FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 214
Divendres, 21 de febrer de 2003
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

6036. Consell de Govern. Presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts

6037. Consell Executiu. Creació de la medalla commemorativa del vint-i-cinquè aniversari
6038. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 22 de juny de 2001
6039. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
6040. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
6041. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002
6042. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002
6043. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2002

6044. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003

6045. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de febrer de 2003
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

6046. Rectorat. Adscripció provisional a un lloc base auxiliar administratiu a l'edifici Guillem Cifre de Colonya, codi 4002

6047. Rectorat. Contractació com a personal laboral interí per ocupar un lloc de treball d'auxiliar de serveis (codi 261)
6048. Rectorat. Declaració de situació d'excedència voluntària
6049. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d'Educació
6050. Rectorat. Cessament del director del projecte Campus Extens
6051. Rectorat. Cessament del director del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial de la Universitat de les Illes Balears (LSIG de la UIB)
6052. Rectorat. Nomenament de la directora del projecte Campus Extens
6053. Rectorat. Nomenament del director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears
6054. Rectorat. Nomenament del subdirector del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
6055. Rectorat. Nomenament del subdirector del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
6056. Rectorat. Nomenament del subdirector del Departament de Filosofia i Treball Social
6057. Rectorat. Nomenament del secretari del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
6058. Rectorat. Nomenament del secretari del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
6059. Rectorat. Nomenament de la secretària del Departament de Filosofia i Treball Social
6060. Rectorat. Declaració de situació de serveis especials
6061. Rectorat. Publicació dels resultats de les eleccions de representants sindicals al Comitè d'Empresa de la UIB i el nomenament del president i del secretari
6062. Rectorat. Nomenament de funcionari interí de l'escala auxiliar administrativa per ocupar un lloc de treball al Rectorat, codi 506
6063. Rectorat. Publicació de l'adjudicació de les places convocades al concurs oposició lliure per Resolució del dia 15 de juliol de 2002
6064. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball de mosso del grup IV.2 als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas (codi 148)
6065. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis als edificis Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós i Aulari (codi 5003)
6066. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (codi 5025)
6067. Rectorat. Declaració de situació d'excedència voluntària
6068. Rectorat. Nomenament de subdirectora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
6069. Rectorat. Nomenament de subdirectora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
6070. Rectorat. Nomenament del secretari de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
6071. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
6072. Rectorat. Contractació com a personal laboral interí per ocupar un lloc de treball de tècnic especialista (Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient) (codi 5019)
6073. Rectorat. Destinació en comissió de serveis i atribució de funcions temporals
6074. Rectorat. Contractació com a personal laboral interí per ocupar un lloc de treball de tècnic especialista (codi 714)
6075. Rectorat. Destinació en comissió de serveis a ocupar un lloc de treball de cap de secció de biblioteques, codi 1023, al Servei de Biblioteca i Documentació
6076. Rectorat. Contractació com a personal laboral interí per ocupar un lloc de treball de tècnic superior (codi 3012)
6077. Rectorat. Destinació en comissió de serveis a ocupar un lloc de cap de negociat, codi 5043, al Servei de Personal.
6078. Rectorat. Cessament del coordinador de l'especialitat d'Educació Física
6079. Rectorat. Nomenament de la subdirectora del Departament d'Economia Aplicada
6080. Rectorat. Nomenament del secretari del Departament d'Economia Aplicada
6081. Rectorat. Nomenament del secretari del Departament d'Economia de l'Empresa
6082. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
6083. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
6084. Rectorat. Nomenament de la secretària de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
6085. Rectorat. Nomenament del coordinador de l'especialitat d'Educació Física
6086. Rectorat. Nomenament del subdirector del Departament d'Economia de l'Empresa
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

6087. Rectorat. Compliment de la sentència núm. 129/2002, de 24 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma

6088. Rectorat. Publicació de la renúncia d'un membre de la comissió per a la reforma dels Estatuts
6089. Rectorat. Correcció d'error de l'Acord normatiu 5963/2002, del dia 19 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2003
6090. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 5997/2003, de 7 de gener, per la qual es disposa el cessament de la subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
6091. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 5999/2003, per la qual es disposa que el senyor Nicolau Dols Salas cessi com a subdirector del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General