logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15361. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2024 per la qual es disposa que la professora Gemma Tur Ferrer cessi com a coordinadora dels estudis de Mestre a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 15132/2023, de 15 de novembre, dispòs que la professora Gemma Tur Ferrer cessi com a coordinadora dels estudis de Mestre a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou coordinador.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerenta de la Universitat.