logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 488 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de novembre de 2019
Consell de Direcció

13259. ACORD EXECUTIU del dia 4 de novembre de 2019 pel qual es modifica l'Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació.

Els mecanismes públics de finançament de la recerca sofreixen transformacions freqüents motivades per l’adaptació de directrius o normativa europea que es transposa a les convocatòries públiques de tots els països membres. Un exemple il·lustratiu és la modificació del càlcul dels costs indirectes en els projectes finançats amb convocatòries del Pla estatal de R+D+I. Des de la convocatòria 2017, l’Agència Estatal d’Investigació condiciona el reconeixement dels costs indirectes a la naturalesa de les despeses imputades als costs directes del projecte. En concret, l’adquisició d’inventariable i la subcontractació d’actuacions minven el reconeixement i certificació de costs indirectes dels projectes del Pla estatal des de la convocatòria 2017.

La complexitat i, sobretot, la vinculació a l’execució de les condicions de reconeixement dels costs indirectes de projectes de recerca motiven el replantejament i simplificació dels mecanismes de promoció i potenciació de la investigació de qualitat prevists al Programa de foment de la participació en projectes d’investigació.

El programa esmentat es regula per l’Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, modificat per l’Acord executiu 10772/2013, de 17 de setembre. Aquest acord executiu preveu dos tipus d’ajuts explicitats a l’article 4: a) Ajuts anuals als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees; i b) Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits.

La intensitat dels ajuts de tipus b) es calcula com el «[...] 4 per cent de les despeses d'execució del projecte finançat, sempre que els costs indirectes del programa concedit siguin iguals o superiors al 19 per cent dels costs d’execució. En el cas de projectes els costs indirectes dels quals siguin inferiors al 19 per cent dels costs d’execució, però superiors o iguals al 15%, la transferència a l’investigador responsable del projecte serà d’un 2 per cent.»

Aquesta metodologia de càlcul té alguns desavantatges clars. Per una banda, vincula l’ajut del Programa de foment (la «reversió») als costs indirectes concedits, quantitat no coneguda en general fins al final del període d’execució del projecte. Per l’altra, condiciona la intensitat de l’ajut o el mateix dret a ajut dels investigadors principals a les actuacions cientificotècniques que desenvolupin, i perjudica potencialment la discrecionalitat tècnica necessària per assolir de manera òptima els objectius cientificotècnics del projecte subvencionat. Així mateix, l’Acord executiu 10772/2013, de 17 de setembre, afegeix capes de complexitat de gestió comptable i administrativa sense un increment d’eficàcia o efectivitat tangible.

Per aquests motius, es proposa una modificació dels termes dels ajuts als investigadors responsables de projectes concedits del Programa de foment de la participació en projectes d'investigació, per tal de convertir-los en uns ajuts que no condicionen l’execució de la recerca subvencionada a la UIB i la intensitat dels quals es calcula de manera simplificada.

En virtut del que s’ha indicat i fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació, en el sentit següent:

Article 1. Modificació

Tot seguit s’indica la modificació que afecta l’Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre.

1. Es modifica la redacció de l’article 4 en el sentit següent:

«Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:

»a) Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

»b) Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l’organisme finançador efectuï l’ingrés dels fons, es concedirà a l’investigador o els investigadors responsables dels projectes de recerca un ajut d’una quantia que establirà anualment el Consell de Direcció. Per a l’anualitat vigent i per als casos prevists a la disposició transitòria, s’estableix una quantia de l’ajut igual al 14 per cent dels costs indirectes ingressats a la UIB per l’organisme finançador.

»En el cas de projectes pluriennals, l’ingrés de l’ajut concedit resta condicionat al fet que el nivell d’execució econòmica directa del projecte assoleixi el 65 per cent si es troba a la darrera anualitat d’execució, i el 35 per cent si es troba a la penúltima anualitat.

»En el cas dels projectes europeus, l’ajut concedit serà d’una quantia igual al 50 per cent dels costs indirectes ingressats per la UIB.

»En tot cas, el termini d'execució d'aquests ajuts serà de tres anys posteriors a la data de finalització del projecte matriu. Aquest termini es podrà estendre, amb sol·licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim de dos anys més.»

2. La nova redacció de l’article 5 és aquesta:

«Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud, però sí que és necessari tenir el currículum de l’investigador principal actualitzat al portal GREC. Els ajuts seran tramitats d’ofici, i se n’informarà la Comissió d’Investigació. En cas de sorgir dubtes d’interpretació, aquests seran elevats a la Comissió d’Investigació, que prendrà una decisió explícita, la qual serà elevada finalment al Consell de Direcció, d’acord amb l’article 6 d’aquest acord executiu.»

3. S’introdueix una disposició addicional, amb el text següent:

«Disposició addicional

»Única

»Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.»

4. Es modifica la redacció de la disposició transitòria. A partir d’ara tindrà la redacció següent:

«Disposició transitòria

»Única

»La modificació dels termes dels ajuts als investigadors responsables de projectes concedits s’aplicarà a tots els ingressos de fons indirectes rebuts a partir de la data de publicació d’aquest acord. Transitòriament, als projectes concedits en la convocatòria 2017 del Programa estatal de R+D+I orientada als reptes de la societat i del Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de R+D+I, els serà aplicable aquest acord referent a tots els ingressos ja rebuts per la UIB, i es procedirà a la regularització corresponent, si escau.»

Article 2. Publicació

Es disposa la publicació, com a annex, del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 7719/2006.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Article 1

L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els investigadors de la UIB demanin projectes competitius finançats externament.

Article 2

Les quantitats previstes en aquest programa es dedicaran a despeses relacionades amb la recerca, com ara l'adquisició de material fungible i inventariable, viatges i dietes, contractació de tècnics d'investigació i finançament de beques d'investigadors en formació. En cap cas no es podran emprar com a sobresous i/o assignacions complementàries dels investigadors del projecte.

Article 3

Aquest programa no s'aplicarà als projectes que no siguin competitius, d'acord amb la definició del BOE (Ordre ECI/4073/2004, de 30 de novembre, BOE núm. 298, d’11 de desembre). Tampoc no s’aplicarà a convenis, treballs externs (regits per l’article 83 de la LOU) i altres tipus de finançaments alternatius.

Article 4

Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:

  1. Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.
  2. Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l’organisme finançador efectuï l’ingrés dels fons, es concedirà a l’investigador o els investigadors responsables dels projectes de recerca un ajut d’una quantia que establirà anualment el Consell de Direcció. Per a l’anualitat vigent i per als casos prevists a la disposició transitòria, s’estableix una quantia de l’ajut igual al 14 per cent dels costs indirectes ingressats a la UIB per l’organisme finançador.

En el cas de projectes pluriennals, l’ingrés de l’ajut concedit resta condicionat al fet que el nivell d’execució econòmica directa del projecte assoleixi el 65 per cent si es troba a la darrera anualitat d’execució, i el 35 per cent si es troba a la penúltima anualitat.

En el cas dels projectes europeus, l’ajut concedit serà d’una quantia igual al 50 per cent dels costs indirectes ingressats per la UIB.

En tot cas, el termini d'execució d'aquests ajuts serà de tres anys posteriors a la data de finalització del projecte matriu. Aquest termini es podrà estendre, amb sol·licitud prèvia raonada al vicerector amb competències en matèria d’investigació, per un període màxim de dos anys més.

Article 5

Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud, però sí que és necessari tenir el currículum de l’investigador principal actualitzat al portal GREC. Els ajuts seran tramitats d’ofici, i se n’informarà la Comissió d’Investigació. En cas de sorgir dubtes d’interpretació, aquests seran elevats a la Comissió d’Investigació, que prendrà una decisió explícita, la qual serà elevada finalment al Consell de Direcció, d’acord amb l’article 6 d’aquest acord executiu.

Article 6

Correspon al Consell de Direcció la interpretació final de la present normativa.

Disposició addicional

Única

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició transitòria

Única

La modificació dels termes dels ajuts als investigadors responsables de projectes concedits s’aplicarà a tots els ingressos de fons indirectes rebuts a partir de la data de publicació d’aquest acord. Transitòriament, als projectes concedits en la convocatòria 2017 del Programa estatal de R+D+I orientada als reptes de la societat i del Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema de R+D+I, els serà aplicable aquest acord referent a tots els ingressos ja rebuts per la UIB, i es procedirà a la regularització corresponent, si escau.