ho pot sol·licitar

Els estudiants que tinguin coincidència de data d'exàmens en els períodes d’avaluació complementària i extraordinària, i reuneixin els requisits.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents.

Modalitat de tramitació
Cost

Gratuït.

Requisits

La modificació de la coincidència de dates s’aplicarà únicament en el cas d’estudiants matriculats a 36 o menys crèdits per semestre, exceptuant el treball de fi de grau, el treball de fi de màster, les pràctiques externes i els programes combinats.

Documentació necessària

Cal presentar una sol·licitud adreçada al cap d'estudis o director del màster.

Terminis
 • Abans de l'1 de desembre per a les assignatures del primer semestre
 • Abans de l'1 de maig per a les assignatures del segon semestre i anuals.
Òrgan de resolució

El responsable dels estudis.

Forma de notificació

La resolució es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reglament Acadèmic

Observacions
 1. En cas de coincidència d’exàmens entre una assignatura que és optativa per a l’estudiant amb una assignatura que és obligatòria o de formació bàsica, s’ha de proposar una data alternativa per a l’optativa.
 2. En cas de coincidència d’exàmens d’assignatures de la mateixa tipologia, el centre oferirà dates alternatives, preferentment en el període d'avaluació corresponent i sempre abans de la data de tancament d'actes, per als exàmens de les assignatures amb menys estudiants matriculats. La mateixa regla regirà per a la coincidència d’exàmens entre assignatures obligatòries i de formació bàsica.
Sol·licitud d'expedició de títol oficial
Denominació del procediment

Sol·licitud d'expedició de títol oficial

Descripció

Procediment pel qual un alumne que hagi acabat els estudis demana l'expedició del títol.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes que han acabat uns estudis a la UIB.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents.

Modalitat
Cost

Segons l'Acord del Consell de Govern pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Requisits

Haver superat tots els crèdits que integren el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol universitari.

Si ets alumne de la UIB has d'estar al corrent de pagament de rebut per sol·licitar aquest tràmit.

Documentació necessària

Original del document d'identitat

Terminis

En qualsevol moment.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notificarà per correu electrònic en el moment en què el títol estigui expedit.

Normativa aplicable
 • Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor. (Els títols oficials de doctor corresponents als ensenyaments anteriors als que estableixen els reials decrets 55/2005 i 56/2005 s'expediran d'acord amb la normativa anteriorment vigent, continguda al Reial decret 778/1998, de 30 d'abril.)
 • RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. (Els títols oficials corresponents als ensenyaments anteriors als que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, així com els suplements europeus a aquests títols, s'expediran d'acord amb la seva normativa reguladora.)

Recerca

Estades breus de joves investigadors convidats
Denominació del procediment

Estades breus de joves investigadors convidats.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors fomentin l'intercanvi i l'actualització de coneixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears mitjançant l'estada en aquesta universitat de joves doctors d'altres universitats o centres d'investigació estrangers.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Les persones candidates han de ser joves doctors (amb una data mínima de lectura del doctorat, segons convocatòria), amb currículum excel·lent i que duguin a terme la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada i enviada, és necessari firmar-la i registrar-la d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada amb aquella documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • CV normalitzat o de característiques semblants de la persona convidada.
 • Una memòria amb la tasca programada durant l'estada.
 • Les persones convidades hauran de presentar un permís per escrit de la seva institució per poder fer l'estada.
Terminis

Si escau, hi ha una única convocatòria anual, generalment al primer semestre, per fer l'estada durant el segon semestre. El temps previst de tramitació és de dos mesos.

Forma d’inici

La petició s’inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l’encarregada de fer la proposta de les sol·licituds favorables, i aquestes són aprovades pel Consell de Direcció.

Forma de notificació

Comunicació per correu electrònic.

Normativa aplicable

Convocatòria publicada al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Observacions

Els investigadors convidats hauran de signar, a l'inici i al final de l'estada, un document que acrediti l'estada a la Universitat.

Més informació al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Estades breus de professors convidats
Denominació del procediment

Estades breus de professors convidats.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors fomentin l'intercanvi i l'actualització de coeixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears mitjançant l'estada en aquesta universitat de personal doctor d'altres universitats o centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

La persona candidata ha de tenir el grau de doctor, prestigi reconegut i fer la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers. Hi ha una data mínima de lectura de tesi doctoral.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada i enviada, és necessari firmar-la i registrar-la d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
 • Una memòria amb la tasca programada durant l'estada.
 • Els professors convidats hauran de presentar un permís per escrit de la seva institució per poder fer l'estada.
Terminis

Hi ha dues convocatòries anuals, al mes de setembre (per a les estades del primer semestre de l'any següent) i al mes de març (per a les estades del segon semestre de l’any en curs). El temps previst de tramitació és de dos mesos.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web de les "Estades breus de professors convidats".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l'encarregada de fer la proposta de les sol·licituds favorables, i aquestes són aprovades pel Consell de Direcció i el Consell de Govern de la UIB.

Forma de notificació

Comunicació per correu electrònic i publicació de la Resolució de concessió al FOU.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 8796/2008, del dia 30 d’octubre, pel qual es modifica l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats (FOU núm. 303).
 • Convocatòria publicada al web de les "Estades breus de professors convidats".
Observacions

Els professors convidats hauran de signar, a l’inici i al final de l’estada, un document que acrediti l'estada a la Universitat.

Més informació al web de les "Estades breus de professors convidats".

Gestió de bestretes per a projectes
Denominació del procediment

Gestió de bestretes per a projectes.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin sol·licitar un avançament a càrrec de la quantitat concedida a un projecte d’investigació. D'aquesta forma, es col·labora en el desenvolupament dels projectes en marxa, perquè els endarreriments dels pagaments de les anualitats per part de l'organisme que ha concedit el projecte no aturin el procés.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

El sol·licitant ha de ser investigador principal d'un projecte d'investigació gestionat a través de la UIB amb pagaments pendents d'ingressar.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada, és necessari enviar una còpia de la sol·licitud firmada. Aquesta còpia ha d’anar dirigida a la persona responsable d’aquest servei i, si escau, ha d’anar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • En cas de ser un projecte de concessió recent, és convenient adjuntar còpia de la concessió del projecte.
Terminis

El termini de sol·licitud roman permanent obert. El temps previst de tramitació és de deu dies.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web de Bestretes a projectes.

Òrgan de resolució

Gerència.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Convocatòria publicada al web de Bestretes a projectes.

Observacions

Més informació al web de Bestretes a projectes.

Ajuts per a estades de treball
Denominació del procediment

Ajuts per a estades de treball.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin accedir a un ajut per realitzar estades de treball en altres universitats o centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Catalina Miralles, Tel.: 971 17 34 31, cati.miralles@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Poden demanar aquests ajuts:

a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’una beca del programa de formació de professorat universitari (FPU) i formació de personal investigador (FPI) i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d'haver participat en l'equip investigador d'un projecte d'investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

Els becaris de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d'estades només podran gaudir d'aquest ajut en cas que prèviament l'hagin sol·licitat a l'organisme del qual depèn la seva beca i aquest els l'hagi denegat.

Documentació necessària
 • Carta d'acceptació de la comunicació o invitació.
 • Memòria explicativa on s'indica el motiu de l'estada i resum del treball que s'ha de realitzar.
 • Document justificatiu d'haver participat a un projecte d'investigació competitiu els darrers tres anys (si escau).
 • Sol·licituds d'altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
 • Document en el qual es justifica la no inclusió dels documents anteriors (si escau).
 • En cas que sigueu becari FPI (Ministeri), FPU o de la Conselleria, denegació prèvia per fer l'estada per part de l'organisme al qual pertany la beca.
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

El temps previst de tramitació depèn de la data en què es reuneixi la Comissió d'Investigació (es reuneix tres vegades l'any). Una vegada revisada la sol·licitud per la Comissió, el temps previst de tramitació és de quinze dies hàbils.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per a estades de treball".

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació avalua les sol·licituds.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 12129/2017, del dia 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 444).
 • Acord executiu 12192/2017, del dia 14 de març, pel qual es fixa la quantitat màxima per a l'any 2017 del programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 445).
Observacions

No s'acceptarà cap sol·licitud transcorregut un mes des de l'acabament de l'activitat.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Més informació al web dels "Ajuts per a estades de treball".

Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació
Denominació del procediment

Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació.

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats externament.

Qui ho pot sol·licitar

Aquest procediment s'inicia d'ofici des de l'Oficina de Suport a la Recerca. Els destinataris dels ajuts són els membres del personal docent i investigador que desenvolupen la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que hagi estat responsables d'un projecte competitiu nacional o europeu l'any natural anterior.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Si durant tres anys consecutius l’investigador responsable no ha obtingut finançament en cap dels dos tipus, no rebrà cap ajut l’any següent.

Documentació necessària

No s'ha establert.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d'inici

Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud. Els ajuts que es preveuen en aquest programa seran concedits per la Comissió d'Investigació, una vegada avaluats per la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR).

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació concedeix els ajuts que es preveuen en aquest programa, una vegada avaluats per la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR).

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Acord executiu 7719/2006, del dia 24 de novembre pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació (FOU núm. 274).

Acord executiu 10772/2013, del dia 17 de setembre pel qual es modifica l'Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació (FOU núm. 389).

Observacions

El límit màxim que es transferirà a l’investigador responsable serà de 2.500 euros per any.

L'import de l'ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

No són susceptibles d'ajuts en aquest programa ajuts com: accions especials, accions integrades, sabàtics, estades temporals, ajuts FECYT o ajuts d'àmbit autonòmic.

Més informació al web dels Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació.

Ajuts per a l'assistència a congressos
Denominació del procediment

Ajuts per a l'assistència a congressos.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin accedir a un ajut de la UIB per a l'assistència a congressos i seminaris.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Cati Miralles, tel.: 971 17 3431, cati.miralles@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Poden demanar aquests ajuts:

a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d'una beca del programa de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d'haver participat en l’equip investigador d'un projecte d'investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

Documentació necessària
 • Comunicació o resum de la ponència (si escau).
 • Carta d'acceptació de la comunicació o invitació (si escau).
 • Fullet amb preus i dades d'inscripció.
 • Comprovant del pagament d'inscripció.
 • Document justificatiu d'haver participat a un projecte d'investigació competitiu els darrers tres anys (si escau).
 • Sol·licituds d'altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
 • Document en el qual es justifica la no inclusió dels documents anteriors (si escau).
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

El temps previst de tramitació depèn de la data en què es reuneixi la Comissió d'Investigació (es reuneix tres vegades l'any). Una vegada revisada la sol·licitud per la Comissió, el temps previst de tramitació és de quinze dies hàbils.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels Ajuts per a l'assistència a congressos.

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació avalua les sol·licituds.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 12129/2017, del dia 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 444).
 • Acord executiu 12192/2017, del dia 14 de març, pel qual es fixa la quantitat màxima per a l'any 2017 del programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 445).
Observacions

No s'acceptarà cap sol·licitud transcorregut un mes des de l'acabament de l'activitat.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Més informació al web dels Ajuts per a l'assistència a congressos.

Ajuts per a la realització de congressos
Denominació del procediment

Ajuts per a la realització de congressos.

Descripció

L'objecte d'aquests ajuts és el cofinançament d'activitats de caràcter investigador, com són: congressos, simposis, seminaris, jornades o altres activitats assimilables a aquestes, de caràcter presencial i organitzades per membres del PDI de la UIB o per investigadors dels instituts universitaris de recerca de la UIB dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

En cap cas no poden ser objecte de finançament a través d'aquest programa activitats de caire docent o divulgatiu adreçades a alumnes de grau o màster o al públic en general. Tampoc no poden finançar-se les activitats formatives, transversals o específiques previstes dins els programes de doctorat de la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de la UIB.

Responsable i contacte

Responsable: Cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Resum de l'activitat per desenvolupar.
 • Memòria econòmica.
 • Sol·licituds d’altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

Una vegada s'ha reunit la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR), l'OSR comunica la resolució en cinc dies hàbils.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per a la realització de congressos".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l'encarregada d'avaluar les sol·licituds els mesos de març, juny i novembre de cada any.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Acord normatiu 10988/2014, del dia 9 de maig,  pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.

Observacions

Es pot concedir fins a un màxim de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

En el cas de les jornades d'àmbit internacional, la presència de ponents convidats estrangers a les conferències convidades no justifica, per si mateixa, la internacionalitat de l'esdeveniment. El congrés s'entendrà d'àmbit internacional quan l'audiència i els ponents presentin aquest caràcter.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

En el termini de dos mesos després de la finalització de l'acció, s'ha de trametre al Vicerectorat amb competències en investigació la memòria final corresponent. En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al Vicerectorat en la quantia màxima de l'ajut rebut.

Més informació al web dels "Ajuts per a la realització de congressos".

Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020
Denominació del procediment

Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020.

Descripció

L'objectiu és incentivar la participació del personal investigador de la UIB en projectes europeus donant un ajut per cobrir les despeses de desplaçament i manutenció provinents de la preparació d'aquest tipus de projectes, així com donar suport per a l'organització d'aquestes reunions a la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Professors o investigadors contractats (doctors) que desenvolupin l'activitat docent i/o com a investigadors en algun dels departaments, instituts universitaris de recerca o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver estat convocat a una reunió de preparació d'un projecte europeu o ser l'organitzador d'una reunió de preparació d'un projecte europeu a la UIB.

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Documentació on es demostri la convocatòria de reunió per a la preparació del projecte i la inclusió de la persona que va la sol·licitud entre les persones convocades. En el cas d'ajuts a l'organització de reunions a la UIB, cal presentar una llista de participants a la reunió, signada pels mateixos assistents.
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any. El temps previst de tramitació és de 30 dies.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Òrgan de resolució

Vicerectorat amb competències en investigació.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Hi ha un procediment publicat al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Observacions

En cap cas no es poden imputar a aquest ajut despeses de viatge o allotjament dels participants a la reunió.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

Més informació al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Gestió de la reparació i reposició de material científic
Denominació del procediment

Gestió de la reparació i reposició de material científic.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors que ho desitgin puguin accedir a un ajut per a la reparació i la reposició de material científic i de laboratori dels departaments, instituts i centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

El personal investigador i tècnic que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que tingui al seu càrrec material científic per a la investigació.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Beatriz Raussell, tel.: 971 17 27 65, beatriz.raussell@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona que fa la sol·licitud té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada, és necessari enviar-ne una còpia firmada. Aquesta còpia ha d’anar dirigida a la persona responsable d’aquest servei i, si escau, ha d’anar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona que fa la sol·licitud, tal com figura a l’imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Factura o pressupost corresponent.
 • En cas de reposició, l'escrit del servei tècnic explicatiu de la necessitat del canvi.
Terminis

El termini de sol·licitud roman permanentment obert. El temps previst de tramitació és de trenta dies.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Òrgan de resolució

Vicerectorat amb competències en investigació.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Hi ha un procediment publicat al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Observacions

Aquest programa no subvenciona ajuts per a material informàtic.

Més informació al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Complements retributius PDI

Avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora.

Descripció

El procediment consisteix a emplenar la sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora per tramitar-la —un cop la UIB ha comprovat que es compleixen els requisits— a l'AQUIB, per fer-ne l'avaluació definitiva.

Qui ho pot sol·licitar

El personal docent i investigador amb vinculació de caràcter temporal o indefinit a la UIB.

Responsable i contacte

Responsable: Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Per registre electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

El personal docent i investigador ha de tenir règim de dedicació a temps complet i sis anys o més d'antiguitat a la UIB, en altres universitats espanyoles o de l'estranger, i/o en organismes de recerca de prestigi reconegut, espanyols o estrangers. La vinculació que ha de tenir a aquests llocs ha de derivar de convocatòries públiques i competitives.

Documentació necessària
 • Si el mèrit al·legat és un sexenni, no cal adjuntar res (ho certifica la Secretaria General d'ofici).
 • Si no s’al·lega cap sexenni,  s'ha d'adjuntar l'informe corresponent generat per la base de dades GREC (si és renovació, ha de ser necessàriament dels sis darrers anys anteriors a l’any de publicació de la convocatòria). Consultau el document d'instruccions sobre els informes d'avaluació dels complements retributius per a més informació.
 • Si és primera sol·licitud, es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. En aquest casos, els sis anys anteriors a l’any de publicació de la convocatòria tindran la puntuació que pertoqui. Als mèrits al·legats d’anys anteriors s'hi ha d’aplicar un 33 per cent de la puntuació consignada.
 • Si és renovació, l'informe del GREC s'avaluarà sobre l'activitat duta a terme des de l'1 de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. La puntuació mínima d'aquest informe ha de ser de 10 punts.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU).

Forma d’inici

La petició s’ha d’iniciar emplenant el formulari de Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora disponible a la seu electrònica de la UIB.

Òrgan de resolució

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic.

Normativa aplicable
Observacions

Les sol·licituds que compleixen els requisits es trameten a l'AQUIB per fer-ne l'avaluació definitiva.

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

Descripció

El procediment consisteix a emplenar la sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent per a la posterior tramitació, un cop comprovat el compliment dels requisits generals per part de la UIB, a l'AQUIB, per fer-ne l'avaluació definitiva.

Qui ho pot sol·licitar

PDI dels cossos docents (funcionaris de carrera o interins).

Professors col·laboradors i professors contractats doctors (temporals o indefinits).

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans.

Modalitat de tramitació

Els requisits s'han de tenir el 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.

Requisits generals:

 • Ser personal docent i investigador funcionari o contractat de la Universitat de les Illes Balears.
 • Tenir règim de dedicació a temps complet a la UIB.

Requisits específics:

 • Acreditar una antiguitat mínima de dos anys com a personal docent i/o investigador a temps complet en una Universitat, espanyola o estrangera, i/o en organismes de recerca de prestigi reconegut, espanyols o estrangers. La vinculació que s'ha de tenir a aquests llocs ha de derivar de convocatòries públiques i competitives.
 • Reunir dins el període avaluable un mínim de deu punts corresponents als mèrits justificats establerts al protocol d'avaluació a què fa referència l'article 9 del Decret 7/2017, de 10 de febrer, publicat al BOIB núm. 18, d'11 de febrer, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.
Documentació necessària
 • Annex d'autoavaluació emplenat.
 • Justificants dels mèrits fins a completar els deu punts.
  Si és primera sol·licitud, es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de la convocatòria.
  Si és renovació, es poden al·legar mèrits sobre l'activitat duta a terme des de l'1 de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a la convocatòria.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d'haver-se publicat la convocatòria al FOU. (Del 23 de gener al 22 de febrer).

Forma d'inici

Emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent".

Cal adjuntar la documentació necessària en format electrònic. Els fitxers corresponents als justificants dels mèrits s'han d'anomenar d'acord amb els apartats de l'Annex d'autoavaluació.

En cas d'haver d'adjuntar molta documentació, s'ha de comprimir prèviament.<https://www.cti.uib.cat/Servei/Bones-practiques-TI/Compressio-darxius/Manual-compressio-darxius/Manual-per-a-la-compressio-darxius.cid506866>

En acabar el procés podeu descarregar el justificant de recepció, per a qualsevol reclamació.

Òrgan de resolució

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Es comunicaran per correu electrònic les avaluacions positives i per carta les negatives i les que requereixin aportar documentació addicional o originals per mostra aleatòria.

Normativa aplicable
Observacions

Les sol·licituds que compleixen els requisits generals es trameten a l'AQUIB per fer-ne l'avaluació definitiva. El complement només s'aplicarà i tindrà efectes si s'obté l'avaluació favorable dels mèrits.
 

Avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement.

Descripció

El procediment consisteix a emplenar la sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement per tramitar-la posteriorment —un cop la UIB ha comprovat que es compleixen els requisits— a l'AQUIB, per fer-ne l'avaluació definitiva.

Qui ho pot sol·licitar

El personal docent i investigador amb vinculació de caràcter temporal o indefinit a la UIB.

Responsable i contacte

Responsable: Direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Per registre electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

El personal docent i investigador ha de tenir règim de dedicació a temps complet i deu anys o més d'antiguitat a la UIB, en una universitat espanyola o estrangera, i/o en un organisme de recerca de prestigi reconegut, espanyol o estranger. La vinculació que ha de tenir a aquests llocs ha de derivar de convocatòries públiques i competitives.

Documentació necessària
 • Si el mèrit al·legat són tres sexennis (o més), no cal adjuntar res més (ho certifica la Secretaria General d’ofici).
 • Si el mèrit al·legat són dos sexennis, cal adjuntar informe del GREC que completi els 4 punts que falten. Els sexennis els certificarà la Secretaria General. Consultau el document d'instruccions sobre els informes d'avaluació dels complements retributius per a més informació.
 • Si és primera sol·licitud, es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. En aquests casos, els sis anys anteriors a l’any de publicació de la convocatòria tindran la puntuació que pertoqui. Als mèrits al·legats d’anys anteriors s'hi ha d’aplicar un 33 per cent de la puntuació consignada.
 • Si és renovació, l'informe del GREC s'avaluarà sobre l'activitat duta a terme des de l'1 de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. La puntuació mínima d’aquest informe ha de ser de 10 punts.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptat a partir de la publicació de la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU).

Forma d’inici

La petició s’ha d’iniciar emplenant el formulari de Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement disponible a la seu electrònica de la UIB

Òrgan de resolució

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic.

Normativa aplicable
Observacions

Les sol·licituds que compleixen els requisits es trameten a l'AQUIB per fer-ne l'avaluació definitiva.

 

Mobilitat

Convocatòria del programa SICUE
Denominació del procediment 

Convocatòria del programa SICUE per a universitats d’Espanya.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita una plaça de mobilitat en el marc del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per cursar part dels estudis en una altra universitat espanyola, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden ser d'un semestre o d'un curs acadèmic complet, segons el que s'especifiqui en cada acord.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que vulgui cursar part del seus estudis a una altra universitat espanyola i compleixi els requisits per sol·licitar la plaça.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça SICUE heu de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits d’un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
 • Tenir superats un mínim de 60 crèdits en cas d'estudis de grau en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Continuar matriculat a la UIB durant el curs en què es vol fer l'intercanvi.
Documentació necessària

Cal adjuntar una còpia escanejada del DNI un cop emplenada la sol·licitud.

Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Cal informar-se i decidir a quina Universitat es vol anar, d'acord amb l'oferta que s'estableix per als diferents estudis a la web de l'SRI. El coordinador de mobilitat dels vostres estudis us informarà sobre temes acadèmics de la Universitat de destinació sol·licitada.
 2. Cal emplenar la sol·licitud SICUE, a través d'UIBdigital. A la mateixa sol·licitud podeu demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.

Òrgan de resolució

El responsable de mobilitat del centre farà la selecció d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l'expedient acadèmic i l'adequació del programa d'intercanvi al perfil curricular.

Forma de notificació

Els alumnes que hagin presentat correctament la sol·licitud rebran una notificació a UIBdigital que els informarà si han estat seleccionats o no.

Els terminis per iniciar el procediment d’acceptació o de renúncia de la plaça es troben especificats a la convocatòria corresponent.

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent, i es farà una adjudicació provisional de places.

Normativa aplicable

Normativa que regula els programes de mobilitat d'estudiants de la UIB.

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

A partir de l'adjudicació provisional de places, s’obrirà un termini d'onze dies hàbils per acceptar la plaça concedida, renunciar-hi o fer una reclamació a través d'UIBdigital. En cas de fer la reclamació, una vegada resolta aquesta, s'ha d'acceptar la plaça o s'ha de renunciar-hi durant el mateix període d'onze dies hàbils.

Si es renuncia a la plaça en dates posteriors a les establertes a la convocatòria, sense motiu justificat o causa de força major, l'alumne quedarà exclòs de la possibilitat de realitzar un intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.

Per a més informació, consultau la web de l'SRI.

 

Convocatòria ERASMUS+ Estudis
Denominació del procediment

Convocatòria ERASMUS+ Estudis.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita una plaça de mobilitat en el marc del programa ERASMUS+ per cursar part dels estudis en una altra Universitat europea, sense haver de pagar la matrícula allà.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que vulgui cursar part dels estudis en una altra universitat europea i compleixi els requisits per sol·licitar la plaça.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i matricular-se durant el curs acadèmic en el qual es realitza l'estada.
 • Cursar a la UIB estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat en el segon any d'estudis d'ensenyament superior (excepte estudiants de màster i de doctorat).
 • Tenir la nacionalitat, la residència permanent o l'estatus de refugiat o apàtrida d'un dels Estats participants a ERASMUS.
 • Tenir el nivell d'idioma que requereix la Universitat de destinació, si escau, d'acord amb les bases de la convocatòria. En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la Universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre, d'acord amb el Marc europeu comú de referència.
Documentació necessària

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

 • Còpia completa del DNI/NIE.
 • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de Sol·licitud. Els estudiants que no hagin emplenat aquesta casella a l’apartat de Sol·licitud, només hauran de presentar el DNI.
Terminis

Consultau la web de l'SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-se i decidir a quina Universitat es vol anar, d'acord amb l'oferta que s'estableix en cada convocatòria.
 2. Parlar amb els tutors ERASMUS+ o amb els coordinadors de mobilitat per veure quina plaça s’adequa més al perfil de cada estudiant.
 3. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ a través d’UIBdigital. Es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.
 4. L’apartat de Nivell d’idioma només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement de l’idioma. És imprescindible de presentar l’acreditació del nivell d’idioma per a les universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb l’annex II de la convocatòria i d’acord amb la informació de la web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu comú de referència, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB.
Òrgan de resolució

Els tutors ERASMUS+ i el responsable dels programes internacionals i de mobilitat dels centres. Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent, i s’obrirà un termini de cinc dies hàbils per a possibles esmenes.

Forma de notificació

Els alumnes rebran una notificació a UIBdigital.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

La normativa del programa ERASMUS la podeu trobar a la web de l'SRI.

Observacions

Per a més informació sobre les bases de la convocatòria del programa ERASMUS+, així com els impresos d’utilitat, resolucions, normativa i tota la informació per als alumnes seleccionats, consultau la web de l'SRI.

Per a informació general del programa ERASMUS+ podeu consultar la pàgina del SEPIE.

Convocatòria ERASMUS+ Pràctiques
Denominació del procediment

Convocatòria ERASMUS+ Pràctiques.

Descripció

El programa ERASMUS+ Pràctiques permet l'estada durant un període de temps en una entitat d'acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer pràctiques laborals de la seva formació en una empresa situada en un país de la Unió Europea.

Responsable i contacte

Pràctiques gestionades per l'SRI (Servei de Relacions Internacionals) i impulsades per la Comissió Europea.

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 1. Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es demana l’estada i durant tot el període del curs en què es fan les pràctiques, excepte en el cas dels alumnes matriculats al darrer curs de la titulació, que no han d'estar matriculats durant el període de pràctiques.
 2. Els estudiants han d'haver obtingut almenys el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir la titulació corresponent. Els estudis que només tinguin una durada d'un any acadèmic es poden regir pels requisits establerts al seu pla d'estudis. Els estudiants de màster han de tenir un informe favorable del director de màster. A més, si aquest ho considera oportú, pot consultar la comissió acadèmica pertinent. Els estudiants de doctorat han de tenir un informe favorable del director de tesi així com del coordinador del doctorat. Ambdós també poden consultar la comissió acadèmica si ho consideren oportú.
 3. Els estudiants poden estar matriculats al darrer curs de la titulació, sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any acadèmic següent a l'acabament dels seus estudis i no hagin sol·licitat l'expedició del títol.
 4. Tenir nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels Estats participants a ERAMUS+.
 5. Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques durant l’any especificat a la convocatòria, i tenir l’autorització del coordinador de mobilitat a partir de la valoració positiva del Learning Agreement for Traineeships.
 6. Acreditar un nivell mínim de B1 segons el Marc europeu comú de referència de l'idioma del país de destinació o de l'idioma establert per l’organització d’acollida, sense perjudici que aquesta pugui sol·licitar un nivell superior.
 7. No haver completat anteriorment un període de dotze mesos en el Programa ERASMUS, en la modalitat d'estudis o de pràctiques, per al cicle en què es demana la plaça.
 8. No gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ sempre que la realització de l'estada per estudis i pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, les dues estades no poden coincidir en dates, i a més, sempre s'ha d'atendre el que estableix la normativa de mobilitat de la UIB.
Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Un informe favorable del director de màster o del coordinador de doctorat i director de tesi pertinent, si escau.
 • Certificat acreditatiu del nivell B1 de l'idioma requerit.
 • Learning Agreement for Traineeship degudament signat per totes les parts.
Terminis

Consultau la web de l'SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici

Ser acceptat a l'entitat o empresa d'acollida on es volen dur a terme les pràctiques.

Comprovar que es compleixen els requisits establerts a la convocatòria publicada.

Presentar al Registre General de Cas Jai o de Son Lledó la documentació necessària en el termini establert a la convocatòria.

Òrgan de resolució

El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre i el Servei de Relacions Internacionals faran la selecció de sol·licituds d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l'expedient acadèmic, el nivell d'idioma requerit i l'adequació del programa de pràctiques al perfil curricular.

Forma de notificació

La llista d'alumnes seleccionats es farà pública a la web de l'SRI.

Normativa aplicable

Tota la normativa sobre el programa ERASMUS+ es troba a la web de l'SRI, així com la normativa que regula els programes de mobilitat d'estudiants de la UIB.

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Per a més informació sobre les bases de la convocatòria del programa ERASMUS+, així com els impresos d’utilitat, resolucions, normativa i tota la informació per als alumnes seleccionats, consultau la web de l'SRI o del SEPIE.

Convocatòria de convenis d'intercanvi d'estudiants
Denominació del procediment

Convocatòria de convenis d'intercanvi d'estudiants: universitats de fora de la Unió Europea.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita cursar part dels vostres estudis en una altra Universitat de fora de la Unió Europea sense haver de pagar la matrícula allà. Amb aquests convenis d'intercanvi els alumnes poden estudiar en països com Argentina, Brasil, Canadà, Colòmbia, Estats Units, la Federació Russa, Índia, Japó, Kazakhstan, Mèxic, la República Dominicana, Suïssa, Taiwan, Xile i Xina.

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer part dels estudis en una Universitat d'un país de fora de la Unió Europea.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar el nivell d'idiomes sol·licitat per la Universitat de destinació.
Documentació necessària

La documentació que s'ha d'adjuntar és la següent:

 • Acreditar el nivell d'idioma sol·licitat per la Universitat de destinació, si escau.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informau-vos i decidiu a quina Universitat voleu anar, d’acord amb l’oferta que s'estableix per als vostres estudis a la web del SRI. El coordinador de mobilitat dels vostres estudis us informarà sobre temes acadèmics de la Universitat de destinació sol·licitada.
 2. Emplenau la sol·licitud «Convenis d’intercanvi d’estudiants», que està disponible a UIBdigital, i adjuntau-hi la documentació necessària.
Òrgan de resolució

El Servei de Relacions Internacionals revisarà les sol·licituds presentades, les farà arribar al responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre corresponent i en farà la selecció definitiva.

Forma de notificació

La resolució definitiva es comunicarà a cada alumne a través d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).
 • Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).
Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

Convocatòria de beca CIEE
Denominació del procediment

Convocatòria d'una beca CIEE (Estada als Estats Units).

Descripció

El CIEE ofereix una beca única de 10.000 dòlars perquè pugueu fer part dels estudis universitaris a la Universitat dels Estats Units que trieu.

El període de l'intercanvi serà durant els mesos d'estiu (juny, juliol i/o agost).

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer part dels estudis en la Universitat dels Estats Units elegida.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar el nivell d'idiomes sol·licitat per la Universitat de destinació.
Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Imprès de sol·licitud «Beca CIEE». És imprescindible que hi consti la firma del coordinador de mobilitat dels vostres estudis i de la persona representant del CIEE a la UIB.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
 • Expedient acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Certificat del nivell de l'idioma.
 • Escrit justificatiu, en anglès, de l'interès que suscita la Universitat de destinació, que ha d'incloure la proposta d'assignatures per cursar-hi, i un pressupost real dels costs de l'estada.
 • Incloure una còpia de la correspondència mantinguda amb les universitats seleccionades.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informau-vos i decidiu a quina Universitat voleu anar. La persona representant del CIEE a la UIB us pot informar sobre el sistema universitari dels Estats Units (Dra. Antònia Ferriol: aferriol@ciee.org).
 2. Emplenau la sol·licitud «Beca CIEE», que està disponible a la web del SRI. A la mateixa sol·licitud heu d'indicar el nom de tres universitats dels Estats Units on us interessi estudiar, classificades per ordre de preferència.
 3. Lliurau al Registre General, a l'edifici Cas Jai, la documentació durant els terminis establerts.
Òrgan de resolució

La comissió mixta UIB-CIEE avalua i selecciona les sol·licituds presentades pels estudiants en la convocatòria corresponent, d’acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l'expedient acadèmic, la proposta presentada i l’adequació del programa d'intercanvi al perfil curricular.

Forma de notificació

La llista d'alumnes seleccionats es farà publica a la web del SRI.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s'aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s'aprova la normativa que regula la mobilitat de l'alumnat en la modalitat d'alumne visitant (FOU núm. 335, 29 de juliol).

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria d'alumnat visitant
Denominació del procediment

Convocatòria d'alumnat visitant.

Descripció

A través d'aquest programa podeu fer una part dels vostres estudis en qualsevol Universitat del món que rebi alumnes visitants i accepti la vostra sol·licitud. Els tràmits de sol·licitud els heu de fer directament amb la Universitat que us interessi, i hi haureu de pagar el preu de la matrícula corresponent. Un cop hàgiu estat admesos a la Universitat de destinació, la UIB us donarà suport per realitzar els tràmits per al reconeixement de les assignatures que curseu a fora. El període de l'estada s'haurà d’ajustar al calendari acadèmic de la Universitat de destinació.

Qui ho pot sol·licitar

Els matriculats a la UIB que no hagin trobat un programa de mobilitat que respongui a les seves expectatives i vulguin un programa a mida.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Matricular-se d'un mínim de 18 crèdits per semestre.
 • Tenir un bon nivell de l'idioma del país de destinació, si escau.
 • Consultar la normativa específica que regula la mobilitat de l'alumnat visitant: FOU núm. 335, de 29 de juliol de 2010.
Documentació necessària

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Acreditació del nivell d'idioma requerit per la Universitat de destinació.
 • Escrit justificatiu de l’interès que suscita la Universitat de destinació (màxim 2 fulls), que ha d'incloure la proposta d'assignatures a cursar-hi.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
Terminis

Consultar amb la Universitat de destinació.

Forma d’inici
 1. Heu d'informar-vos i decidir a quina Universitat voleu anar.
 2. Seguiu el procediment de sol·licitud establert per la Universitat de destinació; lliurau la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i respectau els terminis fixats per fer-ho.
 3. Quan rebeu el document d'acceptació per part de la Universitat de destinació, heu de lliurar al SRI, Cas Jai, la documentació necessària.
Òrgan de resolució

Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

Es revisarà la documentació presentada per l'estudiant i s'emetrà un certificat d'alumnat visitant, perquè l'estudiant pugui acreditar la seva condició i pugui fer la matrícula als serveis administratius de la UIB.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

Convocatòria del programa ISEP USA i ISEP International
Denominació del procediment

Convocatòria del programa ISEP USA i ISEP International.

Descripció

Es demana una plaça d’intercanvi en el marc del programa ISEP USA. El gran avantatge d'aquest programa és que es pot realitzar un intercanvi amb els Estats Units a preu de les Illes Balears. És a dir, abans de partir, l'estudiant abona les despeses de matrícula, manutenció i allotjament estipulades per a les Balears i, quan l'estudiant arribi als Estats Units, algú les haurà abonades allà per ell.

Sol·licitar una plaça d’intercanvi en el marc del programa ISEP International. Amb aquest programa es pot realitzar un intercanvi a Argentina, Brasil, Xile, Uruguai, Nicaragua, Mèxic, Sud-àfrica, Japó i Corea, entre d’altres, a preu de les Illes Balears. És a dir, abans de partir, l'estudiant abona les despeses de matrícula, manutenció i allotjament estipulades per a les Illes Balears i, quan arribi al país de destinació, algú les haurà abonades allà per ell.

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer part dels estudis en una Universitat de les disponibles al programa ISEP USA o ISEP International.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital i presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l’intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar el nivell lingüístic que exigeixi el programa escollit:
 • ISEP USA: Tenir un bon nivell d’anglès, justificat amb l’examen TOEFL
 • ISEP International: Acreditar el nivell lingüístic que exigeixi la Universitat de destinació o el nivell d’anglès, si escau. Justificat amb l’examen TOEFL o equivalent.

Hi ha algunes universitats membres de l’ISEP que accepten alternatives al TOEFL, com l'IELTS.

Consultau la llista d'aquestes institucions.

Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Certificat TOEFL o IELTS de coneixements d'anglès, si escau.
 • Carta de motivació per cada una de les universitats seleccionades.
 • Dues cartes de recomanació del professorat.
 • Passaport.
 • Certificat acadèmic.
Terminis

Consultau la web de l'SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici

Cal informar-se i decidir a quina Universitat es vol anar, d’acord amb l’oferta de la pàgina web de l’ISEP.

És requisit imprescindible perquè els estudiants participin als processos de selecció emplenar la sol·licitud en línia de la pàgina web de l'ISEP. S’ha d’adjuntar la documentació necessària en format PDF.

L'estudiant ha de posar-se en contacte amb el responsable del programa ISEP a l'SRI.

Ha d'emplenar la sol·licitud disponible a la web de l'SRI.

Finalment, ha de lliurar al Registre General de la UIB, Cas Jai, la sol·licitud durant els terminis establerts.

Un cop feta la sol·licitud en línia, s’han d’abonar 390 dòlars USA en concepte de taxes de participació a l’ISEP, un cop l'SRI doni el vistiplau a tota la documentació.

Òrgan de resolució

L'ISEP és l'encarregat de fer la selecció, d'acord amb els criteris especificats a la seva pròpia convocatòria.

Forma de notificació

La relació provisional d'admesos i exclosos es publicarà a la web de l'SRI.

Normativa aplicable

Normativa que regula els programes de mobilitat d'estudiants de la UIB.

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Aquest programa ja no es troba disponible per als alumnes sortints de la UIB. Per a més informació consultau la web de l'SRI.

 

Convocatòria de beques Iberoamèrica
Denominació del procediment

Convocatòria de beques Iberoamèrica. Estudiants de grau, Santander Universitats.

Descripció

Els alumnes poden sol·licitar una beca de mobilitat per cursar una part dels estudis en alguna de les universitats indicades. (Vegeu les Universitats de destinació.)

D’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander sobre el programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats», es convoquen dues beques de mobilitat per un import unitari de 3.000 euros, per fer una estada en una Universitat sud-americana.

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer part dels estudis en una Universitat de les disponibles a la beca.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB, i haver obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o haver superat íntegrament i satisfactòria els dos primers cursos en el moment de lliurar la sol·licitud.

Acreditar els coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la Universitat de destinació (es recomana visitar la pàgina web de la Universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix).

Documentació necessària

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

a) Còpia completa del DNI/NIE (obligatori)

b) Document justificatiu de coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la Universitat de destinació, si escau.

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud, i el tutor el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida.

Terminis

Consultau la pàgina web del SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici

Abans d’emplenar la sol·licitud, els alumnes interessats han de contactar amb el responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre o amb el coordinador d’intercanvi de cada estudi, per poder seleccionar la Universitat que s’adeqüi més bé al seu perfil curricular i als seus interessos.

Han d’emplenar la sol·licitud Beques Santander través d’UIBdigital. A la mateixa sol·licitud es poden demanar fins a tres universitats, classificades per ordre de preferència.

És requisit imprescindible per a la participació dels estudiants en els processos de selecció que s’hagin inscrit mitjançant l’enllaç a la pàgina <www.becas-santander.com>, disponible a la web del SRI.

Han de preparar la documentació necessària i adjuntar-la a través d'UIBdigital.

Òrgan de resolució

El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre i el Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

La relació provisional d’admesos i exclosos es publicarà a la web del SRI.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

Ajuts per a activitats relacionades amb convenis
Denominació del procediment

Ajuts per a activitats relacionades amb convenis.

Descripció

La UIB, en el marc de la seva política de relacions externes i d'internacionalització, fomenta la firma de convenis marc de col·laboració amb altres universitats que recullen el mutu interès i promocionen la col·laboració entre elles. Aquests convenis solen tenir com a objectiu general establir accions d'intercanvi i cooperació en el camp de la docència i la investigació.

Per tal de dotar de continguts aquests acords i impulsar la realització d'accions de col·laboració, la UIB convoca ajuts per motivar les visites de professors de la UIB a altres universitats o centres de recerca i l'acollida de professors d'altres universitats o centres de recerca que visitin la UIB.

Aquest programa té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de convenis subscrits per la UIB, així com activitats preparatòries de nous convenis.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol membre del professorat de la UIB.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI)

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els sol·licitants dels ajuts, tant per a la modalitat A com per a la B, han de ser professors o personal d’administració i serveis de la UIB.

Si des de l’entrada en vigor de l'acord normatiu el sol·licitant ha obtingut un ajut dins el programa, ha d’haver presentat la memòria final al vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals, d’acord amb el que especifica l’article 10 de l'acord normatiu.

Forma d’inici

Les sol·licituds s’han de presentar en l’imprès corresponent i han de dur el vistiplau del director del departament o del degà o director de l’escola (per a visites de professorat) o del responsable de la unitat administrativa (per a visites de PAS). A més, s’han d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) Un escrit en el qual figuri el motiu de l’estada, les activitats que s’hagin de realitzar (pla de treball, lloc i dates), els resultats esperats i altres informacions que avalin els criteris d’avaluació de l’article 6.

b) La carta d’invitació o d’acceptació signada pel responsable de la institució, el centre o departament d’acollida.

c) Informació de tots els ajuts demanats a qualsevol institució pública o privada que estigui relacionada amb l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

Els impresos de sol·licitud es poden recollir al vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals i a la web de la UIB.

Documentació necessària

Perquè les sol·licituds siguin avaluades per la Comissió, han d'incloure la documentació que especifica l'article 7 de la normativa i s'han de lliurar al Registre General de la UIB abans del desplaçament i/o estada i amb una antelació màxima de tres mesos i, en qualsevol cas, abans de realitzar l'activitat.

Terminis

Consultau la pàgina web del SRI per conèixer les dates exactes.

Òrgan de resolució

Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

El vicerectorat, servei o oficina competent en matèria de relacions internacionals notificarà la resolució de la convocatòria als seleccionats.

Normativa aplicable

Acord normatiu 10987/2014, del dia 9 de maig, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB (FOU núm. 401, de 16 de maig).

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria del programa ERASMUS+ Països Associats (KA107)
Denominació del procediment

Convocatòria del programa ERASMUS+ Països Associats (KA107).

Descripció

Procediment mitjançant el qual es demana una plaça de mobilitat en el marc del programa ERASMUS+ Països Associats (KA107) per cursar part dels estudis en una Universitat de Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Marroc o Tunísia, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden variar de durada segons el país i el nivell de mobilitat (consultau els quadres de places i durada).

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes matriculats a la UIB que compleixin els requisits especificats.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic en què es faci la sol·licitud i es realitzi la mobilitat i cursar-hi estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Els alumnes de grau han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculats, almenys, en el segon any d'estudis d'ensenyament superior.
 • Els alumnes de màster o de doctorat han de tenir l’informe favorable del director del màster o del programa de doctorat, respectivament.
 • Tenir el nivell d'idioma que requereix la Universitat de destinació, si escau, d'acord amb l'Annex II.
Documentació necessària
 • Còpia completa del DNI/NIE o passaport.
 • Extracte acadèmic en anglès.
 • Certificat del nivell de coneixement d’idioma demanat a la Universitat que se sol·licita, segons el MECR.
 • Proposta de les assignatures (acord d'aprenentatge) que es cursaran a la Universitat de destinació, amb el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de grau i màster).
 • Còpia del títol de grau o de la matrícula al màster (només per a alumnes de màster).
 • Proposta de pla de treball que es desenvoluparà a la Universitat que se sol·liciti, així com un breu CV en el qual han d’aparèixer els treballs de recerca i les publicacions realitzades. Aquest document ha d’anar amb el vistiplau d’ambdues institucions (només per als sol·licitants de doctorat).
 • Còpia del títol de màster o de la matrícula a un programa de doctorat (només per a alumnes de doctorat).
Terminis
 • El període d'estada a la Universitat de destinació és el que estableix l’Annex I.
 • Els estudiants que hagin realitzat una mobilitat finançada pel programa ERASMUS+ anteriorment, podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els dotze mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis (grau, màster i doctorat).
Forma d’inici
 1. Informar-te i decidir a quina Universitat vols anar. Has de consultar l’oferta de places, nivells i durada a l’Annex I i la llista d'estudis disponibles a les universitats sòcies segons els estudis que curses a la UIB. El professor responsable segons cada estudi que apareix a l’Annex I, t’informarà sobre temes acadèmics de la Universitat de destinació sol·licitada.
 2. Emplenar la sol·licitud Estudiants ERASMUS+ Països Associats 2017. Es poden seleccionar fins a un màxim de dues universitats i per ordre de preferència.
 3. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar a l'adreça electrònica <erasmuska107@uib.es> la documentació necessària.
Òrgan de resolució

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors o responsables dels programes internacionals i de mobilitat del centre de la UIB i de la Universitat del país associat, perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, l’acreditació del nivell d’idioma fixat per la Universitat sol·licitada, la proposta de les assignatures a cursar o l’acord de mobilitat que es durà a terme a la Universitat de destinació, l’acreditació de la condició de vulnerabilitat i/o exclusió social i econòmica del sol·licitant i, finalment, si ha gaudit amb anterioritat d’una mobilitat finançada pel programa ERASMUS.

Forma de notificació

La resolució es comunicarà a cada alumne per correu electrònic i es publicarà a la web del SRI.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

La beca ERASMUS+ KA107 constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants.

 1. Ajut de viatge: ajut a les despeses de viatge basat en la distància entre la UIB i la Universitat de destinació al país associat. Calculadora de distàncies.
 2. Ajut individual.
   
Convocatòria del programa ERASMUS+ Països Associats (KA107) per al PDI
Denominació del procediment

Convocatòria del programa ERASMUS+ Països associats KA107: PDI.

Descripció

El Servei de Relacions Internacionals convoca uns ajuts econòmics per finançar visites docents (STA) del professorat de la UIB en el marc del Programa ERASMUS+ Països Associats KA107 de la Unió Europea.

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència en universitats de Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Marroc i Tunísia. Es podrà sol·licitar com a màxim un ajut per país.

El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de març de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Per demanar una mobilitat ERASMUS+ Països associats KA107, s'ha de realitzar una sol·licitud en línia i enviar per correu electrònic els documents que es detallen a continuació.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol membre del professorat de la UIB.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça ERASMUS+ Països associats KA107 s'han de complir els requisits següents:

 • Tenir una vinculació contractual amb la UIB vigent en el moment de la sol·licitud i durant la implementació de la mobilitat com a docent.
 • Estar adscrit a algun dels departaments  o impartir docència als estudis que es detallen a la convocatòria.  Es donarà prioritat a les sol·licituds dels professors que ensenyin en els estudis que formen part del projecte.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de vuit hores de docència durant els cinc dies d’estada.
Documentació necessària

a) Fotocòpia del DNI/NIE.

b) Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a la Universitat que se sol·licita (trobareu el nivell requerit a l'Annex II de la convocatòria).

c) Proposta d’acord de mobilitat que es desenvoluparà a la Universitat que se sol·liciti.

Terminis

Cal consultar-los a la pàgina web de l'SRI.

Forma d’inici
 1. S’ha d’emplenar una sol·licitud en línia de Professorat UIB sol·licitant mobilitats (STA) programa ERASMUS+ Països associats KA107-2017.
 2. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’ha d’enviar a l'adreça electrònica <erasmuska107@uib.es> la documentació necessària.*

S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la Universitat d’origen i la de destinació en el moment de presentar la sol·licitud.

* L’enviament d’aquesta documentació per correu electrònic s’ha de fer dins el termini establert a les bases de la convocatòria.

Òrgan de resolució

Un cop valorades les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció especificats a la convocatòria, el SRI dictarà la resolució dels ajuts.

Forma de notificació

La resolució es comunicarà a cada beneficiari per correu electrònic i es publicarà a la pàgina web.

Normativa aplicable

La pròpia del programa ERASMUS+.

Observacions

El beneficiari de l’ajut ha de:

 • Acreditar, per poder rebre l’ajut, que compta amb una cobertura sanitària i d’accidents al país de destinació d'acord amb la normativa del programa ERASMUS+.
 • Tenir visat que li permeti fer l’estada, si escau.
 • Realitzar els tràmits establerts i completar la documentació requerida en el programa, que inclou la firma del conveni de subvenció i l’acord de mobilitat.
 • Completar els qüestionaris corresponents que facilitin la coordinació del programa, així com l’avaluació en línia de la mobilitat que sol·licita la Comissió Europea com a promotora del programa ERASMUS+.
 • Lliurar el certificat d’estada original al Servei de Relacions Internacionals de la UIB, on ha de constar la data d’inici i d’acabament, el mínim de vuit hores de docència i la firma i el segell de la institució d’acollida. Aquest certificat s’ha de lliurar en un termini màxim de vint dies, un cop acabada la mobilitat.

 

Convocatòria del programa UNetBA (University Network for Business and Administration)
Denominació del procediment

Convocatòria UNetBA (University Network for Business and Administration).

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita una plaça de mobilitat en el marc del programa UNetBA. A través d’aquest programa es pot fer una estada de recerca a les universitats de Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte o Líbia rebent una beca mensual de 1.800 euros. El període de l’intercanvi s’haurà d’ajustar al calendari acadèmic de la Universitat de destinació, que pot ser diferent del de la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Els doctorats que vulguin fer una estada d'investigació postdoctoral en una Universitat de les disponibles al programa UNetBA. Els estudis prioritaris són Administració d’Empreses, Economia i Turisme.

Responsable i contacte

UNetBA i SRI.

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per sol·licitar una beca postdoctoral s'ha de tenir qualque tipus de lligam o relació amb la UIB (títol de doctorat expedit per la UIB, contracte, beca...).

Es poden consultar els requisits d’elecció a la web de la UNetBA.

Documentació necessària

Es pot consultar a la web de la UNetBA.

Terminis

Es poden consultar a la web de la UNetBA.

Forma d’inici
 1. Cal informar-se i decidir a quina Universitat es vol anar, d'acord amb la llista publicada a la pàgina web del programa UNetBA.
 2. Cal emplenar la sol·licitud en línia, que està disponible a la pàgina web del programa UNetBA, i lliurar la documentació requerida en els termes i condicions que es determinen a la pàgina web del programa. És molt important que es completi el dossier amb tots els documents requerits perquè la candidatura sigui elegible.

Si necessitau ajuda o qualsevol informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb el Servei de Relacions Internacionals.

Òrgan de resolució

La UNetBA es l’encarregada de fer la selecció, d’acord amb els criteris especificats a la seva pròpia convocatòria. Més informació.

Forma de notificació

La relació provisional d’admesos i exclosos es publicarà a la web de la UNetBA.

Normativa aplicable

Normativa que regula els programes de mobilitat d'estudiants de la UIB.

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Aquest programa ja no es troba disponible per als alumnes sortints de la UIB. Per a més informació consultau la web de l'SRI.

 

Convocatòria d'ajudes per a projectes d'internacionalització de facultats i escoles
Denominació del procediment

Ajuda per a projectes d’internacionalització de facultats i escoles.

Descripció

El Servei de Relacions Internacionals publica la convocatòria d'ajudes adreçada a les facultats, escoles i al Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB, amb l'ànim d'impulsar les iniciatives que puguin contribuir a desenvolupar la internacionalització dels estudis de la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Degans i deganes i directors i directores, que han de presentar el formulari de l'Annex I degudament emplenat.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital i presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Complir les bases de la convocatòria en vigor i lliurar la documentació corresponent.

Documentació necessària

- Sol·licitud (Annex I) degudament emplenada i signada pel sol·licitant. A més, ha de tenir el vistiplau del responsable de la unitat administrativa corresponent de la UIB.

- Proposta del programa de mobilitat (Annex II), degudament emplenada i amb el vistiplau de la Universitat de destinació. Abans de l’activitat, el programa de mobilitat definitiu ha de ser formalment acceptat per ambdues institucions. Aquest programa ha d’incloure, a més, una temporització de les activitats que es duran a terme.

- Còpia del programa d’activitats programades, en cas d’estar interessat a participar en setmanes de formació internacional.

- Acreditació del coneixement de la llengua (o les llengües) del país de destinació o de l'idioma en què es desenvoluparà l’estada formativa.

El Servei de Relacions Internacionals pot facilitar el contacte amb la Universitat de destinació seleccionada, si escau.

Forma d’inici

S’ha de presentar la documentació necessària a Son Lledó o a Cas Jai.

Terminis

Es poden consultar a la web de l'SRI.

Òrgan de resolució

Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

El Servei de Relacions Internacionals es posarà en contacte amb les persones seleccionades.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'SRI.
 

Convocatòria per a l'oferta d'assignatures de formació internacional i/o multicultural impartides en anglès
Denominació del procediment

Convocatòria per a l'oferta d’assignatures de formació internacional i/o multicultural en anglès.

Descripció

Aquesta convocatòria està destinada a presentar propostes d'assignatures no reglades impartides en llengua anglesa de formació en l’àmbit internacional que fomentin, entre l'alumnat, la comprensió de la diversitat cultural i la globalització del món en què vivim. Aquestes assignatures s’oferiran a l’alumnat de la UIB i a l’alumnat que rebem dins els diferents programes de mobilitat.

En la present convocatòria es demana que els continguts de les assignatures s’adrecin a un públic ampli, alumnat de la UIB i d’intercanvi, i tractin de temàtiques transversals defugint l'excessiva especialització.

El Servei de Relacions Internacionals finançarà fins a sis assignatures, tres per al primer semestre i tres per al segon.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol membre del professorat de la UIB.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Les assignatures han de complir els requisits següents:

 • Ser una assignatura de sis ECTS (cal especificar clarament a la guia docent el nombre d’hores de treball presencial, d'hores de treball no presencial, de tutoria i d'avaluació).
 • Proporcionar formació als alumnes en les competències següents:
  • Habilitat per treballar en un context internacional.
  • Adquisició de coneixements de cultura i costums d’altres països.
  • Capacitat per escriure, parlar i redactar informes en idiomes estrangers.
  • Compromís ètic i social.
  • Pensament crític.
 • S’oferiran a:
  • Alumnes de la UIB de les titulacions de grau.
  • Alumnes que rep la UIB dins els diferents programes de mobilitat.
 • Les propostes de les assignatures les ha de fer un professor permanent de la UIB o un professor associat, i han de tenir el vistiplau del responsable del centre. Les propostes no poden preveure la participació de més de dos professors per impartir la docència de l’assignatura.
 • A les assignatures hi ha d’haver un mínim de deu alumnes matriculats per ser impartides. Els alumnes interessats han de respectar les dates establertes com a període de matrícula i ampliació de matrícula.
 • L’alumnat de la UIB es matricularà a través del pla GACT, i el preu de la matrícula serà el corresponent al grau d’experimentalitat 3. L’alumnat que rep la UIB en el marc dels programes de mobilitat es matricularà a través del pla GSRI i no pagarà matrícula.
Forma d’inici

Cal emplenar la sol·licitud seguint els requisits i tenint en compte els criteris de selecció de les assignatures:

 • Adequació dels continguts en relació amb el desenvolupament de les competències detallades a l’apartat anterior.
 • Garantia que l’estudiant podrà millorar les seves habilitats en llengua anglesa. Cal que el professor o la professora tingui un bon coneixement de la llengua anglesa. Es demanarà, a més, que la metodologia docent emprada promogui aquest aprenentatge.
 • Capacitat d’atracció del curs. Es tindrà en compte el nombre d'alumnes matriculats i el grau de satisfacció de l’alumnat en convocatòries anteriors o el nombre de matriculats esperats per a les noves propostes.

S'ha de lliurar la documentació necessària al Registre General dins el termini establert.

Documentació necessària

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB, mitjançant el model de la guia docent disponible a la pàgina web, i han de tenir el vistiplau de la facultat o l’escola corresponent.

Terminis

Consultau la pàgina web del SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Òrgan de resolució

La resolució de les sol·licituds presentades serà per acord del Consell de Direcció, a proposta del Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

La resolució es publicarà a la pàgina web del SRI.

Normativa aplicable

La pròpia de la UIB.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'SRI.

Convocatòria del programa ERASMUS+ per al PAS i el PDI: visites formatives
Denominació del procediment

ERASMUS+ Visites formatives.

Descripció

Programa de la Comissió Europea per fomentar la mobilitat del personal d’administració i serveis entre universitats dels Estats membres de la Unió Europea.

S’estableix un ajut europeu com a contribució a les despeses de viatge i manutenció d’acord amb la convocatòria que el Servei de Relacions Internacional publica cada any.

Les estades tindran una durada mínima de dos dies i màxima de cinc, i es pot optar per visites formatives individualitzades o assistir a setmanes internacionals de formació organitzades per les universitats.

Qui ho pot sol·licitar

Tot el personal docent i investigador en actiu de la UIB amb una antiguitat mínima de dos anys, referida al darrer dia del termini de la convocatòria.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI)

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Formar part del personal docent o investigador en actiu de la UIB amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Tenir nacionalitat europea, o bé l’estatut de resident permanent, apàtrida o de refugiat a Espanya.
Documentació necessària

S’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o al Registre de Cas Jai la sol·licitud més la documentació següent:

Sol·licitud degudament emplenada i signada per la persona que fa la sol·licitud, que ha de tenir el vistiplau del responsable de la unitat administrativa corresponent de la UIB.

Currículum breu, preferiblement en format Europass.

Proposta del programa de mobilitat, degudament emplenada i amb el vistiplau de la Universitat de destinació. Abans de l’activitat, el programa de mobilitat definitiu ha de ser formalment acceptat per ambdues institucions. Aquest programa ha d’incloure, a més, una temporització de les activitats que es duran a terme.

Acreditació del coneixement de la llengua (o les llengües) del país de destinació o de l’idioma en què es desenvoluparà l’estada formativa.

Terminis

Cal consultar-los a la web de l'SRI.

Òrgan de resolució

Les sol·licituds seran valorades per una comissió formada pels vicerectors de Docència i de Professorat i el cap del Servei de Relacions Internacionals o les persones que deleguin.

Forma de notificació

La resolució es publicarà a la web de l'SRI. L’acceptació final dependrà de l’acceptació definitiva de la Universitat receptora.

Normativa aplicable

La pròpia del programa ERASMUS+.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'SRI.

Convocatòria del programa ERASMUS+ per al PDI: visites docents
Denominació del procediment

Convocatòria ERASMUS+ PDI.

Descripció

El Servei de Relacions Internacionals convoca un nombre determinat d’ajudes econòmiques per finançar les visites docents (STA) del professorat de la UIB en el marc del Programa ERASMUS+ de la Unió Europea.

Les ajudes es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència en universitats amb les quals hi hagi un acord ERASMUS+ establert per a mobilitat de professorat per a docència per a l'any acadèmic en curs.

Qui ho pot sol·licitar

El programa està destinat al professorat de la UIB, i tindran preferència els coordinadors de mobilitat i els responsables d’un acord ERASMUS+. Així mateix, per poder fer una estada ERASMUS+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o l’estatus de refugiat o apàtrida d'un dels Estats participants en el programa ERASMUS+.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Tenir una vinculació contractual amb la UIB vigent en el moment de fer la sol·licitud i durant la implementació de la mobilitat com a docent.
 • Presentar un acord de mobilitat per a personal docent aprovat per la institució d’origen i la de destinació, on s’especifiqui el compromís d’impartir un mínim de vuit hores de docència durant els dies d’estada.
Documentació necessària

Abans de la mobilitat:

 • Sol·licitud.
 • Programa d’ensenyament.
Després de la mobilitat:
 • Certificat d’estada ERASMUS.
 • Autorització del permís d’absència per treballs exteriors.
 • Dades bancàries.
 • Factura del bitllet d’avió, itinerari de vol, targetes d’embarcament i justificants del pagament del bitllet.
 • Factura i justificant del pagament de l’allotjament.
 • Factures de les despeses del desplaçament (taxi, bus, tren, cotxe de lloguer, cotxe particular, etc.).
Terminis

Consultau la pàgina web del SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici

S’ha de presentar al Registre de Cas Jai, en un termini mínim d’un mes abans de l’activitat, la documentació següent:

Sol·licitud (annex I), degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant i pel coordinador de mobilitat del centre o facultat.

Programa d’ensenyament (annex II). S’ha d’emplenar de forma detallada cada apartat i especificar la temporalitat de les activitats que es duran a terme. Aquesta proposta ha d’estar degudament signada per la Universitat de destinació. El termini per lliurar la sol·licitud estarà obert fins al dimecres 31 de gener de 2018. El Servei de Relacions Internacionals resoldrà les sol·licituds mentre hi hagi places vacants, i comunicarà la decisió als beneficiaris per correu electrònic. En cas de canvi de dates i/o Universitat de destinació, se n’ha d’informar el Servei de Relacions Internacionals i caldrà presentar el programa d’ensenyament corresponent. En cas de renúncia, s’ha de comunicar al Servei de Relacions Internacionals al més aviat possible per correu electrònic (erasmus@uib.cat).

Òrgan de resolució

El Servei de Relacions Internacionals resoldrà les sol·licituds mentre hi hagi places vacants.

Forma de notificació

Es comunicarà la decisió per correu electrònic.

Normativa aplicable

La pròpia del programa ERASMUS+.

Observacions

Per a més informació sobre les bases de la convocatòria del programa ERASMUS+ PDI, així com els impresos d’utilitat, resolucions, normativa i procediments, consultau la web de l'SRI.

Convocatòria del programa EUROWEB+
Denominació del procediment

Convocatòria del programa EUROWEB+ (European Research and Educational Collaboration with Western Balkans).

Descripció

Es demana una plaça de mobilitat en el marc del programa EUROWEB. A través d'aquest programa els estudiants poden anar a estudiar a les universitats de Sarajevo, de Novi Sad, de Mostar, de Banja Luka, de Niš, de Belgrad, Mediterrània a Podgorica, Aleksander Xhuvani d’Elbasan i de Tirana, sense pagar matrícula allà i rebent una beca mensual de 1.000 euros per a estudis de grau; de 1.500 euros per a estudis de doctorat; i de 1.800 euros per a estudis postdoctorals, a més d'altres ajuts que es poden consultar al Servei de Relacions Internacionals.

Qui ho pot sol·licitar

El programa EUROWEB+ s'adreça a l’alumnat de la UIB que cursi estudis de:

Grau:

 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Matemàtiques

Màster:

 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Doctorat:

 • Doctorat en Enginyeria Electrònica
 • Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui realitzar part dels estudis en una Universitat de les disponibles al programa EUROWEB+.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Es poden consultar a la web de l’EUROWEB+.

Documentació necessària

Es pot consultar a la web de l’EUROWEB+.

Terminis

Consultau la pàgina web de l'SRI per conèixer-ne les dates exactes.

Forma d’inici

Es fa en línia a través de la web de l’EUROWEB+.

Òrgan de resolució

L’EUROWEB+ és l’encarregat de fer la selecció, d’acord amb els criteris especificats a la seva pròpia convocatòria. Més informació.

Forma de notificació

La relació provisional d’admesos i exclosos es publicarà a la web de l’EUROWEB+.

Normativa aplicable

Normativa que regula els programes de mobilitat d'estudiants de la UIB.

Acord normatiu 9492/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Aquest programa ja no es troba disponible per als alumnes sortints de la UIB. Per a més informació consultau la web de l'SRI.
 

Gestió universitària

Gestió d'enquestes a UIBdigital
Denominació del procediment

Gestió d'enquestes a UIBdigital.

Descripció

Procediment pel qual se sol·licita la publicació i gestió d'enquestes a UIBdigital, que inclou:

 • Planificació temporal de les enquestes de tots els serveis que es volen publicar a UIBdigital.
 • Creació i publicació d'enquestes a UIBdigital.
 • Lliurament d'informes de resultats de les enquestes processades.
Qui ho pot sol·licitar

Aquest servei està destinat a:

 • Personal d'administració i serveis de la UIB.
Responsable i contacte

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Modalitat

Telemàticament o a través del correu intern.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser del personal d'administració i serveis de la UIB.

Documentació necessària

Emplenar la sol·licitud a través d'UIBdigital.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d’inici

Enviar la sol·licitud d'aquest servei a través d'UIBdigital o mitjançant el correu intern.

Òrgan de resolució

Centre de Tecnologies de la Informació.

Forma de notificació

S'informarà de l'estat de la sol·licitud a través d'UIBdigital o mitjançant el correu intern.

Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per a aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la gestió d'enquestes a UIBdigital.

En cas de problemes, posau-vos en contacte amb el CTI mitjançant el formulari de suport.

Sol·licitud de targeta universitària
Denominació del procediment

Sol·licitud de targeta universitària.

Descripció

Sol·licitud de la targeta universitària, per fer-ne ús de la manera següent:

 • Document acreditatiu: permet al titular demostrar a tercers la seva pertinença a la comunitat universitària.
 • Identificació electrònica ''bàsica'': permet la identificació del titular a les aplicacions de la UIB; impressió a les copisteries des de les aules informàtiques, control horari del PAS, accés als ordinadors del PAS, accés a certs espais d'accés restringit, préstec d'exemplars a les biblioteques, etc.
 • Identificació electrònica ''avançada'': basada en l'ús de certificats digitals, que permetrà implantar, entre d'altres, la signatura electrònica, el xifrat i l'autenticació forta.
 • Ús financer: permet, segons l'entitat financera que emeti la targeta, fer transaccions financeres.
 • Xip de proximitat Mifare: amb el qual el personal d'administració i serveis de la UIB pot fitxar a l'entrada i sortida de la seva jornada.
Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar la targeta universitària de la UIB:

 • L'alumnat de la UIB.
 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.
Responsable i contacte

Els Serveis Administratius corresponents i les diferents entitats financeres (la Caixa, Sa Nostra i Santander).

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser un dels usuaris que poden sol·licitar la targeta i tenir la foto carnet a les dades personals identificatives d'UIBdigital. Per fer-vos la foto, acudiu al vostre servei administratiu, allà us la faran i la incorporaran a les vostres dades tot d’una.

Documentació necessària

Tenir les dades personals actualitzades i la foto d'UIBdigital feta.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d’inici
 • Alumnes de la UIB: poden sol·licitar la targeta universitària bé a UIBdigital, a Gestions i serveis > Targeta UIB. O també la poden sol·licitar de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
 • Personal docent i investigador de la UIB: pot sol·licitar la targeta universitària al Banc Santander i ho pot fer a UIBdigital, a Gestions i serveis > Targeta UIB . O també la pot sol·licitar de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
 • Personal d'administració i serveis de la UIB: just pot sol·licitar la targeta universitària de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
Òrgan de resolució

Les diferents entitats financeres (la Caixa, Sa Nostra i Santander).

Forma de notificació

Mitjançant UIBdigital, a Gestions i Serveis > Targeta UIB.

El lloc d'entrega de les targetes universitàries depèn de l'entitat financera:

 • La Caixa i Sa Nostra; entreguen les targetes a l'oficina de l'entitat que hàgiu seleccionat durant el procés de sol·licitud de targeta a UIBdigital.
 • Banc Santander; envia les targetes per correu postal a l'adreça que hàgiu especificat durant el procés de sol·licitud de targeta a UIBdigital, o l'entrega de manera instantània al punt habilitat del campus.
Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la targeta universitària.

Podeu consultar el manual de renovació en cas de que la targeta hagi caducat.

En cas de problemes, posau-vos en contacte el CTI mitjançant el formulari de suport.

 

Serveis TIC

Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (WiFi)
Denominació del procediment

Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (WiFi).

Descripció

La xarxa sense fils de la UIB permet a la comunitat universitària accedir a Internet sense la necessitat d'una connexió física del seu dispositiu, afavorint així la mobilitat dels usuaris. Aquest servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds i credencials d'accés al servei.
 • Manteniment i configuració de la infraestructura.
Qui ho pot sol·licitar

Poden accedir a aquest servei els usuaris següents:

 • L'alumnat de la UIB.
 • El personal docent i investigador (PDI)
 • El personal d'administració i serveis (PAS)
 • Altres usuaris
Responsable i contacte

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser un dels usuaris que poden sol·licitar aquest servei.

Documentació necessària

Cal emplenar el formulari de sol·licitud de Wi-Fi a UIBdigital i tenir les dades personals actualitzades.

També disposau de la sol·licitud per imprimir destinada a altres usuaris.

Terminis

No hi ha terminis establerts per a aquest procediment.

Forma d’inici

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei i feu les passes adients.

Òrgan de resolució

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Forma de notificació

S'informarà mitjançant UIBdigital, al menú Gestions i Serveis: Xarxa sense fils.

Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la xarxa sense fils (Wi-Fi).

Podeu consultar el manual d'Instal·lació i configuració.

En cas de problemes, posau-vos en contacte amb el CTI mitjançant el formulari de suport

 

Estudis de postgrau

Expedició de certificats al PDI
Denominació del procediment

Expedició de certificats al PDI.

Descripció

Consisteix a expedir els certificats sol·licitats pel PDI referents a la seva vida laboral de postgrau (màster i doctorat).

Qui ho pot sol·licitar

PDI de la UIB i d'altres universitats que hagin tingut una activitat relativa al postgrau a la UIB (membres externs de tribunals de tesi, directors externs de tesi, experts avaluadors de tesi, professorat de secundària...).

Responsable i contacte

CEP i EDUIB: mitjançant UIBdigital per al PDI intern i via e-mail per al PDI extern.

Modalitat

Presencial, per correu electrònic i per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica (UIBdigital) és requisit que el sol·licitant estigui donat d'alta a la base de dades de la UIB.

Per poder fer el certificat sol·licitat, el CEP/EDUIB ha de tenir les dades documentades a AGORA o en documents físics, si no, no es pot expedir.

El certificat ha d'anar signat pel secretari del CEP/EDUIB personalment (no val signatura digital).

Documentació necessària

No s'ha establert documentació necessària.

Terminis

El certificat/s s’ha d’expedir en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un e-mail.
 • Emplenant el formulari electrònic a UIBdigital.
Òrgan de resolució

Signatura del certificat pel secretari del CEP/EDUIB.

Forma de notificació

El certificat/s s'envia per correu intern a la casella del campus del PDI en qüestió, a més, la persona interessada veu en quin estat es troba la seva sol·licitud.

En el cas del PDI extern, el certificat s’envia per correu postal ordinari i es comunica la tramesa per correu electrònic (de vegades, si es demana, també s'envia el certificat digitalitzat via e-mail).

Normativa aplicable

No s'ha establert normativa aplicable.

Observacions

De vegades el CEP/EDUIB no disposa de la informació que es demana que aparegui al certificat, la qual cosa es comunica a la persona interessada mitjançant UIBdigital (PDI intern) o via e-mail (PDI extern).

Hi ha certs períodes de l’any (terminis d’acreditació a l’ANECA, acreditació a la CAIB per rebre el complement retributiu...) en què hi ha un pic de sol·licituds i la tasca de tenir els certificats llests en un màxim de 10 dies es complica.

 

Expedició de certificats a l'alumnat de postgrau
Denominació del procediment

Expedició de certificats a l'alumnat de postgrau.

Descripció

Consisteix a expedir els certificats sol·licitats pels alumnes de postgrau relatius a la seva vida acadèmica de postgrau (màster i doctorat).

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes que tinguin o hagin tingut una activitat relativa al postgrau a la UIB.

Responsable i contacte

CEP i EDUIB: mitjançant UIBdigital per als alumnes amb matricula de postgrau vigent, o via e-mail o telefònica per als antics alumnes.

Modalitat

Presencial, per correu electrònic i per UIBdigital.

Cost

Segons el que fixa, anualment, el Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Els "faig constar i extractes acadèmics" són gratuïts.

Requisits

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica (UIBdigital) és requisit que el sol·licitant estigui donat d’alta a la base de dades de la UIB.

Per poder fer el certificat sol·licitat, el CEP/EDUIB ha de tenir les dades documentades a AGORA o en documents físics, si no, no es pot expedir.

El certificat ha d'anar signat pel secretari del CEP/EDUIB personalment (no val signatura digital).

Documentació necessària

L'alumne s’ha d’identificar amb el seu DNI original i en vigor si fa la sol·licitud presencialment.

Terminis

L'expedició del certificat/s s’ha de fer en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per tres vies, en funció de la modalitat escollida: presencialment, per correu electrònic o bé emplenant el formulari electrònic a UIBdigital.

Òrgan de resolució

Signatura del certificat pel secretari del CEP/EDUIB.

Forma de notificació

El certificat/s s'envia per correu intern a la casella del campus del PDI en qüestió, a més, l'interessat veu en quin estat es troba la seva sol·licitud.
En el cas del PDI extern, el certificat s'envia per correu postal ordinari i es comunica la tramesa per correu electrònic (de vegades, si es demana, també s'envia el certificat digitalitzat via e-mail).

Normativa aplicable

Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Observacions

De vegades el CEP/EDUIB no disposa de la informació que es demana que aparegui al certificat, la qual cosa es comunica a la persona interessada mitjançant UIBdigital (PDI intern) o via e-mail (PDI extern).

Hi ha certs períodes de l'any (terminis d’acreditació a l’ANECA, acreditació a la CAIB per rebre el complement retributiu...) en què hi ha un pic de sol·licituds i la tasca de tenir els certificats llests en un màxim de 10 dies es complica.
 

Preinscripció als ensenyaments oficials de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Preinscripció als ensenyaments oficials de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit de preinscripció consisteix a formalitzar la sol·licitud d'accés i admissió als ensenyaments oficials de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de doctorat que compleixi els requisits necessaris per a l'accés a aquets programes.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica pròpia dels estudis de doctorat: https://postgrau.uib.es/ca/.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i adjuntar còpia dels documents requerits per a la comprovació de l'accés; com a mínim, DNI o document identificatiu, títol d'accés, certificat acadèmic de la titulació d'accés, CV i carta de motivació.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional necessària d'acord amb els criteris d'admissió.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis de doctorat.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Es comunica l'accés i/o admissió, si escau, per la via electrònica.

Normativa aplicable
Observacions

La contestació a les peticions d'accés es realitza de forma continuada, atenent als terminis d'admissió.

Les admissions es realitzen de forma individualitzada.
 

Matrícula dels ensenyaments oficials de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Matrícula dels ensenyaments oficials de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula en els ensenyaments oficials de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de doctorat que hagi estat admesa a aquests ensenyaments.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Aquest tràmit suposa l'abonament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant hagi estat admès als estudis corresponents i disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la matrícula i presentar la documentació original o degudament legalitzada als serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis.

Forma d'inici

La matrícula la realitza la persona interessada per la via d'automatrícula mitjançant UIBdigital.

Òrgan de resolució

L'Escola de Doctorat.

Forma de notificació

La matrícula es reflecteix a l'apartat de Matrícula d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.
Observacions

S'han de tenir en compte les matrícules de l'alumnat que resideix fora d'Espanya pel que fa al seu pagament.
 

Presentació del Pla de recerca dels alumnes dels programes de doctorat
Denominació del procediment

Presentació del Pla de recerca dels alumnes dels programes de doctorat.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a elaborar un pla de recerca que almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Ha d'anar avalat pel seu tutor i director.

Qui ho pot presentar

La persona que estigui cursant estudis dels programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.
El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat
 • Presencial. El document original ha de quedar custodiat a l'expedient de l'alumne.
 • Per correu electrònic.
Cost

Gratuït.

Requisits

Han de presentar document original amb totes les firmes.

Documentació necessària

Document aproximadament de tres fulls en el qual almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Avalat pel seu tutor i director.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional.

Terminis

Abans d'acabar el primer any.

Forma d'inici

L'interessat l'elaborarà i recollirà les firmes. Després el presentarà als Serveis Administratius de l'Escola de Doctorat.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Per correu  electrònic.

Normativa aplicable


 

Presentació i defensa de la tesi doctoral
Denominació del procediment

Presentació i defensa de la tesi doctoral.

Descripció

Aquest tràmit inclou tots els passos que s'han de fer des que els alumnes acaben la tesi doctoral fins a l'hora de presentar-la.

L'alumne presenta un esborrany de la tesi juntament amb un informe del director de la tesi. Aquest esborrany s'ha de trametre a dos avaluadors externs de la UIB proposats per la Comissió Acadèmica del doctorat (CAD).

Els experts tenen un termini de 30 dies per elaborar l'informe. Una vegada rebuts els informes dels experts, aquests s'han de fer arribar al director, a l'alumne i a la CAD. L'alumne, si escau, modificarà la tesi d'acord amb els informes rebuts. Una vegada la tesi modificada i és definitiva, l'alumne la farà arribar a la CAD, que n'enviarà a l'EDUIB l'exemplar definitiu modificat, així com hi enviarà els informes dels experts, un nou informe de director, el seu vistiplau i una proposta de tribunal de tres membres titulars i tres membres suplents. Tota la documentació l'ha d'aprovar el Comitè Executiu de l'EDUIB, tant la tesi com el tribunal, i una vegada aprovat es pot iniciar el dipòsit (10 dies hàbils). Una vegada aprovat, es pot procedir al nomenament de tribunal i a fixar la data de lectura de tesi doctoral. Després s’han d’abonar el drets de lectura i finalment s'ha de procedir a la lectura i defensa de la tesi.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els alumnes matriculats a un programa de doctorat que ja hagin acabat la tesi doctoral.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i l'adreça electrònica: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.

Modalitat

Per correu electrònic i presencial.

El tràmit final, la defensa de la tesi davant el tribunal, es fa en persona, excepte en alguns casos de convenis de cotutela, en què els alumnes la defensen en una altra universitat.

Cost

Les taxes de defensa de la tesi doctoral.

Requisits

Els alumnes han d’estar matriculats a un programa de doctorat i han d'haver superat tots els passos previs per poder dipositar la tesi doctoral.

Documentació necessària

Per iniciar el procediment per al dipòsit doctoral l’alumne ha d’entregar una còpia digital de la seva tesi doctoral i l'informe previ del director/s i/o ponent. Ho pot fer per correu electrònic o pot presentar-se a l'EDUIB amb un USB/CD.

La tesi ha de complir els criteris de format de la UIB.

L'informe previ es pot trobar a la secció de Procediments i impressos de Tesis doctorals.

Una vegada rebuts els informes amb l'avaluació dels dos revisors externs, per poder continuar amb el procediment el doctorand/a ha de presentar la documentació següent:

 • Tesi definitiva. Un exemplar imprès i signat tant pel doctorand/a com pel director/s i/o ponent. També, en cas que hi hagi fet modificacions, haurà de tornar a enviar la tesi en format digital.
 • Si li varen proposar de fer-hi modificacions, també ha de presentar un document en què indiqui quins canvis li varen suggerir i a quina part de la tesi els ha fet.
 • Proposta de tribunal, indicant qui actuarà com a president, secretari, vocal i suplents, amb l'informe d'idoneïtat de cada un.
 • CV GREC actualitzat.

Una vegada defensada la tesi, si l'alumne vol publicar-la pot presentar el contracte TDX per a la publicació de la tesi doctoral.

Terminis

No hi ha un termini establert per iniciar el procediment.

Des que l'alumne envia la tesi en format digital fins que la pugui defensar, transcorren un mínim de tres mesos.

Forma d’inici

La petició la inicia la persona interessada.

Òrgan de resolució

Departament responsable del programa de doctorat (de conformitat amb el RD 1393/2007).
Comitè Executiu de l'Escola de Doctorat –CAD– (de conformitat amb el RD 99/2011).

Forma de notificació

Per correu electrònic.

Normativa aplicable

Normativa de caràcter general

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

Observacions

No s'han determinat.

Lliurament de la carta de tesi
Denominació del procediment

Lliurament de la carta de tesi dels alumnes matriculats a programes de doctorat de conformitat amb el RD99/2011.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a lliurar la carta de tesi signada per l'alumne, tutor i director.

Qui ho pot lliurar

Ho han de lliurar els alumnes del programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumne ha d'estar matriculat i ha de tenir assignat el director de tesi. Haurà d'anar signada per l'alumne, el tutor i el director.

Documentació necessària

L'alumne pot trobar la carta de tesi a la pàgina web de la Universitat.

http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/306/306922_Carta_Tesi_per_signar_ca.pdf

Terminis

Tan aviat com sigui possible després de l'admissió del doctorand i una vegada que hom li hagi assignat un director de tesi.

Forma d'inici

El tràmit de lliurament l'inicia la persona interessada recollint les dades i les firmes del seu tutor i del seu director.

Normativa aplicable
Observacions

Els serveis administratius de l'Escola de Doctorat seran els encarregats de recollir la firma del vicerector competent.
 

Matrícula de les activitats transversals dels programes de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Matrícula de les activitats transversals dels programes de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula de les activitats transversals dels estudis de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret les persones interessades a cursar aquestes activitats i que estiguin matriculades dels estudis de doctorat.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica de doctorat i tramitació per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant estigui matriculat als estudis corresponents i disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la petició en línia.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

L'Escola de Doctorat.

Forma de notificació

Les admissions es realitzen mitjançant la publicació de llistes d’admissió a la pàgina web de la Universitat.

Normativa aplicable
Observacions

Els alumnes, una vegada superada l'activitat, rebran un certificat acreditatiu d'haver realitzat l'activitat.
 

Publicació de les tesis a TESEO i aTDX
Denominació del procediment

Publicació de les tesis a TESEO i aTDX.

Descripció

Una vegada defensades, les tesis doctorals es publiquen a TESEO i a TDX.

TESEO és una base de dades del Ministeri d’Educació que conté la informació de les tesis doctorals defensades des de 1976.

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Qui ho pot sol·licitar

A TESEO s'hi introdueix d’ofici la informació de les tesis defensades. No es fan públiques, però se'n publica un resum.

Tots els alumnes que hagin defensat una tesi doctoral poden sol·licitar que la tesi es publiqui al TDX.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Presencial i documentació electrònica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver defensat la tesi doctoral.

Per publicar la tesi doctoral a TDX és necessari presentar dues còpies del contracte TDX, que han d’anar signades en totes les pàgines, i enviar la tesi doctoral en format digital juntament amb un document titulat «Informació obligatòria que ha d'acompanyar la tesi».

Documentació necessària
Terminis

No hi ha un termini establert.

Forma d'inici

L'alumne presenta el contracte TDX signat, la tesi en format digital i la informació obligatòria, en format electrònic o presencialment.

Òrgan de resolució

No hi ha cap òrgan de resolució.

Forma de notificació

No es fa cap notificació personal. El Servei de Biblioteca i Documentació, una vegada publicada la tesi a TDX, facilita un ISBN per tenir accés a les dades de la tesi doctoral.

Normativa aplicable

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

Observacions

No s'han determinat.

Avaluació del Pla de recerca i del document d?activitats juntament amb els informes del tutor i director.
Denominació del procediment

Avaluació del Pla de recerca i del document d'activitats juntament amb els informes del tutor i director.

Descripció

Anualment la Comissió acadèmica avaluarà el Pla de recerca i del document d'activitats juntament amb els informes del tutor i director.

Qui ho pot presentar

La persona que estigui cursant estudis dels programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat
 • Presencial.
 • Per correu electrònic.
 • Eina informàtica pròpia del estudis de doctorat.
Cost

Gratuït.

Requisits

Han de presentar document original amb totes les firmes i els certificats de les activitats incloses al Document d'Activitats.

Documentació necessària

Pla de recerca, document d'activitats, certificats de les activitats, i informe del tutor i del director
Alguns estudis poden requerir documentació addicional.

Terminis

Anualment la Comissió Acadèmica avaluarà l'activitat i en el cas d'avaluació negativa haurà de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, serà donat de baixa definitivament.

Forma d'inici

L'interessat envia per correu electrònic la documentació. Després la presentarà als Serveis Administratius de l'Escola de Doctorat.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Per correu electrònic.

Normativa aplicable
Preinscripció als màsters universitaris de la UIB.

Denominació del procediment

Preinscripció als màsters universitaris de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit de preinscripció consisteix a formalitzar la sol·licitud d'accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de màster universitari que compleixi els requisits necessaris per a l'accés als ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és el Centre d'Estudis de Postgrau.

El contacte són els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica pròpia dels estudis de màster: https://postgrau.uib.es/ca/.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i adjuntar còpia dels documents requerits per la comprovació de l'accés; com a mínim, DNI o document identificatiu, títol d'accés, certificat acadèmic de la titulació d'accés i CV.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional necessària d'acord amb els criteris d'admissió.

Terminis

Els establerts pel Centre d'Estudis de Postgrau, com a responsable dels estudis oficials de màster o a proposta del/de la responsable de la titulació.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Es comunica l'accés i/o admissió, si escau, per la via electrònica.

Normativa aplicable
Observacions

La contestació a les peticions d'accés es realitza de forma continuada, atenent als terminis d'admissió.

Les admissions es realitzen de forma individualitzada per a les titulacions amb termini únic o mitjançant la publicació de llistes d'admissió per a les titulacions que compten amb terminis tancats.

Matrícula d'estudis oficials de grau o màster
Denominació del procediment

Matrícula d'estudis oficials de grau o màster

Descripció

Procediment per formalitzar la matrícula d'estudis oficials de grau o màster.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hagi estat admesa a un estudi oficial de grau o màster.

Unitat de tramitació

Serveis administratius que donen suport al centre al qual està adscrit l'estudi oficial.

Modalitat de tramitació
Cost
Requisits
 • Tenir l'admissió a algun dels estudis oficials de grau o màster.
 • Complir la normativa de permanència.
 • El pla d'estudis no ha d'estar extingit.
 • No haver superat el nombre màxim de matrícules de cada assignatura.
Documentació necessària
Terminis

Els fixats al calendari de matrícula

Òrgan de resolució

La matrícula es resol favorablement de manera automàtica si s'ha formalitzat correctament.

Forma de notificació

Per UIBdigital o presencialment

Normativa aplicable
Observacions

Més informació:

Matrícula de grau:

Matrícula de màster:

Matrícula del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Matrícula del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula de l'assignatura del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de màster universitari que hagi estat admesa als ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és el Centre d'Estudis de Postgrau.

El contacte són els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Aquest tràmit suposa l'abonament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant hagi estat admès als estudis corresponents i disposi de les credencials d’accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la matrícula i presentar la documentació original o degudament compulsada als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Terminis

Els establerts pel Centre d’Estudis de Postgrau, com a responsable dels estudis oficials de màster o a proposta del responsable de la titulació.

Forma d'inici

La matrícula la realitza la persona interessada per la via d'automatrícula mitjançant UIBdigital.

Òrgan de resolució

El Centre d'Estudis de Postgrau.

Forma de notificació

Es pot fer el seguiment de la matrícula a través d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.
 • Acord normatiu núm. 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

La matrícula del TFM és l'acte administratiu pel qual l'alumne abona els crèdits corresponents a la matèria de la qual serà avaluat i que constarà al seu expedient.

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament acadèmic de la UIB, quan la defensa del TFM no es pugui fer el mateix any acadèmic en què s'hagi fet la matrícula, l'estudiant ha de formalitzar als serveis administratius corresponents una matrícula anual per tutela acadèmica, durant el termini o els terminis ordinaris que estableixi el calendari en els termes del punt anterior, per poder efectuar la presentació i defensa del treball.

El nombre màxim de matrícules consecutives per tutela acadèmica que l'alumne pot realitzar és igual al nombre màxim de matrícules per superar l’assignatura del TFM menys una. Si l'alumne no presenta el TFM durant un curs donat i el curs següent no es matricula de tutela acadèmica, per poder presentar i defensar el TFM l'alumne s’haurà de matricular del nombre de crèdits corresponents al TFM i haurà d'abonar-los al preu que el corresponent decret de taxes estableixi per a les segones matrícules.

El nombre màxim de matrícules per superar l'assignatura del TFM serà el que estableixi amb caràcter general el Reglament acadèmic de la UIB per a la resta d'assignatures de les titulacions de màster.

En el cas de qualificació de suspens l'alumne s'ha de matricular de bell nou dels crèdits del treball de fi de màster.
 

Inscripció del projecte de treball de fi de màster
Denominació del procediment

Inscripció del projecte de treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la inscripció del projecte del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat matriculat de laassignatura del pla d'estudis corresponent al treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Eina electrònica dels estudis de màster: https://postgrau.uib.es/tfm   

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'estar matriculat de l'assignatura del pla d'estudis corresponent al treball de fi de màster.

Disposar de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar un projecte/resum del treball de fi de màster en format pdf.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

La sol·licitud la realitza la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent:
https://postgrau.uib.es/tfm.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

L'alumnat pot fer el seguiment del procés a través del mateix enllaç: https://postgrau.uib.es/tfm.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu núm. 9954/2011 del dia 23 de setembre pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

L'eina informàtica serveix per als tràmits d'inscripció del projecte i la sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

La sol·licitud d'inscripció es tramet al tutor per a la seva acceptació. Una vegada acceptada pel tutor, es tramet la sol·licitud a la comissió acadèmica de l'estudi per a la seva aprovació.
 

Sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la sol·licitud del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat que està matriculat del projecte de treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'estar matriculat del treball de fi de màster i haver superat la resta d'assignatures necessàries del pla d'estudis.

Disposar de les credencials d'accés a UIBdigital.       

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar el treball de fi de màster en format pdf.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

La sol·licitud la realitza la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent:
https://postgrau.uib.es/tfm

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

L'alumnat pot fer el seguiment del procés a través del mateix enllaç: https://postgrau.uib.es/tfm.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

L'eina informàtica serveix per als tràmits d'inscripció del projecte i la sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

La sol·licitud d'avaluació es tramet al tutor per a la seva acceptació. Una vegada acceptada pel tutor, es tramet la sol·licitud a la comissió acadèmica de l'estudi perquè se n'assabenti i en nomeni el tribunal que ha d'avaluar el treball de fi de màster.
 

Defensa i avaluació del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Defensa i avaluació del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a avaluar el treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat que ha sol·licitat l'avaluació del treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Presencial i per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'haver elaborat el seu treball de fi de màster, comptar amb l'acceptació del tutor i haver superat la resta d’assignatures necessàries del pla d'estudis.

Documentació necessària

El treball de fi de màster en format pdf i l'acta corresponent.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

El responsable del treball de fi de màster, una vegada assabentat de la sol·licitud acceptada del lliurament, ha d'haver nomenat un o diversos tribunals o bé nomenar un tribunal específic per a cada treball de fi de màster i fer arribar una còpia del treball als membres del tribunal.

Òrgan de resolució

El tribunal del treball de fi de màster.

Forma de notificació

El responsable del treball de fi de màster comunica la composició del/s tribunal/s i la data de lectura i defensa als serveis administratius per a l'elaboració de l'acta i ho publicita mitjançant la plataforma en línia corresponent: Campus Extens.

El president convoca els altres membres, el tutor o els cotutors i l'alumne per a la realització de la presentació i defensa del treball en un màxim de 15 dies naturals una vegada informat del nomenament.

Els serveis administratius, una vegada rebuda l'acta degudament emplenada i signada, incorporarà la qualificació a l'expedient acadèmic de l'alumne.

L'alumne pot consultar el seu expedient acadèmic a UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

La titulació pot fixar dates de defensa en els períodes escollits amb la suficient antelació, o bé les pot fixar individualment cada tribunal.

La presentació i defensa del treball de fi de màster és obligatòriament un acte públic, en el qual l'alumne farà una exposició oral.

El treball de fi de màster serà qualificat d'acord amb les condicions i l'escala numèrica establertes a l'article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat.

En el cas de qualificació de suspens, l'acta anirà acompanyada d'un informe raonat, a fi que l'alumne, si així ho vol, pugui refer el treball amb vista a una nova convocatòria corregint-ne les deficiències apreciades. L'alumne també pot optar per la realització d'un treball nou. En qualsevol cas, l'alumne s'ha de matricular de bell nou dels crèdits del treball de fi de màster.

Quan la defensa no es pugui fer el mateix any acadèmic en què s'hagi fet la matrícula, l'alumne ha de formalitzar una matrícula anual per tutela acadèmica.
 

Reconeixement i transferència de crèdits dels estudis de màster universitaris
Denominació del procediment

Reconeixement i transferència de crèdits dels màsters universitaris de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments oficials de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona interessada en el reconeixement i/o transferència de crèdits dels ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la comissió de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) de cada titulació.

Cal contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Telemàtica i presencial.

Cost

Aquest tràmit suposa, en primer lloc, l'abonament dels preus públics per la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Una vegada resolta favorablement la sol·licitud, suposa l’abonament per cada crèdit del 10% del preu de la primera matrícula que s’estableix per a cada estudi al Decret de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder fer el tràmit s'ha de verificar que la persona interessada pot ser admesa als estudis per als quals sol·licita el reconeixement i/o transferència de crèdits.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar, en cas que la UIB no disposi d'aquesta informació, el certificat acadèmic, en català o castellà i en anglès, així com, si escau, el pla d'estudis d'origen i el programa de totes les assignatures implicades en el procediment.

En el cas de reconeixement de crèdits per ensenyaments universitaris no oficials i per experiència laboral i professional, caldrà presentar el certificat corresponent.

Terminis

Els establerts pel Consell de Direcció de la UIB.

Forma d’inici

La sol·licitud la fa la persona interessada presencialment als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, dirigida a la direcció de la titulació.

Òrgan de resolució

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació.

Forma de notificació

El reconeixement i/o transferència de crèdits resolt favorablement es reflecteix a UIBdigital.

Normativa aplicable

Acord normatiu 10571/2013, de 19 d’abril, que corregeix l’Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.

Decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB per a cada any acadèmic.

Observacions

No poden ser objecte de reconeixement assignatures troncals o obligatòries.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement crèdits cursats en estudis de grau per crèdits corresponents a estudis de màster.

Entre ensenyaments oficials de màster són objecte de reconeixement les assignatures cursades en funció de l'adequació entre les competències i els coneixements associats a ambdós plans d'estudis.

En el cas de títols oficials de màsters que habilitin per a l'exercici de professions regulades, es reconeixeran els crèdits dels mòduls definits a la norma reguladora corresponent. En cas de no haver-se superat íntegrament un determinat mòdul, el reconeixement es durà a terme per a assignatures en funció de les competències i els coneixements que hi estan associats.

El reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster a partir de títols propis de postgrau cursats a la UIB es farà d’acord amb el que disposa l’article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, en la redacció modificada pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de màster.

L'experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits que computen als efectes de l'obtenció d'un títol oficial de màster, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Els alumnes que participin en programes de mobilitat, amb caràcter general, podran obtenir el reconeixement dels crèdits superats que es derivi de l’acord acadèmic definitiu fixat específicament a aquest efecte.
 

Cooperació

Beques de pràctiques en el marc de la CUD
Denominació del procediment

Beques de pràctiques en el marc de la cooperació al desenvolupament per als estudis oficials de grau o màster.

Descripció

Convocatòria anual que ofereix places perquè l'alumnat de la UIB pugui realitzar pràctiques relacionades amb els seus estudis en països empobrits, i obtenir, a més de l'experiència personal, el reconeixement acadèmic corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnat de grau i màster (estudis oficials).

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits

1. Estar matriculat/ada en algun dels estudis oficials de grau o màster de la UIB, dels quals s'ofereixen places, durant el curs acadèmic 2015-16.

2. Reunir tots els requisits estipulats en cada un dels perfils de les places que s'ofereixen en aquesta convocatòria.

3. Un cop concedida la beca, la persona adjudicatària haurà d'acreditar la formació en matèria de cooperació al desenvolupament.

Documentació necessària   

1. Imprès de sol·licitud de la beca (annex II).
2. Fotocòpia del DNI.
3. Còpia o acreditació de la matrícula corresponent al curs acadèmic 2015-16.
4. Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, amb especificació de la durada, les assignatures estudiades i les notes obtingudes.
5. Curriculum vitae amb les acreditacions corresponents.
6. Escrit on s'explicitin les raons de sol·licitud de la beca, segons model de l'annex III.
7. Una foto mida carnet amb el nom i els cognoms al dors.

La documentació esmentada s'ha de presentar adjunta a la sol·licitud de la beca.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de seguir per formular el projecte.
2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.
3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria de Beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.
 

Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD)
Denominació del procediment

Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD).

Descripció

Convocatòria anual per atorgar ajuts per donar suport a iniciatives solidàries dels membres de la comunitat universitària, fomentant accions de formació, sensibilització i difusió en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat.

Qui ho pot sol·licitar

Membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat).

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • La persona responsable de l'acció ha de ser membre de la comunitat universitària (PDI, PAS o alumnat). Les accions poden desenvolupar-se en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.
 • Les persones que participin en una mateixa acció han de presentar una sol·licitud única conjunta, per a la qual han de designar una persona responsable.
 • Per a les accions del tipus A, la persona responsable ha de ser sempre membre del PDI.
 • Totes les accions organitzades requeriran el suport d'una facultat/escola, un departament, un servei o una oficina de la UIB. Aquest suport s'ha de fer constar al formulari de sol·licitud mitjançant la signatura de la persona responsable d’alguna de les unitats esmentades.
 • La gestió econòmica sempre serà a càrrec d'una persona membre del col·lectiu de PDI amb vinculació permanent o del col·lectiu de PAS responsable de servei. En cas que la persona responsable de l'acció no compleixi aquest requisit, haurà de delegar-ho a algú que sí que el compleixi i indicar-ho al formulari de sol·licitud. A més, aquesta persona haurà de constar com a membre de l'equip.
 • Cada una de les persones participants només podrà signar una acció com a responsable i una com a membre de l'equip.
 • Una mateixa persona només pot ser responsable econòmica com a màxim de dues accions alhora durant el mateix curs acadèmic.
 • La persona responsable de l'acció ha d'haver finalitzat i justificat correctament accions anteriors.
Documentació necessària

1. Formulari de sol·licitud, inclòs el pressupost de l'acció d'acord amb el formulari Excel, degudament emplenats i amb les firmes corresponents. Ambdós models, disponibles a la web. La dita documentació s'ha de lliurar en paper i en format digital.

2. Justificació documental de la matrícula a la UIB, en cas de l'alumnat.

3. Informació i justificació d'altres ajuts sol·licitats, si escau.

4. Per a les accions de tipus A i B, en cas de no ser PDI, s'han de presentar (en paper i en format digital) els currículums de les persones que impartirien les sessions.

5. Per a les accions de tipus C, s'ha de presentar (en paper i en format digital) la documentació següent:

 • Un breu dossier informatiu sobre l'empresa que hagi d'editar el recurs.
 • El pressupost emès per l'empresa que hagi d'editar el recurs.
 • Documentació addicional corresponent, segons el material o recurs que es vulgui elaborar:
 • Si es tracta d'una publicació: el text o la narració completa i una mostra de les il·lustracions. En aquests casos es prioritzaran les publicacions en format digital. No es prioritzaran publicacions llargues, d'actes, transcripcions, entre d'altres.
 • Si es tracta d'una exposició fotogràfica: una còpia de les fotografies, en paper o digital, i els textos explicatius que les acompanyen.
 • Si es tracta d'altres tipus d'exposicions: una descripció acurada del que es vulgui exposar.
 • Si es tracta d'un projecte audiovisual: el guió de continguts o literari, el guió tècnic i una mostra de les imatges i del guió gràfic.
 • En tots els casos es valorarà positivament incloure informació sobre referències d’obres o treballs anteriors.

6. Altra informació que es consideri adient.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de fer servir per formular el projecte.
2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.
3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

 

Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament
Denominació del procediment

Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament.

Descripció

Convocatòria anual per al finançament de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que contribueixin de forma efectiva al desenvolupament humà sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans. Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres.

Qui ho pot sol·licitar

PDI (excepte les categories d'ajudant, professor visitant o emèrit, que no poden actuar en qualitat de responsables) o PAS amb relació contractual, estatutària o funcionarial amb dedicació a temps complet.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Per a cada proposta s'ha de presentar una sol·licitud única conjunta (seguint model disponible a la web de l'OCDS), per a la qual s'haurà de designar una persona responsable del projecte
 • El/la responsable del projecte haurà de ser professor/a especialista en la matèria objecte del projecte (excepte les categories d'ajudant, professor visitant o emèrit, que no poden actuar en qualitat de responsables) o PAS d'algun servei de la UIB, amb relació contractual, estatutària o funcionarial amb dedicació a temps complet. La temporalitat d'aquesta relació amb la UIB ha de cobrir com a mínim des del moment de presentar la sol·licitud i durant tot el període de vida del projecte, inclosa la seva justificació.
 • Com a PDI o PAS membres de l'equip UIB, també s'ha de poder demostrar tenir una relació contractual, estatuària o funcionarial amb la UIB, que s'ha de mantenir durant tota la vida del projecte sol·licitat, inclòs el període de justificació. I en el cas de l'alumnat, amb matrícula a la UIB vigent com a mínim pel mateix període.
 • En general, cada una de les persones participants només podrà signar un projecte com a responsable i un com a membre d'un equip. Excepcionalment la comissió podrà valorar una major participació per afavorir les sinergies, tenint en compte la modalitat IIb de projectes de dos anys de durada.
 • Podran participar als projectes persones d'altres entitats que hi donin suport i col·laborin en la seva execució, malgrat que les seves despeses no puguin ser cobertes a càrrec del pressupost del projecte.
 • Les persones participants de l'equip de la UIB i entitats col·laboradores de les Illes Balears no rebran compensació econòmica per la seva feina.
Documentació necessària

1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat en suport paper i en suport informàtic. Les sol·licituds que cerquin la continuïtat de projectes anteriorment executats, s'hauran de fer en un formulari específic en el qual s'haurà d'indicar la informació que hagi pogut variar, i s'hi haurà de fer especial esment dels resultats obtinguts en el període d’execució assolit, aportant una relació detallada de les activitats realitzades fins al moment.

2. Informació sobre la contrapart: documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'entitat en el país on es troba; documentació d'identificació de la persona responsable legal de l'entitat (rector/a, president/a, gerent/a...) i el seu nomenament com a tal. La documentació que no hagi sofert variacions respecte a edicions anteriors, no caldrà tornar-la a presentar.

3. Escrit de compromís de la persona responsable legal de l'entitat contrapart en el qual es defineixi i justifiqui la necessitat de l'acció proposada i la responsabilitat assumida per al seu desenvolupament (seguint model disponible a la web de l'OCDS).

4. Curriculum vitae en matèria de cooperació al desenvolupament de les persones participants en l'equip de la UIB (seguint model disponible a la web de l'OCDS), en cas que no s'hagi presentat anteriorment o sempre que es vulguin realitzar noves aportacions dins làmbit de la cooperació al desenvolupament.

5. Justificació documental de la matrícula a la UIB o bé de la relació contractual amb la UIB, si escau.

6. Informació d'altres entitats participants i/o col·laboradores.

7. Informació d'altres fonts de cofinançament per al mateix projecte.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de fer servir per formular el projecte.

2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.

3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

En funció de la font de finançament:

 • Comissió de seguiment del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.
 • Comitè de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) de la UIB.
Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i la perspectiva d'equitat de gènere en el marc de l'Agenda post2015. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques i sectorials descrits al Pla director de la cooperació de les Illes Balears vigent.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

Cursos de voluntariat
Denominació del procediment

Cursos de voluntariat.

Descripció

Formació presencial o per videoconferència que requereix inscripció i certificació en diferents àmbits del voluntariat entre l'alumnat UIB: cooperació, salut, gènere, medi ambient, socioeducatiu, inserció social, etc.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnat.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Formulari en línia.

Cost

Gratuït.

Tindrà preferència l'alumnat de la UIB que estigui matriculat en el curs actual. En cas de quedar places disponibles hi podrà accedir l'exalumnat, sempre seguint l'estricte ordre d'inscripció.

Terminis d’inscripció

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

Cursos monogràfics
Denominació del procediment

Cursos monogràfics.

Descripció

Accions formatives per tractar temàtiques específiques al desenvolupament humà sostenible, la cooperació i el voluntariat.

Qui ho pot sol·licitar

PDI, PAS, alumnat i persones externes a la UIB.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Formulari en línia ubicat a l'apartat web anterior.

Cost

Gratuït.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Inscripció

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa gaudeix de finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

Obtenció de certificat

Per poder obtenir el certificat, l'assistència al curs ha de ser, com a mínim, d'un 80%.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.
 

Estades solidàries
Denominació del procediment

Estades solidàries.

Descripció

Convocatòria anual que ofereix la possibilitat de desenvolupar tasques de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament en col·laboració amb diferents entitats, ONGD de les Illes Balears i les corresponents entitats locals d’acolliment o contraparts.

Qui ho pot sol·licitar

PAS i alumnat.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït

Requisits

1. Formar part del col·lectiu del personal d'administració i serveis (PAS), funcionari i/o laboral de la UIB, o bé estar matriculat/ada d’estudis oficials de la UIB (grau, llicenciatura, màster o doctorat) durant el curs 2015-16.

2. Adequar-se al perfil definit en cada plaça de cada programa específic (annex 1).

3. Acreditar formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, siguin els cursos organitzats per l'OCDS o altres cursos amb continguts i característiques similars. La data màxima per acreditar-la és el moment de l'acceptació de l'ajut.

Documentació necessària   

1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat (annex 2).
2. Fotocòpia del DNI en cas de nacionalitat espanyola o documentació d’identitat corresponent, en cas d'altres nacionalitats.
3. Una fotografia mida carnet amb el nom i els cognoms al dors.
4. Còpia o acreditació de la matrícula actual en el cas d'alumnat.
5. Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
6. Curriculum vitae (tant en format paper com en format digital) amb les acreditacions corresponents. Només es valorarà la informació acreditada.
7. Carta de motivació, seguint el model especificat (annex 3), per cada opció de programa específic seleccionat.

La documentació en format digital pot lliurar-se per correu electrònic a l'adreça <ocds2@uib.es> o mitjançant un CD o USB, adjunt a la documentació lliurada en paper.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de seguir per formular el projecte.

2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.

3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria d'Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat universitari en països empobrits pel curs acadèmic 2015-16.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

 

Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB
Denominació del procediment

Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

Descripció

Aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar els treballs dels alumnes que hagin fet el TFG o el TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l’Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la promoció de l’Agenda 2030 i els ODS, reafirmant la implicació de la comunitat universitària i el seu compromís amb la generació de coneixement crític i respostes davant els reptes del present.

Qui ho pot sol·licitar

Poden participar-hi tots els alumnes de qualsevol dels estudis oficials de la UIB que hagin presentat i superat el TFG/TFM durant els cursos indicats a la informació de la convocatòria publicada al web.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

Modalitat

Presencial, presentant l’annex II, emplenat i firmat, al Registre General de la UIB.

En línia, presentant l’annex II, emplenat i firmat, telemàticament a través del Registre Electrònic.

Cost

Gratuït

Requisits
 • Les candidatures presentades han de ser individuals, i cada participant només pot presentar un sol treball a cada termini.
 • El TFG/TFM ha de ser original, sense modificacions respecte del que s’hagi presentat per a l’avaluació de l’assignatura.
 • L’extensió i el format del treball han de complir els requeriments establerts per la facultat corresponent.
 • L’idioma del treball pot ser català, castellà o anglès.
 • S’hi poden presentar tots els TFG i TFM que s’emmarquin en alguns dels ODS prioritzats, i que, havent participat en les convocatòries anteriors dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible i complint els requisits de la present convocatòria, no hagin estat premiats.
Documentació necessària

El full de participació (annex II d’aquestes bases) s’ha de presentar firmat i emplenat al Registre General de la UIB. També es pot presentar telemàticament a través de l’enllaç següent:

https://seu.uib.cat/registre-electronic/procediments/formulari/cooperacio

El treball s’ha de lliurar en format PDF a l’adreça electrònica <ocds@uib.cat>, juntament amb:

 • L’extracte acadèmic en què constin la nota i el títol del TFG o TFM.
 • Un resum d’un màxim de 5 pàgines que reculli les aportacions del treball a l’Agenda 2030 i, en particular, als ODS als quals s’adreça.
Terminis

Consulteu la web de l'OCDS per saber les dates exactes.

Òrgan de resolució

Per analitzar i valorar els TFG i TFM presentats i elaborar una proposta de resolució d’acord amb els criteris de valoració establerts a la present convocatòria, es constituirà un jurat amb les persones següents: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable o la persona qui delegui, que presidirà el jurat; la vicerectora d’Estudiants o la persona qui delegui; el director d’Estudis de Postgrau o la persona qui delegui; una persona en representació de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB; i la coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat o la persona qui delegui.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública al web de l'OCDS i es comunicarà a totes les persones participants.

Normativa aplicable

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc d’aquesta convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, i a l’Agenda 2030.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

Transparència

Accés a la informació pública de la UIB
Denominació del procediment

Accés a la informació pública de la Universitat de les Illes Balears.

Descripció

Aquest procediment té per objecte l'exercici del dret d'accés a la informació pública.
S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de la UIB i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

No s'hauria de sol·licitar tota aquella informació que ja estigui publicada a la pàgina web de la Universitat i el seu portal de transparència.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Responsable i contacte

Secretaria General.

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica, és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Documentació necessària

La sol·licitud d'accés a la informació pública.

El consentiment exprés i per escrit de l'afectat quan la sol·licitud d'accés a la informació pública contingui dades de caràcter personal especialment protegides de tercers (ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i sexualitat), tret que una llei hi autoritzi l'accés.

Terminis

Termini de presentació: la sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució: la llei estableix un termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per prendre la resolució.

Aquest termini pot veure's suspès en una sèrie de casos:

 • Si no s'identifica correctament la informació sol·licitada. En aquest cas es requerirà al sol·licitant que concreti la petició. Per a això s'atorgarà un termini de deu dies, durant el qual queda en suspens el termini per prendre la resolució. Si la persona interessada no contesta, s'entendrà que desisteix de la seva pretensió.
 • Quan per la petició d'informació puguin veure's afectats drets i interessos legítims de tercers. En aquest cas caldrà donar-los audiència perquè presentin les al·legacions que estimin oportunes. El termini per presentar al·legacions és de quinze dies. Se suspèn el termini per prendre la resolució fins que el possible afectat presenti les al·legacions o fins que transcorrin els quinze dies per presentar-les.
 • En cas que la informació sol·licitada sigui complexa o molt voluminosa. En aquest cas el termini per prendre la resolució es pot ampliar amb un mes més. Aquesta circumstància serà comunicada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per dues vies, en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del Secretari General, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).
Òrgan de resolució

Secretari General.

Forma de notificació

Per carta certificada amb avís de recepció.

Recursos

Enfront de tota resolució expressa o presumpta en matèria d'accés, pot interposar-se una reclamació davant la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació per la via contenciosa administrativa.

La reclamació s'ha d'interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o de l'endemà del dia que es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació. En cas d'absència de notificació, el termini serà de sis mesos a partir de l'endemà del dia que es produeixi l'acte presumpte.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la publicitat activa i l'accés a la informació pública regulats al Títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les obligacions de publicitat activa establertes per la legislació autonòmica, se sotmetran, quan la informació contingui dades personals, en allò que disposen els articles 5.3 i 15 de la Llei 19/2013, al Reglament (UE) 2016/679 i a l'esmentada Llei orgànica.

El sol·licitant pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades davant la delegada de protecció de dades, a l’adreça postal següent: Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma (Illes Balears), o amb els formularis habilitats a l'efecte a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Observacions
 • Motivació de la sol·licitud

  En principi, no hi ha obligació de motivar la sol·licitud d'accés a la informació pública. No obstant això, la persona interessada pot exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que es podran tenir en compte quan es dicti la resolució.

  Han de motivar-se les peticions quan, en l'exercici d'un dret o per raons de recerca, se sol·liciti l'accés a dades personals no especialment protegides.
 • Límits

  El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits, que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si se’n dóna informació. És a dir, els límits hi són per protegir informació que no ha de ser pública, perquè, si ho fos, podria danyar una persona o l'interès públic.

  Aquests límits estan taxats a la llei i són els següents:
  - La seguretat nacional
  - La defensa
  - Les relacions exteriors
  - La seguretat pública
  - La prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
  - La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
  - Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
  - Els interessos econòmics i comercials
  - La política econòmica i monetària
  - El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
  - La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
  - La protecció del medi ambient

Gestió de Recursos Humans

Acció social de la Universitat de les Illes Balears
Denominació del procediment

Acció social de la Universitat de les Illes Balears.

Descripció

Es tracta d’un procediment que té com a objectiu concedir ajudes, en concepte d'acció social, al personal funcionari, docent i investigador i d'administració i serveis, tant de carrera com interí. També a tot el personal laboral (PDI i PAS), tant indefinit com no indefinit, sempre que es trobin en servei actiu i a temps complet. Finalment, les poden sol·licitar les persones contractades a càrrec del capítol VI que acreditin una antiguitat mínima d'un any referida al darrer dia del termini de la convocatòria.

Les diferents modalitats d’ajuda per acció social són les següents:

1. D'obligada cobertura:

a) Concertació d’una assegurança col·lectiva per atendre els riscs de mort i incapacitat permanent, en el grau d'absoluta o gran invalidesa.

b) Atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

c) Subsidi de viduïtat per als cònjuges i/o parelles de fet del personal de la Universitat.

d) Subsidi d’orfenesa per als fills del personal de la Universitat.

2. De no obligada cobertura:

a) Subsidi a la jubilació forçosa.

b) Ajuda en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica.

c) Ajuda a persones dependents a càrrec del personal de la Universitat fins a primer grau per consanguinitat o afinitat.

d) Ajuda per estudis del personal al servei de la Universitat.

e) Bestretes de nòmina.

Qui ho pot sol·licitar

Pot sol·licitar aquesta ajuda tot el personal funcionari, docent i investigador i d'administració i serveis, tant de carrera com interí. També tot el personal laboral (PDI i PAS), tant indefinit com no indefinit, sempre que es trobin en servei actiu i a temps complet. Finalment, la poden sol·licitar les persones contractades a càrrec del capítol VI que acreditin una antiguitat mínima d'un any referida al darrer dia del termini de la convocatòria.

Responsable i contacte

Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Modalitat de tramitació

En línia.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos a l’Acord normatiu 12859/2018, del dia 24 de juliol (FOU núm. 469), pel qual es regula l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears. Cada ajuda especifica els requisits que s’han de complir per poder sol·licitar-la (articles 9 a 17 de l’Acord normatiu).

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant la instància facilitada a l'efecte i disponible a la seu electrònica de la UIB.

Per cada modalitat d'ajuda d'acció social que se sol·liciti s'ha d'emplenar una instància diferent.

Per percebre les ajudes d'acció social atorgades, és requisit estar en servei actiu a la Universitat en el moment de fer-se efectius els imports adients.

Documentació necessària
 • Instància degudament emplenada.
 • Cal adjuntar, si escau, la documentació corresponent al tipus d’ajuda que es demana.
Terminis

Termini per sol·licitar l’ajuda

Totes les sol·licituds d’ajudes per atenció a persones amb discapacitat, ajudes en compensació de despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica, ajudes a persones dependents a càrrec del personal de la Universitat fins a primer grau per consanguinitat o afinitat i ajudes per estudis del personal al servei de la UIB s'han de presentar el mes de gener de cada any i s’han de referir a l’any natural anterior.

La resta d'ajudes per acció social han de sol·licitar-se en tenir lloc el fet que les motiva.

Termini per resoldre

Les sol·licituds contingudes al primer paràgraf del punt anterior es resoldran durant els mesos de març i abril i es faran efectives abans de dia 31 de maig. La resta d'ajudes es resoldran en funció de la seva presentació.

Forma d'inici

Emplenant la instància electrònica  "Sol·licitud d'ajuda d'acció social". Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Òrgan de resolució

Consell de Direcció.

Forma de notificació

Es notifica per correu electrònic. Normalment s’utilitzarà el correu electrònic institucional, amb el domini @uib.cat, @uib.es i @uib.eu. Si no, s’utilitzarà el correu electrònic que el treballador o treballadora hagi facilitat a la Universitat.

Normativa aplicable

Acord normatiu 12859/2018, del dia 24 de juliol (FOU núm. 469), pel qual es regula l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears.

Observacions

S'ha d'emplenar una instància per cada modalitat d'ajuda d'acció social que es vulgui sol·licitar.

Si el procediment per a la concessió d'ajudes no es resol expressament en el termini assenyalat a l'efecte, la petició s'entendrà desestimada.

La Universitat es reserva el dret de sol·licitar, en qualsevol moment, l'acreditació que es mantenen els mateixos supòsits que originaren la concessió de l'ajuda.

Les ajudes i despeses es pagaran amb càrrec a les partides pressupostàries que anualment es determinin als pressuposts de la Universitat i restaran supeditades a les disponibilitats de tresoreria de la UIB.

Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna
Denominació del procediment

Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'admissió a la convocatòria de promoció interna per iniciar posteriorment les proves selectives.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar el personal d'administració i serveis, funcionaris de carrera de la UIB, que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans.

Modalitat

Telemàtica.

Cost

S'han d'ingressar al compte de la UIB previst a la convocatòria els drets d'examen que corresponguin.

Requisits

El personal d'administració i serveis de la UIB que vulgui participar en les proves ha de complir els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera i haver prestat serveis efectius durant d'almenys dos anys.
 2. Per a promoció interna horitzontal: ser funcionari de carrera de l'escala d'auxiliars de la UIB, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, dels cossos específics d'altres serveis, i haver prestat serveis efectius, durant almenys dos anys.
 3. Tenir la titulació exigida a la convocatòria.
 4. Tenir el certificat del nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria, sens perjudici del punt 2.1.4 de la convocatòria.
 5. Fer efectiu el pagament de les taxes per drets d'examen.
Documentació necessària

1. S'ha d’adjuntar a la sol·licitud el justificant d'abonament dels drets d'examen.

2. Els aspirants han de comprovar que les dades referents al nivell de català exigit a la convocatòria figuren al seu expedient administratiu (full de serveis). En cas que no hi constin i estiguin en possessió del certificat corresponent, l'han d'adjuntar a la sol·licitud.

3. Persones amb discapacitat: els aspirants que optin pel torn de reserva de places, han de presentar al Servei de Recursos Humans un certificat acreditatiu de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33%, així com sol·licitud de les possibles adaptacions de temps i mitjans per realitzar les proves, dins el termini escaient.
Així mateix, les persones amb discapacitat que optin a un subgrup sense reserva de places i necessitin possibles adaptacions de temps i mitjans per realitzar les proves han de fer la corresponent sol·licitud.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna".

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova. Sempre queda activa la darrera presentada.

Si es vol anular la sol·licitud, s'ha de fer per escrit. S'ha d'especificar el número de registre de la sol·licitud i s'ha de presentar al Registre General de la UIB, dins el termini fixat per la convocatòria.

Òrgan de resolució

Magnífic Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la Funció Pública.
 • BOIB núm. 87, de dia 9 de juliol.
Observacions

En acabar el procés us podeu descarregar el justificant de recepció, per a qualsevol reclamació.

 

Convocatòria per cobrir llocs pel sistema de lliure designació
Denominació del procediment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria per cobrir llocs pel sistema de lliure designació.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'admissió a les places convocades per cobrir llocs en la forma de provisió de lliure designació.

Qui ho pot sol·licitar

Hi poden accedir els funcionaris de carrera que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Responsable i contacte

El servei responsable és el Servei de Recursos Humans.

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els funcionaris de carrera que vulguin participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

 • Ser funcionari de carrera i haver prestat serveis efectius almenys durant dos anys al lloc de treball que ocupa de manera definitiva.
 • Pertànyer al cos i l'escala dels quals forma part la plaça.
 • En cas que es trobi en situació d'excedència, ha de complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria (punt 1.1.2).
Documentació necessària

1. Per a les places que només poden ser cobertes per personal funcionari de carrera de la Universitat de les Illes Balears:

S’ha de tenir actualitzat el full de serveis. Durant el període de presentació de sol·licituds, els aspirants han de comprovar que les dades referides als mèrits que figuren al seu expedient administratiu (full de serveis) són correctes. Si ho són, no han d’aportar més documentació.

En el supòsit que el full de serveis sigui incomplet, l’aspirant ho ha de fer constar a la sol·licitud. En cas que es vulgui aportar documentació que no consti al full de serveis, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud electrònica.

2. Per a les places que poden ser cobertes per personal funcionari de carrera de la UIB i d’altres administracions, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud electrònica, en el termini de presentació de sol·licituds, el currículum en el qual constin els requisits i els mèrits a valorar.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals, que comencen a comptar a partir del dia 12 d'abril de 2021.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a les places convocades per cobrir llocs de treball pel sistema de lliure designació" (disponible a partir del dia 12 d'abril de 2021).

Per poder realitzar el tràmit amb la modalitat telemàtica, és requisit que la persona que faci la sol·licitud la pugui signar electrònicament per una d’aquestes vies:

1. Per mitjà d’un certificat electrònic reconegut o qualificat (DNI electrònic i qualsevol altre que compleixi els requisits de l’article 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

2. Per mitjà de les credencials corporatives (a més, s'ha de disposar de targeta universitària activada –en vigor. Ho podeu comprovar a l'apartat Gestions i serveis de la vostra UIBdigital).

3. A fi de preservar el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública, hi haurà disponible una oficina d’assistència en matèria de registre (https://seu.uib.cat/Convocatories/OficinaAssistenciaRegistre/), perquè els aspirants hi puguin formalitzar i firmar la sol·licitud d’inscripció i d’altres que derivin del procediment. La ubicació de l'oficina serà al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó, Palma; a la Seu universitària de Menorca, carrer de Santa Rita, 11, Alaior; i a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, carrer del Calvari, 1, Eivissa.

Òrgan de resolució

Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran a la seu electrònica de la UIB, a l'enllaç següent: <https://seu.uib.cat/Convocatories/PAS/>, o al FOU, segons sigui el cas.

Normativa aplicable
Observacions
 • Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova. Es tindrà per presentada la darrera sol·licitud registrada electrònicament.

Si es vol anul·lar la sol·licitud, s'ha de fer per escrit. S'ha d'especificar el número de registre de la sol·licitud i s'ha de presentar al Registre General de la UIB, dins el termini fixat per la convocatòria.

 • Acabament del procés

En acabar el procediment podeu descarregar el justificant de recepció, per tenir constància que el procediment ha acabat correctament o, si escau, per interposar qualsevol reclamació.

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació del PAS
Denominació del procediment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació del PAS

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'admissió a les places convocades al concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació.

Qui ho pot sol·licitar

Els funcionaris de carrera de la UIB, sigui quina sigui la seva situació administrativa i sempre que tinguin els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Els funcionaris de carrera del grup G9, sempre que tinguin els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Responsable i contacte

El responsable és el Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Per UIBdigital

Cost

Gratuït

Requisits

Ser funcionari de carrera de la Universitat de les Illes Balears, sigui quina sigui la situació administrativa.

Pertànyer als cossos i escales dels grups de classificació professional establerts a l’article 76 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).

Tenir complert el mínim de permanència (dos anys) al lloc de treball que ocupa, a excepció del personal en suspensió ferma, que no hi pot participar mentre duri la suspensió.

Pel que fa al funcionari que hagi superat un procés de promoció interna a un subgrup superior i continuï al mateix lloc que ocupava, per l’aplicació del temps mínim legalment establert de permanència al lloc de treball, s’entendrà que el procés de promoció interna no suposa un canvi de lloc de treball i, per tant, el termini comptarà des de la presa de possessió de la plaça.

Pel que fa als funcionaris en situació d’excedència voluntària, han d'haver complert el temps mínim legalment establert a la normativa per sol·licitar el reingrés al servei actiu.

Els funcionaris han de complir les condicions generals exigides i els requisits prevists a la convocatòria i a la relació de llocs de treball per a cada lloc sol·licitat, com també han de pertànyer a l’escala i especialitat que correspon a la plaça.

Els funcionaris del grup G9 han de complir els requisits anteriors i han d’acreditar que tenen el certificat de català, d'acord amb els criteris següents:

Subgrups A1 i A2: nivell C1

Subgrups C1 i C2: nivell B2

Agrupacions professionals: nivell B1.

Els funcionaris que vulguin participar al concurs han de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma establerts a les bases de la convocatòria.

Els funcionaris de carrera que estiguin en situació d’excedència o que siguin funcionaris del G9 prèviament han de demanar les credencials per poder fer la sol·licitud al Servei de Recursos Humans d'aquesta universitat mitjançant un correu a l'adreça següent: <area.pas@uib.es>.

Documentació necessària

Durant el període de presentació de sol·licituds, els aspirants han de comprovar que les dades referents als mèrits que figuren al seu expedient administratiu (full de serveis) són correctes.

En el supòsit que el full de serveis sigui incomplet, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació que falta en format electrònic. Aquests documents s’hauran d'acarar amb els originals en el moment que surtin les adjudicacions provisionals. En cas d'haver d'adjuntar molta documentació, s'ha de comprimir prèviament. Manual per a la compressió d'arxius

Els funcionaris que sol·licitin un lloc de treball amb forma de provisió de concurs específic han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la proposta d'actuació.

Els requisits i els mèrits corresponents al personal funcionari de la UIB s’han d’acreditar de la forma següent:

La Universitat ha d’incorporar d’ofici a l’expedient del concurs dels funcionaris de carrera en actiu a la UIB un certificat de l’extracte dels mèrits que figuren a l’expedient administratiu personal de cada aspirant, amb referència al darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds.

Els funcionaris del G9 han d’adjuntar a la sol·licitud, en format electrònic, la declaració jurada de compliment de tots els requisits (annex IV).

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Full Oficial de la Universitat (FOU).

Els funcionaris que vulguin participar directament a la fase de resultes ho han de sol·licitar i expressar dins el termini establert al punt anterior. A partir de l'endemà de l'adjudicació definitiva de les places del primer concurs, s'obrirà un termini de set dies naturals per triar plaça a la fase de resultes.

Presentació de sol·licituds

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari que s’allotja a la Seu electrònica de la UIB, a l’apartat Catàleg de procediments, Gestió de recursos humans, que el redirigirà directament a UIBdigital https://uibdigital.uib.es/uibdigital/tramits/sollicituds/oferta.html

A les sol·licituds s'hi han d'indicar els llocs de treball sol·licitats per ordre de preferència, o la voluntat de concursar directament a la fase de resultes.

Els funcionaris poden sol·licitar un màxim de vint llocs de treball, excepte els funcionaris que es troben en situació d'adscripció provisional.

Els funcionaris adscrits provisionalment tenen l'obligació de participar al concurs. Les condicions per participar-hi estan regulades a les bases de la convocatòria.

Òrgan de resolució

El Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
 • Decret 64/2010, de 14 de maig, dels Estatuts de la Unviersitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).
 • Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Observacions

Modificació o anul·lació de la sol·licitud

 • En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova. Sempre queda activa la darrera presentada.
 • Si es vol anul·lar la sol·licitud, s'ha de fer per escrit. S'ha d'especificar el número de registre de la sol·licitud i s'ha de presentar al Registre General de la UIB, dins el termini fixat per la convocatòria.

 

Proves selectives d'accés per a l'ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de la UIB, torn lliure
Denominació del procediment

Proves selectives d'accés per a l'ingrés a diferents cossos, escales i especialitats de la UIB, torn lliure

Descripció

En la tramitació del procediment hi haurà diferents sol·licituds en relació amb les distintes fases del procés selectiu:

En l'inici:

1. Sol·licitud d'admissió a les proves selectives.

En la fase d'oposició:

2. Sol·licitud d'esmenes i/o reclamacions a les llistes provisionals del procediment.

En la fase de concurs:

3. Sol·licitud de presentació de mèrits per a la fase de concurs.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar qualsevol persona interessada a participar en les proves que compleixi els requisits establerts en cada convocatòria.

Responsable i contacte

El responsable és el Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Presentació de sol·licituds electròniques.

Cost

S'han d'ingressar al compte de la UIB previst en cada convocatòria els drets d'examen que corresponguin.

Requisits

Els aspirants que vulguin participar en les proves selectives han de complir els requisits següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o qualsevol altre de les que permeten l’accés a l’ocupació pública.
 • Tenir complerts setze anys i no haver complert l’edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat mitjançant procediment disciplinari de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de funcions públiques.
 • Tenir capacitat i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents.
 • Tenir la titulació exigida a la convocatòria.
 • Tenir el certificat del nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria.
 • Fer efectiu el pagament de les taxes per drets d'examen exigit a la convocatòria.
Documentació necessària

Cada fase de la convocatòria requereix una documentació concreta:

1. Sol·licitud d'admissió a les proves selectives:

a) S'ha d’adjuntar a la sol·licitud el justificant d'abonament dels drets d'examen o el justificant d’estar exempts de pagament.

b) Els aspirants que optin pel torn de reserva de places de persones amb discapacitat, han de presentar el certificat acreditatiu de compatibilitat funcional al qual fan referència les bases de la convocatòria.

2. Sol·licitud d’esmenes i/o reclamacions a les llistes provisionals del procediment:

a) Documentació reclamada per l’òrgan competent.

3. Sol·licitud de presentació de mèrits per a la fase de concurs: Accés a la sol·licitud

a) Formulari d'autobarem:

b) Documentació acreditativa dels mèrits descrits a l'autobarem. Vegeu-ne les instruccions

Personal de la UIB:

 • els mèrits descrits a l'autobarem s'acreditaran mitjançant el full de serveis
 • pel que fa als mèrits descrits a l'autobarem que no constin al full de serveis, se n'ha d'aportar la documentació acreditativa.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és el que estableixen les bases de cada convocatòria.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a les proves selectives". (Actualment no hi ha cap termini obert per presentar sol·licituds).

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Per als aspirants que no disposin de certificat electrònic, la Universitat posa a la seva disposició una oficina d'assistència en matèria de registre. Més informació d'horaris i ubicació.

Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova, sempre respectant el termini de presentació de sol·licituds. A l'efecte de presentació de sol·licituds es tindrà en compte únicament la darrera sol·licitud presentada.

Esmenes i reclamacions

Els aspirants que vulguin presentar esmenes o reclamacions a les llistes provisionals han d’emplenar el formulari electrònic "Sol·licitud d'esmena i/o reclamació".

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Per als aspirants que no disposin de certificat electrònic es posa a la seva disposició una oficina d'assistència en matèria de registre. Enllaç a les instruccions.

Òrgan de resolució

El Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran públiques a la Seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • BOIB núm. 148, de dia 27 de novembre de 2018.
Observacions

En acabar el procés de presentació de qualsevol sol·licitud us heu de descarregar el justificant de recepció, per a possibles reclamacions.

Jubilació del PDI funcionari
Denominació del procediment

Jubilació del PDI funcionari amb presa de possessió inicial abans del dia 01.01.2011

Descripció

El procediment consisteix a emplenar la sol·licitud de jubilació (forçosa, ordinària o voluntària) segon l'edat del sol·licitant, i demanar, si escau, amb la mateixa sol·licitud si es vol continuar com a professor emèrit LOU o emèrit propi de la UIB per fer la posterior tramitació.

Qui ho pot sol·licitar

PDI dels cossos docents funcionaris de carrera amb presa de possessió inicial abans de l'1 de gener de 2011 que compleixen els requisits per a la jubilació corresponent i, si escau, els requisits per a la contractació com a professor emèrit (propi o LOU).

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Per UIBdigital o Presencial

Cost

Gratuït.

Requisits

Requisits per a la jubilació:

Abans d'iniciar la sol·licitud cal comprovar si es compleixen les condicions que a continuació es detallen per accedir a la jubilació en la modalitat corresponent (es pot demanar assessorament al Servei de Nòmines i Seguretat Social):

Jubilació forçosa

S'assoleix el dia en què es compleixen els 70 anys d'edat. Es pot demanar d'acabar el curs acadèmic en el qual es compleix aquesta edat.

El Servei de Nòmines i Seguretat Social pot tramitar la sol·licitud de la pensió i la sol·licitud del subsidi de jubilació que corresponen.

Jubilació ordinària

Aquesta jubilació es pot demanar entre 65 i 69 anys d'edat, ambdós inclosos. Cal tenir 15 anys com a mínim de cotització al sector públic o al sector privat.

En aquest cas hi ha l'obligació d'acabar el curs acadèmic en el qual el docent es jubila.

El Servei de Nòmines i Seguretat Social pot tramitar la sol·licitud de la pensió que correspon.

Jubilació voluntària

Aquesta jubilació es pot demanar entre 60 i 64 anys d'edat, però sempre que s'acreditin 30 anys de serveis a l'Administració.

Requisits per a la contractació com a emèrit

En cas que el docent vulgui continuar com a professor emèrit LOU o professor emèrit propi de la UIB, s'ha de complir amb les condicions establertes als acords normatius corresponents que regulen aquestes figures.

Documentació necessària

– NIF en vigor.

– Informe de la vida laboral, si es vol acreditar cotitzacions a la Seguretat Social que s'hagin de computar fora de la UIB.

– Dades bancàries del compte on es vulgui cobrar la pensió de jubilació en cas que sigui distint del compte on es cobra la nòmina de la UIB.

En cas de continuar com a professor emèrit LOU, cal adjuntar el curriculum juntament amb la sol·licitud.

Termini

Si no es vol continuar com a professor emèrit, la sol·licitud de jubilació s'ha de fer amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació.

En cas que es vulgui continuar com a professor emèrit després de la jubilació, s'ha de fer la sol·licitud abans del 31 de desembre de l'any anterior a la jubilació.

Forma d'inici

A través de uibdigital, mitjançant sol·licitud allotjada al Servei de Recursos Humans, o bé amb la sol·licitud en paper disponible al portal PDI.

Òrgan de resolució

El Rector

Forma de notificació

Mitjançant resolució enviada per correu ordinari des de la Direcció General de Costs de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Es reben dues notificacions, una d'entrada de l'expedient i una de notificació de concessió de pensió.

En cas de continuar com a professor emèrit LOU o professor emèrit propi de la UIB, es publicarà la resolució de nomenament al FOU, una vegada el Consell de Govern hagi aprovat aquest nomenament.

Normativa aplicable

– Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de classes passives de l'Estat (BOE de 27 de maig).

– Llei 27/1994, de 29 de setembre, de modificació de l'edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris.

– Reial decret 1859/1995, de 17 de novembre, pel qual es determinen la forma i els terminis per a la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris i la contractació de jubilats dels esmentats cossos com a professors emèrits.

– Acord normatiu 11032, del dia 13 de juny de 2014, pel qual es modifica l'Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.

– Acord normatiu 11038, del dia 22 de juliol de 2014, pel qual s'aprova el programa d'emèrits propis de la UIB.

Observacions

Es recomana abans d'iniciar el procediment de jubilació informar-se al Servei de Nòmines i Seguretat Social per comprovar que es compleixen els requisits.

Presentació de sol·licituds a la convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador laboral
Denominació del procediment

Presentació de sol·licituds a la convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador laboral.

Descripció

Presentació de sol·licituds per accedir a les places objecte de la convocatòria.

El procediment preveu dues fases i dos tipus de sol·licitud:

 1. Sol·licitud d'admissió.
 2. Sol·licitud d'esmenes i/o reclamacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos.
Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar qualsevol persona interessada a participar en la convocatòria, sempre que compleixi els requisits establerts per a cada categoria i plaça.

Responsable i contacte

El Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Presentació de sol·licituds electròniques

Cost

Gratuït.

Requisits

Cada fase de la convocatòria requereix una documentació concreta:

 1. Sol·licitud d'admissió: els aspirants que vulguin participar en la convocatòria de places de personal docent i investigador laboral, han d'adjuntar a la sol·licitud:

* La documentació acreditativa dels mèrits indicats al currículum s'ha de presentar de la manera següent:

- Un cop la persona interessada hagi fet la sol·licitud rebrà un correu electrònic que li facilitarà una adreça a UIBcloud, on ha de pujar el currículum en format Word:

-Currículum ajudants

-Currículum ajudants doctors

-Currículum professors associats

-Currículum professors contractats doctors interins

-Currículum professors visitants

- I la documentació acreditativa escanejada dels mèrits que ha fet constar al currículum (només ha de pujar la que consta al currículum), sempre respectant el termini establert a la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

- La documentació s'ha de pujar i classificar amb els mateixos apartats que consten al currículum, d'acord amb cada categoria de plaça, per facilitar-ne la revisió i valoració per part de la comissió de contractació: Activitat acadèmica, Activitat en investigació, Activitat docent, Activitat professional, Expedient acadèmic, Beques i contractes d'investigació, Estudis de doctorat o estudis de postgrau oficials i Altres mèrits.

- Cada document s'ha de desar amb una ordenació numèrica igual a la que consta al currículum (1, 2, 3...).

2. Sol·licitud d'esmenes i/o reclamacions a les llistes provisionals del procediment: s'ha de presentar la documentació reclamada per l'òrgan competent.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds i presentació de documentació a UIBcloud és el que estableixen les bases de cada convocatòria.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a places de personal docent i investigador". S'ha d'emplenar una sol·licitud per a cada plaça a la qual es vulgui concursar, excepte per a les places que són idèntiques i surten agrupades a la convocatòria i tenen la docència assignada a la mateixa assignatura.

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica, és requisit que la persona que fa la sol·licitud pugui signar electrònicament la petició:

Per als aspirants que vulguin fer la sol·licitud presencialment, la Universitat posa a la seva disposició una oficina d'assistència en matèria de registre. Més informació d'horaris i ubicació.  Per poder venir a presentar una sol·licitud s'ha de demanar cita prèvia a una de les adreces següents: citaprevia.PDI@uib.es (Palma), seu.eivissa@uib.es o seu.menorca@uib.es.

Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova, sempre respectant el termini de presentació de sol·licituds. A l'efecte de presentació de sol·licituds es tindrà en compte únicament la darrera sol·licitud presentada.

Esmenes i reclamacions

Els aspirants que vulguin presentar esmenes o reclamacions a les llistes provisionals han d'emplenar el formulari electrònic "Sol·licitud d'esmena i/o reclamació".

Òrgan de resolució

El Rector de la Universitat de les Illes Balears

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran públiques a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable

Observacions

En acabar el procés de presentació de qualsevol sol·licitud s'ha de descarregar el justificant de recepció, per a possibles reclamacions.

Sol·licitud de jubilació del PDI laboral i/o sol·licitud per passar a ser professor emèrit LOU o emèrit propi de la UIB una vegada jubilat
Denominació del procediment

Sol·licitud de jubilació del PDI laboral i/o sol·licitud per passar a ser professor emèrit LOU o emèrit propi de la UIB una vegada jubilat.

Descripció

El procediment consisteix a emplenar la sol·licitud de jubilació (forçosa, anticipada o voluntària, segons l’edat del sol·licitant), per a la posterior tramitació, i comunicar amb la mateixa sol·licitud si es vol continuar com a professor emèrit LOU (únicament ho pot sol·licitar el PDI laboral permanent) o emèrit propi de la UIB, per fer-ne la posterior tramitació.

Qui ho pot sol·licitar

La jubilació la pot demanar el PDI laboral que compleixi els requisits per a la jubilació corresponent.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Telemàtica

Cost

Gratuït.

Requisits

Requisits per a la jubilació:

Abans d’iniciar la sol·licitud, cal comprovar si es compleixen les condicions que a continuació es detallen per accedir a la jubilació en la modalitat corresponent (es pot demanar assessorament al Servei de Nòmines i Seguretat Social):

Jubilació forçosa

S’assoleix el dia en què es compleixen 70 anys. Es pot demanar d’acabar el curs acadèmic en el qual es compleix aquesta edat.
El Servei de Nòmines i Seguretat Social por tramitar la sol·licitud de la pensió.

Jubilació anticipada

Aquesta jubilació es pot demanar des que es compleixen 63 anys i abans de complir-ne 65, sempre que s’acreditin els mínims cotitzats a la Seguretat Social o règim de previsió social alternatiu i compatible per al còmput recíproc de cotitzacions. En cas de no assolir els anys mínims cotitzats que permetin accedir a la jubilació, s’haurà d’ajornar la data en que tindrà efectes.
El Servei de Nòmines i Seguretat Social pot tramitar la sol·licitud de la pensió que correspon.

Jubilació voluntària

Aquesta jubilació es pot demanar entre els 65 anys i el dia abans de complir-ne 70, sempre que s’acreditin els anys mínims cotitzats a la Seguretat Social o règim de previsió social alternatiu i compatible per al còmput recíproc de cotitzacions. En cas de no assolir els anys mínims cotitzats que permetin accedir a la jubilació, s’haurà d’ajornar la data en què tindrà efectes.
En aquesta modalitat de jubilació hi ha l’obligació d’acabar el curs acadèmic en el qual el docent es jubila.
El Servei de Nòmines i Seguretat Social pot tramitar la sol·licitud de la pensió que correspon.

Requisits per sol·licitar la contractació com a emèrit

Únicament la pot demanar el PDI laboral permanent o indefinit.
En cas que el docent vulgui continuar com a professor emèrit LOU o professor emèrit propi de la UIB, ha de complir les condicions establertes als acords normatius que regulen el nomenament com a professor emèrit.

Documentació necessària
 • NIF en vigor.
 • Informe de la vida laboral, si es vol acreditar cotitzacions a la Seguretat Social que s'hagin de computar fora de la UIB.
 • Dades bancàries del compte on es vulgui cobrar la pensió de jubilació en cas que sigui distint del compte on es cobra la nòmina de la UIB.
 • En cas de continuar com a professor emèrit LOU, cal adjuntar el currículum juntament amb la sol·licitud.
Termini
 1. Si la jubilació és definitiva i no es vol continuar com a professor emèrit, la sol·licitud de jubilació s’ha de fer amb una antelació mínima de tres mesos de la data de jubilació.
 2. En cas que es vulgui continuar com a professor emèrit després de la jubilació, s’ha de fer la sol·licitud abans del 31 de desembre de l’any anterior a la jubilació.
Forma d'inici

A través d’UIBdigital, mitjançant sol·licitud allotjada a l’apartat del Servei de Recursos Humans.

Òrgan de resolució

El Rector

Forma de notificació

Mitjançant resolució favorable enviada per correu ordinari des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i comunicació de la resolució de jubilació del Rector de la UIB.
En cas de continuar com a professor emèrit LOU o professor emèrit propi de la UIB, es publicarà la resolució de nomenament al FOU, una vegada el Consell de Govern hagi aprovat aquest nomenament.

Normativa aplicable

 • Llei general de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (BOE del 31).
 • Conveni col·lectiu del PDI laboral (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018).
 • Acord normatiu 11032/2014, del dia 13 de juny, pel qual es modifica l’Acord normatiu 7251/2005, del dia 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord normatiu 11038/2014, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la UIB.
Sol·licitud d'expedició del certificat electrònic d'empleat públic en l'actual situació d'estat d'alarma per COVID-19
Denominació del procediment

Sol·licitud d'expedició del certificat electrònic d'empleat públic en l'actual situació d'estat d'alarma per COVID-19

Descripció

Aquest procediment té com a objectiu evitar els desplaçaments presencials al campus per a la firma de documents i va destinat al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis que vulgui signar digitalment.

Els empleats que no tenen certificat electrònic i volen firmar digitalment poden sol·licitar l'expedició del certificat d'empleat públic mitjançant aquest procediment, que els exonera, provisionalment, de fer la sol·licitud de forma presencial a l'oficina de registre. No obstant això, quan finalitzi l'estat d'alarma, els empleats hauran de passar pel Servei de Recursos Humans a firmar el contracte de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Per demanar l'expedició del certificat, heu de seguir els passos següents:

1. En primer lloc, heu de sol·licitar el certificat a l'FNMT seguint les instruccions que podeu trobar al Portal PDI i al Portal PAS.

2. Un cop heu fet la petició, es genera un codi que heu de guardar, perquè és el que s'haurà d'incorporar a la sol·licitud d'expedició del certificat electrònic d'empleat públic.

3. Heu d'anar a "Sol·licitud d'expedició del certificat electrònic d'empleat públic" (aquesta sol·licitud es troba inactiva, podeu realitzar el tràmit sol·licitant cita prèvia). Heu d'emplenar el formulari amb les vostres dades i incorporar el codi del punt 2 que us ha facilitat l'FNMT.

4. Heu de llegir i acceptar les condicions d'ús i custòdia del certificat electrònic de l'FNMT i després firmar aquesta sol·licitud amb les vostres credencials d'UIBdigital i targeta universitària en vigor.

5. Un cop hàgiu firmat i desat la sol·licitud, l'oficina de registre (ubicada al Servei de Recursos Humans) farà el certificat i automàticament es generarà un correu electrònic que conté tota la informació necessària perquè pugueu descarregar el certificat i posteriorment instal·lar-lo al navegador. És important que tingueu a mà les instruccions que hi ha al manual per fer el procés correctament al Portal PDI i al Portal PAS

Qui ho pot sol·licitar

Tot el personal docent i investigador o personal d'administració i serveis que actualment tenen una relació estatutària o contractual amb la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans.

Modalitat de tramitació
 • Presencial: sol·licitant cita prèvia.
 • Electrònica (la tramitació electrònica actualment es troba inactiva)
Cost

Gratuït.

Requisits

Tenir credencials de la UIB i targeta universitària en vigor per poder firmar la sol·licitud.

Documentació necessària

No cal documentació.

Terminis

Mentre duri l'estat d'alarma o la restricció de circulació de persones per la COVID-19.

Forma d'inici

Emplenar la sol·licitud d'expedició del certificat electrònic d'empleat públic (actualment es troba inactiva).

Òrgan de resolució

Oficina de registre.

Forma de notificació

L'FNMT enviarà un correu electrònic.

Normativa aplicable

Article 43 (Signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Sol·licitud d'autorització per compatibilitzar un contracte de professor associat amb una activitat principal privada
Denominació del procediment

Sol·licitud d'autorització per compatibilitzar un contracte de professor associat amb una activitat principal privada

Descripció

El procediment consisteix a fer una sol·licitud per poder compatibilitzar un lloc de treball a la UIB com a professor associat amb una activitat principal privada.

Qualsevol modificació que es produeixi en les activitats per a les quals es té concedida la compatibilitat s'ha de comunicar al Servei de Recursos Humans, per si cal tornar a sol·licitar-la.

Qui ho pot sol·licitar

Ho han de sol·licitar les persones que volen signar un contracte de professor associat a la UIB.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans

Modalitat de tramitació

Telemàtica

Cost

Gratuït.

Documentació necessària

Els interessats han de presentar aquesta sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:

Terminis

S'ha de presentar la sol·licitud abans de l'inici del contracte com a professor associat.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud de compatibilitat per a professors associats".

Òrgan de resolució

El Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les resolucions d'autorització o de denegació de compatibilitat es notifiquen a l'adreça consignada a la sol·licitud.

Normativa aplicable

 • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.
Procés selectiu d'accés a la borsa de treball del personal d'administració i serveis de la UIB
Denominació del procediment

Procés selectiu d'accés a la borsa de treball del personal d’administració i serveis de la UIB.

Descripció

L'objecte d’aquest procés selectiu és constituir una borsa de treball per cobrir, per raons justificades de necessitat i urgència, amb caràcter d’interinitat o amb personal laboral temporal, llocs de treball vacants d’aquesta universitat.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar qualsevol persona interessada a participar en el procés que compleixi els requisits establerts en cada convocatòria.

Responsable i contacte

El servei responsable és el Servei de Recursos Humans.

Modalitat

Telemàtica.

Cost

S'ha d'ingressar la taxa de serveis de selecció de personal que correspongui al compte de la UIB previst en la convocatòria.

Requisits

Els aspirants que vulguin participar en les proves selectives han de complir els requisits següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o qualsevol altre de les que permeten l’accés a l’ocupació pública
 • Tenir complerts setze anys i no haver complert l’edat de jubilació forçosa
 • No haver estat separat mitjançant procediment disciplinari de cap administració o ocupació pública, ni estar inhabilitat per sentència ferma per al compliment de funcions públiques
 • Tenir capacitat i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents
 • Tenir la titulació exigida a la convocatòria
 • Tenir el certificat del nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria
 • Fer efectiu el pagament de la taxa de serveis de selecció de personal exigit a la convocatòria
Documentació necessària

1. Sol·licitud d'admissió al procés selectiu

a) S'ha d’adjuntar a la sol·licitud el justificant d'abonament de la taxa de serveis de selecció de personal o el justificant d’estar exempts de pagament

b) El formulari d’autobarem emplenat

c) Les persones amb discapacitat que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar el certificat acreditatiu de compatibilitat funcional al qual fan referència les bases de la convocatòria

2. Sol·licitud d’esmenes i/o reclamacions a les llistes provisionals del procediment

a) Documentació reclamada per l’òrgan competent

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és el que estableixen les bases de cada convocatòria.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic Sol·licitud d'admissió al procés selectiu.

Per poder fer el tràmit en la modalitat telemàtica, és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, ja sigui amb un certificat electrònic o les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Per als aspirants que no tinguin certificat electrònic, la Universitat posa a la seva disposició una oficina d'assistència en matèria de registre. Més informació d'horaris i ubicació.

Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova, sempre respectant el termini de presentació de sol·licituds. A l'efecte de presentació de sol·licituds, es tindrà en compte únicament la darrera sol·licitud presentada.

Esmenes i reclamacions

Els aspirants que vulguin presentar esmenes o reclamacions a les llistes provisionals han d’emplenar el formulari electrònic Sol·licitud d'esmena i/o reclamació.

Per poder fer el tràmit en la modalitat telemàtica, és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, ja sigui amb un certificat electrònic o les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Per als aspirants que no tinguin certificat electrònic, la Universitat posa a la seva disposició una oficina d'assistència en matèria de registre

Òrgan de resolució

Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran públiques a la Seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 • Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre (FOU núm. 436, de dia 30 de setembre), pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord normatiu 14238/2021, de 3 de novembre (FOU núm. 528, de dia 19 de novembre), pel qual es modifica l’Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears. 
Observacions

En haver acabat el procés de presentació de qualsevol sol·licitud, us heu de descarregar el justificant de recepció per a possibles reclamacions.

Biblioteca i Documentació

Renovar els préstecs
Denominació del procediment

Renovar els préstecs.

Descripció

Permet la renovació dels materials en préstec sempre i quan no hi hagi reserves per part d'altres usuaris.

Qui ho pot sol·licitar

Pot demanar la renovació dels seus préstecs qualsevol usuari de la biblioteca que tengui préstecs en vigor en el seu registre d’usuari.

Responsable i contacte

Servei de Biblioteca i Documentació.

Modalitat

Presencial, Telemàtica i per telèfon.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder demanar la renovació dels préstecs l’usuari ha de tenir documents en préstec i no tenir el registre d’usuari caducat.

Documentació necessària

Per telèfon, l’usuari ha de donar les seves dades, número de DNI o nom complet.

Si la renovació es fa telemàticament, s’ha d’accedir al compte d’usuari teclejant el nom d’usuari i la clau d’accés, i seguidament seleccionar l’opció renovar els exemplars seleccionats o bé renovar-los tots.

Si la renovació es fa a través del correu electrònic, l’usuari ha d’incloure les seves dades personals: nom complet o número del DNI.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per tres vies en funció de la modalitat escollida

 • Telefonar a qualsevol de les biblioteques de centre del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Telemàticament, a través de 3 vies:
  • Seguint les instruccions de préstec i renovació.
  • Enviar un correu electrònic a qualsevol de les adreces de correu de les biblioteques de centre del Servei de Biblioteca.
  • Accedir al registre d’usuari de manera autònoma i clicar a l’opció de renovar préstecs.
Normativa aplicable

Normativa de préstec aprovada per la Junta de Govern.

Observacions

En el cas que es faci la renovació a través de l’accés al registre d’usuari, i que els documents estiguin reservats per un altre usuari o que l’usuari s’hagi excedit en la data límit de préstec no es poden efectuar les renovacions.

Si la renovació es fa telefònicament o per correu electrònic, l’usuari ha de tenir en compte que si els documents que té en préstec estan vençuts, quan se li faci la renovació se li aplicaran les corresponents sancions. Aquestes sancions no són econòmiques, sinó que per tants de dies de retràs en la devolució del préstec, tants de dies q l’usuari no podrà fer ús del servei.

Formació d'usuaris en competències informacionals
Denominació del procediment

Formació d’usuaris en competències informacionals.

Descripció

Facilitar a la comunitat universitària les eines i la formació per a conèixer el funcionament i treure el màxim profit dels recursos documentals i dels serveis oferts per la biblioteca.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes de grau, alumnes de postgrau, Personal docent i investigador, Personal d’administració i serveis i Externs.

Responsable i contacte

Servei de Biblioteca i Documentació.

Serveis als estudiants i suport a l’aprenentatge.

Marta Macías. marta.macias@uib.es. Tel. 971173192

Modalitat

Presencial, Telemàtic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La formació  en competències informacionals s’estructura en un ventall de cursos i sessions, que tenen diferents nivells d’aprofundiment i una duració variable en funció de les característiques, necessitats i interessos dels assistents. Totes les activitats formatives són de tipus pràctic.

La formació va adreçada tota la comunitat universitària, i es pot fer individual o en grup.

Forma d'inici

Cal fer una sol·licitud:

 • Per telèfon. Tel. 971173192
 • Per correu electrònic  marta.macias@uib.es
 • Per formulari web

Especificant l’activitat de formació que es necessita, a qui va adreçada, el contingut, l’horari, la durada i l’aula on s’ha de desenvolupar.

Hi ha 4 tipus de sessions: Formació de recursos bàsics, Formació de recursos avançats, Formació a la carta i Autoformació.

Observacions

Es pot assistir presencialment als cursos dels diferents nivells o bé telemàticament accedir als tutorials que hi ha disponibles i que corresponen als diferents nivells de formació.

Les sessions són impartides pel personal del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD). Si escau, el SBD pot certificar la formació rebuda sempre que l’alumne hagi participat en el 80% de l’activitat formativa.

Serveis jurídics

Interposició d'un recurs d'alçada
Denominació del procediment

Interposició d'un recurs d'alçada.

Descripció

L'objectiu d'aquest recurs és revisar la resolució de l'òrgan inferior i actuar com a element de control i garantia. La resolució correspon a l'òrgan administratiu superior a aquell que ha dictat l'acte recorregut.

S'interposa davant les resolucions i els actes administratius qualificats (actes que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, i produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims) que no exhaureixin la via administrativa, per qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015.

Es pot interposar davant l'òrgan que hagi dictat l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre'l.

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer l'acte administratiu descrit a l'apartat anterior.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació
 • Presencial: Oficina d'assistència en matèria de registres (OAMR)
 • Telemàtica
Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 1. Que el reclamant tingui capacitat d'obrar davant les administracions públiques.
 2. Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i socials seran titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d'alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l'estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l'acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S'ha d'aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis
 • Termini per interposar el recurs: el termini és d'un mes si l'acte és exprés, si no ho és, el sol·licitant el pot interposar en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d'acord amb la normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu.
 • Termini de notificació i resolució: és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi resolució, es podrà entendre desestimat el recurs, excepte en el supòsit previst a l'article 24.1, tercer paràgraf.
Forma d'inici

D'ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l'adreça que el recurrent hagi indicat a l'escrit d'interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

El recurs d'alçada posa fi a la via administrativa. Per tant, contra un recurs d'alçada no es pot interposar cap altre recurs administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió, en els casos establerts a l'article 125.1.

Interposició d'un recurs potestatiu de reposició
Denominació del procediment

Interposició d’un recurs potestatiu de reposició.

Descripció

Té per objecte permetre al ciutadà sol·licitar la revisió dels actes dictats per la Universitat de les Illes Balears amb els quals no està conforme. Permet que l’acte administratiu sigui revisat pel mateix òrgan que el va dictar, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu (no és obligatori que l’administrat l'interposi, atès que pot prescindir-ne i interposar directament el recurs contenciós administratiu).

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer les decisions de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació
 • Presencial: Oficina d'assistència en matèria de registres (OAMR)
 • Telemàtica
Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 • Que el reclamant tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l’acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data, firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: el termini és d’un mes si l’acte és exprés, si no ho és, el sol·licitant el pot interposar en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Termini de notificació i resolució: el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.

Forma d'inici

D'ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat amb acusament de recepció a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 120 i 123-124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

En el supòsit que l’Administració no resolgui en el termini establert, s’ha d’entendre que el silenci és negatiu. En aquest sentit, la resolució administrativa serà desestimada. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot interposar novament aquest recurs. Es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

 

Procediment de responsabilitat patrimonial
Denominació del procediment

Procediment de responsabilitat patrimonial.

Descripció

Aquest procediment és aplicable als expedients de responsabilitat patrimonial derivats de l'obligació que té la Universitat de les Illes Balears de reparar el dany causat a un particular pel funcionament normal o anormal dels serveis públics segons un títol d'imputació.

Qui ho pot sol·licitar

Subjectes que sofreixin lesions en els seus béns i drets en les condicions descrites a l’apartat precedent.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació
 • Presencial: Oficina d'assistència en matèria de registres (OAMR)
 • Telemàtica
Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos a l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:

 • Que la persona tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que el reclamant sigui titular del bé dret que hagi sofert la lesió o dany.
 • Que aquesta lesió o dany sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major. Només seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.
 • Que el dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones.
 • Que no hagi transcorregut un any des que es produí el fet o l’acte que motiva la indemnització o des que es va manifestar el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent i fotocòpia del DNI.
 • Indicació dels fets ocorreguts. Enumeració de danys. Especificació de les lesions produïdes i de la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic.
 • S'ha d'especificar la quantia de la indemnització, si és possible.
 • S'ha d'especificar si va comparèixer alguna força pública.
 • En cas d’accident o danys amb vehicles, cal detallar matrícula, marca i model del vehicle, o identificació de la propietat que sofreix danys.
 • Lloc, data i firma del recurrent, i identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.
 • Es poden adjuntar tots els documents que puguin ser útils, com fotografies dels danys ocasionats, o qualsevol altre document que s'estimi convenient.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància, o bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: un any des que succeïren els fets. En cas de danys físics o psíquics, començarà a córrer el termini des de la curació de les seqüeles.

Termini de notificació i resolució: és de sis mesos. Si no s’ha resolt en aquest termini, s’entén desestimada la sol·licitud del particular.

Forma d'inici

A instància de part o d’ofici.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable
 • Procediment administratiu: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Principis i requisits: articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Observacions

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició (amb caràcter potestatiu), o bé un recurs contenciós administratiu.

 

Interposició d'un recurs extraordinari de revisió
Denominació del procediment

Interposició d’un recurs extraordinari de revisió.

Descripció

Es tracta d’un procediment que té com a objectiu revisar els actes ferms en via administrativa. Aquest recurs sols es pot interposar per alguna de les circumstàncies que preveu l’article 125.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes circumstàncies són:

 1. Que en dictar l'acte s’hagi incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
 2. Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.
 3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
 4. Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible, i s’hagi declarat així en virtut d’una sentència judicial ferma.
Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer els actes ferms en via administrativa de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 • Que el reclamant tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l’acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: és de quatre anys quan s’hagi incorregut en error de fet que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.

En canvi, és de tres mesos en els casos següents:

 • Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.
 • Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
 • Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut d’una sentència judicial ferma.

Termini de notificació i resolució: el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és de tres mesos.

Forma d'inici

D’ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 120 i 125-126 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

En el supòsit que l’Administració no resolgui en el termini establert, s’haurà d’entendre que el silenci és negatiu. En aquest sentit, la resolució administrativa serà desestimada i queda expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

Consultes en matèria de propietat intel·lectual.
Denominació del procediment

Consultes en matèria de propietat intel·lectual.

Descripció

L’objectiu és proporcionar informació sobre aspectes controvertits en matèria de propietat intel·lectual i oferir una atenció personalitzada a les necessitats que apareguin, especialment del PDI, en les tasques pròpies d’aprenentatge, docència i investigació que duguin a terme, i que afectin directament la Universitat de les Illes Balears.

Qui ho pot sol·licitar

Els membres de la comunitat universitària de la UIB, preferentment el personal docent i investigador (PDI). Únicament es tramitaran les consultes que afectin interessos de la pròpia institució, s’exclouen les consultes de caire particular.

Responsable i contacte

Secretaria General.

Modalitat de tramitació

Per registre electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Ser membre de la comunitat universitària de la UIB. El tràmit està especialment destinat al PDI.
 • Les consultes han d'afectar directament la nostra institució.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada.

Terminis

Les consultes es resoldran en funció de la urgència, que determinarà la Secretaria General.

Forma d'inici

A instància de part.

Òrgan de resolució

Secretaria General.

Forma de notificació

Es notificarà per correu certificat o per correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi indicat a la instància.

Normativa aplicable
 • Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, quant al sistema de compensació equitativa per còpia privada.
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Observacions
 • No es tramitaran les consultes que afectin l’esfera personal i/o particular del PDI, del PAS o dels estudiants.
 • Aquestes consultes aniran, principalment, enfocades a resoldre dubtes en relació amb:
  – Elaboració i publicació de materials docents.
  – Publicació de tesis doctorals.
  – Publicació de llibres o articles.
  – Qualsevol altre aspecte relacionat amb la propietat intel·lectual.
Interposició d'un recurs especial en matèria de contractació
Denominació del procediment

Interposició d’un recurs especial en matèria de contractació

Descripció

Es tracta d’un procediment que té com a objectiu revisar la resolució de determinats actes en matèria de contractes públics o contractació pública.

Qui ho pot interposar

Pot interposar el recurs especial en matèria de contractació qualsevol persona física o jurídica els drets o interessos legítims, individuals o col·lectius, de la qual s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte del recurs.

També estan legitimades per interposar aquest recurs, contra els actes susceptibles de ser recorreguts, les organitzacions sindicals, quan de les actuacions o decisions recurribles se’n pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució del contracte l’empresari incompleixi les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas, s’entén legitimada l’organització empresarial sectorial representativa dels interessos afectats.

Responsable i contacte

Pilar Maldonado
Cap del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica de la Universitat de les Illes Balears.
Direcció de correu electrònic: contractacio.administrativa@uib.es

Modalitat de tramitació

La presentació del recurs davant l’òrgan de contractació de la UIB s’ha de fer per via electrònica: Recurs especial en matèria de contractació
D’acord amb l’article 38 del Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del TACRC, la presentació del recurs davant el Tribunal s’ha de fer per via electrònica.

Cost

La interposició del recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu i és gratuït per als recurrents.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 1. Que el reclamant tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 2. Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
  • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
  • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
  • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat la resolució definitiva.
  • Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
  • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.
Documentació necessària

A l’escrit d’interposició s’ha de fer constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui valer el recurrent i, si s’escau, les mesures de la mateixa naturalesa que les que esmenta l’article 49, l’adopció de les quals sol·liciti, i també s’hi ha d’adjuntar:

 • El document que acrediti la representació del compareixent, excepte si figura unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan; en aquest cas, es pot sol·licitar que s’expedeixi una certificació per a la seva unió al procediment.
 • El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tingui perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
 • La còpia o el trasllat de l’acte exprés que es recorri, o una indicació de l’expedient que li hagi pertocat o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s’hagi publicat.
 • El document o documents en què fonamenti el seu dret.
 • Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb la disposició addicional quinzena, les comunicacions i notificacions.
Terminis

El procediment de recurs s’inicia mitjançant un escrit que s’ha de presentar en el termini de quinze dies hàbils. Aquest termini es computa:

a) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini comença a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el perfil de contractant.

b) Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el perfil de contractant l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi indicat la manera com els interessats hi poden accedir. Quan no es faci aquesta indicació, el termini comença a comptar a partir de l’endemà del dia en què s’hagin lliurat a l’interessat o aquest hagi pogut accedir al seu contingut a través del perfil de contractant.

En el cas del procediment negociat sense publicitat, el còmput del termini comença des de l’endemà de la remissió de la invitació als candidats seleccionats.

En els supòsits en què, de conformitat amb el que estableix l’article 138.2 d’aquesta Llei, els plecs no es puguin posar a disposició per mitjans electrònics, el termini es computa a partir de l’endemà en què s’hagin lliurat al recurrent.
Amb caràcter general, no s’admet el recurs contra els plecs i documents contractuals que hagin de regir una contractació si el recurrent, amb caràcter previ a la seva interposició, ha presentat una oferta o sol·licitud de participació en la licitació corresponent, sense perjudici del que es preveu per als supòsits de nul·litat de ple dret.

c) Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi tingut coneixement de la possible infracció.

d) Quan s’interposi contra l’adjudicació del contracte, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què aquesta s’hagi notificat de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena als candidats o licitadors que hagin estat admesos en el procediment.

e) Quan el recurs s’interposi en relació amb alguna modificació basada en l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que la modificació hauria hagut de ser objecte d’una adjudicació nova, des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el perfil de contractant.

f) Quan el recurs s’interposi contra un encàrrec a un mitjà propi perquè no compleix els requisits que estableix l’article 32 d’aquesta Llei, des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el perfil de contractant.

g) En tots els altres casos, el termini comença a comptar des de l’endemà de la notificació efectuada de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena.
 

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat que preveu l’apartat 2, lletres c), d), e) o f) de l’article 39, el termini d’interposició és el següent:

a) Trenta dies a comptar de la publicació de la formalització del contracte en la forma que preveu aquesta Llei, incloses les raons justificatives per les quals no s’ha publicat en forma legal la convocatòria de la licitació o des de la notificació, als candidats o licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació a favor seu.

b) En els casos restants, abans que transcorrin sis mesos a comptar de la formalització del contracte.
 

Forma d'inici

L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, es pot presentar en el registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears(https://seu.uib.cat/registre-electronic/ca/procediments/formulari/recContract?lang=es) o en el registre electrònic del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, adreçat al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx).

Els escrits presentats en registres diferents dels dos esmentats específicament en el paràgraf anterior s’han de comunicar al tribunal de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

L’òrgan competent per resoldre el recurs ha de fer públiques, a través de la seva pàgina web, mitjançant una resolució del seu president, les adreces de registre en les quals s’ha de fer la presentació dels escrits per entendre-la efectuada davant el mateix tribunal.

Òrgan de resolució

El coneixement i la resolució dels recursos especials estan encomanats al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, òrgan especialitzat que actua amb plena independència funcional en l’exercici de les seves competències. Aquest òrgan està adscrit al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i està compost per un president i un mínim de dos vocals.

Forma de notificació

Una vegada rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per formular-les, i el de la prova, si s’escau, l’òrgan competent ha de resoldre el recurs dins dels cinc dies hàbils següents, i a continuació ha de notificar la resolució a tots els interessats.

Normativa aplicable

Art. 44 i s.s. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Serveis lingüístics

Sol·licitud de correcció o traducció
Denominació del procediment

Sol·licitud de correcció o traducció.

Descripció

Tràmit destinat a sol·licitar al Servei Lingüístic la correcció o la traducció de documents en diversos idiomes (llevat del català).

Qui ho pot sol·licitar

Personal docent i investigador (PDI).

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través d'UIBdigital.

Cost

El cost està subjecte a les situacions i les tarifes publicades a l'Acord normatiu 12092/2016, del dia 20 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2017 (FOU núm. 441, extraordinari, de 30 de desembre).

Requisits

Aquest tipus de sol·licitud fa referència a correccions o traduccions d'articles de revista, de resums d'articles, textos de recerca, etc., del PDI.

Documentació necessària

Cal adjuntar a UIBdigital el document que s'ha de corregir o traduir en Word per poder fer-ne el pressupost.

Terminis

El termini mínim de lliurament del document que s'ha de corregir o traduir és d'una setmana. Aquest termini pot variar en funció de la disponibilitat dels correctors o traductors.

Forma d'inici

L'inici d'aquest tràmit sempre es fa a través d'UIBdigital, apartat Sol·licituds.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament tots els avisos i les informacions que apareixen a la sol·licitud d'UIBdigital.

Elaboració de notes informatives per a l'oficialització dels noms i la normalització dels cognoms
Denominació del procediment

Elaboració de notes informatives per a l'oficialització dels noms i la normalització dels cognoms.

Descripció

La UIB, a través del Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic, elabora notes informatives sobre les grafies correctes dels noms i cognoms.

Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària i la societat en general.

Responsable i contacte

El Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

S'ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la web del Gabinet d'Onomàstica.

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària

Cap.

Terminis

Depèn del volum de feina de la persona que elabora les notes informatives i si, segons el nom o el cognom, cal fer la consulta a la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (CTAL) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Generalment, però, les notes informatives es fan el mateix dia o un dia després de la petició.

Forma d'inici

S'ha de fer a través de la sol·licitud que es troba a la web del Gabinet d'Onomàstica.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic o la CTAL del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Forma de notificació

Mitjançant un ofici amb la nota informativa adjunta, que s'envia per correu ordinari i, si la persona que fa la sol·licitud ho demana, per correu electrònic amb la nota informativa escanejada.

Normativa aplicable

Llei 40/1999, de 5 de novembre, sobre nom i cognoms i ordre d'aquests (BOE núm. 266, de 6 de novembre).

Observacions

Les notes informatives sobre els cognoms elaborades per la UIB són un dels documents que s'han de presentar al Registre Civil per a la normalització de l'ortografia del cognom. En relació amb les notes informatives dels noms, és opcional presentar-les al Registre.

Sol·licitud de correcció o traducció de documents institucionals en anglès
Denominació del procediment

Sol·licitud de correcció o traducció de documents institucionals en anglès.

Descripció

Tràmit destinat a sol·licitar al Servei Lingüístic la correcció o la traducció de documents institucionals en anglès.

Qui ho pot sol·licitar

Les persones vinculades als departaments, oficines, serveis o altres dependències de la UIB.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través d'UIBdigital.

Cost

Gratuït, sempre que la petició s'adapti a les condicions d'ús i després d'estudiar la viabilitat de la petició.

Requisits

Han de ser documents institucionals, entre els quals no s'inclouen, per exemple, els articles de revistes, llibres, etc.

Documentació necessària

Cal adjuntar a UIBdigital el document que s'ha de corregir o traduir en Word.

Terminis

Els que fixa el traductor segons la feina acumulada i la urgència d'aquesta.

Forma d'inici

L'inici d'aquest tràmit sempre es fa a través d'UIBdigital, apartat Sol·licituds.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament tots els avisos i totes les recomanacions que apareixen a la sol·licitud d'UIBdigital.

Resolució de consultes terminològiques multilingües
Denominació del procediment

Resolució de consultes terminològiques multilingües.

Descripció

És un servei que ofereix el Gabinet de Terminologia (GT) del Servei Lingüístic de la UIB. Consisteix a resoldre els dubtes terminològics, especialment de català, però també d'altres llengües, a l'hora de fer qualsevol escrit. Les tipologies de consultes que es poden fer són aquestes:

 1. Quina és la forma en català, o en una altra llengua, d'un terme que no es coneix en la llengua que interessa a l'usuari.
 2. Si un terme és correcte.
 3. Què vol dir un terme.
 4. Com s'anomena un objecte, una tècnica, una idea...
Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària, els serveis lingüístics de les administracions autonòmica i local i també la societat balear.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través de formulari telemàtic, per telèfon (971 17 30 62) o per presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària
 1. Les dades de la persona que fa la consulta: el nom, el telèfon, l'adreça electrònica i el lloc de treball.
 2. El context, la definició, les equivalències en altres llengües, si és possible, és a dir, la informació addicional de què disposa l'usuari del terme que es consulta.
Terminis

Depèn de la dificultat de la consulta. En general, si la consulta ja ha estat objecte de recerca, es contesta el mateix dia que es fa la consulta. Si la consulta requereix contactar amb especialistes o amb el TERMCAT, pot tardar més o menys una setmana.

Forma d'inici

A través del formulari de consultes que apareix a la web del GT, per telèfon o per presència directa al Servei.

Òrgan de resolució

El Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic i, si la consulta ho requereix, el Centre de Terminologia TERMCAT.

Forma de notificació

Generalment, per correu electrònic o per telèfon.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

Si les consultes són urgents, el Gabinet les tracta prioritàriament.

Inscripció als cursos d'idiomes organitzats pel Servei Lingüístic
Denominació del procediment

Inscripció als cursos d'idiomes organitzats pel Servei Lingüístic.

Descripció

Informació sobre les passes que s'han de fer per a la inscripció als cursos d'idiomes que organitza el Servei Lingüístic.

Qui ho pot sol·licitar

La comunitat universitària (PAS, PDI i alumnes) i, si queden places, persones externes.

Responsable i contacte

Els serveis administratius del Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

Presencialment.

Cost

El cost depèn del curs, i si qui s'hi matricula és PAS, PDI, alumne, o una persona externa. Els preus es poden consultar al web del Servei Lingüístic.

Requisits

Els requisits d'inscripció depenen dels cursos, dels idiomes i dels nivells. Aquests requisits es poden consultar al web del Servei Lingüístic, a les fitxes de cada un dels cursos.

Documentació necessària

Les persones que es volen matricular als cursos del Servei Lingüístic han de seguir les passes següents:

 • Presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la inscripció emplenada (editable des del web del SL) i una fotocòpia del DNI.
 • Un cop lliurada aquesta documentació, el Servei Lingüístic donarà als alumnes un paper amb el número de compte on s'ha d'ingressar l'import de la matrícula.
 • Els alumnes tenen dos dies per fer l'ingrés i presentar el justificant per correu electrònic. En cas de no fer-ho en aquests dos dies, perden la matrícula.
Terminis

Els terminis de matrícula sempre es publiquen al web, al Facebook (Servei Lingüístic Universitat de les Illes Balears) i al Twitter (@uibslg) del Servei Lingüístic.

Forma d'inici

Les persones interessades primerament s'han d'informar telefònicament si hi ha places disponibles al curs al qual es volen matricular (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament les condicions sobre l'anul·lació de la matrícula i la devolució de l'import.

 

Resolució de consultes sobre toponímia i antroponímia
Denominació del procediment

Resolució de consultes sobre toponímia i antroponímia.

Descripció

És un servei que ofereix el Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic i consisteix a resoldre els dubtes sobre topònims i antropònims en català. Les tipologies de consultes que es poden fer, en general, són aquestes:

 1. Quina és la grafia correcta d'un topònim o d'un antropònim.
 2. Quina és l'etimologia d'un topònim o d'un antropònim.
 3. Com s'anomena una urbanització, una parcel·la, un puig..., situat en un lloc determinat.
 4. Quina ha de ser la forma oficial d'un topònim o d'un antropònim.
 5. De manera excepcional, es poden fer consultes sobre topònims en altres llengües.
Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària, els serveis lingüístics de les administracions autonòmica i local i, en general, qualsevol persona que tingui un dubte sobre un topònim o un grup de topònims o sobre antropònims.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través del formulari de consultes que apareix a la web del GO, per telèfon (971 17 27 17) o presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària

Les dades de la persona que fa la consulta: el nom, el telèfon, l'adreça electrònica i el lloc de treball.

Tota la informació addicional de què disposi la persona que fa la consulta, si és possible.

Terminis

Depèn de la dificultat de la consulta. En general, si la consulta ja ha estat objecte de recerca, es contesta el mateix dia que es fa la consulta. Si la consulta requereix contactar amb especialistes o adreçar-la a la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (CTAL) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, sol tardar més temps.

Forma d'inici

A través del formulari telemàtic que apareix a la web del GO, per telèfon (971 17 27 17) o presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Òrgan de resolució

El Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic o, si la consulta ho requereix, la CTAL.

Forma de notificació

Generalment per correu electrònic, per telèfon i, si cal, per correu ordinari si la persona que fa la consulta requereix una nota informativa o un informe.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

Si les consultes són urgents, el Gabinet les tracta prioritàriament.

 

Accessibilitat

Accessibilitat
Denominació del procediment

Sol·licitud d'informació accessible i queixa i, en el seu cas, procediment de reclamació.

Descripció

Aquesta fitxa pretén informar sobre el procediment que cal seguir en cas de voler presentar una sol·licitud d'informació i queixa sobre l'accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat de les Illes Balears.

Una vegada que l'Oficina Web hagi recaptat la informació i l’hagi gestionada, si es considera pertinent, es respondrà la sol·licitud.

En cas que la persona interessada no estigui d'acord amb la resposta rebuda, o no li hagin respost, podrà iniciar un procediment de reclamació a través del Registre electrònic.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que accedeixi als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Gerència. Unitat Responsable d'Accessibilitat

Modalitat de tramitació

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits 

Cap

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit, es presumirà aquella representació»).

Terminis
 • Sol·licitud: el termini màxim per resoldre la sol·licitud serà de vint dies hàbils.
 • Reclamació: el termini màxim per resoldre la reclamació serà de dos mesos.
Forma d'inici

A instància de part.

Òrgan de resolució

Gerència. Unitat Responsable d'Accessibilitat

Forma de notificació
 • Sol·licitud: es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.
 • Reclamació: es comunicarà per carta certificada amb avís de recepció.
Normativa aplicable

Articles 12, 13 i 14 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Observacions
 • Sol·licitud: transcorregut el termini màxim per resoldre sense que se n'hagi notificat la resposta, s'entendrà que la sol·licitud d'informació accessible no ha estat acceptada o que la queixa no ha estat considerada.
 • Reclamació: transcorregut el termini màxim per resoldre la reclamació sense que se n'hagi notificat la resolució, s'entendrà que la reclamació ha estat desestimada.

Contra la resolució de la reclamació es podran interposar els recursos administratius que procedeixin, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015.