logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15357. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer de 2024 pel qual es regula el procediment de contractació de personal docent i investigador laboral en les modalitats de professor ajudant doctor i professor associat.

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, autoritza les universitats públiques a contractar personal docent i investigador en règim laboral. Entre les modalitats que inclou, figuren les de professor ajudant doctor i professor associat. La finalitat dels contractes de la primera modalitat és desenvolupar les capacitats docents i de recerca i, si escau, de transferència de coneixement i de govern; la segona s’orienta a contractar personal que aporti la seva experiència professional i els seus coneixements a la docència.

Per a la contractació sota aquestes dues modalitats contractuals, aquesta llei orgànica estableix la necessitat de realitzar un concurs que garanteixi els principis de publicitat, transparència, mèrit i capacitat, i confereix a les universitats l'autonomia per desenvolupar normatives internes que regulin els processos de selecció. En aquest context, la present normativa estableix la regulació general del sistema de concursos per a la contractació en les dues modalitats laborals esmentades, amb la finalitat de garantir un procés transparent i ajustat als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de regular el procediment de contractació de personal docent i investigador laboral en les modalitats de professor ajudant doctor i professor associat en el sentit que s’indica tot seguit.

SumarI

Capítol preliminar. Disposició general

Article 1. Objecte i règim jurídic

Capítol I. Convocatòries dels concursos

Article 2. Convocatòries dels concursos
Article 3. Publicació de les convocatòries
Article 4. Informacions de la convocatòria
Article 5. Perfils de les places
Article 6. Criteris de selecció
Article 7. Composició de les comissions de selecció
Article 8. Requisits dels candidats
Article 9. Sol·licituds
Article 10. Admissió
Article 11. Presentació de documentació

Capítol II. Constitució i funcionament de les comissions de selecció

Article 12. Normes generals
Article 13. Constitució i funcionament de les comissions de selecció
Article 14. Recusacions i renúncies
Article 15. Incompatibilitats i abstencions
Article 16. Frau
Article 17. Comunicació entre les comissions i els candidats
Article 18. Adaptació a situacions especials
Article 19. Criteris de desempat

Capítol III. Proposta de contractació

Article 20. Proposta de contractació

Capítol IV. Reclamacions contra la proposta de provisió

Article 21. Reclamacions
Article 22. Resolució de les reclamacions

Disposicions addicionals

Primera. Desenvolupament
Segona. Denominacions

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions transitòries

Primera. Referències a especialitats i àmbits de coneixement
Segona. Perfil docent de les places de professor associat

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Capítol preliminar. Disposició general

Article 1. Objecte i règim jurídic

 1. La present normativa té com a objecte regular el procediment de selecció de personal per a la contractació en les modalitats contractuals de personal docent i investigador laboral recollides als articles 78 i 79 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari.
 2. Els concursos es regiran per les bases de les corresponents convocatòries específiques d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 2/2023 i les normes de caràcter general que siguin d’aplicació.

Capítol I. Convocatòries dels concursos

Article 2. Convocatòries dels concursos

La Universitat, seguint el procediment que estableixin els seus Estatuts, pot convocar concursos per cobrir places de personal docent i investigador laboral en les modalitats previstes pels articles 78 i 79 de la Llei orgànica 2/2023 que estiguin dotades al seu pressupost i tinguin l’autorització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3. Publicació de les convocatòries

 1. Les convocatòries corresponents a places de professor ajudant doctor es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i es comunicaran amb prou antelació al registre públic de concursos de personal docent i investigador del ministeri competent i, almenys amb un mes d’antelació a la data del concurs, a la plataforma EURAXESS Jobs, gestionada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECyT).
 2. Les convocatòries de places de professor associat es publicaran al tauler electrònic oficial de la Universitat.

Article 4. Informacions de la convocatòria

 1. Les convocatòries han d’incloure la informació següent:
  1. Codi de la plaça objecte de concurs.
  2. Àmbit de coneixement.
  3. Perfil docent.
  4. Perfil investigador.
  5. Requisits dels aspirants, característiques de les sol·licituds, terminis i forma de presentació de les sol·licituds, composició de la comissió de selecció, fases de desenvolupament del concurs, normes de presentació de documents, condicions en què els concursants poden consultar la documentació presentada per altres concursants i normes dels nomenaments.
  6. Termini de presentació de sol·licituds.
  7. Espais on es publicaran els tràmits del concurs i actuacions de la comissió.
  8. Acreditació de la competència lingüística.
 2. Si escau, les convocatòries també inclouran la informació següent:
  1. Taxes administratives.
  2. Horari o franja horària d’assignatures.
  3. Altres informacions d’interès.
 3. La Universitat acompanyarà la convocatòria amb la publicació dels membres titulars i suplents de les comissions de selecció.
 4. El fet que la convocatòria inclogui especificacions docents i de recerca no implica un dret de vinculació exclusiva de la persona seleccionada a aquestes ni limita les competències de la Universitat per assignar-hi, d’acord amb la normativa vigent, altres obligacions.

Article 5. Perfils de les places

 1. Les places de professor ajudant doctor han d’incloure dos tipus de perfil: perfil docent i perfil investigador. La definició d'aquests perfils ha de regir-se per les normes següents:
  1. El perfil docent indicarà l’adscripció a l’àmbit de coneixement de la plaça objecte de concurs. Aquest perfil es pot desenvolupar amb fins a tres especialitats de coneixement, les quals han d’estar vinculades a l’àmbit de coneixement en el qual s’inscrigui la plaça.
  2. El perfil investigador indicarà l’especialització en l’àmbit de la recerca que es requereix per accedir a la plaça. Aquest perfil es pot desenvolupar amb fins a tres especialitats de coneixement.
  3. Hi ha d’haver una coherència acadèmica entre perfil docent i perfil investigador vinculada a les necessitats que han donat origen a la convocatòria de la plaça.
 2. Les places de professor associat han d'incloure un perfil docent que indicarà l’adscripció a l’àmbit de coneixement i pot contenir fins a tres especialitats de coneixement, les quals han d’estar vinculades a l’àmbit de coneixement en el qual s’inscrigui la plaça.

Article 6. Criteris de selecció

 1. La Universitat establirà criteris generals de contractació per a cada una de les modalitats laborals contingudes en aquesta normativa.
 2. En el marc general de criteris, les unitats d’adscripció de les places podran desenvolupar criteris específics que permetin una millor selecció del personal en funció dels àmbits i especialitats de coneixement.

Article 7. Composició de les comissions de selecció

 1. Totes les comissions de selecció han d’estar formades per cinc membres i han de tenir un president, un secretari i tres vocals.
 2. Les comissions de selecció han de tenir una composició equilibrada entre homes i dones, excepte que no sigui possible per raons fonamentades i objectives motivades degudament a través d’un informe raonat.
 3. Podran formar part de les comissions tots els membres del personal docent i investigador amb vinculació permanent a temps complet de la Universitat i, en el cas de les places de professor ajudant doctor, personal d’altres universitats o centres de recerca públics, espanyols o europeus, que reuneixi les condicions establertes a l’article 32.1 del Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, o legislació que el substitueixi.
 4. Per a les places de professor ajudant doctor:
  1. Es formarà una comissió per a cada una de les places, sempre que corresponguin a perfils docent i investigador distints.
  2. Les comissions estaran formades per dos membres proposats per la Universitat i tres membres elegits per sorteig públic d’entre les persones que figurin en una llista qualificada. Les comissions de selecció no poden estar formades per més de dos membres d’una mateixa universitat o centre.
  3. Per a cada comissió de selecció es nomenaran un total de cinc suplents, dos dels quals poden ser proposat per la Universitat i com a mínim tres han de ser elegits per sorteig públic d’entre les persones que figurin en una llista qualificada.
 5. Per a les places de professor associat:
  1. La comissió de selecció estarà integrada per:
   1. El vicerector amb competències de professorat, que en serà el president.
   2. Un membre nomenat pel Consell de Direcció.
   3. Un membre nomenat pel Consell de Govern, que en serà el secretari.
   4. Dos professors proposats per les unitats d’adscripció.
  2. Es nomenaran dos suplents per als membres permanents i dos suplents per als experts de les unitats d’adscripció de la plaça.
  3. A les reunions de la comissió de selecció hi podrà assistir, amb veu i sense vot, un representant del Comitè d’Empresa.

Article 8. Requisits dels candidats

 1. Els aspirants a les places de professor ajudant doctor han de complir els requisits establerts a la lletra a) de l’article 78 de la Llei orgànica 2/2023.
 2. Els aspirants a les places de professor associat han de complir els requisits establerts a la lletra a) de l’article 79 de la Llei orgànica 2/2023.
 3. Els candidats que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement d’una de les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els termes que estableixi la convocatòria.

Article 9. Sol·licituds

 1. Els aspirants que vulguin prendre part en els concursos han de presentar una sol·licitud al Rector degudament formalitzada, segons el model que acompanyarà la convocatòria específica i en el termini que s’hi estableixi.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar a la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears o a través d’algun dels mitjans establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 3. Si escau, els aspirants han d’abonar a la Universitat la quantitat que estableixi la convocatòria en concepte de dret de participació en els processos. En aquest cas, la convocatòria indicarà el mitjà o els mitjans per abonar-la.

Article 10. Admissió

 1. En el termini de trenta dies comptadors des del tancament de la presentació de sol·licituds, el Rector dictarà resolució per la qual declararà aprovades les llistes provisionals d’admesos i exclosos als concursos. Aquesta resolució, juntament amb les llistes completes d’admesos i exclosos i les causes d’exclusió, es farà pública a través del tauler electrònic oficial de la Universitat.
 2. Contra la resolució del Rector, les persones interessades podran interposar reclamació en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució per tal d’esmenar, si escau, el defecte que hagi motivat l’exclusió, o al·legar l’omissió de la relació d’admesos i exclosos. Els aspirants que, dins el termini esmentat, no esmenin l’exclusió o no al·leguin omissió, justificant el dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran definitivament exclosos de la realització del procés de selecció.
 3. 3Una vegada finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les que s’hagin pogut presentar, el Rector dictarà resolució per la qual s’aprovarà la llista definitiva de candidats admesos i exclosos. Aquesta llista es publicarà, juntament amb els motius d’exclusió, en el termini d’un mes i al tauler electrònic oficial de la Universitat.
 4. Contra aquesta darrera resolució es podrà interposar, si escau, recurs de reposició en els termes prevists per la Llei 39/2015.

Article 11. Presentació de documentació

Els aspirants disposaran del termini de presentació de sol·licituds per incloure la documentació pel mitjà que disposi cada convocatòria.

Capítol II. Constitució i funcionament de les comissions de selecció

Article 12. Normes generals

 1. Les comissions poden constituir-se i exercir les seves funcions presencialment o a través de mitjans electrònics, segons el que estableixi cada convocatòria. En cas que, per raons objectives i degudament justificades, s’hagi de modificar la manera de dur a terme el procés de selecció, el canvi s’ha de publicar al tauler electrònic oficial de la Universitat o notificar als interessats amb un mínim d’antelació de deu dies a la data establerta per fer la primera prova.
 2. Les comissions de selecció es regiran pel funcionament d’òrgans col·legiats vigent en la normativa de la Universitat.

Article 13. Constitució i funcionament de les comissions de selecció

 1. Les comissions de selecció s’han de constituir en un termini de seixanta dies comptadors des de l’endemà de la publicació definitiva de la llista d’admesos i exclosos. Si, transcorregut aquest termini, la comissió de selecció no s’ha constituït, el Rector, d’ofici o a instància de la part interessada, en substituirà el president.
 2. La constitució de la comissió exigeix la presència de tots els membres titulars o, a falta d’aquests, dels suplents que els substitueixin. Els titulars que no assisteixin a la constitució de la comissió de selecció hauran de ser substituïts per suplents.
 3. Perquè la comissió de selecció pugui actuar vàlidament a partir de la seva constitució, cal que hi participin almenys quatre dels seus membres. Si la comissió quedàs amb menys de quatre membres, se n’anul·larien les actuacions i es nomenaria una nova comissió de selecció pel procediment establert en aquesta normativa.
 4. Una vegada constituïda la comissió de selecció, en cas d’absència d’algun dels seus membres, es procedirà segons el que estableix l’article 7 d’aquesta normativa.
 5. Els acords de la comissió de selecció es prendran per majoria simple, i no es permet, en cap cas, l’abstenció. En cas d’empat, s’aplicarà el vot de qualitat del president.
 6. En cas que la comissió de selecció identifiqui necessitats específiques per poder complir els principis de l’article 65 de la Llei orgànica 2/2023 i de l’article 18 de la present normativa, ho han de comunicar a la Universitat, per tal que aquesta disposi les mesures oportunes.
 7. Els membres de la comissió de selecció que no siguin de la Universitat tindran dret a percebre dietes d’assistència en funció d’allò que estableix la normativa vigent. En cas que les proves siguin presencials, tindran dret a percebre dietes de desplaçament i allotjament. La despesa derivada s’abonarà amb càrrec al pressupost que la Universitat determini.

Article 14. Recusacions i renúncies

 1. El nomenament com a membre d’una comissió de selecció és irrenunciable, si no és que hi concorren causes justificades que impedeixen de participar-hi. En aquest cas, l’apreciació de la causa al·legada correspon al Rector, qui haurà de resoldre en el termini legalment establert.
 2. Els integrants de les comissions de selecció de les places de professor ajudant doctor han de declarar, seguint el procediment establert a l'article 15.1 d'aquesta normativa, els possibles conflictes d’interès i renunciar a formar part d’aquestes comissions en cas que hi concorri alguna de les causes recollides a l’article 32.4 del Reial decret 678/2023.
 3. Els candidats que figurin a les llistes definitives d’admesos i exclosos poden presentar, en el termini de deu dies a comptar de la publicació d’aquestes llistes, recusació d’un o més membres de la comissió. Per a la recusació es consideraran les causes recollides a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, sempre que estigui acompanyada de proves documentals que ho acreditin. En aquest cas, aquesta circumstància es notificarà a la persona afectada, per tal que pugui emetre un informe. Si la Universitat considera procedent la recusació, se substituiran els membres afectats d’acord amb les previsions de l’article 6 d’aquesta normativa. Si el nombre de persones afectades per recusacions impedeix que es constitueixi la comissió de selecció, el Rector nomenarà una comissió nova.
 4. Una vegada s’hagi resolt la renúncia o l’incident d’abstenció o recusació, els membres afectats, si és procedent, seran substituïts pels suplents.
 5. En el supòsit excepcional que també en els membres suplents concorrin les mateixes circumstàncies, de tal manera que no sigui possible constituir la comissió de selecció en les condicions i el nombre de membres establerts als articles anteriors, s’hauran de nomenar tants titulars i suplents com sigui necessari.

Article 15. Incompatibilitats i abstencions

 1. Per a les places de professor ajudant doctor, una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, els membres de les comissions de selecció han de trametre al president de la comissió de selecció una declaració jurada de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides a l’article 32.4 del Reial decret 678/2023.
 2. Els membres de les comissions de selecció han d’abstenir-se de la presa de decisions o sol·licitar que els substitueixi un membre suplent si es produeix alguna de les situacions previstes a l’article 53.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic del treballador públic, o legislació que el substitueixi.
 3. Els supòsits d’abstenció que es poden plantejar s’han de tramitar i resoldre conforme al que disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 16. Frau

 1. La presentació de sol·licituds per concursar a places de personal docent i investigador implica que el candidat accepta el codi d’integritat acadèmica de la UIB.
 2. La detecció de frau intencional o plagi, total o parcial, serà motiu d’exclusió del procés de selecció.
 3. Les comissions de selecció podran resoldre la presentació de mèrits administrativament incompatibles tant mitjançant l’exclusió de tots els mèrits afectats com a través del còmput específic d’un mèrit, segons sigui considerada la tipologia de documentació acreditativa presentada.

Article 17. Comunicació entre les comissions i els candidats

 1. La comunicació entre els aspirants i els membres de les comissions es restringirà a les consultes indispensables per dur a terme el concurs. Els aspirants i els membres de les comissions s’han de comunicar per correu electrònic o pels mitjans d’administració electrònica de què disposi la Universitat, i les comunicacions han de quedar enregistrades. La comunicació fora d’aquest context o els intents d’influir en les decisions duts a terme pels membres de les comissions de selecció o pels candidats podrà suposar, en el primer cas, la recusació com a membre de la comissió o, en el segon cas, l’exclusió de les proves o de la proposta de provisió.
 2. En cas de dubtes o sol·licitud d’informacions i aclariments, les comissions de selecció —a través del president— i els candidats es podran adreçar tant al Servei de Recursos Humans com al vicerectorat amb competències de professorat.

Article 18. Adaptació a situacions especials

Les comissions de selecció han de tenir en compte i, en conseqüència, adaptar en el còmput general d’anys els períodes derivats de maternitat, paternitat, dependència o d’altres situacions reconegudes per la legislació que suposin un impediment per al desenvolupament habitual de l’activitat acadèmica.

Article 19. Criteris de desempat

 1. En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per dos o més candidats d’un procés de selecció, aquest es resoldrà a favor de les persones del sexe menys representat en l’àmbit de coneixement i el cos docent o la modalitat contractual en els quals s’inscrigui la plaça.
 2. En cas d’empat entre persones d’un mateix sexe en les puntuacions obtingudes per dos o més candidats en un procés de selecció, el procés es resoldrà a favor de les persones que hagin presentat un certificat oficial d’un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent.

Capítol III. Proposta de contractació

Article 20. Proposta de contractació

 1. Les comissions elevaran al Rector, en el termini màxim de tres mesos a comptar de la publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos, una proposta motivada en la qual indicaran els candidats, per ordre de preferència, per a la contractació. La proposta es farà pública al tauler electrònic oficial i es notificarà als candidats. No es poden proposar més candidats que el nombre de places objecte de convocatòria, però sí menys o, fins i tot, declarar la plaça deserta.
 2. Contra la proposta de contractació o la declaració d’una plaça com a deserta els interessats podran interposar recurs d’alçada segons el que preveu l’article 21 d’aquesta normativa.

Capítol IV. Reclamacions contra la proposta de provisió

Article 21. Reclamacions

 1. Pel que fa a les places de professor ajudant doctor, contra les propostes de contractació dels concursos, els candidats podran presentar recurs d'alçada davant el Rector. Els terminis per presentar i resoldre els possibles recursos es regiran per allò que estableix l'article 36 del Reial decret 678/2023.
 2. Pel que fa a les places de professor associat, contra les propostes de provisió formulades per les distintes comissions, els candidats podran presentar recurs d’alçada davant el Rector en el termini d’un mes des de la publicació de la proposta de contractació.

Article 22. Resolució de les reclamacions

 1. La Comissió de Reclamacions escoltarà els membres de la comissió contra la qual s’hagi presentat reclamació, així com els candidats que hi hagin participat, i examinarà l’expedient relatiu al concurs.
 2. La Comissió de Reclamacions examinarà l’expedient del concurs per vetllar per les garanties establertes i disposarà d’un termini de tres mesos per ratificar o no la proposta objecte de reclamació. El Rector dictarà resolució d’acord amb la proposta de la Comissió de Reclamacions. Transcorregut aquest termini sense notificació, la resolució s’entendrà de desestimació de la reclamació presentada.
 3. La resolució del Rector posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició, o bé pot ser recorreguda directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d’aquesta jurisdicció.

Disposicions addicionals

Primera. Desenvolupament

El Consell de Direcció queda autoritzat per desenvolupar la present normativa, sens perjudici, si escau, d’informar-ne el Consell de Govern.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposicions transitòries

Primera. Referències a especialitats i àmbits de coneixement

 1. Fins a l’entrada en vigor de les especialitats de coneixement, les referències que aquesta normativa hi faci s’ha d’entendre que són relatives a les àrees de coneixement detallades a l’annex I del Reial decret 1312/2007.
 2. Fins a l'entrada en vigor dels àmbits de coneixement, les referències que aquesta normativa hi faci s'entendrà que són relatives a les àrees de coneixement vigents a la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Perfil docent de les places de professor associat

Fins a l’entrada en vigor de les especialitats de coneixement i el procés d’estabilització del professorat associat, els perfils docents corresponents a les places d’aquesta modalitat contractual es poden desenvolupar amb fins a dues assignatures de plans d’estudis oficials de la Universitat.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa queden derogats l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat (FOU núm. 253, de 24 de juny); l’Acord normatiu 10680/2013, de 25 de juny, que completa l’anterior (FOU núm. 385, de 5 de juliol); i l’Acord normatiu 13011/2019, de 15 de febrer, que modifica el primer (FOU núm. 477, de 22 de febrer).

Així mateix, queda derogada qualsevol normativa d’igual rang o inferior que s’oposi a la present normativa.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot