logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9928. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juliol de 2011 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Maria Assumpció Pou Puigserver per ocupar un lloc de cap de negociat adscrit al Rectorat, plaça codi 517.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Maria Assumpció Pou Puigserver per ocupar un lloc de cap de negociat, adscrit al Rectorat, codi de plaça 517, nivell 16, amb efectes econòmics i administratius del dia 20 de juliol de 2011 i per un període de tres mesos.

La senyora Maria Assumpció Pou Puigserver, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.