logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9926. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juliol de 2011 per la qual es destina en comissió de serveis el senyor Llorenç Rigo Piquer per ocupar un lloc de cap d’àrea adscrit al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, plaça codi 218.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis el senyor Llorenç Rigo Piquer per ocupar un lloc de cap d’àrea, adscrit al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, codi de plaça 218, nivell 23, amb efectes econòmics i administratius del dia 6 de juliol de 2011 i per un període de tres mesos.

El senyor Llorenç Rigo Piquer, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.