logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9929. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2011 per la qual se substitueixen dos integrants de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE).

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el doctor Juan José Montaño Moreno i la doctora Balbina Nogales Fernández integrants de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE) en substitució, respectivament, del doctor Martí March Cerdà i la doctora Gemma Isabel Turnes Palomino.

En conseqüència, els integrants de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE) són els següents:

  1. El vicerector de Docència i Qualitat, que la coordinarà: doctor Juan José Montaño Moreno.
  2. Un representant del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA): senyora M. Jesús Mairata Creus.
  3. Un representant del Servei d’Alumnes: senyor Luis Fco. Piña Saiz.
  4. Un representant del Servei de Recursos Humans: senyora Margalida Torrens Sastre.
  5. Un representant del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB): senyor Francisco José Bastida López.
  6. Un representant del Servei de Relacions Internacionals: senyor Ricardo Sagrera Gazeley.
  7. Un representant de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR): doctora Balbina Nogales Fernández.
  8. Un representant de la Gerència: senyora Antònia Fullana Puigserver.
  9. Un representant del Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB): senyora M. del Mar Socias Camacho.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas