logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Direcció

9921. ACORD EXECUTIU del dia 25 de juliol de 2011 pel qual es convoquen places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2011-2012.

El Consell de Direcció del dia d’avui, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i 11 de l’annex de l’Acord normatiu 8076/2007, de 25 de juliol, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6892/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 285, de 21 de setembre), ha acordat de convocar places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2011-2012, en els termes següents:

Article 1. La convocatòria de places d’alumnat col·laborador: alumnat col·laborador en investigació, lligat a facultats i escoles –tipus a)–, alumnat col·laborador en investigació i pràctiques, lligat a serveis –tipus b)–, per a l’any acadèmic 2011-2012, es regirà pel que estableix l’Acord normatiu 8076/2007, de 25 de juliol, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6892/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Les disponibilitats pressupostàries per afrontar la convocatòria d’alumnat col·laborador del tipus a) i del tipus b) per a l’any acadèmic 2011-2012 són d’un màxim de 76.680 euros, amb càrrec a la partida 487.00 del capítol 4 dels pressuposts: corresponen 50.040 euros al tipus a) i 26.640 euros al tipus b).

Article 3. D’acord amb les previsions de l’article 11 de l’annex de l’Acord normatiu 8076/2007, de 25 de juliol, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6892/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears, la quantitat assignada a cada mòdul és de 60 euros.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas