Sistemes d'identificaciˇ i comunicaciˇ

Identificació de la seu

La seu electrònica de la UIB s’identifica mitjançant un certificat de seu emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Per connectar-se a la seu electrònica convé instal·lar en el navegador el certificat arrel AC Raíz FNMT-RCM. Podeu consultar la pàgina “Manuals d'ús del servei de suport a la signatura electrònica” per tenir-ne més informació.

Validació de la seu electrònica

Els navegadors es connecten amb els servidors web mitjançant el protocol HTTPS i validen la connexió mitjançant un certificat electrònic. Perquè la connexió sigui fiable el navegador ha de validar la connexió i a més, per assegurar-se’n, els usuaris han de comprovar que les dades del certificat emprat coincideixen amb les dades publicades en aquest apartat.

Sistemes d’identificació i comunicació

La UIB empra alguns certificats electrònics per dur a terme l’activitat d’administració electrònica i per garantir la identitat i fiabilitat de la seva actuació. Els certificats són emesos per la “Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre” i la política de pràctiques de certificació emprada es pot obtenir a la pàgina "Declaración de pràcticas de certificación".

Per fer ús d’aquests certificats, convé instal·lar el certificat arrel de la FNMT Administración Pública, AC Raíz FNMT-RCM, que es pot obtenir a la pàgina "Certificados raíz de la FNMT".

Els certificats emprats són els següents:

Certificat de seu electrònica

Subjecte
CN = seu.uib.cat
SERIALNUMBER = Q0718001A
OU = SEU ELECTRÒNICA DE LA UIB
OU = sede electrónica
O = UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
C = ES
Número de sèrie
‎53 D5 4C EB 8E 5B E6 47 56 A8 6A 32 6C 44 29 29
Resum SHA1
7E 6A EE 54 EC D0 DE 68 13 E0 49 0f 37 63 07 D3 75 89 E8 DA
Vàlid des del
dimecres, ‎27‎ de ‎gener de ‎2016 7:56:50
Vàlid fins al
diumenge, ‎27‎ de gener de ‎2019 7:56:50

Certificat d’acció administrativa automatitzada 

Subjecte
CN =  UIB - SEGELL D'ACCIO ADMINISTRATIVA AUTOMATITZADA DE UIBDIGITAL - DOS MIL SETZE
SERIALNUMBER = Q0718001A
OU = sello electrónico
O = UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
C = ES
Número de sèrie
‎60 dd b0 b3 79 91 b3 65 58 81 ec dd a3 dc 1c 33
Resum SHA1
‎58 e2 6f 9d d3 73 30 8b 87 29 cc f3 e9 2e 4a 3b c1 a0 98 b0
Vàlid des del
divendres, ‎20‎ de ‎gener de ‎2017 11:56:29
Vàlid fins al
dilluns, ‎20‎ de ‎gener de ‎2020 11:56:29

 

Amb aquest certificat se signen els documents:

 • Certificats de retenció i d'ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques. La informació continguda en els documents signats per aquest certificat és recollida pel Servei de Nòmines i Seguretat Social de l’arxiu declarat davant l’agència de protecció de dades personals i anomenat “Nòmines”, del qual és responsable el cap del servei. Conté la certificació de la gerent de la UIB que durant el període especificat s'ha fet la retribució íntegra i la retenció a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, conforme a la normativa legal vigent, que s'indiquen en el document.
 • Documents electrònics signats per part de la Universitat que contenen la informació relacionada amb sol·licituds electròniques finalitzades. Les sol·licituds són realitzades dins l'aplicació UIBdigital per part de membres de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquests documents és deixar constància de les passes realitzades i el resultat de la sol·licitud. Aquestes sol·licituds formen part dels procediments de la Universitat en matèries acadèmiques, de recursos humans i gestió. La informació d'aquests documents conté dades de caràcter personal que consten en els fitxers anomenats “Servei d’Alumnes”, “Estudiants de pregrau”, “Estudiants de postgrau”, “Personal docent i investigador” i “Personal d’administració i serveis”, dels quals en són responsables la Sra. Gerent de la Universitat, el cap del Servei d’Alumnes, la cap d’àrea del Centre d’Estudis de Postgrau, la cap del Servei de Recursos Humans i el cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social.
 • Rebut de document registrat. Als documents electrònics què són registrats se'ls hi genera un rebut de la documentació aportada. En aquest rebut consta el número de registre, la data i hora de l’assentament registral, el nom de la persona que l’ha presentat i la unitat orgànica destinatària. Les dades personals són recollides per Secretaria General en l’arxiu declarat en l’agència de protecció de dades com a “Registre general”, del qual n’és responsable el Secretari General.
 • Actes acadèmiques. Els professors poden signar les actes acadèmiques d’assignatures dins UIBdigital. Es poden signar mitjançant un certificat electrònic o mitjançant les credencials. En aquest darrer cas, després de comprovar les credencials i informació continguda en la targeta universitària, el document se signa electrònicament. La informació que consta en l’acta acadèmica es refereix a: l’assignatura, el pla d’estudis, els professors que la imparteixen, els alumnes que l’han cursada (nom i DNI) i les qualificacions de cada un. Les dades personals són recollides per la gerència en l’arxiu declarat en l’agència de protecció de dades com a “Estudiants de pregrau”, del qual n’és responsable la Gerent.

Certificat d’acció administrativa automatitzada d'àmbit econòmic

Subjecte
CN = UIB-SEGELL D'ACCIO ADMINISTRATIVA AUTOMATITZADA D'ÀMBIT ECONÒMIC
SERIALNUMBER = Q0718001A
2.5.4.97 = VATES-Q0718001A
OU = SELLO ELECTRONICO
O = UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
L = PALMA
C = ES
Número de sèrie
‎12 e2 70 7d e9 06 ee 88 5a 6f 49 84 5c 61 05 aa
Resum SHA1
‎22 ef 4e 49 ca ff aa 4c 54 30 fd a4 7e 74 12 77 8f 97 c7 5e
Vàlid des del
‎lunes, ‎29‎ de ‎enero‎ de ‎2018 17:19:16
Vàlid fins al
‎viernes, ‎29‎ de ‎enero‎ de ‎2021 17:19:16

 

Amb aquest certificat se signen els documents:

 • Documents comptables de despeses.
 • Documents comptables d'ingressos.
 • Documents comptables de modificacions presupostàries.
 • Documents tributaris o fiscals.
 • Documentació adjunta justificativa dels documents anteriors, com factures, tiquets, informes de necessitats, etc.

Segell d’entitat

El segell d’entitat permet a una persona jurídica identificar-se i s’empra per a processos automàtics de signatura i per a la identificació de programari. 

Subjecte
CN = APLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
serialNumber = Q0718001A
O=UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
L=PALMA
C=ES

Número de sèrie
‎1F 3E 9D 87 87 C9 38 CD 56 F0 E4 FA 42 9F CB 83

Resum SHA1
‎26 89 B4 37 8C 5E C6 30 E0 59 51 5D 6E D3 2A A8 BC 4B 64 23

Vàlid des del
2016/03/22 07:23:54 +01'00'

Vàlid fins al
2019/03/22 07:23:52 +01'00'

 • Justificant de recepció de la instància presentada al registre electrònic. Per a cada instància que se presenta al registre electrònic, disponible des de la Seu electrònica, es genera un justificant. L'objectiu és deixar constància de la recepció de la instància, dels documents aportats i del número de registre assignat. La informació continguda en aquest justificant es recollida per Secretaria General i s’emmagatzema en un fitxer de la UIB.
 • Còpia de la instància presentada al registre electrònic. Per a cada instància que se presenta al registre electrònic es genera una copia en format llegible, a partir de les dades aportades per l’usuari en el formulari corresponent. L'objectiu és deixar constància del contingut de la instància presentada. La informació es recollida per l’òrgan competent al qual va adreçada i s’emmagatzema en un o més fitxers de la UIB.

Certificat de representant de persona jurídica

Identifica a una persona física com a representat d'una persona jurídica per al seu ús en les relacions amb les administracions públiques, entitats i organismes vinculats o dependents.

Subjecte
C = ES
O = UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
OrganizationIdentifier = VATES-Q0718001A
CN = 41730908F LLORENÇ HUGUET (R: Q0718001A)
SN = HUGUET ROTGER
G = LLORENÇ
SERIALNUMBER = IDCES-41730908F

Número de sèrie
‎39 1b 8e 7e 41 9b 7d e2 59 3f c0 e7 3d 48 fe 0a

Resum SHA1
‎2f 01 29 ae 27 22 03 8d 99 c9 5d 66 7b 14 95 9b 2a 7f 30 a9

Vàlid des de
dimarts, ‎13‎ de ‎juny de ‎2017 12:39:34

Vàlid fins al
dijous, ‎13‎ de ‎juny de ‎2019 12:39:34

Certificats anteriors

Subjecte
CN = UIB - SEGELL D'ACCIO ADMINISTRATIVA AUTOMATITZADA DE UIBDIGITAL
SERIALNUMBER = Q0718001A
OU = sello electrónico
O = UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
C = ES
Número de sèrie
‎49 27 51 d3 81 7a 70 89 52 eb 5d 13 1a f7 d0 ca
Resum SHA1
‎cd d7 70 6b 71 bd d5 b4 b8 b1 5d ff 65 7c 03 f4 2e 2f 3b 9d
Vàlid des del
divendres, ‎31‎ de g‎ener de ‎2014 9:21:39
Vàlid fins al
dimarts, ‎31‎ de g‎ener‎ de ‎2017 9:21:39

 

Certificat arrel del la FNMT-RCM

El certificat arrel que la FNMT empra per signar la cadena de certificats abans esmentats és: 

Subjecte
OU = AC RAIZ FNMT-RCM
O = FNMT-RCM
C = ES
Número de sèrie
5d 93 8d 30 67 36 c8 06 1d 1a c7 54 84 69 07
Resum SHA1
ec 50 35 07 b2 15 c4 95 62 19 e2 a8 9a 5b 42 99 2c 4c 2c 20
Vàlid des del
dimecres, ‎29‎ d'octubre‎ de ‎2008 16:59:55
Vàlid fins al
dimarts, ‎01‎ de ‎gener de ‎2030 1:00:00


Identificació dels usuaris

En els tràmits electrònics que s’incorporin a la seu electrònica de la UIB s’empren tres sistemes d’identificació d’usuaris: