Escoltar

Drets del ciutadà

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), preveu que el ciutadà podrà exercir els següents drets:

Dret d'accés

El dret d’accés: article 15 RGPD i 13 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret consisteix a demanar informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

Com podem exercir el dret d’accés?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret d'accés

Dret d'oposició

El dret d’oposició: article 21 RGPD i 18 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat l’exclusió del tractament de les dades personals o el cessament del tractament en els supòsits de l’article 21 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. (RGPD). Cal aportar documentació que acrediti els motius fonamentats i legítims de l’oposició sol·licitada.

Com podem exercir el dret d’oposició?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret d'oposició

Dret de rectificació

El dret de rectificació: article 16 RGPD i 14 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de la persona interessada. Cal aportar documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.

Com podem exercir el dret de rectificació?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de rectificació

Dret de supressió

El dret de supressió: article 17 RGPD i 15 LOPDGDD . L'exercici d'aquest dret té com a finalitat esborrar les dades de l'interessat o bé, impedir la difusió d'informació personal a través d'Internet.

Com podem exercir el dret de supressió?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de supressió

Dret de portabilitat

El dret de portabilitat: article 20 RGPD i 17 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat transmetre les dades personals d’un responsable del tractament a un altre, o bé sol·licitar l’entrega de les dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Com podem exercir el dret de portabilitat?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de portabilitat

Dret de limitació del tractament

El dret de limitació del tractament: article 18 RGPD i 16 LOPDGDD. L’exercici d’aquest dret té com a finalitat que no s’apliquin a les dades de caràcter personal de l’interessat, les operacions de tractament que en cada cas corresponen.

Com podem exercir el dret de limitació del tractament?

Per a més informació consultau el nostre catàleg de procediments: Dret de limitació del tractament

 

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de catorze anys, persones discapacitades, persones més grans de catorze anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).