Perfil de contractant

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, és l’òrgan de contractació, d’acord amb els Estatuts de la Universitat.

D’acord amb l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’òrgan de contractació ha de difondre el seu perfil de contractant exclusivament per mitjà d’internet com a element que agrupa la informació i els documents relatius a la seva activitat contractual, a l’objecte d’assegurar-ne la transparència i l’accés públic.

La Universitat de les Illes Balears té allotjat el perfil de contractant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP).

Podeu accedir al Perfil de contractant:

    PLACSP