logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 480 - Any  XXXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 17 d'abril de 2019
Consell de Govern

13061. ACORD NORMATIU del dia 10 d'abril de 2019 pel qual s'aproven els criteris generals de contractació del professorat.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.10 i 32 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat, a proposta del Consell de Direcció, els criteris generals de contractació del professorat, en el sentit següent:

Criteris generals de contractació

Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s’indiquen, tenint en compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l’àrea de coneixement i el perfil de la plaça.

Associats

 1. L’activitat professional: màxim 10 punts.
 2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
 3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova, només si el departament ho demana expressament: màxim 5 punts.
 4. L’activitat en investigació: màxim 5 punts.
 5. Els estudis de doctorat o estudis de postgrau oficials (inclòs el títol de doctor): màxim 5 punts.
 6. Altres mèrits (expedient acadèmic, beques i contractes no inclosos a l'apartat 4, cursos d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca, idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir els requisits exigits per l’article 53 de la LOU i els establerts a l’article 15 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB (especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit docent i d'investigació de la Universitat). El personal no docent de la UIB pot ser contractat sempre que compleixi les condicions legals de compatibilitat.

Ajudants

 1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de postgrau): màxim 20 punts.
 2. Altres mèrits (activitat docent, activitat investigadora, beques i contractes d'investigació, estades en altres centres universitaris o de recerca, cursos d’especialització, idiomes, premis, altres titulacions, activitat professional, etc.): màxim 10 punts.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles anteriors els candidats que hagin estat admesos o estiguin en condicions de ser admesos als estudis de doctorat, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 29 d’octubre.

Professors ajudants doctors

 1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts.
 2. Beques i contractes d’investigació: màxim 5 punts.
 3. L’activitat en investigació: màxim 10 punts.
 4. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
 5. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l'apartat 2, cursos d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.

En els punts 3 i 4 s'ha de tenir en compte, preferentment, l’activitat exercida en centres no vinculats a la Universitat on hagin estat contractats, becaris, etc.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 50 de la LOU i l’article 12 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. La contractació exigirà l’avaluació positiva prèvia de la seva activitat per part de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o d’altres agències autonòmiques amb les quals l’Agència de Qualitat de les Illes Balears tingui acords de col·laboració específics sobre el tema de l’acreditació.

Professors visitants

 1. L’activitat acadèmica: màxim 10 punts.
 2. L’activitat en investigació: màxim 15 punts.
 3. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
 4. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor): màxim 5 punts.
 5. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
 6. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l'apartat 2, cursos d’especialització, estades en altres centres universitaris o de recerca, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 54 de la LOU i l’article 16 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB.

Professors contractats doctors interins

 1. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 20 punts.
 2. L’activitat en investigació: màxim 25 punts.
 3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
 4. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l'apartat 2, cursos d’especialització, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

TU interins

 1. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 20 punts.
 2. L’activitat en investigació: màxim 25 punts.
 3. La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
 4. Altres mèrits (altres beques i contractes no inclosos a l'apartat 2, cursos d’especialització, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen la LOU i el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queden derogats expressament els acords normatius següents:

 1. Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat (FOU núm. 253, de 24 de juny).
 2. Acord normatiu 10680/2013, de 25 de juny, pel qual es completa l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat (FOU núm. 385, de 5 de juliol).
 3. Acord normatiu 13011/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat (FOU extr. núm. 477, de 22 de febrer).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d’abril de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet