logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 544 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2022
Consell de Govern

14665. ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2022 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, indica que per a l’obtenció de qualsevol títol de grau l’estudiant ha d’elaborar i defensar en un acte públic un treball de fi de grau, orientat a l’avaluació de les competències associades al títol. A més, estableix que els ensenyaments oficials de màster conclouen amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi de màster.

Mitjançant l’Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, es va aprovar el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears (FOU 353, de 21 d’octubre), amb l’objecte establir un marc general sobre l’elaboració i la defensa dels treballs de fi de grau o de màster que permetés, respectant les diferències entre titulacions i entre graus i màsters, una certa homogeneïtat en els àmbits de l’organització i l’avaluació. El temps transcorregut des de l’aprovació, els canvis normatius produïts des d’aleshores, juntament amb qüestions d’eficàcia i eficiència en la gestió acadèmica, fan necessària l’aprovació d’un nou reglament referent a elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster, amb el mateix objecte que el Reglament de 2011.

En virtut de tot l’anterior i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Objecte, àmbit d’aplicació i desenvolupament

 1. Aquest reglament estableix les directrius generals relacionades amb la definició, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 2. Les juntes de centre o els òrgans responsables del títol, partint d’aquest reglament general, hauran de desenvolupar normatives específiques que regulin els treballs de fi de grau o de màster.
 3. Sens perjudici del que estableixi la normativa pròpia de la junta de centre o l’òrgan responsable del títol, en el cas dels títols oficials de grau el responsable del treball de fi de grau serà el seu cap d’estudis, mentre que en el cas dels títols oficials de màster el responsable del treball de fi de màster serà el director del màster. En qualsevol cas, el responsable s’encarregarà de coordinar i supervisar tot el procés de realització dels treballs i vetllarà per la qualitat i el nivell d’exigència que han de reunir aquests treballs.
 4. El centre o òrgan responsable de la titulació garantirà que tota la informació relativa al desenvolupament dels treballs de fi de grau o de màster sigui accessible als interessats.

Article 2. Característiques del treball de fi de grau o de màster

 1. El treball de fi de grau o de màster s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol.
 2. L’objectiu del treball de fi de grau o de màster és realitzar una activitat autònoma i individual, per una part, dirigida a aconseguir que l’alumne apliqui i integri competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació, i, per altra part, que permeti l’avaluació de la seva formació general o avançada en una determinada disciplina, o la iniciació en tasques de recerca en el cas dels màsters amb una orientació d’investigació, com a requisit previ a la consecució del títol de grau o màster corresponent.
 3. No obstant això, s’ha de tenir present que el treball de fi de grau o de màster s’ha de considerar com una assignatura més del pla d’estudis i, per tant, estarà sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a les altres assignatures.

Article 3. Nombre de crèdits

El Reial decret 822/2021 estableix que el treball de fi de grau ha de tenir un mínim de 6 i un màxim de 24 crèdits en els títols de 240 crèdits, un màxim de 30 crèdits en els títols de 300 crèdits i de 36 crèdits en els títols de 360 crèdits, i el treball de fi de màster ha de tenir un mínim de 6 i un màxim de 30 crèdits.

Article 4. Percentatge de presencialitat, tipus d’agrupació i modalitats organitzatives

 1. Els plans d’estudis han de determinar el percentatge de presencialitat (entesa com tota activitat interactiva entre professor i alumne) per crèdit del treball de fi de grau o de màster en funció de la naturalesa de les competències que es volen treballar i avaluar, així com del document d’activitat docent de la UIB, dels recursos humans i d’infraestructures disponibles a la titulació i de qualsevol altra disposició aprovada pel Consell de Direcció.
 2. Per a la realització de les activitats presencials corresponents al treball de fi de grau o de màster s’han d’utilitzar els tipus d’agrupació i les modalitats organitzatives prevists al Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB.

Article 5. Temporalització

En el cas dels títols de grau oficial, el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB estableix que el treball de fi de grau s’ha de fer durant el darrer curs de la titulació.

Article 6. Requisits i condicions per a la matrícula del treball de fi de grau o de màster

 1. La matrícula del treball de fi de grau o de màster es durà a terme en els mateixos terminis i de la mateixa forma que a la resta d’assignatures de la titulació, i tindrà valor fins que l’alumne hagi estat avaluat del treball.
 2. De forma general, per a la realització de la matrícula del treball de fi de grau l’estudiant haurà d’haver superat la totalitat dels crèdits de les matèries de formació bàsica o s’hi ha d’haver matriculat el mateix any acadèmic. Per la seva part, cada pla d’estudis de grau o de màster ha de definir les condicions i els requisits necessaris per a la realització d’aquest treball, que, a més, es podrà desenvolupar amb la normativa específica de cada centre o òrgan responsable.
 3. Quan la defensa del treball de fi de grau o de màster no es pugui fer el mateix any acadèmic en què s’hagi fet la matrícula, l’estudiant ha de formalitzar als serveis administratius corresponents una matrícula anual per tutela acadèmica, durant el termini ordinari que estableixi el calendari per poder efectuar la presentació i defensa del treball.
 4. El nombre màxim de matrícules per superar l’assignatura del treball de fi de grau o de màster serà l’establert amb caràcter general al Reglament acadèmic de la UIB per a la resta d’assignatures de les titulacions de grau i de màster.

Article 7. Tutor

 1. El tutor del treball de fi de grau o de màster ha de ser preferentment un membre del PDI vinculat a la titulació corresponent.
 2. En cas que sigui designat un tutor sense vinculació amb la titulació i sense vinculació amb la UIB, el responsable del treball de fi de grau o de màster nomenarà, entre el PDI amb docència assignada a la titulació, un ponent, el qual supervisarà la realització del treball i, si escau, signarà l’acta de l’assignatura. No farà falta nomenar cap ponent, encara que el treball sigui tutoritzat per una persona sense vinculació a la titulació o a la UIB, quan la normativa pròpia del centre o òrgan responsable del títol garanteixi que el treball serà defensat davant un tribunal en presència de membres del PDI amb docència assignada a la titulació que puguin signar l’acta.
 3. La viabilitat acadèmica del treball de fi de grau o de màster i l’adequació quant a extensió i contingut són responsabilitat del tutor, el qual ha de supervisar i orientar l’estudiant en l’elaboració i el desenvolupament del treball. També haurà de tenir en compte la càrrega en crèdits que tingui assignat el treball en cada titulació, que figura al pla d’estudis corresponent. Finalment ha de verificar-ne l’adequació a la normativa específica que haurà d’establir la junta de centre o l’òrgan responsable del títol.

Article 8. Oferta de línies de treball i assignació de tutors

 1. El responsable dels treballs de fi de grau o de màster de la titulació ha de definir, d’acord amb la normativa pròpia del centre o òrgan responsable i els departaments implicats en la docència de la titulació, una sèrie de línies generals per als treballs que siguin coherents amb els objectius i competències de la titulació.
 2.  Aquestes línies per fer els treballs també poden sorgir a iniciativa de professionals sense vinculació amb la UIB i dels mateixos estudiants. En el primer cas, si escau, serà nomenat un professor ponent, com preveu l’article 7.2 d’aquest reglament i, en el segon cas, el tutor serà un membre del PDI vinculat a la titulació nomenat pel responsable del treball de fi de grau o de màster.
 3. Sens perjudici del que estableixi la normativa pròpia de cada centre o òrgan responsable en relació amb la informació que hauran de proporcionar anualment els departaments amb docència assignada a les seves titulacions (llista de temes, llista de tutors, nombre d’alumnes per tutor, etc.), el vicerectorat competent en matèria de professorat podrà fixar cada any acadèmic el nombre mínim d’estudiants a tutoritzar per cada departament en cada titulació de grau o de màster en què imparteixi docència.
 4. La normativa pròpia de cada centre o òrgan responsable haurà d’establir un procediment d’assignació de tutors o de temes dels treballs de fi de grau o de màster que prevegi, com a mínim, els aspectes següents:
  1. Els terminis durant l’any acadèmic en què els estudiants podran sol·licitar els tutors o els temes per realitzar el treball.
  2. El procediment per dur a terme aquesta sol·licitud.
  3. El sistema d’assignació de tutors o de temes amb previsió d’un excés de la demanda.
  4. El sistema per resoldre les assignacions quan un estudiant no pugui aconseguir el tutor o la temàtica del treball que volia realitzar.
 5. Llevat que la normativa pròpia de cada centre o òrgan responsable fixi uns terminis diferents, la validesa de l’assignació d’un tutor i d’un tema per realitzar el treball de fi de grau o de màster serà de dos anys acadèmics consecutius.

Article 9. Avaluació i qualificació del treball

 1. Sens perjudici del que estableixi la normativa pròpia de cada centre o òrgan responsable, el procediment d’avaluació dels treballs de fi de grau i de màster consistirà en el lliurament del treball per part de l’estudiant i en la seva defensa pública oral. En tots dos casos, i en funció del que determinin les normatives pròpies de cada centre o òrgan responsable, la defensa es pot fer davant el tutor, davant un tribunal o davant ambdós. La qualificació final dependrà tant de l’avaluació del treball com de la seva defensa i la farà pública el tutor o el secretari del tribunal. Tot el procediment es regirà per la normativa dels exàmens orals del Reglament acadèmic. En tot cas, pel que fa a l’elaboració anual de la guia docent del treball de fi de grau o de màster, el treball serà considerat sempre com a «no recuperable».
 2. El treball de fi de grau o de màster serà qualificat d’acord amb les condicions i amb l’escala numèrica establertes a l’article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.
 3. El Consell de Direcció prendrà les mesures necessàries perquè es creï un repositori general on es guardin en format digital tots els treballs de fi de grau i de màster que hagin estat avaluats positivament. Els serveis administratius, d’acord amb els centres o òrgans responsables de les titulacions, s’ocuparan de la gestió del repositori.

Article 10. Propietat intel·lectual i drets d’autor i d’explotació del treball

La propietat intel·lectual i els drets d'autor i d'explotació que puguin generar els resultats dels treballs de fi de grau o de màster s’adequaran a la normativa que regeixi en la matèria.

Article 11. Programes de mobilitat

És possible fer el treball de fi de grau o de màster a través de programes de mobilitat o d’intercanvi, sempre que s’hagi previst al protocol d’intercanvi que es durà a terme.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol que en aquest reglament aparegui en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat, a partir de l’any acadèmic 2023-24, l’Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 353, de 21 d’octubre), així com totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que estableix la present normativa.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l’any acadèmic 2023-24.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot