FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any VIII 
Núm. 85
Divendres, 29 d'octubre 1993 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
2037 ACORD EXECUTIU del dia 8 de juny de 1993 pel qual es crea el Laboratori de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat. En el moment actual es conjuguen la previsió i el desenvolupament de nous estudis experimentals oficials (enginyeries) amb l'abast que han assolit la recerca i el desenvolupament en els camps de les tecnologies de la informació i les comunicacions, amb notable imbricació pràcticament en tots els sec tors socials i àrees científiques i tecnològiques. A la UIB s'han anat desenvolupant diversos grups i nuclis de recerca amb un notori impacte generador de recursos humans i tècnics, amb un volum important de projectes i contractes, tant de caire bàsic com de serveis i desenvolupament aplicats, i amb les activitats de formació associades.
Tots aquests factors aconsellen la creació del Laboratori de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (LTIC) de la Universitat de les Illes Balears, en el marc estatutari de l'ANRU, el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar un millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en els camps esmentats i a la recerca i la docència que se'n derivin.

Article 1. El LTIC es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la informatica, la telemàtica i les línies i àrees que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Article 2. D'acord amb la seva finalitat, el LTIC donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents actualment agrupats en el Departament de Matemàtiques i Informàtica, com també a unitats com ara instituts o departaments que treballin en les àrees indicades o connexes i desenvolupin les tecnologies que s'hi relacionen en el marc dels seus estatuts.
El LTIC coordinarà el personal tècnic, de recerca i serveis relacionat amb la seva activitat.
Pot organitzar-se en seccions.

Article 3. El LTIC tindrà una comissió de direcció nomenada pel Rector. Aquesta comissió nomenarà un director i un subdirector, si escau, que s'integraran a la comissió de direcció.

Article 4. La direcció proposarà als organismes competents els representants del laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir. El LTIC dependrà provisionalment del Rector.

Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al LTIC seran els que hi assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Article 6. El pressupost del LTIC serà constituït principalment per les partides corresponents dels seus projectes i contractes. També inclourà partides per garantir el manteniment, l'assegurança i el suport de l'equipament que tingui assignat, en particular les quotes dels contractes de recerca i desenvolupament d'acord amb el nivell de suport i ús demanat i de les inversions dels projectes esmentats.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de juny de 1993
El Rector, Nadal Batle 

Acords que fan referència a aquest.