logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 488 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de novembre de 2019
Consell de Govern

13257. ACORD NORMATIU del dia 8 de novembre de 2019 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre els estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

La diversa procedència de l’alumnat dels estudis propis, així com els diferents nivells d’estudis que permet l’oferta actual de la Universitat, fan palesa la necessitat de revisar i adaptar els criteris d’accés als dits estudis, establerts al Reglament sobre els estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, el qual fou aprovat a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de març de 2014.

En virtut del que s’ha indicat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.10 i 32 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat, a proposta del Consell de Direcció, la modificació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre els estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, en el sentit següent:

Article 1. Modificació

Es modifica la redacció de les lletres a) i b) de l’article 7. La nova redacció és aquesta:

«a) Els llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, enginyers tècnics, arquitectes tècnics, graduats, màsters universitaris i titulacions equivalents.

»b) Els estudiants que estiguin cursant el darrer any dels seus estudis de grau. Aquests alumnes poden obtenir el títol propi sempre que acreditin que han aprovat els crèdits pendents de grau abans de l’expedició de l’acta final. Si no, obtindran un títol de diploma universitari.»

Article 2. Publicació

Es disposa la publicació, com a annex, del Reglament sobre els estudis propis de la Universitat de les Illes Balears resultant després d’aquesta modificació.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Capítol I. Concepte, modalitats i organització general

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular els ensenyaments propis que s’acrediten mitjançant un títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en aplicació dels articles 138.d) i 142 dels seus Estatuts. Això no limita l'organització d'altres activitats formatives, les quals no condueixen a títols propis.

Article 2. Definició i tipus d’ensenyaments propis

 1. Els estudis propis són els ensenyaments que duu a terme la UIB per tal de facilitar una formació d’acord amb la demanda social que no és atesa pels estudis universitaris oficials. Tenen per finalitat que l’estudiant adquireixi competències (coneixements, destreses i actituds) que li permetin el desenvolupament professional i social.
 2. La present normativa estableix els següents tipus d’ensenyaments propis: màster, especialista universitari, expert universitari, curs d’actualització universitària, diploma universitari i diploma.
 3. Els tipus d’estudis propis es diferencien pel nombre de crèdits que poden tenir, seguint el sistema de crèdits europeus o ECTS, i per les condicions d’accés a l’ensenyament, d’acord amb el que estableix la present normativa.
 4. En cas que un institut de recerca acreditat o el vicerectorat competent en matèria d’investigació avalin la proposta d’un estudi propi, aquest pot ser considerat com una activitat de transferència dels resultats de la investigació i ser acreditat com a tal per l’institut o el vicerectorat avalador.

Article 3. Denominació

 1. La denominació dels títols propis en cap cas no pot coincidir amb la dels títols oficials ni provocar que s’hi confonguin. En l'àmbit de les Ciències de la Salut en particular, no es poden realitzar estudis conduents a títols d'especialista universitari, a fi de no provocar confusions amb les especialitats sanitàries oficials.
 2. La denominació dels títols propis ha de respondre al model següent:
  1. Màster en … Títol propi de la UIB (… ECTS)
  2. Especialista Universitari en … Títol propi de la UIB (… ECTS)
  3. Expert Universitari en … Títol propi de la UIB (… ECTS)
  4. Curs d’Actualització Universitària en … Títol propi de la UIB (… ECTS)
  5. Diploma Universitari de …. Títol propi de la UIB (… ECTS)
  6. Diploma de … Títol propi de la UIB (… ECTS)

Article 4. Tipus de presencialitat i d’activitat lectiva

 1. Es preveuen tres tipus d’ensenyaments en funció del percentatge de presencialitat:
  1. Ensenyaments presencials: amb un mínim del 20 per cent de presencialitat.
  2. Ensenyaments semipresencials: amb un mínim del 10 per cent de presencialitat.
  3. Ensenyaments a distància: fins a un màxim del 9 per cent de presencialitat.
 2. La unitat de mesura de l’haver acadèmic per als estudis propis és el crèdit europeu o ECTS, d’acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat. Cada crèdit europeu és equivalent a 25 hores de treball global de l’alumnat.

El mínim d’activitat lectiva dels estudis propis conduents a títols de diploma, diploma universitari i curs d’actualització universitària és de 6 ECTS, i es diferenciaran entre ells per les vies d’accés establertes en aquest reglament. El mínim d’activitat lectiva dels estudis propis conduents al títol d’expert universitari és de 15 ECTS, el dels estudis conduents al títol d’especialista universitari és de 30 ECTS, i el dels estudis propis conduents al títol de màster, de 60 ECTS.

Article 5. Ensenyaments integrats

Amb caràcter general, els ensenyaments propis són independents entre si, de manera que cada estudi condueix a l'obtenció d'un únic títol. No obstant això, poden organitzar-se mitjançant una estructura modular que permeti l'obtenció esglaonada de títols diferents.

Article 6. Extinció

Els estudis propis d’una durada superior a un any tan sols poden extingir-se de forma progressiva any per any, de manera que la UIB garantirà, com a mínim, que l'estudiant que comenci un curs rebi la docència establerta si prossegueix els estudis sense perdre any. Si un ensenyament deixa d'impartir-se, l'estudiant no té dret a docència pel que fa a les assignatures suspeses, però sí que té dret a tutoria i examen, en cas de no haver exhaurit el nombre màxim de convocatòries establert a l’ensenyament. En cas dels ensenyaments oferts per la Universitat Oberta, es fixarà una taxa per tenir dret a examen.

Capítol II. Accés, matrícula i expedició dels títols

Article 7. Condicions d’accés

 1. Poden accedir als estudis propis de màster, especialista universitari, expert universitari i curs d’actualització universitària:
  1. Els llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, enginyers tècnics, arquitectes tècnics, graduats, màsters universitaris i titulacions equivalents.
  2. Els estudiants que estiguin cursant el darrer any dels seus estudis de grau. Aquests alumnes poden obtenir el títol propi sempre que acreditin que han aprovat els crèdits pendents de grau abans de l’expedició de l’acta final. Si no, obtindran un títol de diploma universitari.
  3. Els estudiants amb un títol universitari estranger. En aquest cas no es requereix l’homologació d’aquest títol, però és necessària l’autorització de la comissió dels estudis propis, una vegada comprovat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols exigits per a l’accés.
  4. Els professionals sense titulació universitària prèvia i amb experiència acreditada, sempre que aquest aspecte estigui recollit a la memòria acadèmica de l’estudi i a criteri del seu director. En aquest cas obtindran un títol de diploma universitari, si acrediten tenir accés a estudis universitaris oficials, o bé diploma, si no ho poden acreditar.
 2. Per poder accedir als ensenyaments que condueixin a un títol de diploma o diploma universitari s’han de complir els requisits indicats a la memòria acadèmica de l’estudi.
 3. Sens perjudici del que s’ha establert als apartats anteriors, les memòries acadèmiques dels estudis propis poden preveure l’admissió d’estudiants sense els requisits esmentats. En aquest cas s’expedirà als estudiants únicament un certificat d’assistència i/o d’aprofitament.
 4. En els estudis propis que requereixin limitació de places per dur-se a terme, s’especificarà el procediment i les condicions d’admissió a la memòria acadèmica. En tot cas, a la memòria s’hi especificarà el nombre mínim d’estudiants matriculats a partir dels quals s’impartirà el curs.

Article 8. Matrícula

 1. La gestió de les preinscripcions i matrícules dels estudiants dels ensenyaments propis s’encomana a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i, dins l’àmbit de les seves competències, a les entitats amb capacitat de gestió que determini prèviament el Consell de Direcció.
 2. A la memòria inicial econòmica de la sol·licitud s’hi han de fixar els preus de matrícula de l’ensenyament.
 3. Si transcorregut el període de preinscripció, la demanda de places d’un estudi propi és inferior al nombre mínim d’estudiants establert a la proposta del curs, aquest no s’impartirà, llevat que el director reajusti el pressupost i resulti viable econòmicament.
 4. Quan la demanda de places d’un curs sigui superior al nombre màxim d’estudiants previst, es farà una selecció aplicant els criteris establerts a la sol·licitud de la proposta.
 5. El pagament de la matrícula s’ha de fer abans de l’inici del curs i es pot fraccionar en els terminis que s’indiquin a la proposta. Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne, de no realització del curs o en els altres casos regulats al Reglament acadèmic de la UIB.

Article 9. Sistema d’avaluació

 1. El sistema d’avaluació que s’aplicarà als estudiants s’ha de recollir a la memòria acadèmica i s’ha de tractar d’ajustar al que estableix el Reglament acadèmic de la UIB en matèria d’avaluació dels estudiants.
 2. A la memòria acadèmica s’hi han d’especificar les condicions i el nombre de convocatòries que tindran els alumnes per superar el conjunt d’assignatures de l’ensenyament.

Article 10. Expedició dels títols

Els títols seran expedits pel Rector i constaran al Registre de Títols Propis de la UIB. Aquest registre tindrà caràcter centralitzat i es regirà per la legislació estatal, autonòmica i la pròpia de la UIB. La llegenda dels títols l'establirà amb caràcter fix la UIB, i només en el cas de titulacions organitzades en virtut de convenis específics o amb la col·laboració d'altres entitats, el Rector podrà autoritzar que s’hi inclogui alguna variació per fer-ho constar.

Capítol III. Gestió i avaluació dels estudis propis. Proponents, direcció i professors

Article 11. Tramitació i ordenació dels ensenyaments propis

La tramitació i l’ordenació dels estudis propis s’encomana al vicerectorat competent en matèria de transferència del coneixement, amb el suport de la comissió dels estudis propis.

Article 12. Comissió dels estudis propis

 1. La comissió dels estudis propis és l’òrgan assessor del Consell de Direcció en matèria d’ensenyaments propis.
 2. Aquesta comissió té la funció de realitzar els informes que estableix la present normativa.
 3. La comissió dels estudis propis donarà suport als proponents en el disseny de les propostes d’ensenyaments regulats a la present normativa i elaborarà els protocols i models per confeccionar la memòria inicial justificativa de la sol·licitud i la memòria final acadèmica i econòmica, així com qualsevol altre document que sigui pertinent.
 4. La comissió dels estudis propis serà composta per:
  1. El vicerector competent en matèria de transferència del coneixement, que la presidirà.
  2. El president del Consell Social o la persona que delegui.
  3. El director del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) o la persona que delegui.
  4. El director de la FUEIB o la persona que delegui.
  5. Cinc representants del col·lectiu de professorat amb experiència en el camp de la formació continuada, procurant la representació de les distintes branques del coneixement, designats pel Consell de Govern.
  6. El cap del Servei d’Alumnes o la persona que delegui.
 5. La comissió nomenarà un secretari, amb veu i sense vot.

Article 13. Proponents

 1. La proposta de realització d’estudis propis la pot fer qualsevol doctor amb vinculació permanent amb la UIB.
 2. La proposta ha de ser avalada per un o més òrgans col·legiats o unipersonals de la UIB.
 3. La comissió dels estudis propis pot encarregar informes a agències d’avaluació externes per avalar la qualitat acadèmica d’una proposta i realitzarà un informe sobre els avals presentats, que s’afegirà a la memòria de sol·licitud de l’estudi.

Article 14. Director

 1. La direcció d’un estudi propi pot ser compartida, i almenys un dels directors ha de ser doctor amb vinculació permanent a la UIB.
 2. El director és el màxim responsable del programa acadèmic i econòmic i n’ha de respondre pel que fa al compliment.
 3. Les funcions del director són:
  1. Organitzar tota la part acadèmica (estructura, continguts, professors, horaris, pràctiques, etc.) i autoritzar les despeses, si escau.
  2. Elaborar les memòries acadèmica i econòmica en els terminis prevists.
  3. Presentar les actes per a la tramesa dels títols en els terminis prevists.
  4. Informar de qualsevol contingència sobre la qüestió acadèmica o econòmica del curs quan li ho requereixi el vicerectorat competent en matèria de transferència de coneixement.
  5. Decidir sobre els reconeixements de crèdits d’altres ensenyaments cursats pels alumnes.

Article 15. Professors

 1. Com a mínim, un 20 per cent de l’activitat docent dels estudis propis ha de ser impartida per professors de la UIB.
 2. A la proposta d'estudi propi, tant a la inicial com a la de reedició, s'hi ha de fer constar l’activitat docent de tots els professors en tots els estudis propis de la UIB, per poder facilitar una gestió transparent i eficient d’aquests.

Article 16. Alumnes

Els alumnes matriculats als estudis propis de la UIB són estudiants de la UIB, i com a tals tindran els mateixos drets i deures que els estudiants dels estudis oficials.

Capítol IV. Proposta, tramitació i desenvolupament

Article 17. Propostes, tramitació i aprovació

 1. La convocatòria per presentar propostes d’estudis propis restarà oberta tot l’any.
 2. El procediment de tramitació i aprovació de les noves propostes és el següent:
  1. El proponent ha de fer arribar la seva proposta al vicerectorat competent en matèria de transferència del coneixement a través de la memòria de sol·licitud inicial i la documentació justificativa establertes.
  2. El vicerectorat competent en matèria de transferència del coneixement presentarà la sol·licitud i la documentació davant la comissió dels estudis propis, la qual farà un informe que, si és favorable, suposarà l’exposició pública de la proposta a la comunitat universitària durant 7 dies hàbils.
  3. La comissió dels estudis propis remetrà la proposta al Consell de Direcció, el qual l’aprovarà o rebutjarà basant-se en l’informe elaborat per la comissió i, si escau, en els informes encarregats a agències externes d’avaluació.
  4. Finalment, el Consell de Direcció remetrà la proposta al Consell de Govern per tal d’obtenir-ne també l’aprovació.
  5. Un vegada que un estudi propi estigui aprovat, es disposarà d’un màxim de tres anys per començar a impartir-lo. Si no, es considerarà extingit i s’haurà de tramitar de bell nou.

Article 18. Memòria inicial justificativa de la sol·licitud

Les propostes s’han de presentar en forma d’una memòria inicial justificativa de la sol·licitud, que alhora ha de contenir una memòria acadèmica i una memòria econòmica.

Article 19. Gestió econòmica i equilibri pressupostari

 1. La gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament s’encomana a la FUEIB i, dins l’àmbit de les seves competències, a les entitats amb capacitat de gestió que determini prèviament el Consell de Direcció.
  En tot cas, les activitats formatives de la Universitat Oberta seran gestionades per la vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries.
 2. Els estudis propis poden ser finançats per les matrícules, les subvencions, els ingressos per activitats complementàries i els romanents obtinguts en edicions anteriors dels estudis, entre d’altres.
 3. L’import de les diferents modalitats de matrícula ha de quedar fixat a la proposta de l’estudi.
 4. Al pressupost s’hi ha de consignar el percentatge fixat als Estatuts que es retreu per a la UIB en concepte de despeses generals, les quals comprenen les partides de tramitació administrativa, gestió pressupostària i comptable, l’ús de les aules físiques i virtuals de la UIB, la tramitació dels títols, els costs d’avaluació de qualitat, la promoció institucional i altres costs necessaris per al bon desenvolupament del curs, imputables a la UIB.
 5. En tot cas, si part de la matrícula de l’estudi propi està dotada de beques o finançament, això no pot afectar de cap manera l’esmentat percentatge que es retreu per a la UIB, i, per tant, aquest import s’haurà de cobrir amb càrrec al pressupost del curs.
 6. Els estudis regulats en aquest reglament funcionaran sempre en règim d’autofinançament. Per tant, a la memòria econòmica de sol·licitud inicial i a les sol·licituds de reedició hi ha de figurar sempre l’equilibri entre ingressos i despeses.
 7. Aquesta memòria econòmica ha de preveure diferents supòsits en funció de les diferents possibilitats de nombre d’alumnes, d’activitats formatives, de professors convidats, etc., per poder aprovar una proposta amb un pressupost al més ajustat possible a la liquidació final.
 8. Si una vegada tancat el període de matrícula es detecta que els ingressos reals s’allunyen més del 20% dels ingressos totals de tots els supòsits establerts a la memòria econòmica, el director de l’estudi propi ha de presentar un nou pressupost a la comissió dels estudis propis, que haurà d’aprovar el Consell de Direcció perquè es pugui fer el curs.
 9. S'ha de pressupostar una quantitat per fer front a les despeses de publicitat del curs. En cas que aquest no es pugui dur a terme per no haver arribat al nombre mínim d’alumnes previst, aquesta partida serà assumida per la UIB fins a un límit que fixarà anualment el Consell de Direcció.
 10. En els casos en què hi hagi un conveni amb una altra institució, la gestió econòmica i altres requisits administratius dels estudis propis poden regir-se pel que estableixi el conveni.
 11. Un cop acabat el curs, en cas que es compri material inventariable a càrrec del pressupost de l’estudi propi, l’òrgan que ho hagi gestionat ho ha de comunicar a la UIB, com a titular dels béns, per a l’inventari corresponent.
 12. Els romanents dels cursos, si n’hi ha, es poden invertir en la promoció i millora de les properes edicions del curs, en qualsevol acció associada a l’estudi propi i en activitats de recerca o transferència de coneixement, però en cap cas en complements salarials dels professors ni en la despesa de coordinació/direcció fixada a la memòria econòmica.

Article 20. Memòria final acadèmica i econòmica

 1. En acabar cada edició d’un estudi propi, i en haver tancat les actes, el director ha de remetre una memòria final detallada del curs que n’inclogui els aspectes acadèmics i econòmics més rellevants, entre d’altres, la liquidació del pressupost, a la comissió d’estudis propis.
 2. La memòria ha d’anar acompanyada d’un informe d’avaluació de la qualitat.

Article 21. Reedició de les propostes

 1. Dels estudis propis se’n poden fer successives edicions.
 2. La convocatòria per demanar noves edicions d’estudis propis ja aprovats romandrà permanentment oberta. Això no obstant, la reedició s’ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data d’inici de la impartició del curs.
 3. A la sol·licitud de reedició s’han de detallar les modificacions que es proposin tant a la memòria acadèmica com a la memòria econòmica. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la comissió dels estudis propis.
 4. Si les modificacions proposades afecten el nom dels estudis, el nombre total de crèdits o la direcció, caldrà tramitar novament la proposta com si fos nova. En cas contrari, la comissió dels estudis propis valorarà la sol·licitud de reedició i el Consell de Direcció la podrà aprovar.

Article 22. Sistema de garantia de qualitat

 1. La comissió dels estudis propis, a través del servei de qualitat que determini el Consell de Direcció, s’encarregarà de supervisar l’aplicació del sistema de garantia de qualitat dels estudis propis.
 2. La recollida i l’anàlisi de les dades per obtenir els indicadors de qualitat es faran de forma adaptada a les especificitats i naturalesa de cada un dels estudis.
 3. L’informe de qualitat es remetrà als directors i a la comissió dels estudis propis, la qual el tindrà en compte per determinar que se’n puguin fer futures edicions.

Article 23. Publicitat i informació

 1. L’oferta dels estudis propis es farà pública amb la suficient antelació i amb indicació, en cada cas, dels títols a què condueix, la denominació, la durada en crèdits i/o hores, les dates d’impartició i el cost de matrícula.
 2. A la publicitat (díptics, cartells, etc.) i documentació del títol, aquest ha de figurar tal com s'indica a l’article 3 d’aquest reglament i s'han de seguir els criteris establerts pel vicerectorat competent, molt especialment tot el que fa referència a la imatge corporativa de la UIB.
 3. Abans de l’inici del curs estaran a disposició dels alumnes el pla d’estudis detallat, el calendari i la forma d’avaluació.
 4. L'entitat responsable de la gestió dels ensenyaments vetllarà pel compliment dels requisits de la UIB en aquestes matèries.

Article 24. Gestió de la Fundació Universitat-Empresa

 1. Els estudis propis de la UIB, d’acord amb el que preveu aquest reglament, seran gestionats per la FUEIB sota la direcció i coordinació del vicerectorat competent en matèria de transferència del coneixement.
 2. La FUEIB percebrà, en concepte de despeses generals, el percentatge establert pel Consell de Direcció.
 3. En cas que hi hagi altres entitats gestores d’un estudi propi, la FUEIB serà la responsable de coordinar-se amb aquestes entitats i facturar, si escau, el percentatge de despeses generals establert als Estatuts de la UIB.

Article 25. Estudis propis amb altres universitats o entitats

La UIB afavorirà la col·laboració amb entitats o institucions per al desenvolupament d’estudis propis o de programes de doble titulació.

Disposicions addicionals

Primera. Desenvolupament normatiu

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi, si escau, el present acord i resolgui les qüestions d’interpretació que es puguin plantejar.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogada tota la normativa anterior sobre títols propis de grau i de postgrau, així com les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix el present reglament.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.