FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVI
Núm. 194
Divendres, 21 de setembre de 2001
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

5454. ACORD NORMATIU del dia 23 de juliol de 2001 pel qual s'aprova la normativa de préstec bibliotecari de la Universitat .

La Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, en ús de les competències que li confereix l'article 21.1.34) i 40) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat d'aprovar la normativa de préstec de la Universitat en els termes següents:

Preàmbul

El servei de préstec bibliotecari de la UIB s'ofereix a la comunitat universitària i a aquelles persones externes a la Universitat expressament autoritzades. L'objectiu del préstec és facilitar la consulta dels fons documentals de la UIB fora dels locals de biblioteca.

La finalitat d'aquest reglament és optimitzar l'equilibri entre conservació i disponibilitat dels fons documentals de la biblioteca i posar-los a l'abast dels usuaris sempre que estiguin disponibles i compleixin els requisits necessaris, donant prioritat a la comunitat universitària.

Article 1. Definició

Prestar un document de la UIB significa treure'l dels locals de la biblioteca durant un temps determinat i que es faci càrrec de conservar-lo i retornar-lo la persona que l'ha demanat.

Article 2. Normativa general

Cada biblioteca presta els seus propis fons bibliogràfics. Els usuaris han de retornar els llibres a la biblioteca prestadora. L'horari de préstec és de dilluns a divendres de 8 a 21 hores; durant els períodes de vacances es modificarà per ajustar-se a l'horari especial d'obertura de les biblioteques. En cas de canviar els horaris d'obertura de les biblioteques, es faran les oportunes adaptacions de l'horari de préstec.

Article 3. Usuaris

1. Són usuaris del servei de préstec els membres de la Universitat de les Illes Balears: professors, investigadors, estudiants i personal d'administració i serveis.

2. També tenen condició d'usuaris les persones externes expressament autoritzades.

Les autoritzacions poden ser temporals o indefinides. Les primeres les concedeixen els caps de biblioteca i les segones la direcció del servei. Les autoritzacions tenen caràcter revocable.

3. Tipus d'usuaris:

A. Professors i investigadors

B. Personal d'administració i serveis

C. Alumnes de tercer cicle i màsters

D. Alumnes de primer i segon cicle

E. Responsables de serveis de la UIB

F. Usuaris externs

Article 4. Formalització del préstec

El préstec es realitza a les biblioteques de la UIB mitjançant la presentació del carnet de la Universitat o d'un document identificador, durant les hores establertes per a aquest efecte.

Article 5. Tipus de préstec

1. Consulta en sala. Són objecte d'aquest tipus de consulta tots els documents exclosos de préstec recollits a l'article 8 i que no formen part dels expressament dedicats al préstec en sala.

2. Préstec en sala. Afecta els materials especials o molt valuosos dels quals és necessari tenir un control especial: fons antic, llibres rars, material delicat...

3. Préstec domiciliari. La durada d'aquest préstec pot ser de cap de setmana, d'una setmana o d'un mes segons el tipus d'usuari i el document objecte del préstec.

4. Préstec preferent. Dirigit al PDI. Té com a finalitat ajudar a la docència i a la investigació. Té dues modalitats:

a) Dipòsit: els professors poden treure un nombre determinat de documents per un espai de temps predeterminat. Aquests documents, quan hagin superat el préstec de quinze dies, els pot reclamar la biblioteca si així ho sol·licita algun usuari. Els professors tenen set dies per fer efectiva la devolució i hom els retornarà els llibres quan hagi acabat el préstec a l'altre usuari, que, en cap cas, no podrà renovar-lo.

b) Préstec per hores. Aquesta modalitat permet al PDI i al PAS retirar de la biblioteca els documents exclosos de préstec. Té com a durada màxima l'horari de tancament de la biblioteca on s'hagi demanat el préstec. En cap cas els documents no poden sortir del recinte universitari.

Article 6. Durada i condicions del préstec

1. Els usuaris del tipus A (PDI) i E (responsables de serveis de la UIB) poden tenir en qualitat de préstec fins a cent obres durant un any, renovable si no les ha demanades un altre usuari i sempre que la pròrroga es demani dins el termini del préstec.

2. Els usuaris del tipus B (PAS) poden tenir en qualitat de préstec fins a deu obres durant trenta dies, renovables en les mateixes condicions de l'apartat 6.1.

3. Els usuaris del tipus C (alumnes de tercer cicle i màsters) poden tenir en qualitat de préstec fins a quinze obres durant trenta dies, renovables en les mateixes condicions de l'apartat 6.1.

4. Els usuaris del tipus D (alumnes de primer i segon cicle) poden tenir en qualitat de préstec fins a cinc obres durant una setmana, renovable en les mateixes condicions de l'apartat 6.1. Si es tracta d'un alumne matriculat a dos estudis diferents, pot tenir en préstec fins a vuit obres.

Els alumnes de les extensions d'Eivissa i Formentera i de Menorca poden tenir les obres que no hi hagi a la biblioteca de l'extensió durant trenta dies, renovables en les mateixes condicions de l'apartat 6.1.

5. Els usuaris del tipus F (usuaris externs) poden tenir en qualitat de préstec fins a tres obres durant una setmana, renovable en les mateixes condicions de l'apartat 6.1.

Els visitants, estudiants o PDI, els ha de presentar un professor de la UIB i han de justificar la durada de la seva estada. La durada del préstec acabarà tres dies abans d'acabar la seva estada a la UIB. Els professors que els hagin presentats seran responsables subsidiaris dels préstecs que els facin.

Tindran les mateixes condicions de préstec que els seus homòlegs de la UIB.

 

PDI i resp. serv. UIB

100 obres

1 any

renovable

PAS

10 obres

30 dies

renovables

Tercer cicle, màsters

15 obres

30 dies

renovables

Primer i segon cicle

5 obres

1 setmana (trenta dies per als alumnes de les extensions)

renovable

Usuaris externs

3 obres

1 setmana

renovable

La bibliografia recomanada per als alumnes en cap cas no pot tenir un préstec superior a quinze dies. Així mateix, la bibliografia fonamental recomanada (dues obres per assignatura) tindrà un préstec preferent per als alumnes, de manera que tots els altres tipus d'usuaris tindran les mateixes condicions de préstec que els alumnes de primer i segon cicle.

Article 7. Reserves

Es poden demanar les obres que estiguin prestades: la persona sol·licitant, una vegada feta la reserva corresponent, es posarà en llista d'espera. Es poden reservar fins a un màxim de tres obres. La reserva que no sigui retirada el tercer dia, quedarà cancel·lada.

Article 8. Documents exclosos de préstec

Es consideren documents exclosos de préstec els següents:

a) Les obres anteriors a 1958. Són objecte de consulta en sala.

b) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, llibres de taules, atles i similars).

c) Documents rars i preciosos.

d) Documents exhaurits i difícilment reemplaçables.

e) Documents molt consultats dels quals la biblioteca només en té un exemplar. Si la biblioteca en té diverses còpies en destinarà una, exclosa de préstec, a consulta en sala.

f) Fulls solts, mapes, làmines i partitures.

g) Tesis i tesines no publicades. Es poden consultar en sala. Per fer-ne un altre ús s'ha de demanar permís a l'autor.

h) Altres documents que, a criteri dels caps de biblioteca, hagin de ser exclosos del servei de préstec.

Article 9. Incompliment de les normes

1. L'usuari és el responsable dels documents que té en préstec, per la qual cosa està obligat a conservar-los i vetllar per la seva integritat. Ha d'advertir el personal en cas de pèrdua o de qualsevol desperfecte.

2. Els documents s'han de retornar dins els terminis establerts. El retard en la devolució serà motiu de sanció.

3. Les sancions consistiran en el bloqueig del carnet d'usuari pels mateixos dies que el retard. Si s'han acumulat trenta dies de retard (tant seguits com saltats), es bloquejarà el carnet tres mesos. Si s'han acumulat seixanta dies de retard, es bloquejarà el carnet tot el curs.

4. La biblioteca reclamarà als usuaris la devolució de les obres en préstec. La no devolució reiterada d'obres de la biblioteca comportarà la suspensió de la condició d'usuari dels serveis d'aquesta, amb independència de les mesures administratives legals que disposi la legislació vigent.

5. En cas de pèrdua o deteriorament l'usuari haurà de restituir l'obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. Si està exhaurida, haurà de restituir-la per una de similar que li proposarà la biblioteca. Fins que això no es compleixi, l'usuari perdrà el dret a utilitzar el servei de préstec. En el cas del responsable d'un servei de la UIB, aquesta responsabilitat recaurà pressupostàriament sobre el servei que representa.

L'incompliment d'aquestes normes afectarà tots els usuaris de la UIB de la mateixa manera, independentment de la seva condició.

Article 10. Clàusula general

Correspon a la direcció del servei i als caps de biblioteca vetllar pel compliment d'aquest reglament i prendre les mesures adequades per al seu funcionament.

Disposició transitòria

A causa de la manca d'espai a les biblioteques, es consideren documents exclosos de préstec a la biblioteca Ramon Llull les publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars), mentre que a les restants biblioteques hi haurà un préstec de tres dies per a les revistes.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  23 de juliol de 2001

El Rector, Llorenç HuguetAcords que fan referència a aquest.