logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 488 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de novembre de 2019
Consell de Govern

13255. ACORD NORMATIU del dia 8 de novembre de 2019 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la UIB per a l'any 2019.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol), determina al títol III (De les despeses de personal) la regulació de l’oferta d’ocupació pública. Així, a l’article 19 (Oferta d’ocupació pública o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal), s’hi estableix una taxa de reposició del 100 per cent per a les places de personal d’administració i serveis.

L’oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

L’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 del TREBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst al TREBEP, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

D’altra banda, cal dir que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l'exercici pressupostari de 2018 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat, cossos o categories, és de deu places.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l’autorització pertinent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.8, 10 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2019.

Primer. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal d’administració i serveis per a l’any 2019 s’indica tot seguit:

Subgrup

Total places

A2

1

C1

6

C2

3

Tercer. Processos selectius 

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet