logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9927. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de juliol de 2011 per la qual es renova la concessió de la situació de serveis especials al senyor Francesc Miralles Mascaró.

De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 87.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 126.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, i vista la condició del senyor Francesc Miralles Mascaró com a batlle de l’Ajuntament d’Algaida en règim de dedicació exclusiva, i ateses les raons concurrents, renov la concessió de la situació de serveis especials a l’esmentat senyor, funcionari de carrera de l’escala de tècnics especialistes de la UIB dels cossos específics d’aquesta universitat, amb efectes retroactius del dia 11 de juny de 2011, atorgada mitjançant la Resolució del Rectorat 8039/2007, de 28 de juny 2007 (FOU num. 284, de 20 de juliol).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.