logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 488 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de novembre de 2019
Consell de Direcció

13258. ACORD EXECUTIU del dia 29 d'octubre de 2019 pel qual es crea el Laboratori de Pedagogia Hospitalària.

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Per altra banda, la proposta de creació d’un Laboratori de Pedagogia Hospitalària sorgeix arran dels anys de treball conjunt entre alguns membres dels grups de recerca GREID (grup de recerca en Educació Inclusiva i Diversitat), GTE (grup de recerca en Tecnologia Educativa), ECYCS (grup de recerca en Educació, Comunicació i Qualitat en Salut), CCTS (grup de recerca en Conflicte, Canvi i Treball Social) i UGIVIA (Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial). Aquest treball conjunt es concreta en diversos projectes de recerca o en les accions i demandes que progressivament es presenten en el projecte INeDITHOS (Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica en Pedagogia Hospitalària).

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Pedagogia Hospitalària en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Pedagogia Hospitalària de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Finalitat

El Laboratori de Pedagogia Hospitalària té com a finalitat principal aconseguir un espai de suport i col·laboració per desenvolupar diferents accions conjuntes de recerca, formació, intervenció i transferència en l’àmbit de la pedagogia hospitalària.

Article 3. Objectius

Els objectius del Laboratori de Pedagogia Hospitalària són els que s’indiquen tot seguit:

 1. Crear un espai de suport interdisciplinari per a la recerca, la formació i l’experimentació en el camp de la pedagogia hospitalària.
 2. Transferir resultats de recerca als professionals, famílies i/o associacions implicades en el suport psicoeducatiu i en la millora de la qualitat de vida d'infants i joves afectats per alguna malaltia, i col·laborar-hi.
 3. Dissenyar, implementar i avaluar programes d'intervenció psicopedagògica en l'àmbit de la pedagogia hospitalària.
 4. Oferir programes de formació per a professionals i voluntaris en l'àmbit de la pedagogia hospitalària i, si escau, amb els infants i joves afectats per una malaltia i els seus familiars.
 5. Dinamitzar el voluntariat per treballar en pedagogia hospitalària, especialment entre l'alumnat de la UIB.
 6. Impulsar l’ús de les TIC i la gestió del coneixement en l’àmbit de la pedagogia hospitalària.
 7. Dissenyar, implementar i avaluar estratègies de formació i intervenció a partir de l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), i potenciar la seva aplicació entre el professorat i l’alumnat de la UIB.
 8. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 9. Establir acords de col·laboració amb associacions i organismes públics o privats que facilitin aconseguir els objectius del Laboratori.

Article 4. Accions

Les principals accions del Laboratori de Pedagogia Hospitalària són:

 1. Oferir suport i propostes de millora al projecte INeDITHOS.
 2. Crear una xarxa d’ApS en pedagogia hospitalària (INeDITnet).
 3. Presentar projectes de recerca i de millora docent en pedagogia hospitalària d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.
 4. Col·laborar amb associacions, altres institucions i universitats.
 5. Col·laborar amb REDLACEH (Red Latinoamericana y del Caribe por la Educación Hospitalaria) i la xarxa UNITWIN de la UNESCO.

Article 5. Dependència

El Laboratori de Pedagogia Hospitalària depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 6. Integrants

Els integrants del Laboratori de Pedagogia Hospitalària són els membres de l’equip directiu i diversos integrants dels grups de recerca GREID, GTE, ECYCS, CCTS i UGIVIA.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Pedagogia Hospitalària són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria acadèmica i d’activitats

El Laboratori de Pedagogia Hospitalària ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet