FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any IX
Núm. 85
Divendres, 29 d'octubre 1993
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
2034. Junta de Govern. Modificació de plantilla de diversos departaments
2035. Junta de Govern. Modificació de plantilla de diversos departaments
2036. Consell Executiu. Creació del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
2037. Consell Executiu. Creació del Laboratori de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
2038. Rectorat. Publicació del cinquè Protocol de col .laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis de Balears «Sa Nostra»
2039. Rectorat. Publicació de Protocol de col .laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma
2040. Rectorat. Publicació d'annex al Conveni marc de col .laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació i Ciència per a l'organització d'activitats de formació adreçades al professorat que exerceix en els nivells anteriors a la universitat corresponents al curs 1993-94
2041. Rectorat. Publicació de Conveni de col .laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a l'elaboració d'un estudi toponímic general de l'illa de Formentera
 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS
2042. Rectorat. Nomenament de membre de la comissió supervisora del Curs d'Orientació Universitària
2043. Rectorat. Cessament del vice-degà de la Facultat d'Educació
2044. Rectorat. Nomenament de la vice-degana de la Facultat d'Educació
2045. Rectorat. Correcció d'errors de l'Acord normatiu 1918/1993
2046. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
2047. Rectorat. Nomenament de professor titular d'escola universitària de Biologia Vegetal
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
2048. Rectorat. Pròrroga d'una llicència per estudis
2049. Rectorat. Renovació d'una comissió de serveis
2050. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis
2051. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis