Cita prèvia per a l'atenció presencial de l'OSMR

Per facilitar l'atenció presencial de l'Oficina de Suport en Matèria de Registres (OSMR) de la Universitat de les Illes Balears s'ha implantant un servei de cita prèvia.

Accés a cita prèvia

Recordau que la sol·licitud de cites queda limitada a les funcions de l'Oficina de Suport en Matèria de Registre i per a persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb la Universitat de les Illes Balears (art. 4 Acord normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l'administració electrònica de la UIB). Hi podem trobar, entre d’altres:

  • Suport als interessats en l’ús de mitjans electrònics per formular sol·licituds o altres tràmits, inclosa la identificació i signatura electrònica en lloc seu
  • Registre de l’apoderament apud acta mitjançant compareixença personal
  • Tramitació de l’emissió de còpies autèntiques
  • De subministrament als interessats de la informació sobre tràmits i sobre el codi d’identificació dels òrgans, centres o unitats administratives als quals han d’adreçar les sol·licituds.