logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 547 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 27 de gener de 2023
Consell Social

14751. ACORD RATIFICATIU del dia 24 de gener de 2023 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

El Consell Social, a la sessió ordinària del dia d’avui, a proposta del Consell de Direcció de la Universitat i en ús de les atribucions que li confereix l’article 10.1 del Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 18, d’11 de febrer), acorda d’obrir un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, en els termes següents:

Primer. De conformitat amb l’article 6 del Decret 7/2017, els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

 1. Ser personal docent i investigador funcionari o contractat de la Universitat de les Illes Balears. S’hi considera inclòs:
  1. El personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun dels cossos docents universitaris establerts a l’article 56 de la LOU (CU i TU). També el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en els cossos a extingir (CEU i TEU).
   Així mateix pot percebre aquest complement el personal docent i investigador que ocupi, com a funcionari interí, una plaça dels cossos docents universitaris als quals fan referència els paràgrafs anteriors.
  2. El personal docent i investigador contractat en règim laboral que tingui vinculació amb la UIB mitjançant les figures de professor col·laborador o professor contractat doctor.
   El personal docent i investigador contractat com a professor contractat doctor pot tenir vinculació de caràcter temporal o indefinida amb la Universitat de les Illes Balears.
 2. Tenir règim de dedicació a temps complet a la UIB.

Segon. Són requisits específics dels sol·licitants, establerts a l’article 7 del Decret 7/2017, els següents:

 1. Acreditar una antiguitat mínima de deu anys com a personal docent i/o investigador a temps complet en una universitat, espanyola o estrangera, i/o en un organisme de recerca de prestigi reconegut, espanyol o estranger.
  En tot cas tenen consideració d’organismes de prestigi reconegut els organismes de recerca que depenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els organismes públics de recerca que depenen de l’Administració general de l’Estat.
  A l’efecte del còmput d’antiguitat, es tindran en compte totes les activitats docents i investigadores dutes a terme sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb les institucions esmentades, sempre que aquesta vinculació derivi de convocatòries públiques i competitives. El temps en què s’hagin prestat serveis en situació de dedicació a temps parcial, o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana, es valorarà amb el coeficient 0,5.
 2. Reunir, dins el corresponent període avaluable, un mínim de deu punts corresponents als mèrits justificats establerts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement al protocol d’avaluació a què fa referència l’article 9 del Decret 7/2017, publicat al BOIB núm. 18, d’11 de febrer, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria (apartat 6 de l’annex de la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears –BOIB núm. 20, de 16 de febrer de 2017).

Tercer. Els requisits generals i específics esmentats s’han de reunir el dia 31 de desembre de 2022, i els efectes del complement seran a partir del dia 1 de gener de 2023.

Quart. El període avaluable serà, com a mínim, de sis anys naturals consecutius, fins al 31 de desembre de 2022.

En el cas de primera avaluació, la persona que faci la sol·licitud ha de seleccionar l’any d’inici del període avaluable, que pot incloure tota la vida professional fins al 31 de desembre de 2022.

Les sol·licituds de renovació s’avaluaran sobre l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any en què es va obtenir l’avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de 2022.

En cap cas no es podran avaluar els mateixos mèrits i circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors per renovar el complement establert al Decret 7/2017, de 10 de febrer.

Cinquè. Les sol·licituds han de presentar-se mitjançant el formulari allotjat a la seu electrònica: <https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/>, apartat Complements retributius PDI.

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició mitjançant un certificat electrònic. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB: <https://seu.uib.cat/ca/Sobre-la-Seu/Sistemes-didentificacio-i-comunicacio>.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d’haver-se publicat la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. Les dades facilitades a les sol·licituds d’avaluació seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud.

En els termes prevists a l’article 11 del Decret 7/2017, de 10 de febrer, la UIB cedirà les dades a l’AQUIB amb la finalitat de realitzar d’ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de resoldre el procediment.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat esmentada.

Setè. Els efectes del complement només s’aplicaran si s’obté l’avaluació favorable dels mèrits.

El període de validesa de l’assignació de cada un dels complements assignats se suspendrà quan la persona beneficiària abandoni la situació de servei actiu a la UIB en règim de dedicació a temps complet.

Una vegada que es reincorpori com a personal docent i investigador de la UIB en servei actiu i en règim de dedicació a temps complet, es reprendrà el còmput del període d’assignació, el qual acabarà, com a màxim, el 31 de desembre anterior a la data de finalització del període que restava per complir, a fi de poder sol·licitar-ne la renovació a la convocatòria següent amb efectes econòmics des de l’1 de gener.

Vuitè. El personal docent i investigador que a l’entrada en vigor del Decret 7/2017, de 10 de febrer, tingui assignats complements retributius addicionals, de conformitat amb el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, en continuarà gaudint fins que acabi de ser vigent.

Novè. La percepció del complement retributiu que es pugui concedir al professorat resta condicionada al fet que la Universitat de les Illes Balears rebi el finançament i la transferència específica corresponent a aquest complement de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El president del Consell Social,
Bartomeu Llinàs

 

 

Sr. Rector de la Universitat.