logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 500 - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2020
Consell Social

13600. ACORD RATIFICATIU del dia 22 de juny de 2020 pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en ús de la previsió que estableix a l’article 6 (Gestió ordinària dels serveis), mitjançant la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, es varen prendre mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat (FOU núm. 494, de 16 de març).

La primera de les mesures va ser suspendre tota activitat presencial dels membres de la comunitat universitària als diversos centres de la UIB, a excepció dels que es varen designar per al manteniment dels serveis públics essencials. Per tant, aquesta mesura afectava l’activitat docent presencial, la qual s’ha anat desenvolupant durant tot aquest període de manera no presencial.

En virtut de les diverses pròrrogues de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, es varen prendre altres mesures per adaptar-se a les noves situacions i a les mesures que s’havien de dictar per no comprometre la salut de les persones i alhora minimitzar els efectes negatius que l’estat d’alarma declarat pogués provocar en l’activitat universitària.

Una d’aquestes noves mesures va ser la Resolució del Rectorat 13502/2020, de 3 d’abril, amb la qual es donava per finalitzada la docència presencial del segon semestre de l’any acadèmic 2019-20 (FOU núm. 496, de 24 d’abril). En conseqüència, tota l'activitat docent pendent ha continuat en format no presencial.

Així mateix, a conseqüència de les previsions del primer apartat de la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, el vicerector de Docència de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les mesures de caràcter extraordinari que garanteixen l’aplicació del règim especial de funcionament de la UIB, va dictar diverses instruccions amb mesures acadèmiques (resolucions del Vicerectorat de Docència 13503/2020, de 2 d’abril, 13504/2020, de 7 d’abril, i 13505/2020, de 21 d’abril ­–FOU núm. 496, de 24 d’abril).

Per tant, la finalització de la docència no presencial del segon semestre i l’adaptació de la docència presencial a la no presencial que s’ha realitzat des de la declaració de l’estat d’alarma del dia 14 de març de 2020 fan necessari d’aprovar mesures excepcionals i extraordinàries en matèria de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Per tot el que s’ha indicat, d’acord amb el que preveuen els articles 21 i 22 dels Estatuts de la Universitat, la Comissió Permanent del Consell Social, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 46.3 de la LOU i 11.2.b) del Decret 50/2004, de 28 de maig, ha acordat de ratificar les mesures excepcionals i extraordinàries en matèria de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears, atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovades pel Consell de Govern de la UIB el dia 11 de de maig de 2020, previ informe favorable de la Comissió Permanent del Consell d’Universitats del dia 12 de juny de 2020.

Article 1

Tot seguit s'expressa com queda modificada la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears, aprovada mitjançant l’Acord ratificatiu 11912/2016, de 21 de juny (FOU extraordinari núm. 432, de 8 de juliol), i modificada per l’Acord ratificatiu 12906/2018, de 14 de novembre (FOU núm. 471, de 16 de novembre), i per l’Acord ratificatiu 15553/2020, de 28 de maig (FOU núm. 499, de 19 de juny).

S’introdueixen tres disposicions transitòries, amb la redacció següent:

«Disposicions transitòries

»Primera. Mesures excepcionals en la permanència per als estudiants de grau

»1. No s’han d’aplicar als estudiants matriculats d’estudis de grau l’any acadèmic 2019-20 els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) en la matrícula d’assignatures de grau de l’any acadèmic 2020-21.

»Així mateix, per a les matrícules d’assignatures de grau de l’any acadèmic 2021-22 i posteriors dels alumnes que hagin iniciat els estudis l’any acadèmic 2019-20, s’aplicaran les previsions dels punts 1 i 2 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) com si l’expedient s’hagués iniciat l’any acadèmic 2020-21.

»2. No s’han d’aplicar les disposicions dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) a les matrícules d’assignatures de grau del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20 anul·lades per qualsevol modificació de les condicions familiars, econòmiques o falta de recursos tècnics motivades per l’adaptació de la docència presencial a la no presencial o per la pandèmia de la COVID-19.

»Segona. Mesures excepcionals en la permanència per als estudiants de màster

»No s’aplicaran als estudiants matriculats d’estudis de màster l’any acadèmic 2019-20 els requisits establerts al primer apartat de l’article 3 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de màster) en la matrícula d’assignatures del mateix estudi de l’any acadèmic 2020-21.

»Tercera. Mesures excepcionals sobre la no superació del nombre mínim de crèdits establert

»No s’han d’aplicar als estudiants matriculats d’estudis de grau i de màster l’any acadèmic 2019-20 les previsions de l’article 4 de la normativa de permanència, referent a la no superació del nombre mínim de crèdits establerts.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de la normativa de permanència.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present modificació de la normativa de permanència entrarà en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juny de 2020
El president del Consell Social,
Bartomeu Llinàs

Magfc. Sr. Rector de la Universitat.

Annex

Article 1. Tipus de règim de permanència

 1. La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l’estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial.
 2. Es consideraran estudiants a temps parcial els que ho hagin sol·licitat i obtingut en funció del procediment establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears. Tots els altres estudiants es consideraran a temps complet.

Article 2. Règim de permanència per als estudis de grau

 1. En el cas de les titulacions de grau, els centres responsables de les titulacions fixaran per acord de la junta de centre, i amb el vistiplau del Consell de Direcció, el nombre mínim de crèdits que els estudiants a temps complet han de superar en cada estudi, el qual fluctuarà entre 12 i 30 crèdits el primer any i entre 36 i 72 crèdits els dos primers anys.
 2. Els estudiants a temps parcial han de superar en cada estudi en acabar el primer any acadèmic un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits.
 3. Tots els estudiants de titulacions de grau s’han de matricular almenys del nombre mínim de crèdits establerts al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears o, si escau, dels crèdits necessaris per assolir la permanència.
 4. Els estudiants de grau s’han de matricular de totes les assignatures de formació bàsica que els quedin pendents de cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior.
 5. Els estudiants de grau s’han de matricular de totes les assignatures obligatòries i pràctiques externes curriculars de caràcter obligatori que els quedin pendents de cursos anteriors, o bé de totes menys un màxim de 12 crèdits en conjunt, abans de poder-se matricular d’una assignatura d’un curs superior.
 6. Excepcionalment, amb l’autorització del degà o director d’escola, els estudiants de grau es poden matricular d’assignatures optatives d’un curs sense complir els requisits del punt anterior.

Article 3. Règim de permanència per als estudis de màster

 1. Els estudiants a temps complet de les titulacions de màster han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’han matriculat cada any acadèmic. Els estudiants a temps parcial que es matriculin en un estudi de màster han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’han matriculat cada any acadèmic.
 2. En el supòsit que els estudiants de màster només es matriculin d’una assignatura, no hauran de complir el que determina el punt anterior.

Article 4. Efectes de la no superació del nombre mínim de crèdits establerts

 1. L’alumne matriculat en un estudi de grau o màster que no superi el nombre mínim de crèdits pot adreçar-se al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, el qual, després d’haver consultat el degà, el director d’escola o la direcció del Centre d’Estudis de Postgrau i, si escau, el tutor de l’alumne, pot autoritzar-li un any més de permanència atenent situacions especials i suficientment justificades.
 2. Si no obté permís de permanència, l’estudiant o bé només pot tornar-se a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics, o bé es pot matricular, segons pertoqui, en un altre estudi de grau o màster, per al qual tornaran a regir les mateixes normes dels apartats anteriors. S’entén que el dret de reiniciar un estudi al cap de dos anys d’haver-lo hagut d’abandonar es té un sol cop, per la qual cosa l’estudiant que hagi d’abandonar un estudi per segona vegada perd definitivament la possibilitat de matricular-se d’aquest estudi a la UIB.

Article 5. Nombre màxim de matrícules en estudis de grau i màster

 1. Els estudiants de la UIB disposen d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura de la seva titulació. Durant l’any acadèmic al qual fa referència cada matrícula, l’estudiant ha de superar l’assignatura segons les condicions establertes a la guia docent i durant els períodes d’avaluació contínua, complementària o extraordinària. En cas que en acabar l’any acadèmic l’estudiant tingui la qualificació de «suspens» o «no presentat», s’ha de matricular de bell nou per poder superar l’assignatura.
 2. No es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació, d’acord amb les condicions establertes al Reglament acadèmic. El fet de tenir un <no presentat> en una assignatura no suposa l’anul·lació de la matrícula.
 3. L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’hagi superada, pot sol·licitar, d’acord amb el procediment establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, una matrícula addicional al degà, el director d’escola o la direcció del Centre d’Estudis de Postgrau, per tornar-s’hi a matricular un any més.
 4. L’estudiant de grau al qual manquin 12 crèdits o menys (exclosos els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau i a les pràctiques externes) per acabar la titulació pot sol·licitar, d’acord amb el procediment establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, una segona matrícula addicional al degà o director d’escola.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposicions transitòries

Primera. Mesures excepcionals en la permanència per als estudiants de grau

 1. No s’han d’aplicar als estudiants matriculats d’estudis de grau l’any acadèmic 2019-20 els requisits dels apartats 1 i 2 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) en la matrícula d’assignatures de grau de l’any acadèmic 2020-21.
  Així mateix, per a les matrícules d’assignatures de grau de l’any acadèmic 2021-22 i posteriors dels alumnes que hagin iniciat els estudis l’any acadèmic 2019-20, s’aplicaran les previsions dels punts 1 i 2 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) com si l’expedient s’hagués iniciat l’any acadèmic 2020-21.
 2. No s’han d’aplicar les disposicions dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 2 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de grau) a les matrícules d’assignatures de grau del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20 anul·lades per qualsevol modificació de les condicions familiars, econòmiques o falta de recursos tècnics motivades per l’adaptació de la docència presencial a la no presencial o per la pandèmia de la COVID-19.

Segona. Mesures excepcionals en la permanència per als estudiants de màster

No s’aplicaran als estudiants matriculats d’estudis de màster l’any acadèmic 2019-20 els requisits establerts al primer apartat de l’article 3 de la normativa de permanència (Règim de permanència per als estudis de màster) en la matrícula d’assignatures del mateix estudi de l’any acadèmic 2020-21.

Tercera. Mesures excepcionals sobre la no superació del nombre mínim de crèdits establert

No s’han d’aplicar als estudiants matriculats d’estudis de grau i de màster l’any acadèmic 2019-20 les previsions de l’article 4 de la normativa de permanència, referent a la no superació del nombre mínim de crèdits establerts

Disposició derogatòria

Única. Derogació de normativa

Queda derogat l’Acord ratificatiu 10502/2012, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.