logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9931. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2011 per la qual es nomena subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau el professor Xavier Varona Gómez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) i h) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3 i 5 de l'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau, nomèn subdirector d'aquest centre el professor Xavier Varona Gómez, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Postgrau i Formació Permanent, Sr. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.