Verificaciˇ de documents electr˛nics

Els documents electrònics generats per la UIB contenen un codi generat electrònicament que permet contrastar-ne l’autenticitat mitjançant l’accés als arxius de la Universitat.
En aquesta pàgina es descriu el procediment de generació i ús dels documents electrònics de la UIB.

El contingut d'aquesta pàgina és:

Descripció general del procediment

Els documents electrònics generats per la UIB contenen un codi generat electrònicament que permet contrastar-ne l’autenticitat mitjançant l’accés als arxius de la Universitat. A quest codi se l’anomena CVE i està format per 16 xifres alfanumèriques que referencien unívocament el document.
El CVE permet a l’usuari recuperar el document originàriament emès per la UIB i contrastar-ne el contingut mitjançant aquesta pàgina de la Seu electrònica. Si el document que està en poder de l’usuari coincideix exactament amb el recuperat de la Seu electrònica de la UIB, es pot donar per bo.
Tant els documents en format PDF com impresos en paper són susceptibles de ser modificats i per tant, les persones que en facin ús n’han de verificar el seu contingut.

Es poden verificar els documents emesos per la UIB en aquesta pàgina

Descripció general dels documents emesos

Els documents estan emesos originàriament en format PDF, però els usuaris els poden imprimir. Les característiques més importants del document són:

  • Els documents tenen el logotip oficial de la UIB en la part superior esquerra amb una descripció del tipus de document just davall.
  • En la part superior dreta, entre barres negres horitzontals, hi ha informació addicional sobre el document i la persona a la qual es refereixen les dades.
  • El cos del document està delimitat per barres horitzontals i conté la informació a la qual es refereix el document.
  • El document està signat pel càrrec competent. Té una fotocòpia de la rúbrica manuscrita de la persona que ostenta el càrrec i la data en el qual es va signar. Si la signatura és feta per un procediment d’acció administrativa automatitzada, constarà el nom del certificat emprat, del qual se’n pot obtenir més informació en la pàgina sistemes d'identificació.
  • El CVE assignat al document consta en la llegenda similar a la següent, que està situada verticalment en el marge dret de cada pàgina del document. Si l’usuari té el document en format electrònic, hi ha un enllaç a la pàgina web de verificació en el codi de punts. En la llegenda s’inclou el codi per si l’usuari l’ha de copiar manualment. Mitjançant l’aplicació apropiada, es pot llegir el codi de punts per a accedir directament a la Seu electrònica.
     Llegenda referent als CVE dels documents electrònics

Relació de documents amb CVE

En aquest apartat s’enumeren els documents electrònics emesos per la UIB que disposen de CVE.

Prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys

Aquest document informa dels resultats obtinguts a la proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, detallat per matèria.
L’òrgan responsable de l’emissió del document és la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears, i està signat amb rúbrica digitalitzada del seu President.
Les proves a les quals fa referència estan regulades pel Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
El document és vigent des de la seva emissió i per temps il·limitat; no obstant això, només està disponible per validar-ne l'autenticitat durant 3 anys des de la data de la seva emissió.

Prova d’accés a la Universitat per a alumnes de batxillerat

Aquest document informa dels resultats obtinguts a les proves d’accés a la Universitat per a alumnes de batxillerat, detallat per matèria.
L’òrgan responsable de l’emissió del document és la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears.
Les proves a les quals fa referència estan regulades pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
El document és vigent des de la seva emissió i per temps il·limitat; no obstant això, només està disponible per validar-ne l'autenticitat durant 3 anys des de la data de la seva emissió.

Resum per a preinscripció

Aquest document és un resum dels millors resultats obtinguts a diferents convocatòries de les proves d’accés a la Universitat per als alumnes de batxillerat, dissenyat per presentar a processos d’admissió d’altres universitats.
L’òrgan responsable de l’emissió del document és la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears.
Les proves a les quals fa referència estan regulades pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
El document és vigent des de la seva emissió i per temps il·limitat; no obstant això, només està disponible per validar-ne autenticitat durant 3 anys des de la data de la seva emissió.

Descripció del codi

El CVE per als documents privats és un valor arbitrari format per una cadena de 16 caràcters separats en grups de quatre per un guionet. Cada caràcter pot ser de l’alfabet: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z.
Per al cas dels documents públics, el CVE estarà format per un identificador del tipus de document seguit d’una cadena de caràcters.
El sistema garanteix que cada CVE és únic.

Missatges informatius

Com a resultat de la consulta d’un CVE en la pàgina de verificació de documents es pot obtenir un document electrònic en format PDF o bé algun dels missatges que s’enumeren tot seguit.

No s’ha trobat cap document amb el codi de verificació electrònic indicat

Aquest resultat pot ser provocat per dos motius:

  • L’usuari s’ha equivocat copiant el codi en el camp CVE del formulari.
  • El document no és emès per la UIB.

El document que preteneu verificar s’ha anul·lat

Un document pot anul·lar-se com a conseqüència de diversos motius. Els documents anul·lats poden consultar-se per a que es pugui verificar el contingut, encara que el seu contingut no és vàlid. Es mostra el missatge “A continuació és mostra el document original, únicament a efecte de verificar l’autenticitat de la còpia”.
Es pot incloure el motiu de l’anul·lació. Si el document anul·lat ha estat substituït per un altre, es pot informar del CVE del document substitut. Si no, s’ha de contactar amb el ciutadà que l’ha aportat per a què presenti el document vigent.