logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9922. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de maig de 2011 per la qual es delega la firma dels acords de col·laboració en matèria de voluntariat.

El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, estableix l'estructura orgànica bàsica de la institució.

La conveniència de dotar de la màxima agilitat la gestió de les competències a càrrec d'aquesta Rectora aconsella de delegar la firma dels acords de col·laboració en matèria de voluntariat, en la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació. En virtut d'això i de conformitat amb el que estableixen l’article 16 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i els articles 38.1.u) i 40.1 dels Estatuts, he disposat:

Primer. Delegar en la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació la firma dels convenis que s’ajustin al model d’acord de col·laboració en matèria de voluntariat (ref. núm. 1010), model aprovat pel Consell de Direcció del dia 21 de setembre de 2004 i ratificat pel Consell de Govern del dia 10 de novembre de 2004, i dels convenis que s’ajustin al model d’acord de col·laboració en matèria de voluntariat Programa estades solidàries (ref. núm. 1476), model aprovat pel Consell de Direcció del dia 20 de febrer de 2007 i ratificat pel Consell de Govern del dia 14 de març de 2007.

Segon. La present delegació de firma no és cap obstacle perquè la Rectora pugui avocar aquesta competència.

Tercer. Sempre que es faci ús de la delegació continguda a la present disposició, s'ha de fer constar al document pertinent.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de maig de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas