Sistemes d'identificaciˇ i comunicaciˇ

Identificació de la seu

La seu electrònica de la UIB s’identifica mitjançant un certificat de seu emès per la FNMT.

Per connectar-se a la seu electrònica convé instal·lar en el navegador el certificat d’entitat «AC Raíz FNMT-RCM Servidores Seguros». Podeu consultar la pàgina “Manuals d'ús del servei de suport a la signatura electrònica” per tenir-ne més informació.

Certificat de seu electrònica

Subjecte
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = ES
2.5.4.15 = Government Entity
SERIALNUMBER = Q0718001A
O = Universitat de les Illes Balears
L = PALMA
S = ILLES BALEARS
C = ES
Número de sèrie
051c37e0c060464a65cb6420489b920e
Resum SHA1
fedc3cdb4f01777b08dd3aa202714631886881cc
Vàlid des del
dimarts, ‎13‎ de ‎febrer‎ de ‎2024 13:44:16
Vàlid fins al
dijous, ‎13‎ de febrer de ‎2025 13:44:16

Validació de la seu electrònica

Els navegadors es connecten amb els servidors web mitjançant el protocol HTTPS i validen la connexió mitjançant un certificat electrònic. Perquè la connexió sigui fiable el navegador ha de validar la connexió i a més, per assegurar-se’n, els usuaris han de comprovar que les dades del certificat emprat coincideixen amb les dades publicades en aquest apartat.

Sistemes d’identificació i comunicació

Els certificats emprats són els següents:

Certificat d’actuació administrativa automatitzada 

Subjecte
CN=Actuació administrativa automatitzada de la UIB
SERIALNUMBER=Q0718001A
2.5.4.97=VATES-Q0718001A
OU=SELLO ELECTRONICO
O=UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
L=PALMA
C=ES
Número de sèrie
0x521C10C6C735827664BF8F7EAC352779
Resum SHA1
22 8F 4C 54 B1 26 7C BC 35 96 1D AF 2E 27 60 A8 96 6E 99 72
Vàlid des del
martes, 25 de julio de 2023, 11:01:50
Vàlid fins al
sábado, 25 de julio de 2026, 11:01:50

Amb aquest certificat se signen els documents:

 • Certificats de retenció i d'ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques. La informació continguda en els documents signats per aquest certificat és recollida pel Servei de Nòmines i Seguretat Social de l’arxiu declarat davant l’agència de protecció de dades personals i anomenat “Nòmines”, del qual és responsable el cap del servei. Conté la certificació de la gerent de la UIB que durant el període especificat s'ha fet la retribució íntegra i la retenció a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, conforme a la normativa legal vigent, que s'indiquen en el document.
 • Documents electrònics signats per part de la Universitat que contenen la informació relacionada amb sol·licituds electròniques finalitzades. Les sol·licituds són realitzades dins l'aplicació UIBdigital per part de membres de la comunitat universitària. L'objectiu d'aquests documents és deixar constància de les passes realitzades i el resultat de la sol·licitud. Aquestes sol·licituds formen part dels procediments de la Universitat en matèries acadèmiques, de recursos humans i gestió. La informació d'aquests documents conté dades de caràcter personal que consten en els fitxers anomenats “Servei d’Alumnes”, “Estudiants de pregrau”, “Estudiants de postgrau”, “Personal docent i investigador” i “Personal d’administració i serveis”, dels quals en són responsables la Sra. Gerent de la Universitat, el cap del Servei d’Alumnes, la cap d’àrea del Centre d’Estudis de Postgrau, la cap del Servei de Recursos Humans i el cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social.
 • Rebut de document registrat. Als documents electrònics què són registrats se'ls hi genera un rebut de la documentació aportada. En aquest rebut consta el número de registre, la data i hora de l’assentament registral, el nom de la persona que l’ha presentat i la unitat orgànica destinatària. Les dades personals són recollides per Secretaria General en l’arxiu declarat en l’agència de protecció de dades com a “Registre general”, del qual n’és responsable el Secretari General.
 • Actes acadèmiques. Els professors poden signar les actes acadèmiques d’assignatures dins UIBdigital. Es poden signar mitjançant un certificat electrònic o mitjançant les credencials. En aquest darrer cas, després de comprovar les credencials i informació continguda en la targeta universitària, el document se signa electrònicament. La informació que consta en l’acta acadèmica es refereix a: l’assignatura, el pla d’estudis, els professors que la imparteixen, els alumnes que l’han cursada (nom i DNI) i les qualificacions de cada un. Les dades personals són recollides per la gerència en l’arxiu declarat en l’agència de protecció de dades com a “Estudiants de pregrau”, del qual n’és responsable la Gerent.
 • Full de serveis del personal de la UIB. Les dades que consten en aquests documents són recollides pel Servei de Recursos Humans i pel Servei de Nòmines i Seguretat Social en els fitxers, declarats davant l'agència espanyola de protecció de dades, anomenats "Personal d'Administració i Serveis (PAS)" i "Personal Docent i Investigador (PDI)" dels quals en són responsables els caps del serveis. L'objectiu d'aquests documents és permetre a qualsevol persona que hagi tingut o tingui una relació de serveis amb la UIB presentar davant tercers i en la data de referència els documents presentats i registrats a l'arxiu d'aquesta universitat referents als serveis prestats.

Certificat d’acció administrativa automatitzada d'àmbit econòmic 

Subjecte

CN = UIBACTUACIOADMINISTRATIVAAUTOMATITZADAAMBITECONOMIC
SERIALNUMBER = Q0718001A
2.5.4.97 = VATES-Q0718001A
OU = SELLO ELECTRONICO
O = UNIVERSIDAD DE LAS ILES BALEARS
L = Palma
C = ES

Número de sèrie

00c01336753fea6061bc68befda3f3d6

Resum SHA1

f752e33df86fc7c4c542a0ce6d34d324c6f02dd8

Vàlid des del

viernes, ‎17‎ de ‎diciembre‎ de ‎2021 11:38:54

Vàlid fins el

martes, ‎17‎ de ‎diciembre‎ de ‎2024 11:38:54

Amb aquest certificat se signen els documents:

 • Documents comptables de despeses.
 • Documents comptables d'ingressos.
 • Documents comptables de modificacions presupostàries.
 • Documents tributaris o fiscals.
 • Documentació adjunta justificatova dels documents anteriors, com factures, tiquets, informes de ncessita, etc.

Certificat arrel de l'ACCV

El certificat arrel que l'ACCV empra per signar la cadena de certificats abans esmentats és: 

Subjecte
OU = PKIACCV
O = ACCV
C = ES
Número de sèrie
6828503384748696800
Resum SHA1
50 35 07 b2 15 c4 95 62 19 e2 a8 9a 5b 42 99 2c 4c 2c 20
Vàlid des del
dijous, 5 de maig de 2011, 11:37:37
Vàlid fins al
dimarts, ‎ 31 de desembre de 2030, 10:37:37

Identificació dels usuaris

En els tràmits electrònics que s’incorporin a la seu electrònica de la UIB s’empren tres sistemes d’identificació d’usuaris:

 • Credencials. Els tràmits que es realitzen dins la plataforma UIBdigital necessiten d’un usuari i contrasenya. Es pot obtenir en el registre en línia.
 • DNI electrònic. Els tràmits que requereixin firma avançada o reconeguda es poden fer amb el DNI electrònic.
 • Certificats de persona física i de personal adscrit a l'administració pública o funcionari de la FNMT-RCM

 

MÚs informaciˇ