logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Consell de Govern

13060. ACORD NORMATIU del dia 10 d'abril de 2019 pel qual es fixa la composició de les comissions de contractació referents a places de professorat docent i investigador contractat i interí de la Universitat de les Illes Balears.

El Decret 104/2002, de 2 d’agost, que regula el règim del personal docent contractat de la UIB (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), determina que és necessari constituir i nomenar diverses comissions de contractació de personal docent i investigador a la UIB.

Com a conseqüència de la previsió indicada, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2002, va aprovar per assentiment la composició de la comissió de contractació d’ajudants, associats i col·laboradors interins proposada, i va elegir els membres vocals –titular i suplent– que havia de designar el Consell de Govern.

El temps transcorregut des del primer acord del Consell de Govern, l’experiència sobre el funcionament de les comissions de contractació i criteris d’eficàcia, eficiència i objectivitat recomanen l’adopció d’un nou acord que s’adapti a les noves realitats.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.10 i 32 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha fixat, a proposta del Consell de Direcció, la composició de les comissions de contractació referents a places de professorat docent i investigador contractat i interí de la Universitat de les Illes Balears, en el sentit següent:

Article 1. Consideracions generals

 1. Les comissions que han de jutjar les diverses places convocades de personal docent i investigador contractat i interí han de ser formades per cinc professors, d’acord amb el procediment que per a cada figura laboral s’especifiqui en aquest acord normatiu.
 2. Cada comissió ha de tenir un president, un secretari i tres vocals. També han de ser nomenats, almenys, tres suplents.
 3. La composició d’aquestes comissions ha de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat, d’acord amb la proposta del departament competent.

Article 2. Comissions de places d’ajudant

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places d'ajudant que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o d'àrees i de perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places d'ajudant han de ser formades per cinc professors de la UIB, que siguin, preferentment, de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser preferentment professors dels cossos docents universitaris o, si escau, professors contractats doctors, i almenys tres han de tenir el títol de doctor.

Article 3. Comissions de places de professor ajudant doctor

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places de professor ajudant doctor que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o d'àrees i de perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor ajudant doctor han de ser formades per cinc professors de la UIB o professors de les diverses universitats de l'Estat espanyol, que siguin, preferentment, de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser preferentment professors dels cossos docents universitaris o, si escau, professors contractats doctors, i tots han de tenir el títol de doctor.
 3. La comissió, si així consta en la convocatòria de la plaça, pot fer entrevistes personals amb cada un dels candidats, amb l'objectiu de debatre el currículum i el pla de treball docent i investigador presentat.

Article 4. Comissions de places de professor contractat doctor interí

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places de professor contractat doctor interí que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o d'àrees i de perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor contractat doctor interí han de ser formades per cinc professors de la UIB o professors de les diverses universitats de l'Estat espanyol o del CSIC, de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser preferentment professors dels cossos docents universitaris o, si escau, professors contractats doctors, i tots han de tenir el títol de doctor.
 3. La comissió ha de ser presidida per un catedràtic d'universitat amb, almenys, un sexenni.
 4. La comissió, si així consta en la convocatòria de la plaça, pot fer entrevistes personals amb cada un dels candidats, amb l'objectiu de debatre el currículum i el pla de treball docent i investigador presentat.

Article 5. Comissions de places de professor titular d'universitat interí

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places de professor titular d'universitat interí que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o d'àrees i de perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor titular d'universitat interí han de ser formades per cinc professors de la UIB o professors de les diverses universitats de l'Estat espanyol o del CSIC, de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser professors dels cossos docents universitaris, i tots han de tenir el títol de doctor.
 3. La comissió ha de ser presidida per un catedràtic d'universitat amb, almenys, un sexenni.
 4. La comissió, si així consta en la convocatòria de la plaça, pot fer entrevistes personals amb cada un dels candidats, amb l'objectiu de debatre el currículum i el pla de treball docent i investigador presentat.

Article 6. Comissions de places de professor contractat doctor

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places de professor contractat doctor que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o d'àrees i de perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor contractat doctor han de ser formades per dos professors de la UIB i tres professors d'altres universitats de l'Estat espanyol o del CSIC, de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser preferentment professors dels cossos docents universitaris o, si escau, professors contractats doctors, i tots han de tenir el títol de doctor.
 3. La comissió ha de ser presidida per un catedràtic d'universitat amb, almenys, un sexenni.

Article 7. Comissions de places de professor visitant

 1. Es formarà una comissió per a cada una de les places de professor visitant que es convoquin, sempre que siguin d’àrea o àrees i perfils distints.
 2. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor visitant han de ser formades per cinc professors de la UIB o professors de les diverses universitats de l’Estat espanyol, de l’àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins, proposats pel departament corresponent. Els membres de la comissió han de ser professors dels cossos docents universitaris amb el títol de doctor.
 3. La comissió ha de ser presidida per un catedràtic d’universitat amb, almenys, un sexenni.

Article 8. Comissions de places de professor associat

 1. Les comissions que han de jutjar cada una de les places de professor associat han de ser formades per cinc professors de la UIB. Els membres de la comissió han de ser professors dels cossos docents universitaris o professors contractats doctors.
 2. La composició d'aquestes comissions és la següent:
  1. El vicerector amb competències de professorat, que en serà el president.
  2. El vicerector amb competències de docència.
  3. Un professor nomenat pel Consell de Govern d'entre els seus membres, que en serà el secretari.
  4. Dos professors proposats pel departament corresponent, preferentment de l'àrea de coneixement de la plaça o d'àrees de coneixement afins.
 3. Un representant del Comitè d'Empresa podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de les comissions de contractació.

Disposicions addicionals

Primera. Reclamacions

Contra les propostes realitzades per les distintes comissions, els candidats podran presentar un recurs d’alçada davant el Rector, excepte en cas que no hi hagi cap proposta de provisió i adjudicació de la plaça o de les places, de conformitat amb les previsions de l’article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa el Decret 41/2013, de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre de 2013).

Segona. Paritat de les comissions

Es procurarà una composició equilibrada d’homes i dones en totes les comissions.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet