Verificaciˇ de documents

Aquesta opció us permet verificar la validesa de la informació d'un document emès per la Universitat de les Illes Balears, mitjançant la utilització d'un codi de verificació electrònica (CVE).

Introduïu el codi de verificació electrònic que apareix al marge del vostre document i podreu visualitzar el document que consta als arxius de la Universitat. Contrastau-lo amb la còpia que teniu, ja sigui en format paper com electrònic, i comprovau que les dades consignades són correctes.

Dades del document