logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15359. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer de 2024 pel qual s’aproven diverses modificacions a la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB.

En aplicació del punt 1 de l’Acord normatiu 13787/2020, de 16 de desembre, pel qual s’aproven diverses modificacions a la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB i s’actualitza la relació de llocs de treball, i atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, cal introduir alguns canvis a la relació de llocs de treball per adaptar-la a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de l’article 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda les modificacions següents:

  1. S’estableix el nivell 16 de complement de destinació com a mínim per al personal del subgrup C2 a qui sigui d’aplicació. Els efectes econòmics i administratius són del dia 1 de gener de 2024.
  2. Per necessitats del servei, es modifiquen les característiques de les places que figuren a l’annex I.
  3. Es doten i es desdoten les places que figuren a l’annex II.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot