logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 481 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de maig de 2019
Consell de Govern

13085. ACORD NORMATIU del dia 13 de maig de 2019 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de maig de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet