Representaciˇ i apoderaments

Registre electrònic d’apoderaments 

L’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades en un procediment administratiu poden actuar en les seves relacions amb les administracions públiques per mitjà d’un representant, que actuarà en nom seu. Una de les maneres d’acreditar aquesta representació és la inscripció en el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració corresponent.

La Universitat de les Illes Balears està adherida al Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Administració general de l’Estat.

La inscripció i gestió de poders de representació es poden dur a terme de manera presencial o electrònica: 

Inscripció presencial

Els interessants no obligats a relacionar-se electrònicament per mitjans electrònics poden acudir a l’Oficina de Suport en Matèria de Registres, ubicada a l’edifici Son Lledó. Per fer-ho, hauran de demanar hora:

Inscripció electrònica

Les persones interessades a fer un apoderament electrònic el poden tramitar a través de l’aplicació Apoder@. L'accés al Registre Electrònic d'Apoderaments requereix identificació mitjançant el sistema d'autenticació Cl@ve, per la qual cosa hauran de fer servir:

  • Certificat digital o DNI electrònic
  • Cl@ve PIN
  • Cl@ve permanente

Accés: <Registre Electrònic d'Apoderaments -Apoder@->

Models d'inscripció dels apoderaments

Els models d’inscripció de poder que s’han d’emplenar són els següents:

Normativa reguladora

Guies d’ús

Per a més informació sobre la inscripció i gestió dels poders de representació, així com per actuar davant la Universitat de les Illes Balears en representació d’una persona interessada, es recomana consultar el document següent: