Registre electr˛nic

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que cada administració disposarà d’un Registre Electrònic General, en el qual cal assentar cada document que es presenti o es rebi a qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests.

La Universitat de les Illes Balears ha habilitat el registre electrònic per facilitar als ciutadans que es relacionen amb la nostra administració universitària la presentació d'escrits, sol·licituds, comunicacions i instàncies a través del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears.

Índex

Canals de presentació

 1. Telemàtic
  1. Identificació i accés
  2. Signatura dels procediments
 2. Presencial

Canals de presentació

1. Telemàtic

A la seu electrònica de la UIB trobareu els procediments amb tramitació telemàtica; concretament, en el catàleg de procediments. Dins cada procediment podreu consultar la modalitat de tramitació.

Una vegada acabat el tràmit indicat en cada procediment, i per oferir la màxima garantia i seguretat, l'usuari s’haurà de descarregar un «justificant de recepció», consistent en un document PDF signat electrònicament per la Universitat de les Illes Balears, on s’indicarà el número de registre de l’assentament, la data i hora en què s’ha anotat, la identificació de la persona interessada, un extracte de la informació presentada i, si escau, un resum de la documentació que s’ha adjuntat.

En el supòsit que no hi hagi cap procediment específic per presentar un escrit, sol·licituds o comunicacions dirigides a la UIB sobre qualsevol assumpte, podeu fer-ho telemàticament mitjançant el tràmit:

a. Identificació i accés

Per poder utilitzar els procediments establerts per registre electrònic és imprescindible que l'usuari utilitzi un dels sistemes d’identificació següents:

 1. Credencials de la UIB: usuari i clau.
 2. Cl@ve: és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, utilitzant un únic mitjà d’identificació. El sistema Cl@ve admet diferents possibilitats d’accés: Certificat/DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente.Per a més informació: <https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html>.
b. Signatura en els procediments

El sistema de signatura no ha de coincidir obligatòriament amb el d’accés. El que es requereix per a cada procediment en concret s’especifica a la informació de cada un. Caldrà consultar aquesta informació en el catàleg de procediments de la UIB.

Si la signatura és amb certificat electrònic, caldrà tenir instal·lat i actualitzat autofirma.

2. Presencial (només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb la UIB)

Es podran presentar a l'Oficina de Suport en Matèria de Registres, o bé en els punts de suport de registre de la Universitat de les Illes Balears.

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 1. Les persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s'entén que estan inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Per aquest motiu, segons l’Acord normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el reglament per a la implantació de l'administració electrònica de la UIB, també serà obligatòria per a:

 • Les persones que compleixin la condició d’interessats en procediments que puguin donar lloc a la seva incorporació com a membres de la comunitat universitària o que siguin causa de la seva anterior condició de membres de la comunitat universitària.
 • Els membres de la comunitat universitària de la UIB per als tràmits i les actuacions que tinguin com a destinatària la mateixa UIB, excepte els estudiants de la Universitat Oberta per a Majors.