logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 481 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de maig de 2019
Consell de Govern

13084. ACORD NORMATIU del dia 10 d’abril de 2019 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

La investigació, entesa com a producció de coneixement, és una de les missions fonamentals de la institució universitària, i així ho recull la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre. La formació d’investigadors a través dels programes de doctorat és competència exclusiva de la Universitat, sens perjudici que en aquesta formació hi puguin participar altres agents de l’entorn acadèmic, econòmic o social.

Els estudis de doctorat, que corresponen al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials i condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora, tenen com a finalitat la formació d’investigadors en les diverses branques del coneixement i esdevenen, per tant, un puntal fonamental de la societat i l’economia basades en el coneixement. Els doctors han de tenir un paper essencial en totes les institucions implicades en la recerca i la innovació, i liderar el procés de trasllat del coneixement generat al teixit econòmic i social, per tal de contribuir a un major benestar. El doctorat esdevé, d’aquesta manera, un node estratègic de la política de R+D+I de les universitats.

Així ho reconeixen la European University Association (EUA), que aglutina més de 800 universitats i 47 conferències de rectors d’arreu d’Europa, i el European Doctoral Council, com s’ha fet palès en multitud de declaracions, singularment la de la Conferència de Bergen (2005). Es promou, així, un model de formació doctoral integrador i de col·laboració amb altres organismes, entitats i institucions implicades en la R+D+I, tant nacionalment com internacionalment, en el qual les escoles de doctorat han de tenir un paper important.

A l’Estat espanyol, els estudis de doctorat són regulats al Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Les característiques especials d’aquests estudis i les diverses necessitats de formació i de destreses que s’han d’adquirir en els diferents àmbits del coneixement suggereixen una regulació específica com la que es va plasmar a l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, modificat posteriorment per l’Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març (FOU núm. 414, de 17 d’abril).

Les diverses actualitzacions normatives del reial decret esmentat al paràgraf anterior, així com l’experiència acumulada d’ençà de l’aprovació de l’Acord normatiu 11037/2014 i la posterior modificació indicada, i també les posicions comunes adoptades per l’Associació d’Escoles de Doctorat, fan aconsellable la redacció d’un nou reglament que, basant-se en el que hi ha actualment en vigor, l’actualitzi i hi incorpori les modificacions pertinents.

Per tot l’anterior, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Sumari

 • Capítol I. Dels ensenyaments de doctorat
  • Article 1. Definicions
  • Article 2. Estructura, gestió i durada dels estudis de doctorat
  • Article 3. Durada dels estudis de doctorat a temps complet
  • Article 4. Durada dels estudis de doctorat a temps parcial
  • Article 5. Baixa temporal als estudis de doctorat
  • Article 6. Anul·lació de matrícula en els estudis de doctorat
  • Article 7. Anul·lació de matrícula d’ofici
  • Article 8. Anul·lació de matrícula a sol·licitud de l’estudiant
 • Capítol II. De l’accés i l’admissió als estudis de doctorat
  • Article 9. Requisits d’accés als estudis de doctorat
  • Article 10. Admissió als estudis de doctorat
 • Capítol III. Dels programes de doctorat
  • Article 11. Organització de la formació doctoral en els programes de doctorat
  • Article 12. Organització dels programes de doctorat
  • Article 13. Requisits dels professors
  • Article 14. Comissions acadèmiques dels programes de doctorat
  • Article 15. Tutor
  • Article 16. Director de tesi
  • Article 17. Doctorand
  • Article 18. Carta de tesi
  • Article 19. Doctorats amb menció cap a l’excel·lència o altres mencions equivalents
 • Capítol IV. De la tesi doctoral
  • Article 20. Consideracions generals
  • Article 21. Tramitació de la tesi doctoral
  • Article 22. Tribunal d’avaluació de la tesi doctoral
  • Article 23. Defensa de la tesi doctoral
  • Article 24. Avaluació de la tesi doctoral
  • Article 25. Menció Internacional al títol de Doctor
  • Article 26. Tesi en règim de cotutela internacional
  • Article 27. Menció Industrial al títol de Doctor
  • Article 28. Procediments d’autorització, defensa, avaluació i publicació de tesis doctorals a la Universitat de les Illes Balears que estiguin sotmeses a processos de protecció de dades o resultats o puguin ser objecte de transferència de tecnologia o coneixement
 • Capítol V. De la tramitació de propostes de programes de doctorat
  • Article 29. Proposta de programa de doctorat
  • Article 30. Calendari i elaboració dels plans d’estudis
  • Article 31. Procediment per a l’aprovació de la proposta
  • Article 32. Modificació dels programes de doctorat
  • Article 33. Recursos administratius
 • Capítol VI. Dels premis extraordinaris de doctorat
  • Article 34. Premis extraordinaris de doctorat
 • Disposicions addicionals
  • Primera. Aplicació normativa
  • Segona. Accés dels estudiants de doctorat procedents d’anteriors ordenacions universitàries
  • Tercera. Temps mínim de permanència en un programa de doctorat
  • Quarta. Composició dels òrgans col·legiats
  • Cinquena. Denominacions
  • Sisena. Desenvolupament normatiu
 • Disposició transitòria
  • Única. Concessió de premis extraordinaris per tesis doctorals regulades per normativa anterior
 • Disposició derogatòria
  • Única. Derogació normativa
 • Disposició final
  • Única. Entrada en vigor

Capítol I. Dels ensenyaments de doctorat

Article 1. Definicions

Als efectes del present reglament i de conformitat, si escau, amb l’article 2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat, s’estableixen les definicions següents:

 1. Doctorat: tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.
 2. Programa de doctorat: conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Els programes de doctorat tenen per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i han d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals en un àmbit concret del coneixement.
 3. Doctorand: persona que, acreditats prèviament els requisits establerts al Reial decret 99/2011, de 28 de gener, ha estat admesa a un programa de doctorat i s’hi ha matriculat. També tenen la consideració de doctorands les persones que han estat admeses i estan matriculades en programes de doctorat vigents regulats per normatives anteriors a la que s’esmenta aquí.
 4. Escola de Doctorat: unitat creada per una o diverses universitats i en possible col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I, nacionals o estrangers, que té per objecte fonamental l’organització dins el seu àmbit de gestió del doctorat, en una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.
 5. Document d’activitats del doctorand: registre individualitzat de control de les dites activitats, materialitzat en el suport corresponent, que ha de ser revisat regularment pel tutor i el director de tesi i avaluat per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat a què es refereixen l’article 8.3 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l’article 17.5 d’aquest reglament.
 6. Director de tesi: màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques de recerca del doctorand, en els termes que preveuen els articles 11.4 i 12.1 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l’article 16 d’aquest reglament.
 7. Tutor: responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat en investigació als principis dels programes i, si escau, de les escoles de doctorat.
 8. Comissió acadèmica de cada programa de doctorat: responsable de la seva definició, actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la recerca, de la formació i de l’autorització de la presentació de la tesi de cada doctorand del programa.
 9. Carta de tesi: document de compromís a què fan referència l’article 11.8 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l’article 18 d’aquest reglament, en el qual s’estableixen les funcions de supervisió dels doctorands i que és signat per la universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director de tesi.
 10. Unitat proponent del programa de doctorat: qualsevol unitat competent en matèria d’investigació que proposi el programa. D’acord amb el que estableix l’article 145 dels Estatuts de la UIB, les unitats competents en matèria d’investigació són els grups de recerca reconeguts com a tals per la UIB, els departaments, els instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.
 11. Òrgan responsable de la gestió acadèmica i administrativa dels programes de doctorat: Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB), creada per acord del Consell de Govern de la UIB del dia 22 de novembre de 2011.

Article 2. Estructura, gestió i durada dels estudis de doctorat

 1. Els estudis de doctorat de la UIB s’estructuren en programes de doctorat.
 2. Correspon a l’EDUIB la gestió acadèmica i administrativa dels programes de doctorat de la UIB.
 3. La durada dels estudis de doctorat pot ser a temps complet o a temps parcial.

Article 3. Durada dels estudis de doctorat a temps complet

 1. La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d’un màxim de tres anys, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Aquest període es pot allargar fins a un màxim de dos anys. El primer es denominarà any de pròrroga i el segon, de caràcter més excepcional, es denominarà any addicional.
 2. L’òrgan encarregat de l’autorització de l’any de pròrroga i de l’any addicional és la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat. Per autoritzar l’any de pròrroga cal adjuntar a la sol·licitud un pla de recerca actualitzat amb la conformitat del tutor i del director de la tesi. Per autoritzar l’any addicional cal adjuntar un nou pla de recerca actualitzat amb la conformitat del tutor i del director de la tesi i un document on s’exposin les evidències objectives que la tesi es podrà dipositar dins aquest any addicional; han de signar aquest darrer document el doctorand, el tutor i el director.
 3. L'EDUIB, d'acord amb el que disposa l'article 2 d'aquest reglament, ratificarà, si escau, les decisions de les comissions acadèmiques en relació amb la proposta d’autorització de les pròrrogues.

Article 4. Durada dels estudis de doctorat a temps parcial

 1. La durada dels estudis de doctorat a temps parcial és d’un màxim de cinc anys, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Aquest període es pot allargar fins a un màxim de tres anys. El primer i el segon any es denominaran anys de pròrroga i el tercer, de caràcter més excepcional, es denominarà any addicional.
 2. L’òrgan encarregat de l’autorització dels dos anys de pròrroga i de l’any addicional és la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat. Per autoritzar anualment els dos anys de pròrroga cal adjuntar a cada sol·licitud un pla de recerca actualitzat amb la conformitat del tutor i del director de la tesi. Per autoritzar l’any addicional cal adjuntar un nou pla de recerca actualitzat amb la conformitat del tutor i del director de la tesi i un document on s’exposin les evidències objectives que la tesi es podrà dipositar dins aquest any addicional; han de signar aquest darrer document el doctorand, el tutor i el director.
 3. L'EDUIB, d'acord amb el que disposa l'article 2 d'aquest reglament, ratificarà, si escau, les decisions de les comissions acadèmiques en relació amb la proposta d’autorització de les pròrrogues.
 4. La comissió acadèmica del programa de doctorat, vista la sol·licitud de la persona interessada i sempre que hi concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable, amb el vistiplau del tutor i el director o els directors de tesi, pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial, sempre que no se n’hagi sol·licitat cap pròrroga. Les autoritzacions de realització dels estudis de doctorat a temps parcial han de ser ratificades per l’EDUIB.
 5. Excepcionalment, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar el canvi a temps parcial dins el període de pròrroga i l’any addicional dels alumnes que ho sol·licitin, sempre que hi concorri alguna de les causes següents:
  1. Motius laborals, preferentment els referits a situacions de caràcter fix o estable. No es tindran en compte situacions laborals amb una durada inferior a tres mesos.
  2. Motius de caràcter familiar o personal, que poden incloure, entre d’altres, situacions de dependència, cura de persones grans o fills discapacitats, família nombrosa amb fills en edat escolar i situacions de violència de gènere.
  3. L’alumnat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent obtindrà, si ho sol·licita, la condició d’estudiant a temps parcial.
 6. La comissió acadèmica del programa de doctorat, per autoritzar, si escau, aquest canvi excepcional de la dedicació a temps parcial, ha de disposar de la documentació següent:
  1. Informe del doctorand i del director de la tesi sobre l’estat d’elaboració de la tesi. En cas de tesis codirigides, cada director ha de presentar un informe independent.
  2. Compromís, del doctorand i del director o els directors de la tesi, d’acabar la tesi doctoral en un període de temps determinat. S’hi adjuntarà una proposta de calendari d’execució fins a la data prevista de defensa.
  3. Esborrany de la tesi que s’està elaborant.
 7. Una vegada autoritzada l’excepcionalitat a què es fa referència en aquest article, els alumnes que sol·licitin la realització dels estudis de doctorat a temps parcial en el període de pròrroga disposaran de dos anys més per acabar els estudis de doctorat. Si ho sol·liciten durant l’any addicional, disposaran d’un any mes per acabar els estudis de doctorat.
 8. En tot cas, les autoritzacions de la comissió acadèmica del programa de doctorat hauran de ser ratificades per l’EDUIB.
 9. En cap cas es tramitarà una sol·licitud de canvi de temps complet a temps parcial en els darrers sis mesos de permanència de l’alumne en el programa de doctorat.
 10. A l’efecte del còmput dels períodes anteriors no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Article 5. Baixa temporal als estudis de doctorat

 1. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, degudament justificada, s’ha d’adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat. La comissió acadèmica informarà sobre la sol·licitud del doctorand. En cap cas no s’admetrà a tràmit una sol·licitud de baixa temporal si no està degudament justificada.
 2. La sol·licitud de baixa temporal es presentarà abans de l’inici del període de matriculació, i sempre que es tingui el darrer control aprovat. Com a norma general, no es podrà demanar una baixa temporal durant el període comprès entre un control suspès i la seva recuperació.
 3. En cap cas no es tramitarà cap sol·licitud de baixa temporal en els darrers sis mesos de permanència de l’estudiant en el programa de doctorat.
 4. L’òrgan responsable de la gestió acadèmica del programa de doctorat, l’EDUIB, vist l’informe de la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat, decidirà sobre la concessió de la baixa temporal sol·licitada.

Article 6. Anul·lació de matrícula en els estudis de doctorat

L'anul·lació de la matrícula es pot tramitar d'ofici o a sol·licitud de l'estudiant.

Article 7. Anul·lació de matrícula d’ofici

 1. L'anul·lació d'ofici es produirà en els casos següents:
  1. Per impagament total o parcial dels rebuts de la matrícula en els terminis i en les condicions establerts a la normativa de regulació de preus.
  2. Per falsedat documental.
  3. Per no lliurar la documentació requerida a la matrícula en els terminis establerts.
  4. Per altres motius justificats o regulats en altres normatives.
 2. En els casos prevists a les lletres a), b) i c) anteriors, romandrà el deute econòmic en cas d'impagament total o parcial, i no es tindrà dret al reintegrament de les quantitats abonades.
 3. Una vegada realitzada l'anul·lació d'ofici, aquesta es podrà revertir, sempre que l’estudiant esmeni la situació que va provocar l’anul·lació abans del 15 de març de l'any acadèmic en què s'hagi matriculat.
 4. De manera excepcional, amb l’informe d’un treballador social de la UIB, el vicerector amb competències en gestió acadèmica podrà concedir una pròrroga per anul·lar la matrícula per impagament.
 5. Si l'estudiant és de nou ingrés i d’ofici hom li anul·la la matrícula totalment, perdrà automàticament la plaça obtinguda. Si vol tornar a matricular-se en el mateix estudi un altre any, l’estudiant haurà d'obtenir de nou l'admissió.

Article 8. Anul·lació de matrícula a sol·licitud de l’estudiant

 1. Només és procedent una anul·lació de matrícula a sol·licitud de l'estudiant en els supòsits de causa de força major que facin impossible la continuació dels estudis l'any acadèmic en què s'ha matriculat.
 2. Les causes de força major vàlides per anul·lar una matrícula són:
  1. Malaltia greu de l'estudiant o d'un familiar fins a segon grau per consanguinitat.
  2. Situació de discapacitat sobrevinguda.
  3. Pèrdua econòmica de la unitat familiar.
  4. Obtenció de plaça en una altra universitat amb posterioritat a la data de matrícula.
  5. Denegació del visat.
  6. Contractació o canvi rellevant en les condiciones laborals.
  7. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
 3. En tots els casos, la causa al·legada de força major s'ha de produir de forma sobrevinguda amb posterioritat a la data de la matrícula, i s'ha de presentar documentació justificativa.
 4. La sol·licitud d’anul·lació de matrícula es pot fer fins a la data que determini l'EDUIB.
 5. La devolució dels imports de la matrícula de doctorat anul·lada es realitzarà de conformitat amb les previsions següents:
  1. D'acord amb la regulació de preus, els imports corresponents als conceptes administratius no es tornaran en cap cas.
  2. Es tornarà el 100 per cent del preu de la tutela acadèmica en tots els supòsits, excepte en els supòsits prevists a les lletres d) (sempre que la titulació s'imparteixi a la UIB) i f) del segon apartat d’aquest mateix article; en aquests dos casos excepcionals se’n retornarà el 75 per cent.
 6. No es considerarà la matrícula anul·lada als efectes de còmput de permanència de doctorat.
 7. El vicerector competent en matèria d’estudis de doctorat o la persona que delegui resoldrà la sol·licitud d'anul·lació de matrícula i indicarà si és procedent o no la devolució de doblers, així com els efectes acadèmics de l'anul·lació. Aquest vicerector pot estimar, en circumstàncies excepcionals, sol·licituds d’anul·lació de matrícula fora de termini pels motius indicats a les lletres a), b), c), e) i g) del segon apartat d’aquest mateix article.
 8. Si l'estudiant és de nou ingrés i s'estima la sol·licitud d'anul·lació, l'alumne té dret a reserva de plaça, per una sola vegada, per a l'any acadèmic següent, excepte en el supòsit previst a la lletra d) del segon apartat d’aquest article.

Capítol II. De l’accés i l’admissió als estudis de doctorat

Article 9. Requisits d’accés als estudis de doctorat

 1. D’acord amb el que preveuen l’article 6 i el segon apartat de la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que estiguin en una de les situacions següents:
  1. Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
  2. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai europeu d’educació superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
  3. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
  4. Ser titulats universitaris que, obtinguda prèviament plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
  5. Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, comprovat prèviament per la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
  6. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.
  7. Ser llicenciats, arquitectes o enginyers en possessió del Diploma d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb les previsions del Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis universitaris, l’obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau, o que hagin assolit la suficiència investigadora regulada pel Reial decret 185/1985, de 23 de gener, pel qual es regula el tercer cicle d’estudis universitaris, l’obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis de postgraduats.
  8. Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), d’acord amb el procediment establert al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat i arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Article 10. Admissió als estudis de doctorat

 1. Cada programa de doctorat establirà i farà públic el nombre màxim de places de nou ingrés d’acord amb la memòria de verificació a què es refereix l’article 10.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
 2. Aquest nombre de places pot veure’s incrementat, sempre que les places en excés siguin ocupades per alumnes que hagin obtingut un contracte predoctoral, una beca o un ajut a temps complet en el marc d’una convocatòria competitiva.
 3. Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, cada programa de doctorat reservarà almenys un 5 per cent de les places que ofereixi per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa, tal com estableix l’Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
 4. D’acord amb el que preveuen els articles 7 i 10.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, les comissions acadèmiques a què fa referència l’article 14 d’aquest reglament faran públics els requisits i criteris establerts a la memòria de verificació per a la selecció, priorització i admissió d’estudiants al programa de doctorat corresponent.
 5. L’admissió a un programa de doctorat pot incloure l’exigència de complements de formació específics, en funció del perfil d’ingrés de l’estudiant. Aquests complements tindran, als efectes de preus públics i de la concessió de contractes, beques i ajuts a l’estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computarà als efectes dels límits que estableixen els articles 3, 4 i 5 d’aquest reglament. En tot cas, els complements de formació específics es faran constar a la memòria de verificació del programa de doctorat a què es refereix l’article 10.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. En cas que es consideri que el doctorand ha de cursar complements formatius, la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat fixarà el termini abans del qual aquests complements han d’estar superats.
 6. En el cas d’estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els sistemes i procediments d’admissió inclouran els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Capítol III. Dels programes de doctorat

Article 11. Organització de la formació doctoral en els programes de doctorat

 1. Els programes de doctorat es desenvoluparan a l’EDUIB o a qualsevol altra unitat competent en matèria d’investigació: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats d’acord amb el que estableix l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB.
 2. Els programes de doctorat inclouran aspectes organitzats de formació investigadora, no necessàriament estructurada en crèdits ECTS, que comprendrà formació transversal i formació específica dins l’àmbit de cada programa. L’organització d’aquesta formació i els procediments per al seu control es descriuran a la memòria de verificació del programa de doctorat.
 3. Les activitats de formació realitzades pel doctorand es recolliran al document d’activitats del doctorand a què fa referència la lletra e) de l’article 1 d’aquest reglament.
 4. L’activitat principal del doctorand és la investigació, que es concreta en l’elaboració d’una tesi doctoral, que consisteix en un treball de recerca original realitzat pel doctorand en qualsevol camp del coneixement i d’acord amb el que estableix l’article 20 d’aquest reglament.
 5. La formació doctoral garanteix l’adquisició per part del doctorand de les competències que figuren a l’article 5.1 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i a l’article 8.2 del Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol (BOE núm. 185, de 3 d’agost), pel qual s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES).
 6. La formació doctoral garanteix l’adquisició per part del doctorand de les capacitats i destreses personals a què fa referència l’article 5.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
 7. En casos excepcionals, degudament acreditats, i atesa la trajectòria professional o acadèmica del doctorand, la comissió acadèmica responsable del doctorat, un cop revisats els mèrits del doctorand, pot eximir-lo, de forma parcial o total, de l’obligatorietat de cursar les activitats formatives transversals i/o específiques. Aquesta decisió, en tot cas, ha de ser ratificada per l’EDUIB.

Article 12. Organització dels programes de doctorat

 1. Els programes de doctorat de la UIB es poden organitzar conjuntament amb altres universitats d’acord amb un conveni específic signat a l’efecte, i poden comptar amb la col·laboració, expressada mitjançant conveni, d’altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitat de R+D+I, públics o privats, nacionals o estrangers, d’acord amb l’estratègia en matèria d’investigació i formació doctoral definida pels vicerectorats competents.
 2. Cada programa de doctorat ha de ser organitzat, dissenyat i coordinat per una comissió acadèmica, la composició i les funcions de la qual es detallen a l’article 14 d’aquest reglament.
 3. Cada programa de doctorat ha de tenir un coordinador, nomenat pel Rector de la UIB a proposta del director de l’EDUIB i una vegada consultades les unitats d’investigació proponents del programa. Quan es tracti de programes comuns, la proposta es realitzarà per acord entre rectors, o en la manera que s’indiqui en els convenis corresponents en els casos en què el doctorat es desenvolupi en col·laboració amb altres institucions.
  El coordinador ha de ser un investigador rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en possessió, almenys, de dos períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. En cas que aquest investigador ocupi una posició en la qual no sigui aplicable el criteri d’avaluació esmentat, haurà d’acreditar mèrits equiparables a aquests.

Article 13. Requisits dels professors

Tots els professors d’un programa de doctorat han d’estar en possessió del títol de doctor, sens perjudici de la possible col·laboració en determinades activitats específiques d’altres persones o professionals en virtut de la seva rellevant qualificació en l’àmbit de coneixement corresponent.

Article 14. Comissions acadèmiques dels programes de doctorat

 1. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat és l’òrgan responsable del disseny, l’organització i la coordinació del programa de doctorat.
 2. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat ha de ser formada íntegrament per doctors i és aprovada pel Comitè Executiu de l’EDUIB a proposta del seu president, una vegada consultades les unitats d’investigació proponents del programa, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i reglaments de la UIB. El coordinador del programa de doctorat presideix la comissió acadèmica del programa i ha de ser un investigador que compleixi els requisits establerts a l’article 12.3 d’aquest reglament.
 3. Les funcions de la comissió acadèmica són:
  1. Dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat.
  2. Responsabilitzar-se de la seva actualització i de la seva qualitat.
  3. Responsabilitzar-se de la formació dels doctorands matriculats en el programa.
  4. Admetre els doctorands al programa.
  5. Proporcionar als doctorands un tutor en el moment de la seva admissió, amb l’acord de la persona designada.
  6. Comprometre’s a assignar als doctorands un director o uns directors de tesi doctoral, en el moment de la seva admissió, amb l’acord de la persona designada. En cas que no s’assigni un director de tesi en el moment de l’admissió, la comissió haurà de justificar-ho, i designar un director de tesi en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir del moment de la matriculació.
  7. Aprovar, si escau, el pla de recerca que el doctorand ha de presentar en un termini inferior a dotze mesos des de la data de matriculació en el programa.
  8. Vetllar per la correcta utilització i formalització del document d’activitats del doctorand.
  9. Executar els controls anuals de l’activitat duta a terme pel doctorand segons el que preveu l’article 11 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
  10. Autoritzar la presentació de la tesi doctoral.
 4. La composició de la comissió acadèmica és:
  1. El coordinador del programa de doctorat, que la presideix.
  2. Un mínim de dos professors de la UIB de les unitats competents en matèria de recerca a què fa referència l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB, dins l’àmbit del coneixement en què es desenvolupa el programa de doctorat.
  3. Un representant, si escau, de cada una de les institucions que hagin signat un conveni amb la UIB als efectes del programa de doctorat, que ha d’estar en possessió del títol de doctor.
   En el cas de titulacions conjuntes entre la UIB i altres universitats, la composició de la comissió acadèmica s’establirà d’acord amb el que estipuli el conveni, el qual ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
 5. La comissió acadèmica traslladarà al Comitè Executiu de l’EDUIB per a la ratificació pertinent, si escau:
  1. Els nomenaments de tutor i director o directors de tesi. En el cas del director o directors de tesi, el nomenament s’ha d’acompanyar amb el currículum actualitzat de l’investigador o els investigadors nomenats.
  2. El pla de recerca dels doctorands i els informes de les avaluacions anuals.
  3. La tesi, amb l’informe del director a què fa referència l’article 21 d’aquest reglament, i l’autorització per presentar-la.
  4. La proposta de tribunal de tesi doctoral, elaborada d’acord amb el que disposa l’article 22 d’aquest reglament.

Article 15. Tutor

 1. El tutor ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, vinculat a l’EDUIB o les unitats competents en matèria d’investigació que organitzen el programa a les quals es refereix l’article 145.1 dels Estatuts de la UIB. Aquesta vinculació s’entendrà en un sentit ampli, de manera que, a més dels professors de la UIB participants en el programa de doctorat corresponent, s’hi entendran vinculats els investigadors de fora de la UIB pertanyents a empreses o institucions de recerca la participació de les quals en el programa de doctorat hagi estat establerta mitjançant conveni a l’efecte. L’experiència investigadora del tutor s’acreditarà mitjançant la possessió d’un sexenni d’investigació o mèrits equivalents.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat nomenarà el tutor de cada doctorand en el moment de la seva admissió.
  Aquest nomenament l’ha de ratificar el Comitè Executiu de l’EDUIB d’acord amb el que preveu l’article 14.5 d’aquest reglament.
 3. És responsabilitat del tutor vetllar per la correcta interacció del doctorand amb la comissió acadèmica i ajudar en el seguiment de les activitats que realitza el doctorand.
 4. La comissió acadèmica del programa de doctorat, oït el doctorand i sempre que hi concorrin raons justificades, pot modificar el nomenament del tutor en qualsevol moment del doctorat.
  Aquest nomenament s’ha de ratificar d’acord amb el que preveu l’article 14.5 d’aquest reglament. El nomenament tindrà efectes immediats i quedarà reflectit en una nova carta de tesi, que ha de ser signada per totes les parts implicades.

Article 16. Director de tesi

 1. El director de tesi ha de ser un doctor espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució en què presti els seus serveis. Aquesta experiència investigadora s’acreditarà mitjançant la possessió d’un sexenni d’investigació o mèrits equivalents.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat proporcionarà als doctorands un director o uns directors de tesi doctoral en el moment de la seva admissió. En cas que no s’assigni un director de tesi en el moment de l’admissió, la comissió haurà de justificar-ho, i designar un director de tesi en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir del moment de la matriculació.
  Aquesta assignació serà ratificada pel Comitè Executiu de l’EDUIB d’acord amb el que preveu l’article 14.5 d’aquest reglament, per a la qual cosa s’ha de presentar un currículum actualitzat de l’investigador que es proposa com a director de tesi.
 3. El director de tesi doctoral pot coincidir o no amb el tutor a què fa referència l’article 15 d’aquest reglament.
 4. El director de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand en les activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral, i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a la d’altres projectes i activitats on s’inscrigui el doctorand. El director de tesi ha de fer un seguiment de les activitats del doctorand a través de la revisió del document d’activitats del doctorand a què fan referència els articles 1 i 17.5 d’aquest reglament.
 5. La tesi doctoral la poden codirigir altres doctors quan es donin raons d’índole acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració amb institucions o empreses d’àmbit nacional o internacional, amb l’autorització prèvia de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la comissió acadèmica, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi. Els codirectors d’una tesi doctoral han d’acreditar la seva experiència investigadora de la mateixa manera que els directors, tal com estableix l’apartat 1 d’aquest mateix article.
 6. La comissió acadèmica, oïts el doctorand, el tutor i el director de tesi i sempre que hi concorrin raons justificades, pot modificar el nomenament del director de tesi doctoral en qualsevol moment del doctorat. Aquest nomenament s’ha de ratificar d’acord amb el que preveu l’article 14.5 d’aquest reglament. Per modificar el nomenament de director de tesi s’ha de presentar una justificació del director sortint i una acceptació simultània del nou director. De manera general, el director sortint romandrà en funcions fins al nomenament del nou director.
 7. Un mateix investigador podrà dirigir o codirigir diverses tesis doctorals a la vegada. Tot i que en aquest reglament no s’estableix el nombre màxim de tesis doctorals que un mateix investigador pot dirigir simultàniament, és responsabilitat de la comissió acadèmica del programa de doctorat vetllar perquè, en tot moment, el nombre de tesis sota la direcció d’una mateixa persona sigui raonable. En cas de conflicte, el director de l’EDUIB, prèvia consulta al Comitè Executiu o, si escau, el vicerector competent en matèria de doctorat, poden prendre les mesures que considerin oportunes.

Article 17. Doctorand

 1. Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularan anualment pel concepte de tutela acadèmica de doctorat. En el cas de programes conjunts, el conveni ha de determinar necessàriament la forma en què s’ha de dur a terme la matrícula. En cas de no matricular-se en el període preceptiu de la tutela acadèmica corresponent, el doctorand no es podrà matricular en el mateix programa de doctorat durant els dos anys acadèmics següents. En qualsevol cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat pertinent n’ha d'aprovar l’admissió, i es mantindrà el mateix expedient. Aquesta readmissió només pot ser concedida una vegada.
 2. Els doctorands, un cop matriculats en un programa de doctorat, se sotmetran al règim jurídic, si escau contractual, que resulti de la legislació específica que els sigui aplicable.
 3. Una vegada matriculat en el programa, es materialitzarà per a cada doctorand el document d’activitats del doctorand a què es refereix l’article 1 d’aquest reglament. De conformitat amb l’Acord executiu 9864/2011, de 5 de juliol, sobre el registre de les activitats dels doctorands (FOU núm. 351, de 22 de juliol), el doctorand es compromet formalment a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i d’investigació que dugui a terme en el marc del programa de doctorat que cursi, en el qual ha d’incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, contractes, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la seva formació doctoral. El suport material d’aquest document ha de ser l’aplicació de gestió de currículums de GREC o qualsevol altra que el Consell de Direcció de la UIB pugui determinar en substitució d’aquesta.
 4. Abans d’acabar el primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca que almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de l’estada al programa i ha de ser avalat pel tutor i el director. Aquest pla de recerca s’ha de presentar davant la comissió acadèmica del programa de doctorat per a l’aprovació pertinent.
 5. La comissió acadèmica ha d’avaluar anualment el pla de recerca i el document d’activitats, juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutor i el director. L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte s’ha d’elaborar un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitiva en el programa. No obstant això, el doctorand tindrà la possibilitat de sol·licitar l’admissió a un altre programa de doctorat.

Article 18. Carta de tesi

 1. La UIB, d’acord amb l’article 11.8 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, establirà les funcions de supervisió dels doctorands mitjançant un compromís documental signat pel vicerector competent en representació de la Universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director.
 2. Aquest compromís ha de ser rubricat tan aviat com sigui possible després de l’admissió del doctorand i una vegada que hom li hagi assignat un director de tesi.
 3. El document ha d’incloure un procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l’àmbit de programes de doctorat.

Article 19. Doctorats amb menció cap a l’excel·lència o altres mencions equivalents

1. L’EDUIB, d’acord amb la seva missió, promourà que tots els programes de doctorat de la UIB optin a la menció cap a l’excel·lència (o altres d'equivalents) a través de les convocatòries que el ministeri competent pugui realitzar a l’efecte.

2. Els programes de doctorat adscrits a l’EDUIB que aconsegueixin la menció cap a l’excel·lència, o altres d'equivalents, seran objecte d’incentius especials, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i de recursos humans de la UIB. Aquests incentius poden comprendre: la preferència en les convocatòries de mobilitat finançades amb fons propis de la UIB, el major reconeixement de la tasca dels coordinadors dels dits programes, la preferència en les convocatòries de contractes predoctorals finançats amb fons de la UIB o qualsevol altra mesura de reconeixement i incentivació que escaigui d’implementar a proposta del Consell de Direcció de la UIB.

Capítol IV. De la tesi doctoral

Article 20. Consideracions generals

 1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original de recerca elaborat pel candidat en qualsevol camp del coneixement. La tesi ha de capacitar el doctorand per al treball autònom en l’àmbit de la R+D+I.
  S’articularan els mecanismes necessaris per vetllar per l’originalitat de les tesis doctorals presentades.
 2. La tesi pot ser desenvolupada i, si escau, defensada, en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement.
 3. Per tal de garantir la qualitat de la tesi, amb anterioritat a la seva presentació formal, el director de tesi farà arribar a la comissió acadèmica del programa de doctorat i a l’EDUIB un informe raonat sobre els continguts i aspectes formals de la tesi, d’acord amb el model facilitat a l’efecte per l’EDUIB. Alhora, l’EDUIB sol·licitarà que s’emetin dos informes sobre la tesi per part de dos doctors experts en l’àmbit sobre el qual versa la tesi, proposats per la comissió acadèmica i que pertanyin a alguna institució d’educació superior o de recerca, nacional o estrangera, diferent de la UIB, d’acord amb el model proporcionat a l’efecte. Aquests informes poden contenir suggeriments de millora que el doctorand haurà de tenir en compte, i estaran a disposició del tribunal de la tesi. En el supòsit que la tesi avaluada sigui presentada en la modalitat de tesi per compendi d’articles, els autors dels informes no poden en cap cas coincidir amb els possibles coautors dels articles que formen part de la tesi.
 4. En cas que els dos informes emesos a què es refereix l'apartat anterior siguin negatius, en el sentit que desaprovin de manera raonada la presentació de la tesi, l’EDUIB consultarà la comissió acadèmica del programa de doctorat, i mancomunadament prendran una decisió, en el sentit d’esmenar les deficiències detectades a la tesi i fetes paleses als informes dels experts, o de donar de baixa definitiva la tesi doctoral. En el supòsit de falta de consens, prevaldrà la decisió de l’EDUIB, que pot requerir l’assessorament que consideri. En ambdós casos l’EDUIB comunicarà per escrit les raons de la decisió al doctorand, al director i, si escau, als codirectors de la tesi.
 5. En cas que hi hagi disparitat entre els informes emesos, l’EDUIB pot sol·licitar un tercer informe abans de continuar amb el procediment.
 6. Els autors dels informes externs regulats per aquest article no poden ser els mateixos que els dels informes necessaris per a la concessió de la Menció Internacional al títol de Doctor, regulada per l’article 25 d’aquest reglament.

Article 21. Tramitació de la tesi doctoral

 1. El doctorand ha de presentar a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat un esborrany de la tesi doctoral, juntament amb l’informe del director a què fa referència l’article 20.3 d’aquest reglament. Aquesta presentació pot coincidir amb el darrer dels controls anuals a què es refereixen els articles 11 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i 17.5 d’aquest reglament.
 2. Un cop presentat l’esborrany a què es refereix l’apartat anterior, i vists els informes dels experts a què fa referència l’article 20.3 del present reglament, la comissió acadèmica autoritzarà, si escau, la presentació de la tesi doctoral.
 3. Un cop autoritzada la presentació de la tesi doctoral, la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat elaborarà una proposta de tribunal d’acord amb el que estableix l’article 22 d’aquest reglament.
 4. La comissió acadèmica trametrà la versió definitiva de la tesi, amb l’autorització per presentar-la, l’informe del director, els dos informes dels experts i la proposta de tribunal, a l’EDUIB per a la seva ratificació i aprovació, si escau.
  L’EDUIB pot revocar l’autorització de la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat per a la presentació formal de la tesi, i pot no acceptar la proposta de tribunal. En aquests casos, l’EDUIB remetrà a la comissió acadèmica del programa de doctorat un informe raonat sobre les causes de la seva decisió. La comissió acadèmica actuarà d’acord amb l’informe de l’EDUIB.
 5. Una vegada aprovada la presentació de la tesi i aprovada la proposta de tribunal, l’EDUIB informarà la comissió acadèmica del programa de doctorat i el doctorand perquè faci el dipòsit de la tesi en les condicions que s’estableixen a continuació:
  1. S’ha de fer arribar un exemplar de la tesi a l’EDUIB, on quedarà dipositat. Si la naturalesa del treball de la tesi doctoral no permet reproduir-la, el requisit de lliurament d’exemplars quedarà complert amb el dipòsit de l’original a l’EDUIB.
  2. La tesi doctoral ha d’incloure un resum en català, castellà i anglès. Si la tesi no està escrita en cap d’aquestes tres llengües, també ha d’incloure un resum en la llengua de redacció.
  3. Una vegada superat el tràmit a què es refereix l’article 21.4, s’estableix un termini de deu dies naturals de dipòsit; a efectes de dipòsit, no es tindran en compte els períodes de Nadal, Setmana Santa, i el mes d’agost. L’EDUIB comunicarà a la comunitat universitària que s’ha dipositat la tesi i n’indicarà l’autor, el programa de doctorat, el títol, el director i els codirectors, si escau.
   Els doctors poden, durant el termini de dipòsit, trametre les observacions que estimin oportunes sobre el contingut de la tesi a la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquestes observacions s’han d’adreçar a l’EDUIB, d’acord amb el model aprovat a l’efecte. L’EDUIB les farà arribar al coordinador del programa de doctorat pertinent.
  4. Una vegada complert el termini de deu dies de dipòsit, la comissió acadèmica trametrà a l’EDUIB tota la documentació i les observacions que el procés d’exposició pública hagi generat.
 6. En cas que, segons el parer de l’EDUIB, sigui imprescindible fer-hi canvis importants, la tesi serà retornada a la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè, si escau, torni a començar el procés de dipòsit una vegada s’hi hagin fet les modificacions.
 7. En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi, l’EDUIB ha de comunicar per escrit les raons de la decisió al doctorand, al director, i si escau, als codirectors de la tesi, i a la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Article 22. Tribunal d’avaluació de la tesi doctoral

 1. El tribunal serà format per tres membres titulars i tres membres suplents, que han de complir els requisits següents:
  1. Estar en possessió del títol de doctor.
  2. Tenir experiència investigadora acreditada. L’experiència investigadora s’ha d’acreditar mitjançant un currículum actualitzat, que ha de recollir necessàriament una relació de les publicacions i les participacions en projectes de recerca dels darrers deu anys.
  3. Estar en actiu com a investigadors en el camp de recerca en què s’emmarca la temàtica de la tesi. Aquesta condició s’ha d’acreditar a través del currículum actualitzat a què es fa referència a la lletra anterior.
  4. Desenvolupar, o haver desenvolupat, l’activitat investigadora en alguna universitat, centre d’ensenyament superior, centre de recerca espanyol o estranger o departament de R+D+I d’alguna institució o empresa d’àmbit nacional o internacional.
 2. El tribunal serà format per una majoria de membres externs a la UIB i als centres adscrits i instituts mixtos en què participi la UIB.
 3. D’acord amb l’apartat 1 d’aquest mateix article, la proposta de tribunal ha d’anar acompanyada del currículum actualitzat dels seus membres.
 4. La comissió acadèmica del programa de doctorat farà la proposta de tribunal i designarà, entre els membres, el president, el secretari i el vocal, titulars i suplents, d’acord amb els criteris d’idoneïtat derivats dels currículums presentats.
 5. El director de la tesi no pot formar part del tribunal, tret dels casos prevists a què fa referència el sisè apartat d’aquest mateix article. Tampoc no en poden formar part els experts que realitzin els informes externs regulats per l’article 20 ni, si s’escau, els autors dels informes presentats per tal de sol·licitar la Menció Internacional al títol de Doctor als quals fa referència l’article 25.
 6. En els casos de titulacions conjuntes o convenis específics de cotutela, el tribunal es confegirà d’acord amb el que estipuli el conveni corresponent, que ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
 7. La comissió acadèmica del programa de doctorat trametrà aquesta proposta a l’EDUIB, per a l’aprovació pertinent, d’acord amb el que preveu l’article 21 d’aquest reglament.
 8. La comissió acadèmica farà arribar els exemplars de la tesi doctoral als membres del tribunal.

Article 23. Defensa de la tesi doctoral

 1. L’acte de defensa de la tesi serà convocat pel president del tribunal dins els tres mesos següents a la ratificació de l’autorització de la defensa. La data de lectura de la tesi serà comunicada pel secretari als altres membres del tribunal, a l’EDUIB i al doctorand amb una antelació suficient.
 2. Per tal que es pugui procedir a la defensa de la tesi, cal la presència dels tres membres del tribunal.
 3. Si el doctorand no assisteix a l’acte de defensa sense causa justificada, es farà constar a l’acta corresponent amb la qualificació de «no apte».
 4. Si la defensa no es pot dur a terme per alguna circumstància, el president del tribunal pot fer una nova convocatòria per a la defensa de la tesi, la qual s’ha de realitzar tan aviat com les circumstàncies ho permetin. L’EDUIB comunicarà la data de la nova convocatòria.
 5. El tribunal que avaluï la tesi doctoral disposarà del document d’activitats del doctorand a què es refereixen els articles 17.5 d’aquest reglament i 2.5 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Aquest document de seguiment no donarà lloc a una puntuació quantitativa, però constituirà un instrument d’avaluació qualitativa que complementarà l’avaluació de la tesi doctoral. També disposarà dels informes emesos pels dos experts a què fa referència l’article 20.3 del present reglament.
 6. La tesi doctoral s’avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i que consistirà en l’exposició i defensa davant els membres del tribunal per part del doctorand del treball d’investigació elaborat. Els doctors presents a l’acte públic podran formular qüestions en el moment i en la forma que assenyali el president.
 7. L’acte de defensa de la tesi tindrà lloc preferentment en una localització universitària de la UIB, tret dels casos de titulacions conjuntes o dobles o de convenis específics de cotutela, en què la defensa es durà a terme d’acord amb el que estipuli el conveni corresponent, el qual ha de recollir necessàriament aquest aspecte.
  L’EDUIB pot autoritzar, de manera excepcional i sempre que hi concorrin circumstàncies que ho aconsellin, que l’acte de defensa tingui lloc en alguna localització diferent.
 8. L’EDUIB pot autoritzar, excepcionalment, la defensa de la tesi doctoral amb el suport de mitjans telemàtics. L’EDUIB vetllarà pel correcte desenvolupament de l’acte de la defensa de la tesi per aquests mitjans i arbitrarà les mesures que consideri adients.
  Per tal d’implementar aquesta opció, el director de la tesi ha de fer una sol·licitud raonada adreçada a l’EDUIB amb un mes d'antelació sobre la data prevista de la lectura de la tesi. Excepcionalment i en cas de circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, es pot reduir aquest termini.
 9. El president del tribunal vetllarà pel correcte desenvolupament de l’acte de defensa.

Article 24. Avaluació de la tesi doctoral

 1. El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent.
 2. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció «cum laude» si es donen les circumstàncies següents:
  1. La qualificació és excel·lent.
  2. Els membres del tribunal ho acorden així per unanimitat i en votació secreta d’acord amb el procediment que es descriu a la lletra c) d’aquest apartat.
  3. El procediment a seguir serà el següent:
   1. El secretari del tribunal proporcionarà als membres del tribunal els impresos, d’acord amb el model aprovat a l’efecte, perquè cada membre emeti de manera secreta el seu vot, que a continuació introduirà en un sobre que també es proporcionarà, i que s’ha de tancar.
   2. El secretari del tribunal recollirà els sobres i els signarà amb la seva signatura al revers i damunt la pestanya de tancament.
   3. El secretari del tribunal traslladarà tota la documentació generada en l’acte de defensa de la tesi, incloent-hi els sobres signats a què es refereix el punt anterior, als serveis administratius responsables de la gestió administrativa del programa de doctorat.
   4. En cas que la defensa es realitzi per mitjans telemàtics, els serveis administratius de l’EDUIB s'encarregaran de fer arribar amb la deguda antelació als membres del tribunal que hi participin a distància la documentació en suport paper corresponent a la menció «cum laude», i guardaran les necessàries precaucions perquè el vot s'efectuï de manera secreta i es compleixi el que estableix l’article 14.7 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
   5. Una vegada escrutats els vots dipositats pels membres del tribunal en presència del secretari del tribunal, es consignarà el resultat obtingut en els mitjans informàtics disponibles a l’efecte.
   6. Els vots emesos pels membres del tribunal es conservaran juntament amb l’altra documentació que hagi generat l’acte de defensa i l'avaluació de la tesi. Tota aquesta documentació serà digitalitzada i arxivada electrònicament.
   7. Els serveis administratius de l’EDUIB comunicaran formalment a la persona interessada la concessió de la menció «cum laude».
  4. En cas que no es puguin acreditar mèrits concurrents, com per exemple l’existència de publicacions arbitrades, comunicacions a congressos, etc., anteriors a la presentació i defensa de la tesi, cada membre del tribunal haurà de fer un informe raonat segons el model proporcionat a l’efecte per l’EDUIB del mereixement de la menció «cum laude».
 3. Una vegada aprovada la tesi doctoral, la UIB en remetrà un exemplar al ministeri competent, i també hi remetrà un exemplar de tota la documentació complementària als efectes oportuns. A més, l’EDUIB arxivarà la tesi en el repositori propi i, a més a més, oferirà al doctorand la possibilitat de publicar-la en el repositori TDX en format electrònic obert.
 4. En circumstàncies excepcionals, com ara l’existència de clàusules de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, o qualsevol altra degudament justificada i sempre a demanda de la comissió acadèmica del programa de doctorat, se seguirà el procediment descrit a l'article 28 del present reglament.
 5. El president del tribunal vetllarà perquè es compleixi el que estableix el present reglament quant a l'acta i el procés d'avaluació. En tot cas, s'ha de garantir la confidencialitat de les deliberacions del tribunal.

Article 25. Menció Internacional al títol de Doctor

 1. El títol de Doctor o Doctora pot incloure a l’anvers la menció «Doctor Internacional», sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  1. Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima, fragmentada o continuada, de tres mesos fora d’Espanya en institucions d’ensenyament superior o centres de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. En cap cas no s’admetran estades fragmentades amb una durada inferior a un mes. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director o els directors i autoritzades per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand. Aquesta estada s’acreditarà mitjançant document emès a l’efecte per la institució receptora i signat pel responsable de l’estada a la institució estrangera.
  2. Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixen d’un país de parla hispana.
  3. Que de la tesi n’hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyols.
  4. Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent dels responsables de l’estada esmentada a la lletra a) anterior, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorand estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.
 3. La sol·licitud de la Menció Internacional al títol de Doctor es farà en el moment de sol·licitar el títol de Doctor. La persona interessada, si escau, aportarà la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites al primer apartat d’aquest article. L’acreditació de la circumstància a què fa referència la lletra b) anterior consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.
 4. L’EDUIB decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional al títol de Doctor.

Article 26. Tesi en règim de cotutela internacional

 1. Les tesis doctorals podran realitzar-se en règim de cotutela internacional, a través d’un conveni entre les institucions respectives: la UIB i una universitat o centre d’ensenyament superior estranger amb capacitat legal per emetre títols de doctor en el seu país.
 2. El conveni haurà de recollir necessàriament, com a mínim, els aspectes següents:
  1. Assignació de directors de tesi a cada una de les institucions.
  2. Matrícula anual del doctorand a cada una de les institucions.
  3. Pagament de taxes a les institucions conveniades.
  4. Durada de l’estada o les estades de recerca a la institució contrapart, que no podrà ser, en cap cas, inferior a sis mesos en total, realitzats de manera contínua o fragmentada.
  5. Composició del tribunal.
  6. Disposicions sobre la defensa de la tesi (institució on es defensa, idioma, etc.).
 3. Les negociacions del conveni de cotutela s’han d’iniciar abans del final del segon any d’estudis del doctorand. En cas de no complir aquest termini, l’EDUIB decidirà sobre la viabilitat de la cotutela proposada.
 4. El títol de Doctor o Doctora pot incloure a l’anvers la diligència de cotutela internacional, sempre que es compleixi tot el que s’hagi estipulat en el conveni de cotutela.
 5. L’EDUIB decidirà sobre la inclusió de la diligència «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U».
 6. La inclusió de la diligència «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U» és perfectament compatible amb la concessió de la Menció Internacional al títol de Doctor, sempre que es compleixin els requisits establerts per l’article 25 d’aquest reglament.

Article 27. Menció Industrial al títol de Doctor

 1. La menció «Doctorat Industrial» serà atorgada sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  1. L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand.
  2. El contracte s’ha d’haver signat abans del final del segon any d’estudis del doctorand. La vinculació contractual del doctorand pot ser amb una empresa del sector privat o públic, així com amb una Administració pública.
  3. El doctorand ha de participar en un projecte d’investigació industrial o de desenvolupament experimental, implementat per l’empresa o Administració pública en què presta els seus serveis, que no pot ser una universitat. Aquest projecte ha de tenir una relació directa amb la tesi doctoral del doctorand, la qual cosa s’acreditarà mitjançant una memòria.
  4. Si el projecte d’investigació industrial o de desenvolupament experimental s’executa en règim de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’empresa o Administració pública en què presta els seus serveis el doctorand, se signarà un acord de col·laboració entre ambdues institucions. Aquest acord recollirà les obligacions de la Universitat de les Illes Balears i les obligacions de l’empresa o Administració pública, així com el procediment de selecció dels doctorands. En el supòsit que el conveni no ho indiqui, es requerirà que el doctorand tingui el seu contracte laboral vigent amb l’empresa o Administració pública fins al moment de dipòsit de la tesi doctoral.
 2. El doctorand tindrà un tutor designat per la Universitat i un responsable designat per l’empresa o Administració pública, el qual pot ser, si escau, director de la tesi d’acord amb la normativa establerta per aquest reglament.
 3. L’EDUIB decidirà sobre la concessió de la menció «Doctorat Industrial».

Article 28. Procediments d’autorització, defensa, avaluació i publicació de tesis doctorals a la Universitat de les Illes Balears que estiguin sotmeses a processos de protecció de dades o resultats o puguin ser objecte de transferència de tecnologia o coneixement

 1. Els procediments d'autorització, defensa, avaluació i publicació de tesis que puguin estar sotmeses a protecció de dades o de resultats o que puguin transferir tecnologia o coneixement són els descrits a l’article 21 d’aquest reglament, amb les diferències que s’indiquen a continuació.
 2. Acabada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui iniciar el procés de revisió d’una tesi que contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, ho ha de sol·licitar a l’EDUIB mitjançant el model normalitzat que es facilitarà a l’efecte i que ha de presentar, degudament emplenat, al Registre de la UIB juntament amb els documents que assenyala l’article 20 d’aquest reglament.
 3. El Comitè Executiu de l’EDUIB resoldrà aquesta sol·licitud en el termini màxim de quinze dies, a comptar de l’endemà de la data de registre de la sol·licitud esmentada. La sol·licitud només s'acceptarà quan quedi acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o de transferència. El secretari del Comitè Executiu notificarà l'acord al doctorand i, en cas de ser favorable, també comunicarà aquesta circumstància al director de la tesi, al tutor de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
 4. A continuació, la tesi es remetrà a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent. Els membres de la comissió acadèmica mantindran confidencialitat absoluta pel que fa al contingut de la tesi doctoral, i hauran de signar els compromisos de confidencialitat corresponents pel període de temps necessari. Els compromisos de confidencialitat signats seran custodiats pel secretari de l’EDUIB, i se’n podrà lliurar una còpia al doctorand, si ho sol·licita.
 5. Les persones designades per elaborar els informes de la tesi doctoral hauran de signar, abans de rebre la tesi doctoral, el compromís de confidencialitat corresponent. El secretari de l’EDUIB custodirà els compromisos de confidencialitat signats. El procés d’emissió d’informes es pot allargar en aquest cas fins a deu setmanes.
 6. Els membres del tribunal que jutjarà la tesi doctoral, als quals s'advertirà expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció d’informació, tindran accés a la versió completa de la tesi doctoral i restaran obligats a mantenir el seu contingut en secret absolut. Abans de la remissió de la tesi doctoral, els membres del tribunal lliuraran al secretari de l’EDUIB el compromís de confidencialitat corresponent, degudament signat, pel període de temps necessari.
 7. Abans de finalitzar la defensa de la tesi doctoral, el president del tribunal podrà demanar al públic present que surti de la sala si considera que el tribunal ha de fer preguntes al doctorand sobre aspectes confidencials de la tesi doctoral.
 8. En tot cas, si el doctorand considera que la resposta a alguna de les preguntes del tribunal pot revelar dades i informacions que poden tenir la consideració d'informació confidencial, pot sol·licitar al president contestar a la pregunta a la segona part de la defensa, quan no hi ha hagi públic present a la sala.
 9. La publicació al TDX de les tesis doctorals es durà a terme, si escau, quan hagi conclòs el període de protecció d’informació, circumstància que el doctorand comunicarà degudament a la UIB.

Capítol V. De la tramitació de propostes de programes de doctorat

Article 29. Proposta de programa de doctorat

Les unitats competents en matèria de recerca a la UIB podran proposar programes de doctorat.

D’acord amb l’article 145 dels Estatuts de la UIB, les unitats competents en matèria de recerca són: grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.

Article 30. Calendari i elaboració dels plans d’estudis

A proposta de l’EDUIB, el Consell de Direcció aprovarà el calendari per a la tramitació de les propostes de programes de doctorat i proporcionarà les eines necessàries per confeccionar-los, d’acord amb l’annex 1 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i l’aplicació informàtica d’oficialització de títols del Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), proporcionada a l’efecte pel ministeri competent.

Article 31. Procediment per a l’aprovació de la proposta

 1. Les unitats proponents faran arribar a l’EDUIB les propostes de programes de doctorat en el termini que s’estableixi i fent ús dels impresos disponibles a la web de l’EDUIB. Les propostes de programa de doctorat inclouran necessàriament una proposta de comissió acadèmica del programa de doctorat creada d’acord amb el que estableix l’article 14 d’aquest reglament.
 2. L’EDUIB informarà sobre les propostes atenent criteris de qualitat, l’estratègia de la UIB en matèria de recerca i la viabilitat econòmica.
 3. L’EDUIB trametrà les propostes presentades i els informes corresponents al Consell de Direcció.
 4. El Consell de Direcció pot aprovar o denegar la proposta presentada o fer les recomanacions que consideri adients sobre qualsevol dels seus aspectes, incloent-hi la composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 5. En cas que es facin recomanacions, aquestes es faran arribar a l’EDUIB i a les unitats proponents del programa de doctorat, que les hauran de respondre en un termini màxim de deu dies i hauran de trametre la proposta modificada a l’EDUIB perquè es pugui elevar al Consell de Direcció.
 6. Una vegada que el Consell de Direcció hagi aprovat definitivament la proposta, el Rector aprovarà formalment la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas de programes de doctorat organitzats conjuntament amb altres institucions, el nomenament de la comissió acadèmica es durà a terme com s’especifiqui en el conveni corresponent.
 7. La comissió acadèmica del programa de doctorat elaborarà el pla d’estudis del programa d’acord amb les directrius del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i els criteris, protocols, procediments d’avaluació d’ANECA i l’aplicació d’oficialització de títols del RUCT, per a la qual cosa haurà d’utilitzar les eines proporcionades per l’EDUIB. En aquest procés, l’EDUIB actuarà com a òrgan consultiu i farà necessàriament un seguiment del procés d’elaboració de la proposta, fins que el Comitè Executiu de l’EDUIB la consideri satisfactòria. El Comitè Executiu de l’EDUIB pot delegar aquesta funció en algun subcomitè creat a l’efecte entre els seus membres.
 8. L’EDUIB farà arribar la proposta de pla d’estudis, en un termini màxim de set dies, a la comunitat universitària, que disposarà de quinze dies per presentar a l’EDUIB les al·legacions i els suggeriments que consideri adients. En cas de silenci, s’entendrà que s’hi dona la conformitat.
 9. Acabat el període d’al·legacions, l’EDUIB remetrà la proposta i les al·legacions presentades a les unitats proponents, que, en un termini de quinze dies, faran un informe raonat que donarà resposta a les al·legacions rebudes.
 10. La proposta amb les al·legacions i l’informe a què es refereix l’apartat anterior, es trametran a l’EDUIB, que emetrà un informe definitiu.
 11. L’informe definitiu, amb tota la documentació generada durant el procés de tramitació, es remetrà al Consell de Direcció per a l’aprovació pertinent, si escau.
 12. Una vegada aprovada la proposta del pla d’estudis pel Consell de Direcció, es trametrà al Consell de Govern per a l’aprovació definitiva, si escau.
 13. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de Govern, se n’informarà el Consell Social i es remetrà al Consell d’Universitats. Alhora, s’enviarà a la conselleria competent en matèria d’educació universitària del Govern de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.

Article 32. Modificació dels programes de doctorat

 1. Els programes de doctorat es poden modificar a sol·licitud de la comissió acadèmica del programa de doctorat, que podrà crear una comissió o grup de treball que serà l’encarregat d’elaborar la proposta de modificació.
 2. Així mateix, el Consell de Direcció de la UIB pot proposar la modificació del programa de doctorat, amb informe previ de l’EDUIB.
 3. La comissió acadèmica del programa de doctorat presentarà a l’EDUIB la proposta de modificació perquè la consideri i, si escau, l’aprovi. La proposta ha de detallar les característiques i l’abast de la modificació, utilitzant els models i eines facilitats pel vicerectorat corresponent, i ha d’incloure els informes i l’aprovació, si escau, dels òrgans proponents del programa de doctorat.
 4. Una vegada aprovada la proposta, l’EDUIB remetrà un informe sobre la modificació del programa de doctorat i enviarà tota la documentació al Consell de Direcció.
 5. El Consell de Direcció, vista tota la documentació, aprovarà, si escau, la sol·licitud de modificació del programa de doctorat i la trametrà al Consell de Govern per a l’aprovació final. A partir d’aquesta aprovació se seguiran els tràmits que determina la normativa vigent.
 6. Si la reforma no és autoritzada, el Consell de Direcció comunicarà a l’EDUIB i a la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat les causes de la no autorització.

Article 33. Recursos administratius

Les resolucions i els acords dels òrgans de govern i representació de la Universitat que es dictin en els corresponents procediments administratius derivats del present reglament es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Capítol VI. Dels premis extraordinaris de doctorat

Article 34. Premis extraordinaris de doctorat

 1. La Universitat de les Illes Balears atorgarà, cada dos anys acadèmics, un premi extraordinari de doctorat per cada programa de doctorat de la UIB, sempre que s’hagin llegit un mínim de cinc tesis en el període esmentat, d’acord amb les condicions següents:
  1. Seran candidats al premi els autors de totes les tesis doctorals qualificades amb la menció «cum laude» que s’hagin defensat al llarg del període de referència.
  2. Cada comissió acadèmica del programa de doctorat serà responsable d’establir els criteris i requisits que consideri adients per ser valorats com a mèrits per a la concessió del premi extraordinari en el marc del programa de doctorat corresponent. Aquests criteris es faran públics a la pàgina web del programa de doctorat. En relació amb els mèrits aconseguits amb posterioritat a la defensa de la tesi, únicament es podran tenir en compte els aconseguits en els dos anys posteriors a la data de defensa de la tesi.
  3. L’EDUIB sol·licitarà als candidats l'acreditació de requisits i de mèrits a què fa referència la lletra anterior.
 2. En cas que el nombre de tesis durant dos anys acadèmics en un programa de doctorat sigui inferior a cinc, s’acumularan, a l’efecte de nombre, a les de l’any o els anys acadèmics següents, fins a un màxim de cinc anys acadèmics, en finalitzar els quals es podrà atorgar un premi.
 3. Si durant dos anys acadèmics consecutius s’han llegit més de deu tesis, aleshores es podrà donar un altre premi per cada cinc tesis addicionals.
 4. El Comitè Executiu de l’EDUIB aprovarà les comissions que han d’atorgar els premis, oïts els suggeriments de les comissions acadèmiques de cada programa de doctorat. Es nomenarà una comissió per a cada programa de doctorat.
 5. Cada comissió serà formada per tres membres, que hauran de ser investigadors doctors pertanyents a universitats o institucions de recerca diferents de la UIB, i que no pertanyin a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb recerca acreditada dins l’àmbit de coneixement de cada programa de doctorat. L’EDUIB s’encarregarà de donar suport administratiu i custodiar tota la documentació generada per les comissions.
 6. Les comissions han de valorar les tesis dins l’any acadèmic següent a la convocatòria del premi i no poden sol·licitar la realització de cap exercici o prova especial.
 7. Les reunions de les comissions es poden fer per mitjans telemàtics.
 8. Les comissions poden declarar deserts els premis, que no poden acumular-se a altres programes de doctorat ni a altres anys acadèmics.
 9. Les comissions faran arribar a l’EDUIB un informe raonat sobre la proposta dels premis extraordinaris, d’acord amb un model elaborat a l’efecte. L’EDUIB elevarà les propostes al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, si escau.
 10. Un cop aprovades pel Consell de Direcció, les propostes de premis extraordinaris de doctorat seran elevades al Consell de Govern de la UIB, que aprovarà, si escau, la concessió dels premis extraordinaris.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació normativa

Aquest reglament serà aplicable a tots els doctorands matriculats en qualsevol programa de doctorat de la UIB l'any acadèmic 2019-20, independentment de l’any acadèmic en què hagin formalitzat la primera matrícula.

Segona. Accés dels estudiants de doctorat procedents d’anteriors ordenacions universitàries

La comissió acadèmica del programa de doctorat decidirà en cada cas les activitats formatives, transversals o específiques, que ha de cursar el doctorand que accedeixi a un programa de doctorat regulat pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, provinent d’una ordenació universitària de doctorat conforme a una altra normativa.

Tercera. Temps mínim de permanència en un programa de doctorat

El Comitè Executiu de l’EDUIB, a proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat pertinent, pot determinar, basant-se en la seva experiència prèvia i acreditada com a investigador, el temps mínim de permanència d’un doctorand en un programa de doctorat regulat pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

La previsió anterior també serà aplicable a doctorands provinents d’altres normatives reguladores dels estudis de doctorat.

Quarta. Composició dels òrgans col·legiats

El Comitè Executiu de l’EDUIB és l’òrgan encarregat de promoure i assegurar una representació equilibrada de dones i homes en la composició dels distints òrgans col·legiats, en les diverses comissions d’avaluació i en els tribunals que es puguin nomenar en el marc dels estudis de doctorat de la UIB.

Cinquena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Sisena. Desenvolupament normatiu

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present reglament.

Disposició transitòria

Única. Concessió de premis extraordinaris per tesis doctorals regulades per normativa anterior

Pel que fa a la concessió del premi extraordinari de doctorat als doctorands que hagin defensat una tesi doctoral en les condicions especificades per l’article 26 de l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, els serà aplicable l’article 34 del present reglament. És a dir, no s’haurà de fer una sol·licitud expressa per optar a aquest premi.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

 1. Queda derogat expressament l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 403, de 31 de juliol), i la posterior modificació aprovada per l’Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març (FOU núm. 414, de 17 d’abril).
 2. Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que disposa el present reglament.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet