FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XX
Núm. 249
Divendres, 18 de febrer de 2005
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
7107 ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2005 pel qual es fixen les quantitats per a l'any 2005 de diversos programes del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.1.h) dels Estatuts, acorda de fixar les quantitats per a l'any 2005 de diversos programes del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica que s'indiquen tot seguit.

1. L'article 1 de l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa per a la concessió d'ajudes per estades breus de professors convidats, indica que el Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, ha de fixar anualment una partida per atorgar ajuts per estades breus de professors convidats a la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern de la Universitat, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2004, va acordar d'incloure al Pressupost de l'any 2005 una quantitat de 144.242,90 euros destinats a la dita partida.

En virtut de les previsions fetes, el Consell de Direcció fixa les quantitats següents:

Nivell 1 (CU): 2.949,09 euros/mes
Nivell 2 (TU/CEU): 2.391,64 euros/mes
Nivell 3 (TEU): 2.134,65 euros/mes

2. L'article 3 de l'Acord normatiu 6562/2004, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball, estableix que anualment el Consell de Direcció ha de fixar la quantitat màxima que pot percebre una mateixa persona cada any. Així mateix també estableix que només es pot percebre un màxim del 60 per cent d'aquesta quantitat per congrés o conferència i que les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial i associats han de ser el 50 per cent de les dels professors a temps complet.

Seguint aquestes estipulacions, el Consell de Direcció acorda que la quantitat que rebrà cada persona enguany per a l'assistència a congressos i estades de treball serà de 1.800 euros.

3. L'article 2 de l'Acord normatiu 6878/2004, de 13 de maig, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics, estableix que anualment el Consell de Direcció ha de fixar el nombre de places i el cost total de cada plaça, que ha d'incloure la Seguretat Social. Així mateix, també es preveu que la Universitat finançarà el 50 per cent d'aquesta quantitat i que el grup de recerca o investigador ha de cofinançar la resta.

El Consell de Direcció fixa per a l'any 2005 la quantitat de 15.100 euros com a cost total de cada plaça.

4. El darrer paràgraf de l'article 2 de l'Acord normatiu 6891/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, estableix que el Consell de Direcció ha de fixar anualment les dotacions econòmiques mínimes i màximes per a dedicació de les beques.

En virtut de les previsions fetes, s'estableixen les següents dotacions mensuals màximes i mínimes aplicables a les beques de col·laboració de la UIB (any 2005):

Dedicació

Dotació màxima

Dotació mínima

Temps complet

1.485,70 euros/mes

742,85 euros/mes

Temps parcial (25 hores setmanals)

1.238,08 euros/mes

619,04 euros/mes

Temps parcial (20 hores setmanals)

990,46 euros/mes

495,23 euros/mes

Temps parcial (15 hores setmanals)

742,86 euros/mes

371,43 euros/mes

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  18 de gener de 2005
El Rector, Avel·lí Blasco 

Acords que fan referència a aquest.