logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 488 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de novembre de 2019
Consell de Govern

13256. ACORD NORMATIU del dia 8 de novembre de 2019 pel qual s'aprova el Reglament de transparència de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears està fermament compromesa amb la transparència en el quefer universitari, atès que la transparència esdevé un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders públics i, per tant, de la nostra institució. Per aquest motiu, es responsabilitza del compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

En efecte, la LTAIPBG recull a l’article 5 l’obligació de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de l’activitat relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública.

Per altra banda, cada vegada més, els ciutadans demanen de tenir accés a determinada informació i, en aquest sentit, la Universitat, complint l’obligació legal, ha creat el Portal de transparència, perquè tots els interessats puguin participar en els afers públics i, d’alguna manera, assabentar-se de l’actuació de la Universitat.

Així mateix, també ha creat la Comissió de Transparència, a l’Acord executiu 13114/2019, de 28 de maig (FOU núm. 483, de 21 de juny), per al control i seguiment de la implantació d’aquesta normativa a la nostra institució, amb l’objectiu de fer una anàlisi exhaustiva del Portal de transparència que permeti seguir avançant en un tema que, atès que és tan demanat per la societat, ocupa un lloc important en totes les administracions públiques.

En el sentit indicat, es considera convenient que la Universitat es doti d’un reglament que, adequant-se a la seva organització interna, precisi i delimiti les seves obligacions en l’àmbit de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així, un dels objectius de la Comissió de Transparència és elaborar el reglament indicat, que té per objecte desenvolupar i adaptar la regulació indicada als paràgrafs anteriors a l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts de la Universitat, ha acordat d’aprovar el Reglament de transparència en el sentit que s’expressa a continuació.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El present reglament té per objecte desenvolupar la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Àmbit subjectiu

Aquest reglament és aplicable a tota la comunitat universitària i a totes les persones que s’hi relacionen.

Capítol II. Òrgans

Article 3. Òrgans participants

Els òrgans de la Universitat de les Illes Balears que participen i treballen en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern són els següents:

 1. Col·legiats: Comissió de Transparència de la Universitat de les Illes Balears i Comissió Tècnica de Transparència.
 2. Unipersonals: Secretària General i Gerent.

Article 4. Comissió de Transparència

 1. La Comissió de Transparència de la Universitat de les Illes Balears és l’òrgan que s’encarrega d’impulsar i garantir el compliment de les obligacions en matèria de transparència.
 2. Té com a objectius establir les polítiques de transparència de la Universitat, vetllar per la seva implantació, desenvolupar la normativa de transparència i supervisar i coordinar les tasques de la Comissió Tècnica de Transparència.
 3. La seva composició i les seves funcions són recollides a l’Acord executiu 13114/2019, de 28 de maig, pel qual es crea la Comissió de Transparència de la Universitat de les Illes Balears.
 4. El seu funcionament s’ajustarà a les normes que, sobre el funcionament dels òrgans col·legiats, es preveuen als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i a la seva normativa de desenvolupament.  

Article 5. Comissió Tècnica de Transparència

 1. La Comissió Tècnica de Transparència de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan d’assessorament de la Comissió de Transparència de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Són funcions de la Comissió Tècnica de Transparència:
  1. Assessorar la Comissió de Transparència sobre la publicació d’informació pública als portals de transparència.
  2. Elevar propostes a la Comissió de Transparència sobre possibles mesures i criteris per al compliment de la normativa de transparència d’aplicació.
  3. Supervisar els continguts dels diferents serveis per incorporar-los al Portal de transparència. Un cop supervisats, elevar-los a la Comissió de Transparència, perquè adopti la decisió final.
  4. Executar les tasques i adoptar les mesures necessàries per aconseguir els objectius i garantir el compliment de les obligacions en matèria de transparència.
  5. Millorar la imatge del Portal de transparència.
 3. La Comissió Tècnica de Transparència de la Universitat de les Illes Balears està formada pels integrants següents:
  1. La Gerent o la persona que delegui.
  2. Un representant de l’Assessoria Jurídica.
  3. La directora de l’Oficina Web.
  4. La cap d’àrea responsable de transparència.
   Així mateix, es podrà sol·licitar la intervenció d’altres òrgans unipersonals o membres de la comunitat universitària, que s’encarregaran de gestionar la informació publicada o bé la que s’hagi de publicar al Portal de transparència.  
 4. La Comissió Tècnica de Transparència o grup de treball es reunirà com a mínim una vegada per mes. 

Capítol III. Responsabilitats dels òrgans unipersonals

Article 6. Secretària General

Correspon a la Secretària General:

 1. Fixar les directrius en les matèries regulades en aquest reglament, en el marc de la legislació aplicable.
 2. Resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Article 7. Gerent

És responsabilitat de la Gerent:

 1. Fixar l’estructura de la informació continguda al Portal de transparència.
 2. Dirigir i gestionar el Portal de transparència.
 3. Dur a terme les actuacions de coordinació necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa.

Article 8. Directora de l’Oficina Web

Correspon a la directora de l’Oficina Web vetllar pel bon funcionament del Portal de transparència.

Article 9. Altres responsables

És responsabilitat de tots els caps de servei:

 1. Proveir de la informació sol·licitada en l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
 2. Assegurar-se que tota la informació publicada al Portal de transparència corresponent al seu àmbit d’actuació sigui veraç i estigui actualitzada. 

No obstant l'anterior, la responsabilitat de la informació de caràcter personal de què es proveeixi individualment el Portal recaurà sobre la persona que l'hagi facilitada.

Capítol IV. Publicitat activa i transparència

Article 10. Publicitat activa

El compromís de la Universitat de les Illes Balears és difondre de manera permanent, periòdica i actualitzada la informació més rellevant per garantir la transparència, sense que sigui necessària una sol·licitud presentada pels interessats.

Article 11. Portal de transparència

 1. La Universitat de les Illes Balears manté al seu web un Portal de transparència, que té com a finalitat reflectir i complir totes les obligacions en matèria de publicitat activa que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
 2. La Comissió de Transparència, quan així ho consideri adient, encara que no sigui obligatori per llei, podrà incloure-hi altra informació que consideri d’interès general.
 3. Des del Portal de transparència es facilitarà l’accés a la informació de manera estructurada i mitjançant mecanismes de recerca senzills.

Article 12. Contingut del Portal de transparència

 1. El Portal de transparència contindrà, com a mínim, la informació requerida per la normativa estatal i autonòmica en matèria de transparència. Igualment, s’incorporarà al Portal aquella informació que resulti de rellevància per a l’interès general, sempre amb el vistiplau de la Comissió de Transparència.
 2. En els casos en què els diferents serveis de la UIB manifestin la necessitat o la voluntat de publicar informació addicional al Portal de transparència, podran enviar una sol·licitud a la Comissió de Transparència, d’acord amb la regulació de sol·licituds, requeriments i publicació de la informació al Portal de transparència.

Capítol V. Accés a la informació pública

Article 13. Informació pública

 1. Tota persona té dret a accedir a la informació que requereixi respecte de les activitats que realitza la Universitat de les Illes Balears, amb excepció de la referida als límits establerts a l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o bé la que pugui afectar dades personals.
 2. La Comissió de Transparència establirà els procediments necessaris perquè la informació que es publiqui al Portal de transparència estigui permanentment actualitzada, tenint en compte les diferents àrees temàtiques implicades i la periodicitat en què s’hagi d’elaborar la informació que s’hi refereixi.

Article 14. Gestió de les sol·licituds d’informació

 1. L’òrgan competent per a la gestió i el tràmit del procediment d’accés a la informació pública a la Universitat de les Illes Balears és la Secretària General.
 2. Les seves funcions són:
  1. Rebre i tramitar les sol·licituds d’accés a la informació.
  2. Fer els tràmits interns necessaris per donar accés a la informació sol·licitada.
  3. Dur a terme el seguiment i control de la correcta tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació.
  4. Dur un registre de les sol·licituds d’accés a la informació.
 3. Sens perjudici de l’anterior, tots els altres serveis i unitats han de col·laborar amb la Comissió de Transparència i han de facilitar les dades i/o els documents que els siguin requerits per donar compliment a les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Article 15. Inici del procediment: sol·licitud d’accés a la informació

 1. El dret d’accés a la informació pública s’exercirà, tramitarà i resoldrà per mitjans electrònics, excepte quan el ciutadà hagi manifestat expressament la seva preferència per un altre mitjà.
 2. La tramitació electrònica és obligatòria per als subjectes prevists a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 3. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Secretària General de la Universitat de les Illes Balears mitjançant el formulari que a tal efecte es trobi disponible al Portal de transparència o bé al catàleg de procediments de la UIB.

Article 16. Resolució

 1. La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació correspon a la Secretària General.
 2. En la resolució de les sol·licituds es tindran en compte els criteris establerts a la vigent llei de transparència, en relació amb l’accés a la informació pública.
 3. La Secretaria General notificarà la resolució a la persona interessada i als tercers afectats que així ho hagin sol·licitat, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud en aquest òrgan. Aquest termini pot ampliar-se un altre mes més en cas que el volum o la complexitat de la informació que es demana ho faci necessari, prèvia notificació al sol·licitant.
 4. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà que s’ha desestimat la sol·licitud.

Article 17. Reclamacions

 1. Les resolucions dictades en matèria d’accés a la informació pública són recurribles davant la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública, amb caràcter potestatiu i previ a la impugnació per via contenciosa.
 2. La reclamació s’ha d’interposar en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat o de l’endemà del dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu.
 3. Les resolucions dictades en matèria d’accés a la informació pública poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptats de l’endemà de la notificació. En cas d’absència de notificació, el termini serà de sis mesos a partir de l’endemà del dia que es produeixi l’acte presumpte.

Capítol VI. Bon govern

Article 18. Codi de conducta

Tots els òrgans unipersonals de la Universitat de les Illes Balears seguiran els principis d’actuació prevists a l’article 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, sens perjudici que posteriorment es pugui crear un codi de conducta propi per a la nostra institució.   

Disposicions addicionals

Primera. Formació

Els òrgans responsables de la formació del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears proposaran, en el Pla de formació anual, les activitats que es considerin necessàries per al millor coneixement de la present normativa i per a la seva aplicació posterior.

Segona. Legislació supletòria

En tot allò que no preveu aquesta normativa serà aplicable el que disposa la legislació estatal i autonòmica relativa a la transparència.

Tercera. Desenvolupament

S’habilita el Consell de Direcció i la Secretària General per adoptar, si escau, les mesures necessàries per al desenvolupament i execució del present reglament.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet