logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15360. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer de 2024 pel qual es modifica l’Acord normatiu 14532/2022, de 15 de juny, pel qual s’aprova el Pla de mesures antifrau de la Universitat de les Illes Balears.

Fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.18, 32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 14532/2022, de 15 de juny, pel qual s’aprova el Pla de mesures antifrau de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Modificacions realitzades

1. La nova redacció de l’epígraf 4.5.1 del pla antifrau és la següent:

«4.5.1. Mesures relacionades amb la prevenció

»Totes les persones que participin en els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència han de subscriure una Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el model de l’annex I de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener. Aquestes declaracions han de constar en els expedients administratius corresponents. En el cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració pot fer-se a l'inici de qualsevol reunió, l’han de subscriure els intervinents i s’ha de reflectir a l'acta.

»En tot cas, l’han de subscriure el responsable de l'òrgan de contractació / concessió de subvenció, el personal que redacti els documents de licitació / bases i/o convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds/ofertes/propostes, els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds/ofertes/propostes i altres òrgans col·legiats del procediment.

»També l’han de subscriure, si escau, els responsables i altres persones esmentades al paràgraf anterior de les entitats a les quals la Universitat de les Illes Balears, en relació amb un subprojecte del qual sigui responsable, transfereixi recursos econòmics perquè, en l'àmbit de les seves competències, siguin executores d'actuacions.

»A més, els responsables d’operacions han d’iniciar el procediment d’anàlisi ex ante de risc de conflicte d’interessos abans de valorar les ofertes o sol·licituds d’ajut, mitjançant l’aplicació MINERVA de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

»Per això, s’aplicarà el que estableix l’Ordre HFP/55/2023 esmentada, pel que fa al procediment de càrrega d’informació a l’eina informàtica MINERVA, la realització de l’anàlisi de risc de conflicte d’interessos, la devolució dels resultats de l’anàlisi, el procediment en els casos d’entitats sense informació de la titularitat real a l’AEAT i la concreció dels efectes d’identificar una situació de risc de conflicte d’interessos, senyalada amb una bandera vermella.

»Per tal d’assegurar l’eficàcia d’aquesta verificació prèvia relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interessos en els procediments que executen el Pla de recuperació, transformació i resiliència, la verificació s’integrarà dins les eines informàtiques de gestió establertes a UIBdigital per a les sol·licituds de contractes.

»Alhora, s’ha d’aplicar estrictament la normativa interna (normativa estatal, autonòmica i pròpia) corresponent; en particular, l'article 53 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, relatiu als principis ètics; l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu a l'abstenció; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; el Reglament de transparència de la Universitat de les Illes Balears, i el Codi d’integritat de la Universitat de les Illes Balears.»

2. A partir d’ara, la redacció de l’annex 5 serà la que s’indica tot seguit:

«Annex 5

»Declaració d’absència de conflicte d’interessos

»Expedient:

»Contracte/Subvenció:

»A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció referenciat abans, el/els sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, declara/en:

»Primer. Que està/an informat/s del següent:

»1. Que l’apartat 3 de l'article 61 (Conflicte d'interessos) del Reglament (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), estableix que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.”

»2. Que l'article 64 (Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interessos com a “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació que, a més, participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació.”

»3. Que l'apartat tercer de la disposició addicional cent dotzena (Análisis sistemático del riesgo de conflicto de intereses en los procedimientos administrativos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2023, estableix que “El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones.”

»4. Que l'apartat quart de la disposició addicional cent dotzena (Análisis sistemático del riesgo de conflicto de intereses en los procedimientos administrativos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) estableix:

»“– A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento.”

»“– Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros datos, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 de febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores.”

»Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació de què disposa/en, no es troba/en incurs/os en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos, en els termes prevists a l'apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

»Tercer. Que es compromet/en a comunicar a l'òrgan de contractació / la comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos que pugui/n conèixer i es pugui produir en qualsevol moment del procediment en curs.

»Quart. Que sap/saben que una Declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és falsa implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableix la normativa d'aplicació.

»(Data i firma, nom complet i DNI

Article 2. Publicació del text modificat

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació del Pla de mesures antifrau de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot