logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 534 (extraordinari) - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 31 de març de 2022
Consell de Govern

14423. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2022 pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris oficials i del procediment d’assegurament de la seva qualitat (BOE núm. 233, de 29 de setembre), a l’article 18 (Accés i admissió als ensenyaments oficials de màster universitari), regula els requisits i les condicions de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

L’Acord normatiu 11154/2014, de 4 de novembre, pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau (FOU núm. 407, de 21 de novembre), determina, a l’article 1 (Naturalesa del Centre d’Estudis de Postgrau), que el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) és l’òrgan responsable de la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica de tots els estudis oficials de màster.

Per tot això, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Centre d’Estudis de Postgrau, ha regulat l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster en els termes següents:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest reglament té per objecte establir les regles i els procediments generals que s’aplicaran per regular els processos d’accés i d’admissió als ensenyaments oficials de màster de la Universitat de les Illes Balears respectant el que estipulen les memòries de verificació dels títols i, en cas de màsters interuniversitaris i dobles titulacions, els convenis que regulen la col·laboració entre les universitats.

Article 2. Estructura del procés per a la matrícula als estudis de màster 

 1. L’accés és el procediment pel qual el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) comprova que la persona que sol·licita l’admissió reuneix els requisits necessaris per optar a l’admissió a un màster o a un itinerari o a una especialitat d’un màster.
 2. L’admissió és el procediment pel qual l’òrgan competent de la titulació de màster estudia i avalua les sol·licituds de les persones que tenen accés als estudis i adjudica les places ofertes.
 3. La matrícula és el procediment pel qual la persona admesa s’inscriu a un estudi i a unes assignatures concretes, en el termini establert a aquest efecte.

Article 3. Accés

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris oficials i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, a l’article 18 (Accés i admissió als ensenyaments oficials de màster universitari), estableix que:

 1. És condició per accedir a un màster universitari posseir un títol universitari oficial de grau espanyol o equivalent o, si escau, disposar d'un altre títol de màster universitari o títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats i institucions d'educació superior d'un país de l'EEES que permetin en aquest país l'accés als estudis de màster.
 2. De la mateixa manera, poden accedir a un màster universitari del sistema universitari espanyol les persones que estiguin en possessió de títols procedents de sistemes educatius que no formin part de l'EEES que equivalguin al títol de grau, sense necessitat d'homologació del títol, però sí de comprovació per part de la Universitat del nivell de formació que impliquen, sempre que, al país on s'hagi expedit, aquest títol permeti accedir a estudis de nivell de postgrau universitari. En cap cas l'accés per aquesta via no implicarà l'homologació del títol previ de què disposava la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de màster.
 3. Excepcionalment, les universitats podran establir, a partir de normatives específiques aprovades pels seus òrgans de govern, procediments de matrícula condicionada per a l'accés a un màster universitari. Aquesta consistirà a permetre que un estudiant de grau al qual quedi per superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS, pugui accedir a un màster universitari i matricular-s’hi, si bé en cap cas no podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el de grau. Les universitats garantiran la prioritat en la matrícula dels estudiants que disposin del títol universitari oficial de grau. En aquest procediment, poden ser tinguts en compte els crèdits pendents de reconeixement o transferència en el títol de grau o l'exigència de superació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger per obtenir el títol.

Article 4. Procediment d’accés

 1. El CEP obrirà, cada any acadèmic, un o diversos períodes de sol·licitud d’accés, admissió i matrícula a titulacions de màster universitari de la UIB, els quals seran anunciats a la pàgina web del centre.
 2. El CEP estudiarà i comprovarà que el sol·licitant reuneix els requisits d'accés establerts a l’article 3.1 o 3.2, és a dir, que la seva titulació o les seves titulacions el faculten per accedir a estudis de màster universitari a la UIB, o que es troba en la situació detallada a l’article 3.3.
 3. Si escau, i mitjançant resolució expressa del vicerectorat amb competències en titulacions oficials de màster, no es permetrà als estudiants que estiguin en la situació prevista a l’article 3.3 l’accés a les titulacions de màster que s’estableixin, atenent motius reguladors d'accés i d'idoneïtat en el progrés adequat dels estudiants.
 4. Els candidats als quals es detecti alguna mancança en la documentació aportada per acreditar els requisits d’accés a estudis de màster seran avisats i tindran un període per esmenar les deficiències. Aquest període serà de cinc dies. El CEP notificarà i farà pública la llista dels candidats que han d’esmenar la documentació acreditativa aportada per obtenir l’accés. Una vegada hagi acabat el període d’esmenes, el CEP resoldrà sobre l’accés dels sol·licitants, els comunicarà la resolució d’accés i enviarà a la direcció de cada una de les titulacions la relació de candidats que tenen accés als seus estudis.
 5. Els candidats que no obtinguin l’accés podran, en els cinc dies posteriors a la recepció de la notificació de denegació d’accés, interposar una reclamació davant el Rector.
 6. L'accés i, si escau, l’admissió posterior no implicaran, en cap cas, la modificació dels efectes acadèmics i/o professionals que corresponguin al títol previ de l’estudiant sol·licitant, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster oficial a la UIB.

Article 5. Admissió

 1. Cada titulació de màster oficial té un límit en el nombre de places que pot oferir d’acord amb la seva memòria verificada o amb la modificada en aquest punt, sempre que hagi estat aprovat per l’ANECA. Cada any es proposa l’oferta de places generals per a cada màster i s’envia a la Comissió Acadèmica, al Consell de Govern de la UIB i a la conselleria competent per a la seva aprovació i, si escau, s’eleva a la Conferència General de Política Universitària.
 2. Quan la memòria verificada no indiqui el contrari, el Consell d’Estudis té les competències d’admissió de la titulació. Aquestes competències poden ser delegades en altres comissions específiques o en la direcció del màster.
 3. L’admissió d’un sol·licitant, quan així es prevegi a la memòria verificada, podria estar subjecta a un o més dels casos següents:
  1. Donar-se exclusivament per a un o per a diversos itineraris/especialitats del màster.
  2. Establir-se la necessitat de requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.
  3. Establir-se la necessitat de proves per verificar que el nivell de l’estudiant és l’adequat.
  4. Establir-se que es faran proves d’admissió per determinar la prelació dels candidats.
  5. e) Establir-se la necessitat de complements formatius.
 4. En cas que es facin proves específiques de nivell als estudiants, la direcció de la titulació comunicarà als sol·licitants afectats, amb antelació suficient i d’acord amb la memòria verificada i/o la normativa corresponent, les característiques, el disseny i el contingut de les proves. Aquests criteris i proves han d’estar publicats a la pàgina web de la titulació abans que s’obri el termini d’accés i admissió.
 5. Es consideren proves d’admissió les proves o entrevistes que tenen l’objectiu de determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants. Les característiques, el disseny i el contingut de les proves han d’estar prevists a la memòria verificada del màster i s’han d’anunciar a la pàgina web de la titulació abans que s’obri el termini d’accés i admissió. La qualificació de la prova serà numèrica, en l'escala de 0 a 10 i amb expressió d'un decimal. Els candidats que no facin aquestes proves o entrevistes seran avaluats amb un zero en el criteri d’admissió corresponent.
 6. En cas que s’estableixi la necessitat de complements formatius, d’acord amb el Reial decret 822/2021, l'estudiant podrà cursar-los com a part dels estudis de màster, sempre que representin més d’un 20 per cent de la càrrega de crèdits del títol. Aquesta formació complementària podrà dissenyar-se amb matèries del màster universitari o, si ho autoritzen els responsables del programa, amb assignatures d'altres plans d'estudis oficials de la UIB. En tot cas, els crèdits corresponents als complements formatius tindran la consideració de crèdits de nivell de màster, tant si aquests complements formen part del màster com si no en formen part.
 7. En haver estat seleccionats, de conformitat amb els requisits i criteris de valoració de mèrits que es defineixin a les memòries verificades de cada titulació, els estudiants seran admesos finalment mitjançant resolució de la direcció de la titulació de màster. Les persones que no siguin admeses podran formular, si escau, reclamació davant la direcció del CEP, que demanarà els informes que consideri oportuns per resoldre.

Article 6. Procediment ordinari d’admissió

 1. En la sol·licitud d’accés i admissió, els candidats poden demanar de ser admesos a un màxim de tres estudis de màster. 
 2. La UIB podrà sol·licitar el consentiment del candidat per obtenir les seves dades d’identificació o d’un altre tipus en nom seu en altres administracions públiques.
 3. El procés d’admissió constarà de les fases següents:
  1. En acabar el període de sol·licitud d’accés i admissió, una vegada el CEP hagi resolt sobre l’accés dels sol·licitants, enviarà les sol·licituds acceptades a la direcció de cada una de les titulacions.
  2. Els òrgans corresponents de les titulacions estudiaran les sol·licituds i determinaran els candidats que han estat admesos als seus estudis, segons l’article 5 de la present normativa.
  3. Per adjudicar les places, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un màster, itinerari/especialitat, modalitat i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers sol·licitants, i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.
  4. En aquesta prelació, tindran prioritat els candidats que disposin del títol de grau enfront dels qui hi accedeixen per l’article 3.3. La selecció d’aquests sol·licitants que no tenen el títol de grau es farà per priorització segons els criteris següents:
   1. Criteris específics relatius al perfil d'ingrés de cada màster definits en la seva memòria verificada.
   2. Estudiants que únicament tinguin pendent l'acreditació del nivell d'idioma estranger per obtenir el títol de grau.
   3. Estudiants als quals els quedi superar únicament el TFG. En cas d'igualtat, es tindrà en compte la nota mitjana obtinguda en la resta de les assignatures superades del grau.
   4. Estudiants que tinguin crèdits pendents al marge del TFG. En aquest cas, es prioritzarà l'admissió dels estudiants que tinguin menys crèdits pendents. En cas d'igualtat, es tindrà en compte la nota mitjana dels crèdits superats.
  5. La direcció del CEP fixarà, en coordinació amb les direccions de les titulacions, el termini per publicar les llistes provisionals d’admesos i les llistes d’espera de les titulacions i/o especialitats/itineraris. 
  6. Després de la publicació de les llistes provisionals, s’obrirà un termini de dos dies hàbils per interposar una reclamació davant la direcció del CEP. Transcorregut aquest termini, es publicarà la corresponent resolució amb les llistes definitives d’admesos i d’espera de les titulacions i/o especialitats/itineraris. Contra aquesta darrera resolució es podrà interposar un recurs d’alçada davant el Rector en el termini d’un mes des de la seva publicació.

Article 7. Procediment d’admissió directa

 1. L’estudiant que tingui admissió directa pot continuar l’estudi sense haver de tornar a participar en el procediment ordinari d’admissió. Aquest estudiant haurà de lliurar una sol·licitud de continuació al CEP durant el període establert a aquest efecte, tal com s’especifica a l’apartat 5.
 2. Els estudiants que es troben en els supòsits següents tenen admissió directa a l’estudi de màster oficial sol·licitat:
  1. Estudiants que provenen d’un pla d’estudis en extinció i s’adapten al nou que el substitueix. En aquest supòsit, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’adaptació. S’ha de regir per les regles següents:
   • La sol·licitud d’adaptació té implícita la sol·licitud de reconeixement en el pla d’estudis de destinació dels crèdits superats en el pla d’estudis d’origen i, per tant, està subjecta al preu públic corresponent, si escau.
   • El procés d’adaptació tancarà l’expedient del pla d’estudis d’origen i no serà possible fer-hi cap matrícula ni reconeixement.
   • L’adaptació està condicionada al que estableixi el règim de permanència de l’estudiant.
  2. Estudiants que han estat penalitzats per no complir el règim de permanència. Si un estudiant és penalitzat per raó de no complir el règim de permanència, una vegada acabat el període de penalització, la reincorporació, prèvia sol·licitud de l’interessat, serà immediata, sens perjudici del que estableixi la normativa de permanència. 
  3. Estudiants que, després de començar un estudi de màster a la UIB, l’hagin abandonat temporalment, sempre que compleixin la normativa de permanència corresponent.
  4. Estudiants de nou ingrés que sol·licitaren i obtingueren anul·lació total de la matrícula l’any anterior segons el Reglament acadèmic.
 3. El CEP estudiarà si els beneficiaris de beques de caràcter competitiu atorgades per la UIB o per institucions externes, segons les característiques d’aquests ajuts, poden tenir admissió directa a ensenyaments de màster.
 4. La direcció del CEP consensuarà amb les direccions de les titulacions el nombre d’estudiants provinents de dobles titulacions i de titulacions conjuntes amb altres universitats que podran tenir admissió directa, sempre que hagin passat prèviament un procés de selecció, es prevegi en el projecte formatiu aprovat de la doble titulació de màster o, en el cas de les titulacions conjuntes, en el conveni que les empara.
 5. Els estudiants que compleixin alguna de les condicions per ser admesos directament i vulguin matricular-se a un màster universitari de la UIB han de fer la sol·licitud corresponent durant el període de sol·licitud d’accés i admissió. El CEP estudiarà les sol·licituds d’aquests estudiants, n’informarà les direccions de les titulacions, resoldrà aquestes sol·licituds i informarà de la resolució els estudiants acceptats, perquè continuïn el procés de matrícula en el període corresponent.
 6. En cas de no ser acceptada la sol·licitud, l’afectat podrà interposar una reclamació davant el vicerector competent en el termini dels cinc dies hàbils següents a la publicació de les llistes definitives.

Article 8. Quotes de reserva de places

 1. Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a màster es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:
  1. Un cinc per cent del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33 per cent o superior, així com per als estudiants amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els estudis anteriors hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una inclusió educativa plena.
  2. Un tres per cent del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins a un cinc per cent en els estudis de màster relacionats amb les ciències de l’esport.
 2. Els candidats que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.
 3. Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades regulades en aquest article, s’ordenaran, en cada grup, d’acord amb l’ordre que els correspongui segons el requisit d’accés que compleixi l’estudiant.
 4. Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:
  1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
  2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
  3. Per plaça general.
 5. Les places reservades regulades en aquest article que no s’hagin ocupat es podran alliberar i oferir-se com a places generals. Aquestes places alliberades s’assignaran per ordre estricte de la llista d’espera de les places generals, i els estudiants s’hi matricularan en el període establert pel CEP.

Article 9. Matrícula

 1. Els candidats admesos podran matricular-se en la titulació durant el termini que el CEP estableixi a aquest efecte. Si un candidat no fa efectiva la matrícula durant aquest període, s’entendrà que renuncia a la plaça de la titulació i/o especialitat/itinerari i, per tant, aquesta s’oferirà al primer candidat de la llista d’espera, i així successivament, seguint l’ordre estricte establert en aquesta llista. En cas que no hi hagi candidats a la llista d’espera, aquesta plaça quedarà vacant i, si escau, s’oferirà en un segon període, extraordinari, de sol·licitud d’accés i admissió.
 2. Una vegada hagi acabat el termini de matrícula, es podrà obrir un segon termini, extraordinari, de sol·licituds d’accés i admissió només en el cas de les titulacions i/o especialitats/itineraris dels quals hagin quedat places vacants. A continuació, es repetirà el mateix procediment descrit a l’apartat anterior, d’acord amb el calendari publicat pel CEP a aquest efecte. L’admissió d’alumnes en el segon període seguirà el procediment descrit a l’article 6.3.
 3. Excepcionalment, es podran obrir terminis successius extraordinaris de sol·licitud d’accés i admissió només en el cas de les titulacions i/o especialitats/itineraris dels quals hagin quedat places vacants, sempre que el calendari acadèmic ho permeti.
 4. En cas que es detecti frau en la documentació aportada que origini una nota d’admissió superior, es revocarà l’admissió i, si escau, s’anul·larà la matrícula de l’estudiant, que no tindrà dret a devolució de diners.

Article 10. Procés extraordinari per a la matrícula fora dels terminis establerts

 1. Excepcionalment, les persones interessades a cursar un màster que no hagin pogut concórrer al procediment ordinari de sol·licitud d’accés i admissió i matrícula descrits als apartats anteriors, o bé les persones que no hagin obtingut plaça en el procediment ordinari, podran optar a un procediment extraordinari fora de termini i individual, per a un únic estudi del qual hagin quedat places vacants.
 2. Les persones interessades en aquest procediment extraordinari han de presentar una sol·licitud per registre electrònic adreçada al CEP, que examinarà si la persona té accés a l’estudi i si pot complir els criteris de presencialitat d’aquells estudis que en requereixin.
 3. En cas afirmatiu, la direcció de la titulació avaluarà la sol·licitud en funció dels requisits i criteris d’admissió i, a més, si es pot garantir que no es veurà alterada la seqüencialitat acadèmica de les assignatures. Si l’avaluació és favorable, la direcció de la titulació haurà d’indicar les assignatures de les quals el candidat es podria matricular. No seran elegibles assignatures que hagin fet alguna activitat d’avaluació parcial no recuperable.
 4. Si la persona reuneix les condicions per ser admesa, la direcció de la titulació n’informarà el CEP, que resoldrà la sol·licitud i informarà el candidat del termini que té per matricular-se.
 5. En cas que la persona no sigui admesa, la direcció de la titulació informarà el CEP d’aquesta circumstància, el qual resoldrà la sol·licitud i n’informarà el candidat. L’afectat podrà interposar una reclamació davant el vicerector competent en el termini dels cinc dies hàbils següents a la resolució.

Disposicions addicionals

Primera. Efectes de la matrícula condicionada

Els estudiants que facin matrícula condicionada estaran sotmesos a les mateixes normes que la resta dels estudiants matriculats en el màster. No obstant això, no podran obtenir el títol de màster si prèviament no han obtingut el títol de grau.

Segona. Interpretació i desenvolupament normatiu

Els dubtes que puguin sorgir en la interpretació d'aquesta normativa seran resolts pel CEP.

Així mateix, el CEP queda autoritzat a desenvolupar aquesta normativa en tot allò que sigui necessari.

Tercera. Titulats universitaris amb títol oficial previ a l’EEES

Tal com estableix la disposició addicional primera del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, i als efectes del que regula aquesta normativa, els títols universitaris oficials obtinguts de conformitat amb plans d'estudis anteriors a l'ordenació actual dels ensenyaments universitaris implementats sota els principis de l'espai europeu d'educació superior mantindran tots els efectes acadèmics.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol altra que en aquesta normativa aparegui en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de què es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot