logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9925. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juny de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Espina Bonet, Isabel 882 Rectorat CG C2 14 01-07-11 31-12-11
Esteva Llodrà, Neus 179 Edifici Ramon Llull CG C2 16 01-07-11 31-12-11
Gorrias Pons, Jesús 5186 Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca CG C1 21 01-07-11 31-12-11
Obrador Adrover, M. Gemma 58 Servei de Pressupost i Tresoreria CG C2 16 01-07-11 31-12-11
Palou Oliver, Maria 5187 Servei de Qualitat Universitària CG C1 16 01-07-11 31-12-11
Tovar Ortega, Ana 5043 Servei de Recursos Humans CG C2 16 01-07-11 31-12-11

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 28 de juny de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.