logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2011
Consell de Direcció

9920. ACORD EXECUTIU del dia 19 de juliol de 2011 pel qual es modifica la composició de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE).

El Consell de Direcció de la UIB, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de modificar la composició de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE), creada per l’Acord executiu 9519/2010, de 14 de setembre (FOU núm. 337, de 22 d’octubre).

En conseqüència, la nova composició de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE) és la següent:

  1. El vicerector de Docència i Qualitat, que la coordinarà.
  2. Un representant del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).
  3. Un representant del Servei d’Alumnes.
  4. Un representant del Servei de Recursos Humans.
  5. Un representant del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).
  6. Un representant del Servei de Relacions Internacionals.
  7. Un representant de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).
  8. Un representant de la Gerència.
  9. Un representant del Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas