logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 553 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de maig de 2023
Consell de Govern

14934. ACORD NORMATIU del dia 4 de maig de 2023 pel qual s’estableixen els criteris de contractació de personal docent i investigador en les modalitats de professor ajudant doctor i professor associat.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.10 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat, a proposta del Consell de Direcció, els criteris generals de contractació de personal docent i investigador en les modalitats de professor ajudant doctor i professor associat.

Article 1. Criteris de contractació de personal docent i investigador en la modalitat de professor ajudant doctor

Es valoraran els elements que s’indiquen:

 1. Expedient acadèmic: fins a 10 punts
 2. Beques i contractes: fins a 15 punts
 3. Participació en projectes, contractes i xarxes: fins a 10 punts
 4. Estades: fins a 10 punts
 5. Publicacions: fins a 10 punts
 6. Activitat docent universitària: fins a 10 punts
 7. Mèrits complementaris: fins a 10 punts
 8. Capacitació: fins a 25 punts

A. Expedient acadèmic

 1. Es valoraran només els expedients de màster o titulació d’accés a programa de doctorat i de doctor que s’hagin presentat com a requisit d’accés. En el supòsit que es presentin d’altres estudis de grau o postgrau, aquests es poden valorar a l’apartat G (Mèrits complementaris). En cas que un candidat superi la puntuació màxima, s’ha d’escalar la resta.
 2. En cas que els departaments no estableixin una puntuació específica per a les titulacions, s’aplicaran els paràmetres de valoració següents:
  1. Estudis oficials de màster o titulació d’accés a programes de doctorat: es puntuarà en escala real de 0 a 10 a partir de l’expedient acadèmic presentat.
  2. Estudis de doctorat:[1]
   1. Doctorat internacional cum laude: 6 punts
   2. Doctorat cum laude o doctorat internacional: 5 punts
   3. Excel·lent: 4 punts
   4. Notable: 3 punts
   5. Bé: 2 punts
   6. Apte: 1 punt
 3. Aplicació de factors de correcció. La correspondència entre la documentació presentada i el perfil de la plaça es mesurarà en funció de la correlació entre l’objecte de la titulació aportada pel candidat i el perfil docent de la plaça. Es prendrà com a referència la classificació per àmbits de coneixement o camps d’estudi definida al Reial decret 822/2021 o, si escau, a la legislació que la substitueixi. En cas de titulacions prèvies a la implantació dels màsters oficials, es tindrà en compte el Diploma d’Estudis Avançats o titulació que doni accés al doctorat. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. Si es compleixen dues condicions: a) la titulació presentada és igual o equivalent a la del perfil docent; i, en el cas dels estudis de màster, b) inclou una o més assignatures de les que estan implicades en el perfil docent.
  • Factor 0,5. Si la titulació presentada no és igual o equivalent a la que figura en el perfil docent, però inclou més de dues assignatures de les correlatives al perfil esmentat.
  • Factor 0,25. Si la titulació presentada correspon al mateix àmbit de coneixement, però no està vinculada a la titulació en la qual s’impartirà docència.
  • Factor 0. Si la titulació presentada no pertany al mateix àmbit de coneixement o camp d’estudi de la del perfil docent.

B. Beques i contractes

 1. S’inclouran en aquest apartat les beques i contractes obtinguts en règim de concurrència competitiva gaudits en el període dels deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. En cas que el mèrit no correspongui plenament a la franja dels deu anys anteriors, es computarà de forma proporcional (dividida per dotze mesos) la part de la beca o contracte que s’hagi realitzat dins aquesta franja i es podran derivar els mesos restants a l’apartat G (Mèrits complementaris). En cas que un candidat superi la puntuació màxima, es podrà escalar el resultat de la resta.
 2. S’aplicaran les puntuacions següents:
  1. Beques i contractes postdoctorals. Beca o contracte procedent de convocatòria nacional, autonòmica o internacional: 3 punts per programa i any de durada.
  2. Beques i contractes predoctorals. Beca o contracte procedent de convocatòria nacional, autonòmica o internacional: 2 punts per programa i any de durada.
 3. Aplicació de factors de correcció. Es prendrà com a punt de referència la línia d’actuació per la qual s’ha obtingut el contracte o beca i la relació d’aquesta amb el perfil investigador. Per aplicar els factors de correcció es prendrà com a referència la classificació d’àrees de coneixement, comitès i branques de coneixement establerta per l’ANECA. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. El mèrit correspon al perfil investigador.
  • Factor 0,5. El mèrit correspon a una de les àrees de coneixement afins incloses dins el mateix comitè.
  • Factor 0,25. El mèrit no correspon al mateix comitè.
  • Factor 0. El mèrit no correspon a la branca de coneixement.

C. Participació en projectes, contractes i xarxes

 1. Es computaran els anys de participació que entrin dins els deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. Els anys no computables dins aquests deu anys es podran incorporar a l’apartat G (Mèrits complementaris). Només es computaran aquells projectes o contractes que procedeixin d’una convocatòria de concurrència competitiva. En cas que un candidat superi la puntuació màxima de deu punts, es podrà escalar el resultat de la resta.
 2. S’aplicaran les puntuacions següents:
  1. Projectes europeus i d’organismes internacionals: 2 punts per any de participació al projecte.
  2. Projectes nacionals i internacionals: 1 punt per any de participació al projecte.
  3. Projectes autonòmics: 0,75 punts per any de participació al projecte.
  4. Contractes i xarxes internacionals: 1 punt per any de participació al contracte o xarxa.
  5. Contractes i xarxes nacionals: 0,5 punts per any de participació al contracte o xarxa.
 3. Aplicació de factors de correcció. Es prendran com a punt de referència les línies d’estudi del projecte, contracte o xarxa i la relació d’aquestes amb el perfil investigador. Per aplicar els factors de correcció es prendrà com a referència la classificació d’àrees de coneixement, comitès i branques de coneixement establerta per l’ANECA. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. El mèrit correspon al perfil investigador.
  • Factor 0,5. El mèrit correspon a una de les àrees de coneixement afins incloses dins el mateix comitè.
  • Factor 0,25. El mèrit no correspon al mateix comitè.
  • Factor 0. El mèrit no correspon a la branca de coneixement.

D. Estades

 1. Es computaran les estades en centres nacionals i estrangers amb data d’inici o acabament dins el període dels deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. Les estades es computaran per blocs de trenta dies naturals. Les estades de durada inferior a trenta dies naturals o que siguin anteriors al període de deu anys es podran computar a l’apartat G (Mèrits complementaris). En cas que un candidat superi la puntuació màxima de deu punts, es podrà escalar el resultat de la resta.
 2. S’aplicaran les puntuacions següents:
  1. Estades internacionals:
   • Realitzades amb el suport d’un programa específic vinculat a contractes predoctorals o postdoctorals o obtingudes en règim de concurrència competitiva: 0,40 punts per mes complet.
   • Realitzades sense el suport d’un programa específic vinculat a contractes predoctorals o postdoctorals o no obtingudes en règim de concurrència competitiva: 0,20 punts per mes complet.
  2. Estades nacionals:
   • Realitzades amb el suport d’un programa específic vinculat a contractes predoctorals o postdoctorals o obtingudes en règim de concurrència competitiva: 0,20 punts per mes complet.
   • Realitzades sense el suport d’un programa específic vinculat a contractes predoctorals o postdoctorals o no obtingudes en règim de concurrència competitiva: 0,10 punts per mes complet.
 3. Aplicació de factors de correcció. Es prendrà com a punt de referència el treball vinculat a l’estada i la relació d’aquest amb el perfil investigador. Per aplicar els factors de correcció es prendrà com a referència la classificació d’àrees de coneixement, comitès i branques de coneixement establerta per l’ANECA. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. El mèrit correspon al perfil investigador.
  • Factor 0,5. El mèrit correspon a una de les àrees de coneixement afins incloses dins el mateix comitè.
  • Factor 0,25. El mèrit no correspon al mateix comitè.
  • Factor 0. El mèrit no correspon a la branca de coneixement.

E. Publicacions

 1. Es computaran aquelles que tinguin data de publicació dins els deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. En cas que es presentin mèrits anteriors a aquests deu anys, es podran computar a l’apartat G (Mèrits complementaris).
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. Aplicació de factors de correcció. Es prendrà com a punt de referència l’àrea o l’àmbit en el qual estigui inclosa la publicació aportada, no el conjunt de la revista o editorial en la qual s’inclogui. Per aplicar els factors de correcció es prendrà com a referència la classificació d’àrees de coneixement, comitès i branques de coneixement establerta per l’ANECA. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. El mèrit correspon al perfil investigador.
  • Factor 0,5. El mèrit correspon a una de les àrees de coneixement afins incloses dins el mateix comitè.
  • Factor 0,25. El mèrit no correspon al mateix comitè.
  • Factor 0. El mèrit no correspon a la branca de coneixement.

F. Activitat docent universitària

 1. Es computarà l’activitat docent en títols oficials de grau i postgrau l’inici o el final del curs de la qual se situï dins els deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. La resta d’activitat docent es podrà computar a l’apartat G (Mèrits complementaris).
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. La correspondència es mesurarà en funció de la correlació entre la titulació en la qual ha impartit docència el candidat i el perfil docent de la plaça. Es prendrà com a referència la classificació per àmbits de coneixement o camps d’estudi definida al Reial decret 822/2021[2] o, si escau, a la legislació que la substitueixi. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. Si es compleixen dues condicions: a) la docència aportada com a mèrit és igual o equivalent a la del perfil docent; i b) inclou una o més assignatures de les que estan implicades en el perfil docent.
  • Factor 0,5. Si la titulació presentada no és igual o equivalent a la que figura en el perfil docent, però inclou més de dues assignatures de les correlatives al perfil esmentat.
  • Factor 0,25. Si la titulació presentada correspon al mateix àmbit de coneixement o camp d’estudi, però no està vinculada a la titulació en la qual s’impartirà docència.
  • Factor 0. Si la titulació presentada no pertany al mateix àmbit de coneixement o camp d’estudi de la del perfil docent.

G. Mèrits complementaris

Els departaments han de desenvolupar els ítems, la puntuació i, si escau, els criteris d’aplicació de factors de correcció corresponents a aquest apartat.

H. Capacitació

 1. Es realitzarà una valoració qualitativa a partir d’una entrevista individual amb cada candidat i la correspondència amb els mèrits presentats. Dins cada un dels blocs, la comissió de contractació assignarà, a partir dels ítems que consideri, una puntuació global en funció de la relació entre els mèrits presentats i l’avaluació de les competències del candidat. El procediment d’avaluació d’aquest apartat s’establirà a les bases de la convocatòria.

Bloc 1. Adaptació del candidat a l’estructura a la qual s’incorpora (fins a 10 punts):

 • Grau d’adequació del candidat a l’estructura organitzativa a la qual s’incorpora.
 • Capacitats del candidat i grau de motivació pel projecte acadèmic de la unitat a la qual s’incorpora.
 • Competències del candidat pel que fa al treball en equip.
 • Grau d’assoliment de competències de recerca i docència que garanteixin superar l’avaluació intermèdia als tres anys de contracte.
 • Grau d’assoliment de competències de recerca i docència que garanteixin obtenir l’acreditació a categoria superior transcorreguts els cinc primers anys de contracte.
 • Garantia que el candidat podrà complir amb la durada del contracte.
 • Coherència entre els mèrits al·legats i el lloc de treball que es pretén ocupar.
 • Altres paràmetres que la comissió consideri necessaris (s’inclouran a l’acta de barem).

Bloc 2. Adaptació del candidat a la docència vinculada a l’àmbit i l’especialització de la plaça (fins a 5 punts):

 • Competències organitzatives vinculades a tasques docents.
 • Domini dels continguts i les competències relatius a l’àmbit de coneixement al qual s’assigna la docència.
 • Coneixement de la llengua catalana amb fluïdesa per aplicar-lo a la docència o capacitat per adquirir-ne les competències necessàries en el termini de dos anys.
 • Grau d’implicació vers la docència.
 • Capacitat d’innovació docent.
 • Capacitats expositives.
 • Capacitat explicativa.
 • Capacitat de síntesi d’idees.
 • Capacitat de coordinació amb altre PDI.
 • Altres paràmetres que la comissió consideri necessaris (s’inclouran a l’acta de barem).

Bloc 3. Adaptació de les capacitats de recerca del candidat a les línies de recerca en les quals s’integra la plaça (fins a 5 punts):

 • Qualitat i productivitat científica.
 • Adequació de les capacitats a les línies de recerca de la unitat en la qual s’integra i al perfil investigador.
 • Possibilitat de participar en projectes de recerca o dirigir-ne.
 • Possibilitat de dur a terme estades de treball.
 • Solvència en les competències de recerca.
 • Domini de les eines necessàries per a la recerca.
 • Rellevància de les línies de recerca en el context general de l’àmbit de coneixement.
 • Resultats a mitjà i llarg termini que es puguin preveure en l’àmbit de la recerca.
 • Grau d’innovació que pugui oferir en l’àmbit de la recerca.
 • Altres paràmetres que la comissió consideri necessaris (s’inclouran a l’acta de barem).

Bloc 4. Adequació del candidat als valors i a les normes de convivència de la Universitat de les Illes Balears (fins a 5 punts):

 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat responen als paràmetres acadèmics i científics que requereix la UIB.
 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat s’adapten als valors democràtics de respecte i foment de la igualtat, la democràcia i la transparència.
 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat no entren o no poden entrar en conflicte amb les normes de convivència de la UIB.

2. En cas que el candidat presenti algun dels mèrits preferents prevists a la Llei orgànica 2/2023,[1] li atorgaran directament la màxima puntuació dels blocs 1 i 3 d’aquest apartat, és a dir, un total de 15 punts.

Article 2. Proposta de contractació

La proposta de contractació que es derivi de l’aplicació dels criteris de contractació i la puntuació obtinguda per cada candidat es regirà per les normes següents:

 1. Entre 0 i 40 punts. S’exclouran de contractació els candidats que hagin obtingut una puntuació dins aquesta franja. No obstant això, i previ informe raonat de la comissió, es pot proposar per a contractació un candidat que hagi obtingut una puntuació dins aquesta franja si la comissió de contractació considera que, atesos els mèrits i la capacitat, es garanteix que podrà acomplir les funcions vinculades al contracte.
 2. Entre 41 i 80 punts. La comissió pot proposar per a contractació tants candidats com consideri oportú per garantir la cobertura de la plaça.
 3. Superats els 81 punts sobre 100, es proposaran per a contractació tots els candidats seguint l’ordre de puntuació obtinguda.
 4. La comissió de contractació pot excloure un candidat si, valorat l’apartat H (Capacitació), no hi ha obtingut un mínim de 12 punts o no ha obtingut puntuació al bloc 4.

Article 3. Criteris de contractació de personal docent i investigador en la modalitat de professor associat

Es valoraran els elements que s’indiquen:

 1. Activitat professional: fins a 30 punts
 2. Formació: fins a 15 punts
 3. Activitat docent universitària: fins a 10 punts
 4. Activitat de recerca: fins a 10 punts
 5. Mèrits complementaris: fins a 10 punts
 6. Capacitació: fins a 25 punts

A. Activitat professional

 1. Es computarà l’activitat professional duta a terme durant els quinze anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria. Els mèrits que en quedin fora es podran computar a l’apartat E (Mèrits complementaris).
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. Aplicació de factors de correcció. La correspondència es mesurarà en funció de la titulació presentada, del treball aportat com a experiència o de les funcions realitzades al lloc de treball i el perfil docent de la plaça. Es prendrà com a referència la classificació per àmbits de coneixement o camps d’estudi definida al Reial decret 822/2021[4] o, si escau, la legislació que la substitueixi. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. Si la titulació presentada, el treball aportat o les funcions realitzades són iguals o equivalents al perfil docent.
  • Factor 0,5. Si la titulació presentada, el treball aportat o les funcions realitzades no són iguals o equivalents al perfil docent, però hi ha afinitat entre ambdós.
  • Factor 0. Si la titulació presentada, el treball aportat o les funcions realitzades no entren en el mateix àmbit de coneixement al qual es vincula la plaça.

B. Formació

 1. Es valoraran els mèrits (cursos, seminaris, activitats, etc.) vinculats a l’activitat professional (titulació o funcions) que responguin a una millora o actualització de competències i continguts que puguin incidir en una millora de la docència. La formació que no correspongui a aquests criteris es podrà computar a l’apartat E (Mèrits complementaris).
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. Aplicació de factors de correcció. S’aplicaran els factors de correcció següents:
  • Factor 1. Si la formació implica una millora de les aptituds o els coneixements requerits per a l’especialització a cobrir.
  • Factor 0,5. Si es considera que la formació pot contribuir a millorar alguns aspectes relacionats amb la docència a impartir.
  • Factor 0. Si la formació no presenta relació amb el lloc de treball ocupat o les aptituds i coneixements requerits.

C. Activitat docent universitària

 1. Es computarà l’activitat docent en títols oficials de grau i postgrau l’inici o el final del curs de la qual se situï dins els deu anys anteriors a la convocatòria del concurs. La resta d’activitat docent es podrà computar a l’apartat E (Mèrits complementaris).
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. La correspondència es mesurarà en funció de la correlació entre la titulació presentada en la qual ha impartit docència el candidat i el perfil docent de la plaça. Es prendrà com a referència la classificació per àmbits de coneixement o camps d’estudi definida al Reial decret 822/2021[5] o, si escau, a la legislació que la substitueixi. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. Si es compleixen dues condicions: a) la docència aportada com a mèrit és igual o equivalent a la del perfil docent; i b) inclou una o més assignatures de les que estan implicades en el perfil docent.
  • Factor 0,5. Si la titulació presentada no és igual o equivalent a la que figura en el perfil docent, però inclou més de dues assignatures de les correlatives al perfil esmentat.
  • Factor 0,25. Si la titulació presentada correspon al mateix àmbit de coneixement o camp d’estudi, però no està vinculada a la titulació en la qual s’impartirà docència.
  • Factor 0. Si la titulació presentada no pertany al mateix àmbit de coneixement o camp d’estudi de la del perfil docent.

D. Activitat de recerca

 1. Es computaran els mèrits de recerca que s’incloguin dins els deu anys anteriors a la convocatòria.
 2. Els departaments han de desenvolupar els ítems i la puntuació corresponents a aquest apartat.
 3. Aplicació de factors de correcció. Es prendran com a punt de referència les línies d’estudi del projecte, contracte o xarxa i la relació d’aquestes amb el perfil investigador. Per aplicar els factors de correcció es prendrà com a referència la classificació d’àrees de coneixement, comitès i branques de coneixement establerta per l’ANECA. S’aplicaran els factors següents:
  • Factor 1. El mèrit correspon a l’àrea de coneixement.
  • Factor 0,5. El mèrit correspon a una de les àrees de coneixement afins incloses dins el mateix comitè.
  • Factor 0,25. El mèrit no correspon al mateix comitè.
  • Factor 0. El mèrit no correspon a la branca de coneixement.

E. Mèrits complementaris

Els departaments establiran els ítems objecte d’avaluació per a aquest apartat.

F. Capacitació

 1. Es realitzarà una valoració qualitativa a partir d’una entrevista individual amb cada candidat i la correspondència amb els mèrits presentats. Dins cada un dels blocs, la comissió assignarà, a partir dels ítems que consideri, una puntuació global en funció de la relació entre els mèrits presentats i l’avaluació de les competències del candidat. El procediment d’avaluació d’aquest apartat s’establirà a les bases de la convocatòria.
 2. Es valoraran els ítems següents:

Bloc 1. Adaptació del candidat a l’estructura a la qual s’incorpora (fins a 10 punts):

 • Grau d’adequació del candidat a l’estructura organitzativa a la qual s’incorpora.
 • Capacitats del candidat i grau de motivació pel projecte acadèmic de la unitat a la qual s’incorpora.
 • Competències del candidat pel que fa al treball en equip.
 • Rellevància de la capacitat professional del candidat per a la docència universitària.
 • Garantia que el candidat podrà complir amb la durada del contracte.
 • Coherència entre els mèrits al·legats i el lloc de treball que es pretén ocupar.
 • Altres paràmetres que la comissió consideri necessaris (s’inclouran a l’acta de barem).

Bloc 2. Adaptació del candidat a la docència vinculada a l’àmbit i l’especialització de la plaça (fins a 10 punts):

 • Competències organitzatives vinculades a tasques docents.
 • Domini dels continguts i les competències relatius a l’àmbit de coneixement al qual s’assigna la docència.
 • Grau d’implicació vers la docència.
 • Coneixement de la llengua catalana amb fluïdesa per aplicar-lo a la docència o capacitat per adquirir-ne les competències necessàries en el termini de dos anys.
 • Capacitats expositives.
 • Capacitat explicativa.
 • Capacitat de síntesi d’idees.
 • Capacitat de coordinació amb altre PDI.
 • Grau d’implicació en tasques docents.
 • Altres paràmetres que la comissió consideri necessaris (s’inclouran a l’acta de barem).

Bloc 3. Adequació del candidat als valors de la Universitat de les Illes Balears (fins a 5 punts):

 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat responen als paràmetres acadèmics i científics que requereix la UIB.
 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat s’adapten als valors democràtics de respecte i foment de la igualtat, la democràcia i la transparència.
 • La comissió considera que l’actitud i els valors del candidat no entren o no poden entrar en conflicte amb les normes de convivència de la UIB.

En cas que es tracti d’una convocatòria d’estabilització i el candidat hagi impartit docència com a professor associat durant cinc anys dels darrers set dins l’àmbit de coneixement i l’especialització i no tingui cap informe negatiu, s’atorgarà automàticament la màxima puntuació dels blocs 1 i 2, és a dir, un total de 20 punts.

Article 4. Proposta de contractació

La proposta de contractació que es derivi de l’aplicació dels criteris de contractació i la puntuació obtinguda per cada candidat es regirà per les normes següents:

 1. Entre 0 i 40 punts. S’exclouran de contractació els candidats que hagin obtingut una puntuació dins aquesta franja. No obstant això, i previ informe raonat de la comissió, es podrà proposar per a contractació un candidat que hagi obtingut una puntuació dins aquesta franja si es considera que els mèrits i la capacitat garanteixen el compliment de les funcions del contracte en les condicions de qualitat que requereix la titulació.
 2. Entre 41 i 80 punts. La comissió pot proposar per a contractació tants candidats com consideri oportú per garantir la cobertura de la plaça. La comissió pot excloure de contractació un candidat si, dins l’apartat E (Mèrits complementaris), no ha assolit un mínim de 12 punts o si no ha obtingut puntuació al bloc 4 d’aquest mateix apartat.
 3. Superats els 81 punts sobre 100, es proposaran per a contractació tots els candidats seguint l’ordre de puntuació obtinguda.

Article 5. Foment de l’equitat entre el personal docent i investigador

En compliment de l’article 65.1 de la Llei orgànica 2/2023, el límit de còmput temporal establert en els criteris de contractació prevists als articles 1 i 3 s’ampliarà en cas que els candidats justifiquin degudament situacions com baixes per maternitat o paternitat o tinguin a càrrec seu persones dependents, entre d’altres situacions referides a la legislació esmentada.

Disposicions addicionals

Primera. Desenvolupament

El Consell de Direcció queda autoritzat per desenvolupar la present normativa, sens perjudici, si escau, d’informar-ne el Consell de Govern.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposicions transitòries

Primera. Acreditacions

Fins a l’entrada en vigor de la nova normativa d’acreditacions que preveuen els articles 69 i 85 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, es prendrà com a punt de referència d’aplicació dels perfils correctors l’annex I de l’Ordre UNI/419/2023, de 17 d’abril, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.

Segona. Barems de puntuació adaptats

Fins que els departaments aprovin uns barems de puntuació adaptats a la present normativa, se’n traslladaran les seccions corresponents als apartats de les matrius d’avaluació.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot


[1] En el cas de programes de doctorat en els quals no s’incloïen més qualificacions que «Apte» i «No apte», s’entendrà «Apte» com a «Excel·lent».

[2] En el cas de titulacions que no estiguin adaptades al Reial decret 822/2021 o que no es trobin inscrites en àmbits, la comissió de contractació en pot establir el grau d’equivalència.

[3] Disposar de l’acreditació de l’ANECA o de l’AQUIB a la figura de professor ajudant doctor o una altra figura superior o haver desenvolupat activitats docents en universitats públiques espanyoles durant almenys cinc cursos acadèmics dels darrers set anys, a través de contractes de professor associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any prevists a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

[4] En el cas de titulacions que no estiguin adaptades al Reial decret 822/2021 o que no es trobin inscrites en àmbits, la comissió de contractació en pot establir el grau d’equivalència.

[5] En el cas de titulacions que no estiguin adaptades al Reial decret 822/2021 o que no es trobin inscrites en àmbits, la comissió de contractació en pot establir el grau d’equivalència.