logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15355. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer pel qual s’estableixen els criteris d’estabilització en la modalitat contractual de professor associat.

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), defineix la modalitat de professor associat com la corresponent a especialistes i professionals de reconeguda competència i experiència professionals que ocupen un lloc essencial en la recerca de l’excel·lència docent.

Amb la finalitat de reconèixer el seu treball i facilitar la conciliació amb la feina principal, aquesta llei orgànica introdueix algunes novetats en la figura: limita l’activitat docent a un màxim de 120 hores lectives, considerades com a mitja jornada; transforma el caràcter temporal i renovable del contracte en indefinit, i regula l’activitat en tasques docents a través de les quals els especialistes i professionals aportin els seus coneixements i experiència professionals a la universitat, tenint en compte que aquestes tasques no poden incloure funcions estructurals de gestió i coordinació.

Per poder transformar els contractes vigents de professor associat vinculats a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la disposició transitòria setena de la LOSU habilita les universitats per iniciar processos d’estabilització en la línia del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic. Aquests processos d’estabilització tenen com a objectiu que, al final de l’any 2024, tot el professorat associat, exceptuant-ne el vinculat a les Ciències de la Salut, hagi passat de la modalitat contractual de tres, sis o dotze mesos renovable a un contracte indefinit exempt de computar dins la taxa de reposició o dins l’oferta d’ocupació pública.

Per la seva banda, l’article 2.4 de la Llei 20/2021 estableix que els processos d’estabilització s’han de dur a terme mitjançant un procés selectiu en el qual es garantirà el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Segons fixa la lletra i) de l’apartat 1.1 de la Resolució del dia 1 d’abril de 2022 de la Secretaria d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions per posar en marxa els processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de la resolució d’aquests processos no es podrà derivar increment de despesa ni d’efectius, i l’oferta haurà de ser necessàriament de places de naturalesa estructural ocupades per personal amb vinculació temporal.

Aquesta resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública prohibeix que es convoqui un procés que hi restringeixi la participació únicament a aquelles persones que ocupin o hagin ocupat prèviament aquestes places, ni que estableixi qualsevol altre requisit que suposi perdre la possibilitat que altres persones accedeixin als llocs que es convoquin. Proposa, a més, que els processos es duguin a terme seguint el sistema de concurs oposició, excepte que una normativa interna prevegi el sistema selectiu de concurs.

En aquest sentit, per complir la normativa vigent i fomentar un procés que combini l’eficiència administrativa amb les garanties d’igualtat, mèrit i capacitat, fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts, el Consell de Govern de la UIB ha optat per desenvolupar uns criteris de contractació específics vinculats a l’estabilització del professorat associat derivada de l’article 79 de la Llei orgànica 2/2023.

Aquests criteris tenen l’objectiu de, tot garantint els principis definits per l’article 2.4 de la Llei 20/2021, fomentar un procés administrativament senzill que alleugereixi tant la presentació de documentació per part dels aspirants com l’avaluació posterior.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat d’establir els criteris d’estabilització en la modalitat contractual de professor associat en el sentit que s’indica tot seguit.

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és aplicable exclusivament als concursos de places de professor associat vinculades al procés d'estabilització derivat de la disposició transitòria setena de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari.

Article 2. Criteris generals

S'estableix el barem de valoració següent, d'acord amb els ítems descrits als articles 3, 4 i 5:

 1. Activitat docent universitària: fins a 60 punts.
 2. Valoracions de l’activitat docent universitària: fins a 20 punts.
 3. Mèrit preferent: 20 punts.

Article 3. Activitat docent universitària

 1. Es valorarà l’activitat docent universitària que acreditin els aspirants amb una puntuació de 0,05 punts per hora docent impartida.
 2. S’aplicaran els factors de correcció següents:
  1. Si la docència correspon al perfil de la plaça: 1,0.
  2. Si la docència correspon a un pla d’estudis del mateix àmbit de coneixement: 0,5.
  3. Si la docència no correspon a un pla d’estudis del mateix àmbit de coneixement: 0,0.
 3. Les hores de docència es justificaran mitjançant certificat signat per la Secretària General. No obstant això, i si el departament al qual pertanyi una plaça ho acorda, es podrà substituir aquest certificat per un de signat pel secretari de departament.[VH1] [AF2]

Article 4. Valoracions de l’activitat docent universitària

Els departaments poden establir si introdueixen valoracions de l’activitat docent universitària i, en cas afirmatiu, els tipus de valoracions, la puntuació i els factors de correcció corresponents.

Article 5. Mèrit preferent

 1. En línia amb l’esperit de la Llei orgànica 2/2023, es considerarà mèrit preferent haver estat contractat per impartir docència universitària en universitats públiques espanyoles almenys durant cinc anys acadèmics complets en les modalitats definides pels articles 53 de la Llei orgànica 6/2001 o 79 de la Llei orgànica 2/2023.
 2. En cas que els anys de contractació corresponguin en més d’un 80 per cent a la Universitat de les Illes Balears, el mèrit preferent implicarà un total de 20 punts.
 3. En cas que els anys de contractació corresponguin entre el 50 i el 79 per cent a la Universitat de les Illes Balears, el mèrit preferent implicarà un total de 10 punts.
 4. En cas que els anys de contractació corresponguin en menys d’un 50 per cent a la Universitat de les Illes Balears, el mèrit preferent implicarà un total de 5 punts.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot