Catàleg de procediments

El Catàleg de Procediments recull tots els procediments que la Universitat de les Illes Balears (UIB) ofereix als seus usuaris. L'objectiu del catàleg és centralitzar tota la informació de cadascun dels procediments per facilitar-ne el seu ús. De cada procediment es presenta la informació disponible relacionada amb ell: destinataris, qui ho pot sol·licitar, cost, forma d'inici, documentació necessària, etc.

Es mostren els procediments oferits als col·lectius seleccionats a continuació:

Llei orgànica de protecció de dades

Exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal (ARCO)
Denominació del procediment

Exercici del dret d’accés a les dades de caràcter personal.

Descripció

L’exercici d’aquest dret consisteix a demanar informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret d’accés s’exerceix davant la Secretaria General, llevat de dades incloses al fitxer Sindicatura de Greuges o de dades facilitades a l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d’un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

L’accés es farà efectiu en el termini de deu dies posteriors a la notificació de resolució estimatòria.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: "Exercici drets ARCO - Accés".
Òrgan de resolució

El responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Forma de notificació

Es comunicaràper correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Observacions

Transcorregut el termini màxim d’un mes de recepció sense que de forma expressa s’hagi respost a la petició, aquesta es podrà entendre desestimada a l'efecte de la interposició de la reclamació prevista a l’article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999.

Sens perjudici que, en cas que el sistema d’accés triat sigui a través de correu ordinari, la informació sol·licitada es podrà remetre a la persona interessada juntament amb la resolució estimatòria.

Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal (ARCO)
Denominació del procediment

Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal.

Descripció

L'exercici d'aquest dret té com a finalitat que les dades personals responguin amb veracitat a la situació actual de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

El dret d'accés s'exerceix davant la Secretaria General, llevat de dades incloses al fitxer Sindicatura de Greuges o de dades facilitades a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n’acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

S'ha de resoldre sobre el que es demana en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la sol·licitud. També s'ha de resoldre encara que no es disposi de dades de l'afectat. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició o si aquesta és insatisfactòria, la persona interessada podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, acompanyant la documentació acreditativa d'haver sol·licitat la rectificació de dades a la UIB.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el següent formulari: "Exercici drets ARCO - Rectificació".
Òrgan de resolució

El responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Forma de notificació

Es comunicaràper correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Observacions

Transcorregut el termini màxim de deu dies de la recepció sense que de forma expressa s'hagi respost a la petició, aquesta es podrà entendre desestimada a l'efecte de la interposició de la reclamació prevista a l'article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999.

Exercici del dret de cancel·lació de dades de caràcter personal (ARCO)
Denominació del procediment

Exercici del dret de cancel·lació de dades de caràcter personal.

Descripció

Amb l'exercici d'aquest dret sol·licitau la cancel·lació d'una dada que resulti innecessària o no pertinent per a la finalitat per a la qual fou recollida. La dada serà bloquejada, és a dir, identificada i reservada amb la finalitat d'impedir-ne el tractament.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

Els dret d'accés s'exerceix davant la Secretaria General, llevat de dades incloses al fitxer Sindicatura de Greuges o de dades facilitades a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

S'ha de resoldre sobre la sol·licitud de cancel·lació en el termini màxim de deu dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. S'ha de resoldre encara que no es disposi de dades de l'afectat. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició o aquesta sigui insatisfactòria, la persona interessada podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, adjuntant la documentació acreditativa d'haver sol·licitat la cancel·lació a la UIB.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: "Exercici drets ARCO - Cancel·lació".
Òrgan de resolució

El responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Observacions

Transcorregut el termini màxim de deu dies de la recepció sense que de forma expressa s'hagi respost a la petició, aquesta es podrà entendre desestimada als efectes de la interposició de la reclamació prevista a l'article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999.

Exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal (ARCO)
Denominació del procediment

Exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal.

Descripció

Amb l'exercici d'aquest dret demanau l'exclusió del tractament de les vostres dades personals o el cessament del tractament en els supòsits de l'article 34 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb una incapacitat reconeguda, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Responsable i contacte

Els dret d'accés s'exerceix davant la Secretaria General, llevat de dades incloses al fitxer Sindicatura de Greuges o de dades facilitades a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

En el termini màxim de deu dies des de la recepció de la sol·licitud, s'ha de resoldre sobre aquesta, excloent del tractament les dades relatives a l'afectat o denegant motivadament la sol·licitud d'exclusió. Igualment s’ha de resoldre encara que no es disposi de dades de l'afectat. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició o si aquesta és insatisfactòria, la persona interessada podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, adjuntant la documentació acreditativa d'haver sol·licitat l'oposició a la UIB.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cra. Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). S'ha de complimentar el formulari següent: "Exercici drets ARCO - Oposició".
Òrgan de resolució

El responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Forma de notificació

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Observacions

Transcorregut el termini màxim de deu dies de la recepció sense que de forma expressa s'hagi respost a la petició, aquesta es podrà entendre desestimada a l'efecte de la interposició de la reclamació prevista a l'article 18.2 de la Llei orgànica 15/1999.

Cessió de dades personals de membres de la comunitat universitària
Denominació del procediment

Sol·licitud de cessió de dades personals de membres de la comunitat universitària.

Descripció

Aquest procediment consisteix en demanar informació sobre les dades personals de membres de la comunitat universitària.

Qui ho pot sol·licitar

Un director de departament o d'institut universitari de recerca, un degà de facultat o director d'escola, un cap d'unitat administrativa o un director de títol de postgrau o de projecte d'investigació.

Responsable i contacte

La sol·licitud ha d'anar adreçada a Secretaria General, concretament al responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

No hi ha requisits establerts.

Documentació necessària

En els casos en què el dret s'exerceixi per mitjà d'un representant de la persona interessada, s'ha d'aportar la documentació que n'acrediti la representació.

Cal que s’acrediti la representació d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques («Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació»).

Terminis

No es fixa cap termini per presentar la sol·licitud.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

Òrgan de resolució

El responsable de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Forma de notificació

Es comunicaràper correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Observacions

La presentació d'una sol·licitud de cessió de dades personals compromet la persona que la presenta a guardar la confidencialitat de les dades cedides i a fer-ne ús exclusivament per a la finalitat expressada.

Cada sol·licitud serà objecte d'estudi per tal de no incomplir la normativa vigent, i serà autoritzada o denegada d'acord amb el que preveu l'art. 11 de la LOPD sobre la comunicació de dades.

La cessió de dades especialment protegides s'ajustarà al que preveu l'art. 7 de la LOPD.

Gestió acadèmica

Anul·lació de matrícula
Denominació del procediment

Anul·lació total o parcial de matrícula.

Descripció

Procediment mitjançant el qual un alumne matriculat a un pla d'estudis oficial de la UIB, pot sol·licitar, de manera extraordinària, anul·lació de matrícula, total o parcial, al vicerectorat competent en matèria d'ordenació acadèmica.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumne matriculat dels estudis afectats.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser un alumne matriculat de la UIB d'un pla d'estudis oficial del qual es demana l'anul·lació de matrícula i trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia greu justificada

b) Situació de discapacitat sobrevinguda

c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l'estudiant

d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posteritat a la matriculació

e) Denegació del visat

f) Denegació de beca per motius no acadèmics

g) Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Documentació necessària

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de documentació justificativa (contracte de treball, certificat metge oficial, carta d'admissió, etc.). En cas contrari, seran automàticament desestimades.

Terminis

La sol·licitud s'ha de fer abans del dia 10 de gener per a assignatures del primer semestre i abans del dia 30 d'abril per a assignatures del segon semestre.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit als serveis administratius corresponents
Òrgan de resolució

El vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Forma de notificació

Es notificarà la resolució per correu certificat.

Normativa aplicable
 • Reglament acadèmic vigent de la UIB (Acord normatiu 11413, del dia 20 de maig de 2015, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Univerisitat (FOU núm. 417).
 • Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresonents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions
 • L'anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l'anul·lació de les condicions acadèmiques, sempre que la sol·licitud es faci abans del dia 10 de gener per a assignatures del primer semestre i abans del dia 30 d'abril per a assignatures del segon semestre.
 • El vicerectorat competent en matèria d'ordenació acadèmica estudiarà si és procedent, o no, la devolució de l'import de la matrícula (no s'obtindrà devolució dels preus corresponents als conceptes administatitus: obertura d'expedient, targeta d'identitat, assegurança escolar, etc.).
 • D'acord amb el que especifica l'article 3.7 del Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratirus corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, si, com a resultat d'una sol·licitud d'anul·lació de matrícula, s'han de tornar els imports dels serveis acdèmics d'acord amb els supòsits que preveu el Reglament acadèmic, se n'ha de retenir el 25 per cent en concepte de despeses de gestió.
 • Si l'anul·lació és total, l'alumne obtindrà, per una sola vegada, reserva de plaça per a l'any acadèmic següent (excepte en el supòsit que l'anul·lació sigui perquè l'alumne ha obtingut plaça en una altra universitat).
 • Pel que fa al règim de permanència, no comptabilitzarà acadèmicament la matrícula anul·lada. Tampoc no comptabilitzarà la matrícula anul·lada quan l'alumne formalitzi una nova matrícula a la UIB.
 • MOLT IMPORTANT: Els alumnes que hagin sol·licitat una beca han de preveure les conseqüències que pot tenir el fet d'anul·lar totalment o parcialment la matrícula. En cas de dubte, recomanam que us n'informeu a la Secció de Beques del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

 

Canvi de grup
Denominació del procediment

Canvi de grup.

Descripció

Procediment administratiu per canviar el grup d'una o varies assignatures matriculades a un any acadèmic.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat matriculat a l'any acadèmic en qüestió.

Responsable i contacte

Serveis administratius del centre corresponent.

Modalitat

Presencial i mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits
Documentació necessària

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de documentació justificativa (contracte de treball, certificat d'empadronament, etc.). En cas contrari, seran automàticament desestimades.

Motiu Documentació a aportar
 Soc estudiant a temps parcial Si se sol·licita per primera vegada aquest curs acadèmic, còpia de la sol·licitud al Rector
Antics estudiants a temps parcial, no és necessària documentació
Estic treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 
 
 
Justificants de cotització? en qualsevol regim de la Seguretat Social (certificat de vida laboral)
Contracte de treball en vigor
Nomenament administratiu (per als funcionaris públics)
Altres documents que provin l'activitat actual
Estic afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 % Certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement
Tinc 55 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic No es necessària documentació
Estic en situacions de protecció a la família o d'haver de tenir cura de persones dependents Documentació justificativa
Solapament d'horaris Cronograma amb solapaments
Em trobo en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent pot valorar com a determinants Documentació justificativa
Terminis
 • Terminis generals
 • Alumnes d'inici de juliol: de l'1 al 5 de setembre
 • Alumnes de continuació: de l'13 al 15 de setembre
 • Alumnes d'inici de setembre: presencialment fins el 3 d'octubre
 • Facultat de Medicina
 • Alumnes d'inici de juliol: del 25 de setembre al 6 d'octubre de 2017
 • Alumnes de continuació: de l'11 al 22 de setembre de 2017
 • Facultat de Filosofia i Lletres
 • De l'11 al 22 de setembre de 2017
 • De l'12 al 23 de febrer de 2018
 • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
 • Alumnes d'inici de juliol: de l'1 al 8 de setembre de 2017
 • Alumnes d'inici i de continuació: de l'11 al 20 de setembre de 2017
 • Alumnes d'inici i de continuació (segon semestre): del 12 al 19 de febrer de 2018
 • Facultat d'Educació
 • Alumnes d'inici de juliol: de l'1 al 8 de setembre de 2017
 • Alumnes de continuació: del 13 al 23 de setembre de 2017
 • Alumnes d'inici: del 16 al 27 de setembre de 2017
 • Psicologia
 • Alumnes d'inici de juliol: de l'1 al 5 de setembre de 2017
 • Alumnes de continuació: del 13 al 15 de setembre de 2017
Forma d’inici
Òrgan de resolució

Degà, Director, Cap d'Estudis o persona en qui deleguin.

Forma de notificació

Les resolucions es notificaran per UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Article 15 del Reglament Acadèmic (curs 2015-2016 o posteriors)
 • Article 15 del Reglament Acadèmic (curs 2016-2017 o posteriors)

 

Examen a les seus
Denominació del procediment

Examen a les seus.

Descripció

Procediment perquè els alumnes matriculats d'estudis de grau al campus de Palma puguin realitzar els exàmens escrits i presentar els elements d'avaluació escaients, corresponents al període d'avaluació complementària i al període d'avaluació extraordinària, a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol alumne que tingui la residència a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, que estigui matriculat d'uns estudis de grau al campus de Palma, i vulgui realitzar l'avaluació complementària o l'avaluació extraordinària a les seus universitàries.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents, les seus universitàries, el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Modalitat
Cost

Gratuït.

Requisits

Ser resident a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

Documentació necessària
 • S'ha d'emplenar correctament el formulari telemàtic o la sol·licitud.
 • El Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica pot demanar, si escau, que l'alumne acrediti, documentalment, que és resident a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.
Terminis
 • Període d'avaluació complementària (febrer): del dia 1 al dia 31 de desembre.
 • Període d'avaluació complementària (juny): del dia 1 al dia 30 d’abril.
 • Període d'avaluació extraordinària (juliol):
  • Per a assignatures del primer semestre: del dia 15 al dia 29 de maig.
  • Per a assignatures del segon semestre: del dia 15 al dia 30 de juny.

Òrgan de resolució

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Forma de notificació

Per correu postal, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Normativa aplicable
 • Article 32.5 del Reglament acadèmic dels estudis de grau «Els residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera tenen dret a realitzar els exàmens escrits dels períodes d'avaluació complementària i extraordinària a les respectives seus universitàries, de conformitat amb el procediment que estableixi el Consell de Direcció».
 • ACORD EXECUTIU 11454/2015, del dia 23 de juny, pel qual s'aprova la normativa que regula el procediment perquè els alumnes matriculats d'estudis de grau a Palma puguin realitzar avaluacions a les seus universitàries.
Observacions

Només es podran realitzar els exàmens escrits de les assignatures que indiqui la guia docent. Així mateix, només es poden presentar els elements d'avaluació que, igualment, indiqui la guia docent de l'assignatura.

Els alumnes que hagin demanat de fer els exàmens a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera segons el procediment establert a l'Acord executiu 11454/2015, del dia 23 de juny, i després no es presentin a l'avaluació sol·licitada, perdran el dret que estableix aquesta normativa al llarg d'un període de dos anys.

 

Admissió general a estudis de grau
Denominació del procediment

Admissió general a estudis de grau.

Descripció

Procediment general per obtenir plaça en un estudi de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Totes les persones que compleixin els requisits d'accés.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestio Acadèmica.

Modalitat

Presencial i mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Totes les persones que compleixin algun dels requisits d'accés següents:

a) Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.

b) Estudiants amb una prova d'accés en la universitat superada.

c) Tècnics superiors.

d) Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.

e) Acreditació d'experiència professional o laboral.

f) Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.

g) Titulats universitaris.

Documentació necessària

Procediment d'admissió general.

Terminis

Convocaròria de juny de 2017:

 • Sol·licitud: Del 22 de maig a les 9 fins al 4 de juliol a les 14.
 • Primera llista d'admesos: 13 de juliol a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 19 de juliol a les 9.
 • Tercera llista d'admesos: 25 de juliol a les 9.

Convocatòria de setembre de 2017:

 • Sol·licitud: Del 8 de setembre a les 9 fins al 14 de setembre a les 14.
 • Primera llista d'admesos: 20 de setembre a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 25 de setembre a les 9.
 • Tercera llista d'admesos: 28 de setembre a les 9.
Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable
Observacions

Més informació:

Admissió al grau per canvi d'estudis i/o universitat
Denominació del procediment

Admissió al grau per canvi d'estudis i/o universitat.

Descripció

Procediment per a obtenir plaça en un estudi de grau per als alumnes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

Presencial i mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris parcials espanyols i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB o els mateixos estudis en un altre centre. En aquest supòsit, és un requisit indispensable que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

Documentació necessària
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003, només en el cas d'estudis no cursats a la UIB.
Terminis

Convocatòria de juny de 2017:

 • Sol·licitud: del 22 de maig al 2 de juny de 2017.
 • Primera llista d'admesos: 19 de juny de 2017 a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 30 de juny de 2017 a les 9.

Convocatòria de setembre de 2017:

 • Sol·licitud: De l'1 de setembre a les 9 fins al 5 de setembre a les 14.
 • Primera llista d'admesos: 11 de setembre de 2017 a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 19 de setembre de 2017 a les 9.
Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable

La normativa que regula l'admissió als estudis de grau és:

Observacions

Més informació:

Admissió al grau per a alumnes amb estudis estrangers parcials o totals no homologats
Denominació del procediment

Admissió al grau per a alumnes amb estudis estrangers parcials o totals no homologats.

Descripció

Procediment per a obtenir plaça en un estudi de grau per als alumnes amb estudis estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència del seu títol, diploma o estudis a Espanya.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes amb estudis estrangers parcials o totals que no han obtingut l'homologació o equivalència del seu títol, diploma o estudis a Espanya.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

Presencial i mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Estudiants que hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o bé totals però que no n’hagin obtingut l’homologació a Espanya i vulguin iniciar uns nous estudis a la UIB i hagin superat 30 crèdits ECTS.

Documentació necessària
 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient, legalitzat per via diplomàtica (si es tracta d’universitats de fora de la UE). Per a la legalització de documents per via diplomàtica, trobareu tota la informació a la pàgina corresponent del Ministeri.
 • Acreditar la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger. Per la sol·licitud d'equivalència s'ha de fer mitjanaçant el servei que ofereix el MECD: Accés al servei.
 • Programes de les assignatures superades.
Terminis

Convocatòria de juny de 2017:

 • Sol·licitud: del 22 de maig al 2 de juny de 2017.
 • Primera llista d'admesos: 19 de juny de 2017 a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 30 de juny de 2017 a les 9.

Convocatòria de setembre de 2017:

 • Sol·licitud: De l'1 de setembre a les 9 fins al 5 de setembre a les 14.
 • Primera llista d'admesos: 11 de setembre de 2017 a les 9.
 • Segona llista d'admesos: 19 de setembre de 2017 a les 9.
Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau: Reial Decret 412/2014, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • ACORD NORMATIU 12189/2017 del dia 20 de febrer, pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau (FOU 445, de 17 de març de 2017).
Observacions

Més informació: Procediment d'admissió amb estudis estrangers no homologats.

Canvi de seu d'estudis de grau
Denominació del procediment

Canvi de seu d'estudis de grau.

Descripció

Procediment per canviar de seu. Això suposa continuar els mateixos estudis de grau en una altra seu: les de Menorca, Eivissa i Formentera i la seu de Mallorca. Un canvi d'estudis virtuals a estudis presencials o viceversa també es considera un canvi de seu i segueix aquest mateix procediment.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els alumnes que estudien una titulació de grau que té admissió a més d'una seu.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

Presencial i mitjançant UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Hi poden participar els alumnes que ja tenen admissió a un grau i a una seu i volen canviar de seu i tinguin 30 crèdits superats.

Documentació necessària

No cal aportar documentació.

Terminis
 • Sol·licitud: del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.
 • Publicació de llista d'admesos: 7 de juliol de 2017.
 • Matrícula: durant la matrícula de continuació.
Forma d'inici
Forma de notificació

Es notificarà la resolució per missatgeria d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau: Reial Decret 412/2014, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • ACORD NORMATIU 12189/2017, del dia 20 de febrer de 2017 pel qual es regula l'accés i admissió als ensenyaments oficials de grau. (FOU 445, de 17 de març).
Observacions

Més informació: Procediment d'admissió per canvi de seu.

Alumne a temps parcial
Nom del procediment

Alumne a temps parcial.

Descripció

Procediment per a obtenir la condició d'alumne a temps parcial. Aquesta condició està pensada per facilitar la possiblitat d'estudiar a les persones que no poden fer una dedicació completa als estudis per raons de feina, de càrregues familiars o altres motius.

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnes que es matriculin a la UIB en algun dels estudis de grau i/o màster.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat
Cost

Gratuït.

Requisits

Els alumnes han de complir algun dels següents requisits:

 • Treballar amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent.
 • Tenir 45 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic.
 • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.
Documentació necessària
 • Contracte de treball en vigor o nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l'activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
 • El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
 • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.
Terminis

Per als alumnes que inicien estudis, la sol·licitud s'ha de presentar durant el període de preinscripció.

Els alumnes de continuació tenen fins a 10 dies abans de l'inici del termini de matrícula de continuació; per tant fins a final de juliol.

Òrgan de resolució

El Rector o el vicerector que delegui.

Forma de notificació

Carta certificada amb acusament de recepció'

Normativa aplicable

Articles 1 i 2 de l'Acord ratificatiu 1502/2012, del dia 19 de desembre, pel qual s'aprova la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Articles 7 i 26.9 de l'Acord normatiu 11413/2015, del dia 20 de maig, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.
Article 4 (apartats 1, 2 i 3) del Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Observacions

Els estudiants que al·leguin motius de feina per ser considerats alumnes a temps parcial i ho justifiquin presentant el contracte laboral o el nomenament administratiu, hauran d'acreditar documentalment que el contracte o el nomenament esmentats continuen vigents durant l'any acadèmic per al qual es fa la sol·licitud.

Els estudiants poden sol·licitar el canvi d'estatus d'estudiant a temps complet a estudiant a temps parcial o viceversa, d'acord amb els terminis establerts més amunt. En tot cas no es pot canviar dues vegades d’estatus dins el mateix any acadèmic.
 

Enviament de títols fora de Mallorca
Denominació del procediment

Enviament de títols fora de Mallorca.

Descripció

Procediment per enviar fora de Mallorca un títol universitari oficial expedit per la UIB. Els possibles llocs de recollida són:

Títols oficials:

 • Les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
 • Les delegacions o subdelegacions del Govern d'una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears.
 • Una oficina consular a l'estranger.

Títols propis:

 • Les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
 • Un domicili particular d'àmbit nacional.
 • Una oficina consular a l'estranger.
Qui ho pot sol·licitar

Les persones titulades per la UIB en uns estudis oficials que han rebut la notificació per recollir el títol.

Responsable i contacte

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Modalitat

Per UIBdigital.

Cost

Títols oficials:

 • Enviament a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera: gratuït.
 • Enviament a les delegacions o subdelegacions del Govern d’una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears: 4,12 euros.
 • Enviament a una oficina consular a l'estranger: 7,67 euros.

Títols propis:

 • Enviament a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera: gratuït.
 • Enviament al domicili particular en una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears (també es pot optar per aquesta opció si el domicili és a les Balears i no es pot anar a recollir el títol al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries): 11 euros.
 • Enviament a una oficina consular a l'estranger: 15 euros.
Requisits

Només es pot demanar una vegada està expedit, situació que l’alumne identifica en el moment de rebre la comunicació per recollir el títol.

Termini

Abans de cinc anys des del moment de la notificació de l'expedició del títol.

Forma de notificació

Per UIBdigital.

Normativa aplicable

Article 6.2 de l'Ordre de 8 de juliol de 1988 per a l'aplicació dels reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1496/1987, de 6 de novembre, en matèria d'expedició de títols universitaris oficials (BOE de 13 de juliol de 1988).

Observacions

Més informació:

 

Finalització d'estudis per compensació
Denominació del procediment

Finalització d'estudis per compensació.

Descripció

Procediment pel qual un alumne al qual queda una assignatura obligatòria o de formació bàsica per finalitzar els estudis de grau i que ha esgotat totes les matrícules previstes a la normativa de permanència, pot demanar la compensació d'aquesta assignatura i obtenir el títol corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes de les titulacions de grau amb una única assignatura obligatòria o de formació bàsica per finalitzar els estudis. La compensació es pot demanar encara que, a més d'aquesta única assignatura, els quedin pendents de superar el Treball de Fi de Grau i les pràctiques externes.

Responsable i contacte

Els serveis administratius corresponents, les seus universitàries, el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Modalitat
Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder demanar la finalització d'estudis per compensació s'han de complir les condicions següents:

 1. Que sigui l'única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l'estudiant per finalitzar els estudis.
 2. Que s'hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i la matrícula addicional de l'assignatura que es pretén compensar, i s'hagi obtingut com a mínim la qualificació de «suspens 3» almenys en una d'aquestes.
 3. Que la nota mitjana de l'expedient sigui superior a la fixada pel centre per a la titulació que cursi (vegeu l'apartat «observacions»).
Documentació necessària

Sol·licitud, adreçada a la Comissió Acadèmica, en què s'expliqui els motius pels quals es demana la compensació.

Terminis

En qualsevol moment.

Òrgan de resolució

La Comissió Acadèmica de la UIB.

Forma de notificació

Per correu certificat amb acusament de recepció.

Normativa aplicable

Article 41 del Reglament acadèmic.

Observacions

Mitjanes d'expedient fixats per les juntes de centre de les diferents facultats i escoles:

    Facultat de Ciències: 5,5
    Facultat de Filosofia i Lletres: 6,5
    Escola Politècnica Superior: 5,5
    Facultat d'Educació: 6,5
    Facultat de Psicologia: 6,5
    Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: 6,5
    Facultat de Dret: 6,5
    Facultat d'Economia i Empresa: 6
    Facultat de Turisme: 6

En cap cas no seran objecte de compensació el Treball de Fi de Grau, les pràctiques externes, les assignatures d'anglès específiques del pla d'estudis que permeten acreditar que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l'obtenció del títol i les assignatures optatives.

Adaptació a pla d'estudis de grau
Denominació del procediment

Adaptació a pla d'estudis de grau.

Descripció

Procediment pel qual un alumne sol·licita plaça i adaptació del seu expedient al pla d'estudis de grau que substitueix el pla que havia iniciat amb anterioritat a la UIB (de grau o de primer i segon cicle).

Qui ho pot sol·licitar

Els alumnes de la UIB que hagin iniciat estudis que s'hagin extingit o que estiguin en via d'extinció, sempre que hi hagi un pla nou que els substitueixi.

Responsable i contacte

Serveis administratius del centre al qual s'han adscrit els estudis corresponents.

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver iniciat un pla d'estudis de la UIB extingit o en vies d'extinció.

Documentació necessària

Imprès de sol·licitud (model d'instància general).

Terminis
 • Juliol: del 3 al 21 de juliol de 2017.
 • Setembre: del 5 al 15 de setembre de 2017.
Òrgan de resolució

Degà o director d'escola.

Forma de notificació

A través del mitjà indicat a la sol·licitud.

Normativa aplicable

Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Observacions

Recerca

Estades breus de joves investigadors convidats
Denominació del procediment

Estades breus de joves investigadors convidats.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors fomentin l'intercanvi i l'actualització de coneixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears mitjançant l'estada en aquesta universitat de joves doctors d'altres universitats o centres d'investigació estrangers.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Les persones candidates han de ser joves doctors (amb una data mínima de lectura del doctorat, segons convocatòria), amb currículum excel·lent i que duguin a terme la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada i enviada, és necessari firmar-la i registrar-la d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada amb aquella documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • CV normalitzat o de característiques semblants de la persona convidada.
 • Una memòria amb la tasca programada durant l'estada.
 • Les persones convidades hauran de presentar un permís per escrit de la seva institució per poder fer l'estada.
Terminis

Si escau, hi ha una única convocatòria anual, generalment al primer semestre, per fer l'estada durant el segon semestre. El temps previst de tramitació és de dos mesos.

Forma d’inici

La petició s’inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l’encarregada de fer la proposta de les sol·licituds favorables, i aquestes són aprovades pel Consell de Direcció.

Forma de notificació

Comunicació per correu electrònic.

Normativa aplicable

Convocatòria publicada al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Observacions

Els investigadors convidats hauran de signar, a l'inici i al final de l'estada, un document que acrediti l'estada a la Universitat.

Més informació al web de les "Estades breus de joves investigadors convidats".

Estades breus de professors convidats
Denominació del procediment

Estades breus de professors convidats.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors fomentin l'intercanvi i l'actualització de coeixements i informació científica dels membres de la comunitat universitària de les Illes Balears mitjançant l'estada en aquesta universitat de personal doctor d'altres universitats o centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

La persona candidata ha de tenir el grau de doctor, prestigi reconegut i fer la seva tasca professional en universitats o centres d'investigació estrangers. Hi ha una data mínima de lectura de tesi doctoral.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada i enviada, és necessari firmar-la i registrar-la d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • CV normalitzat o de característiques semblants de l'investigador convidat.
 • Una memòria amb la tasca programada durant l'estada.
 • Els professors convidats hauran de presentar un permís per escrit de la seva institució per poder fer l'estada.
Terminis

Hi ha dues convocatòries anuals, al mes de setembre (per a les estades del primer semestre de l'any següent) i al mes de març (per a les estades del segon semestre de l’any en curs). El temps previst de tramitació és de dos mesos.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web de les "Estades breus de professors convidats".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l'encarregada de fer la proposta de les sol·licituds favorables, i aquestes són aprovades pel Consell de Direcció i el Consell de Govern de la UIB.

Forma de notificació

Comunicació per correu electrònic i publicació de la Resolució de concessió al FOU.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 8796/2008, del dia 30 d’octubre, pel qual es modifica l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats (FOU núm. 303).
 • Convocatòria publicada al web de les "Estades breus de professors convidats".
Observacions

Els professors convidats hauran de signar, a l’inici i al final de l’estada, un document que acrediti l'estada a la Universitat.

Més informació al web de les "Estades breus de professors convidats".

Gestió de bestretes per a projectes
Denominació del procediment

Gestió de bestretes per a projectes.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin sol·licitar un avançament a càrrec de la quantitat concedida a un projecte d’investigació. D'aquesta forma, es col·labora en el desenvolupament dels projectes en marxa, perquè els endarreriments dels pagaments de les anualitats per part de l'organisme que ha concedit el projecte no aturin el procés.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

El sol·licitant ha de ser investigador principal d'un projecte d'investigació gestionat a través de la UIB amb pagaments pendents d'ingressar.

Responsable i contacte

Responsable: Cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 3068, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada, és necessari enviar una còpia de la sol·licitud firmada. Aquesta còpia ha d’anar dirigida a la persona responsable d’aquest servei i, si escau, ha d’anar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • En cas de ser un projecte de concessió recent, és convenient adjuntar còpia de la concessió del projecte.
Terminis

El termini de sol·licitud roman permanent obert. El temps previst de tramitació és de 10 dies.

Forma d’inici

La petició s'inicia complimentant el formulari electrònic disponible al web de "Bestretes a projectes".

Òrgan de resolució

Gerència.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Convocatòria publicada al web de "Bestretes a projectes".

Observacions

Més informació al web de "Bestretes a projectes".

Ajuts per a estades de treball
Denominació del procediment

Ajuts per a estades de treball.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin accedir a un ajut per realitzar estades de treball en altres universitats o centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Catalina Miralles, Tel.: 971 17 34 31, cati.miralles@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Poden demanar aquests ajuts:

a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’una beca del programa de formació de professorat universitari (FPU) i formació de personal investigador (FPI) i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d'haver participat en l'equip investigador d'un projecte d'investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

Els becaris de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d'estades només podran gaudir d'aquest ajut en cas que prèviament l'hagin sol·licitat a l'organisme del qual depèn la seva beca i aquest els l'hagi denegat.

Documentació necessària
 • Carta d'acceptació de la comunicació o invitació.
 • Memòria explicativa on s'indica el motiu de l'estada i resum del treball que s'ha de realitzar.
 • Document justificatiu d'haver participat a un projecte d'investigació competitiu els darrers tres anys (si escau).
 • Sol·licituds d'altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
 • Document en el qual es justifica la no inclusió dels documents anteriors (si escau).
 • En cas que sigueu becari FPI (Ministeri), FPU o de la Conselleria, denegació prèvia per fer l'estada per part de l'organisme al qual pertany la beca.
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

El temps previst de tramitació depèn de la data en què es reuneixi la Comissió d'Investigació (es reuneix tres vegades l'any). Una vegada revisada la sol·licitud per la Comissió, el temps previst de tramitació és de quinze dies hàbils.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per a estades de treball".

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació avalua les sol·licituds.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 12129/2017, del dia 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 444).
 • Acord executiu 12192/2017, del dia 14 de març, pel qual es fixa la quantitat màxima per a l'any 2017 del programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 445).
Observacions

No s'acceptarà cap sol·licitud transcorregut un mes des de l'acabament de l'activitat.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Més informació al web dels "Ajuts per a estades de treball".

Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació
Denominació del procediment

Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació.

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats externament.

Qui ho pot sol·licitar

Aquest procediment s'inicia d'ofici des de l'Oficina de Suport a la Recerca. Els destinataris dels ajuts són els membres del personal docent i investigador que desenvolupen la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que hagi estat responsables d'un projecte competitiu nacional o europeu l'any natural anterior.

Responsable i contacte

Responsable: Cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 3068, xavier.salva@uib.es.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Si durant tres anys consecutius l’investigador responsable no ha obtingut finançament en cap dels dos tipus, no rebrà cap ajut l’any següent.

Documentació necessària

No s'ha establert.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d'inici

Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud. Els ajuts que es preveuen en aquest programa seran concedits per la Comissió d'Investigació, una vegada avaluats per la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR).

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació concedeix els ajuts que es preveuen en aquest programa, una vegada avaluats per la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR).

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Acord executiu 7719 del dia 24 de novembre de 2006 pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació.

Acord executiu 10772 del dia 17 de setembre de 2013 pel qual es modifica l'Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació.

Observacions

El límit màxim que es transferirà a l’investigador responsable serà de 2.500 euros per any.

L'import de l'ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

No són susceptibles d'ajuts en aquest programa ajuts com: accions especials, accions integrades, sabàtics, estades temporals, ajuts FECYT o ajuts d'àmbit autonòmic.

Més informació al web dels "Ajuts per al foment de la participació en projectes d'investigació".

Ajuts per a l'assistència a congressos
Denominació del procediment

Ajuts per a l'assistència a congressos.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors puguin accedir a un ajut de la UIB per a l'assistència a congressos i seminaris.

Qui ho pot sol·licitar

Pot presentar sol·licitud el personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i d'investigació en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: Cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Cati Miralles, Tel.: 971 17 3431, cati.miralles@uib.es.

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Poden demanar aquests ajuts:

a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d'una beca del programa de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d'altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.

c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.

d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.

e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d'haver participat en l’equip investigador d'un projecte d'investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

Documentació necessària
 • Comunicació o resum de la ponència (si escau).
 • Carta d'acceptació de la comunicació o invitació (si escau).
 • Fullet amb preus i dades d'inscripció.
 • Comprovant del pagament d'inscripció.
 • Document justificatiu d'haver participat a un projecte d'investigació competitiu els darrers tres anys (si escau).
 • Sol·licituds d'altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
 • Document en el qual es justifica la no inclusió dels documents anteriors (si escau).
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

El temps previst de tramitació depèn de la data en què es reuneixi la Comissió d'Investigació (es reuneix tres vegades l'any). Una vegada revisada la sol·licitud per la Comissió, el temps previst de tramitació és de 15 dies hàbils.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per a l'assistència a congressos".

Òrgan de resolució

La Comissió d'Investigació avalua les sol·licituds.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable
Observacions

No s'acceptarà cap sol·licitud transcorregut un mes des de l'acabament de l'activitat.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari, web encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

Més informació al web dels "Ajuts per a l'assistència a congressos".

Ajuts per a la realització de congressos
Denominació del procediment

Ajuts per a la realització de congressos.

Descripció

L'objecte d'aquests ajuts és el cofinançament d'activitats de caràcter investigador, com són: congressos, simposis, seminaris, jornades o altres activitats assimilables a aquestes, de caràcter presencial i organitzades per membres del PDI de la UIB o per investigadors dels instituts universitaris de recerca de la UIB dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

En cap cas no poden ser objecte de finançament a través d'aquest programa activitats de caire docent o divulgatiu adreçades a alumnes de grau o màster o al públic en general. Tampoc no poden finançar-se les activitats formatives, transversals o específiques previstes dins els programes de doctorat de la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Poden demanar aquests ajuts tots els investigadors adscrits a departaments i instituts universitaris de la UIB.

Responsable i contacte

Responsable: Cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Resum de l'activitat per desenvolupar.
 • Memòria econòmica.
 • Sol·licituds d’altres ajuts públics o privats demanats per a aquesta mateixa finalitat (si escau).
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any.

Una vegada s'ha reunit la Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR), l'OSR comunica la resolució en cinc dies hàbils.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per a la realització de congressos".

Òrgan de resolució

La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) és l'encarregada d'avaluar les sol·licituds els mesos de març, juny i novembre de cada any.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Acord normatiu 10988/2014, del dia 9 de maig,  pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.

Observacions

Es pot concedir fins a un màxim de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. En cap cas la quantitat que es concedeixi no pot superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat. Aquestes quantitats es mantindran sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

En el cas de les jornades d'àmbit internacional, la presència de ponents convidats estrangers a les conferències convidades no justifica, per si mateixa, la internacionalitat de l'esdeveniment. El congrés s'entendrà d'àmbit internacional quan l'audiència i els ponents presentin aquest caràcter.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona sol·licitant, tal com figura a l'imprès de sol·licitud.

En el termini de dos mesos després de la finalització de l'acció, s'ha de trametre al Vicerectorat amb competències en investigació la memòria final corresponent. En cas d'haver-hi superàvit, aquest s'ha de retornar al Vicerectorat en la quantia màxima de l'ajut rebut.

Més informació al web dels "Ajuts per a la realització de congressos".

Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020
Denominació del procediment

Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020.

Descripció

L'objectiu és incentivar la participació del personal investigador de la UIB en projectes europeus donant un ajut per cobrir les despeses de desplaçament i manutenció provinents de la preparació d'aquest tipus de projectes, així com donar suport per a l'organització d'aquestes reunions a la UIB.

Qui ho pot sol·licitar

Professors o investigadors contractats (doctors) que desenvolupin l'activitat docent i/o com a investigadors en algun dels departaments, instituts universitaris de recerca o centres d'aquesta universitat.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Xavier Salvà, Tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver estat convocat a una reunió de preparació d'un projecte europeu o ser l'organitzador d'una reunió de preparació d'un projecte europeu a la UIB.

La petició de finançament només es tramitarà si la persona sol·licitant té el seu currículum actualitzat a la base de dades GREC.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Documentació on es demostri la convocatòria de reunió per a la preparació del projecte i la inclusió de la persona que va la sol·licitud entre les persones convocades. En el cas d'ajuts a l'organització de reunions a la UIB, cal presentar una llista de participants a la reunió, signada pels mateixos assistents.
Terminis

El termini de sol·licitud roman obert tot l'any. El temps previst de tramitació és de 30 dies.

Forma d'inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Òrgan de resolució

Vicerectorat amb competències en investigació.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Hi ha un procediment publicat al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Observacions

En cap cas no es poden imputar a aquest ajut despeses de viatge o allotjament dels participants a la reunió.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web, encara que, una vegada emplenat i enviat, és necessari firmar-lo i registrar-lo d'entrada a qualsevol registre oficial de la UIB. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació que no s'hagi pogut adjuntar electrònicament.

Més informació al web dels "Ajuts per concórrer al programa Horizon 2020".

Gestió de la reparació i reposició de material científic
Denominació del procediment

Gestió de la reparació i reposició de material científic.

Descripció

L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els investigadors que ho desitgin puguin accedir a un ajut per a la reparació i la reposició de material científic i de laboratori dels departaments, instituts i centres d'investigació.

Qui ho pot sol·licitar

El personal investigador i tècnic que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que tingui al seu càrrec material científic per a la investigació.

Responsable i contacte

Responsable: cap de la secció de programes propis i recursos humans de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Contacte: Beatriz Raussell, tel.: 971 17 27 65, beatriz.raussell@uib.es.

Modalitat

Presencial, telefònica, per formulari web i per correu electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La petició de finançament només es tramitarà si la persona que fa la sol·licitud té el currículum actualitzat a la base de dades GREC.

La sol·licitud es fa telemàticament, encara que, una vegada emplenada, és necessari enviar-ne una còpia firmada. Aquesta còpia ha d’anar dirigida a la persona responsable d’aquest servei i, si escau, ha d’anar acompanyada amb aquella documentació que no s’hagi pogut adjuntar electrònicament.

És necessària també la firma de la persona que dirigeix el departament/institut al qual pertany la persona que fa la sol·licitud, tal com figura a l’imprès de sol·licitud.

Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud.
 • Factura o pressupost corresponent.
 • En cas de reposició, l'escrit del servei tècnic explicatiu de la necessitat del canvi.
Terminis

El termini de sol·licitud roman permanentment obert. El temps previst de tramitació és de trenta dies.

Forma d’inici

La petició s'inicia emplenant el formulari electrònic disponible al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Òrgan de resolució

Vicerectorat amb competències en investigació.

Forma de notificació

Es comunica per correu electrònic.

Normativa aplicable

Hi ha un procediment publicat al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Observacions

Aquest programa no subvenciona ajuts per a material informàtic.

Més informació al web del "Programa de reparació i reposició de material científic".

Complements retributius PDI

Avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora per a la posterior tramitació —un cop comprovat el compliment dels requisits per part de la UIB— a l'AQUIB, per a la seva avaluació definitiva.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar el personal docent i investigador amb vinculació de caràcter indefinit a la UIB.

Responsable i contacte

El responsable és la direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

El personal docent i investigador ha de tenir règim de dedicació a temps complet i sis anys o més d'antiguitat a la UIB, en altres universitats espanyoles o de l'estranger, i/o organisme de recerca de prestigi reconegut, espanyol o estranger. La vinculació que ha de tenir a aquests llocs ha de derivar de convocatòries públiques i competitives.

Documentació necessària
 • Si el mèrit al·legat és un sexenni, no cal adjuntar res (ho certifica la Secretaria General d'ofici).
 • En cas contrari, s'ha d'adjuntar l'informe corresponent generat per la base de dades GREC.
 • Si és primera sol·licitud, es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU.
 • Si és renovació, l'informe del GREC s'avaluarà sobre l'activitat duta a terme des de l'1 de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. La puntuació mínima d'aquest informe ha de ser de 4 punts.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d'haver-se publicat la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant una sol·licitud adreçada al Rector de la Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Teniu els impresos disponibles.
Òrgan de resolució

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Es comunicarà per carta.

Normativa aplicable
Observacions

Les sol·licituds que compleixen els requisits es trameten a l'AQUIB per a la seva avaluació definitiva.

 

Avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència del coneixement per a la posterior tramitació —un cop comprovat el compliment dels requisits per part de la UIB— a l'AQUIB, per a la seva avaluació definitiva.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar el personal docent i investigador amb vinculació de caràcter indefinit a la UIB.

Responsable i contacte

El responsable és la direcció de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

El personal docent i investigador ha de tenir règim de dedicació a temps complet i deu anys o més d'antiguitat a la UIB, en altres universitats espanyoles o de l'estranger, al CSIC o en centres d'investigació estrangers. La vinculació que ha de tenir a aquests llocs ha de derivar de convocatòries públiques i competitives.

Documentació necessària
 • Si el mèrit al·legat són tres sexennis (o més), no cal adjuntar res (ho fa la Secretaria General d’ofici).
 • En cas contrari, s'ha d'adjuntar l'informe corresponent generat per la base de dades GREC.
 • Si és primera sol·licitud, es poden al·legar mèrits de tota la vida professional fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU.
 • Si és renovació, l'informe del GREC s'avaluarà sobre l'activitat duta a terme des de l'1 de gener de l'any en què es va obtenir l'avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l'any anterior a l'any de publicació de la convocatòria al FOU. La puntuació mínima d’aquest informe ha de ser de 25 punts.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d'haver-se publicat la convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant una sol·licitud adreçada al Rector de la Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Teniu els impresos disponibles.
Òrgan de resolució

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Es comunicarà per carta.

Normativa aplicable
Observacions

Les sol·licituds que compleixen els requisits es trameten a l'AQUIB per a la seva avaluació definitiva.

 

Mobilitat

Convocatòria del programa SICUE
Denominació del procediment 

Convocatòria del programa SICUE per a Universitats d’Espanya.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita una plaça de mobilitat en el marc del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) per cursar part dels estudis en una altra universitat espanyola, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis poden ser d'un semestre o d'un curs acadèmic complet, segons el que s'especifiqui en cada acord.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que vulgui cursar part del seus estudis a una altra universitat espanyola i compleixi els requisits per sol·licitar la plaça.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Telemàtica i Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder sol·licitar una plaça SICUE heu de complir els següents requisits:

 • Estar matriculats a la UIB o als seus centres adscrits d’un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
 • Tenir superats un mínim de 60 crèdits en cas d'estudis de grau en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Continuar matriculat a la UIB durant el curs en què es vol fer l'intercanvi.
Documentació necessària

La sol·licitud SICUE impresa d'UIBdigital degudament signada. És imprescindible que hi consti la firma del coordinador de mobilitat dels vostres estudis.

Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-vos i decidir a quina universitat voleu anar, d'acord amb l'oferta que s'estableix per als vostres estudis a la web del SRI. El coordinador de mobilitat dels vostres estudis us informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.
 2. Emplenar la sol·licitud SICUE, a través d'UIBdigital. A la mateixa sol·licitud podeu demanar fins a 3 universitats, classificades per ordre de preferència.
 3. Lliurar al Registre General de la UIB, a l'edifici de Cas Jai, la documentació pertinent durant el termini establert per la convocatòria.
Òrgan de resolució

El responsable de mobilitat del centre farà la selecció d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l'expedient acadèmic i l'adequació del programa d'intercanvi al perfil curricular.

Forma de notificació

La llista de les sol·licituds seleccionades es publica a la web del SRI.

Normativa aplicable

La normativa SICUE per al curs acadèmic 2015-2016.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria ERASMUS+ Estudis
Denominació del procediment 

Convocatòria ERASMUS+ Estudis.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita una plaça de mobilitat en el marc del programa ERASMUS+ per cursar part dels estudis en una altra universitat europea, sense haver de pagar la matrícula allà.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que vulgui cursar part del seus estudis a una altra universitat europea i compleixi els requisits per sol·licitar la plaça.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Telemàtica i Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i matricular-se durant el curs acadèmic en el qual es realitza l'estada.
 • Cursar a la UIB estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat en el segon any d'estudis d'ensenyament superior (excepte estudiants de màster i de doctorat).
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants a ERASMUS .
 • Tenir el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau, d'acord amb les bases de la convocatòria. En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre, d'acord amb el Marc europeu comú de referència.
Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Una sol·licitud impresa des d'UIBdigital i signada.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • 2 sol·licituds ERASMUS impreses des d'UIBdigital i signades.
 • Certificat del nivell de coneixement d'idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-se i decidir a quina universitat es vol anar, d'acord amb l'oferta que s'estableix a cada convocatòria.
 2. Parlar amb els tutors ERASMUS+ o amb els coordinadors de mobilitat per veure quina plaça s’adequa més al vostre perfil.
 3. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ a través d’UIBdigital. Es poden demanar fins a cinc universitats.
 4. Preparar la documentació necessària per a cada tutor de les universitats que se sol·licitin i lliurar-la als Registre General de la UIB, a l'edifici de Cas Jai.
Òrgan de resolució

Els tutors ERASMUS+ i el responsable dels programes internacionals i de mobilitat dels Centres. 

Forma de notificació

La llista d'alumnes seleccionats es farà pública a la web del SRI.

Normativa aplicable

Tota la normativa sobre el programa ERASMUS es troba a la web del SRI.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria ERASMUS+ Pràctiques
Denominació del procediment

Convocatòria ERASMUS+ Pràctiques.

Descripció

El programa ERASMUS+ Pràctiques permet l'estada durant un període de temps en una entitat d'acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Qui ho pot sol·licitar

L'alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui fer pràctiques laborals de la seva formació en una empresa situada en un país de la Unió Europea.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 1. Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es demana l'estada i durant tot el període del curs en què es fan les pràctiques.

 2. Els estudiants han d'haver obtingut almenys el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir la titulació corresponent. Els estudis que només tinguin una durada d'un any acadèmic es poden regir pels requisits establerts al seu pla d'estudis. Els estudiants de màster han de tenir un informe favorable del director de màster. A més, si aquest ho considera oportú, pot consultar la comissió acadèmica pertinent. Els estudiants de doctorat han de tenir un informe favorable del director de tesi així com del coordinador del doctorat. Ambdós també poden consultar la comissió acadèmica si ho consideren oportú.

 3. Tenir nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels Estats participants a ERAMUS+.

 4. Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques durant el curs acadèmic 2015-16, i tenir l’autorització del coordinador de mobilitat a partir de la valoració positiva del Learning Agreement for Traineeships.

 5. Acreditar un nivell mínim de B1 segons el Marc europeu comú de referència de l'idioma del país de destinació o de l'idioma establert per l'organització d’acollida, sense perjudici que aquesta pugui sol·licitar un nivell superior.

 6. No haver completat anteriorment un període de dotze mesos en el programa ERASMUS, en la modalitat d'estudis o de pràctiques, per al cicle en què es demana la plaça.

 7. No gaudir simultàniament d'una beca ERASMUS+ Estudis. És possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ sempre que l'estada per estudis i per pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir les dates, i a més, sempre s'ha d'atendre el que estableix la normativa de mobilitat de la UIB.

Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Imprès de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Un informe favorable del director de màster o del coordinador de doctorat i director de tesi pertinent, si escau.
 • Certificat acreditatiu del nivell B1 de l'idioma requerit.
 • Learning Agreement for Traineeship degudament signat per totes les parts.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Ser acceptat a l'entitat o empresa d'acollida on es volen dur a terme les pràctiques.
 2. Comprovar que es compleixen els requisits establerts a la convocatòria publicada.
 3. Presentar al Registre General de Cas Jai o de Son Lledó la documentació necessària en el termini establert a la convocatòria.
Òrgan de resolució

El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre i el Servei de Relacions Internacionals faran la selecció de sol·licituds d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l'expedient acadèmic, el nivell d'idioma requerit i l'adequació del programa de pràctiques al perfil curricular.

Forma de notificació

La llista d'alumnes seleccionats es farà pública a la web del SRI.

Normativa aplicable

Tota la normativa sobre el programa ERASMUS+ es troba a la web del SRI.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria de convenis d'intercanvi d'estudiants
Denominació del procediment

Convocatòria de convenis d'intercanvi d'estudiants: universitats de fora de la Unió Europea.

Descripció

Procediment mitjançant el qual se sol·licita cursar part dels vostres estudis en una altra universitat més enllà de la Unió Europea sense haver de pagar la matricula allà. Amb aquests convenis d'intercanvi pode estudiar als Estats Units, el Canadà, l’Argentina, el Brasil, Mèxic, Xile, Taiwan, la República Dominicana, la Federació Russa i Xina.

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui  realitzar part dels seus estudis en una universitat d'un país de fora de la Unió Europea.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Telemàtica i Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar el nivell d'idiomes sol·licitat per la universitat de destinació.
Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Imprès de sol·licitud degudament signat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Acreditar el nivell d'idioma sol·licitat per la universitat de destinació.
 • Extracte acadèmid dels estudis realitzats fins a la data.
 • Escrit justificatiu de l'interès que suscita la universitat de destinació, que ha d'incloure la proposta d'estudis per cursar-hi (màxim 2 fulls).
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-vos i decidir a quina universitat voleu anar, d’acord amb l’oferta que s'estableix per als teus estudis a la web del SRI. El coordinador de mobilitat dels vostres estudis us informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.
 2. Emplenar la sol·licitud «Convenis d’intercanvi d’estudiants», que està disponible a UIBdigital.
 3. Lliurar al Registre General de la UIB, a l'edifici de Cas Jai, la documentació necessària durant els terminis establerts.
Òrgan de resolució

El Servei de Relacions Internacionals revisarà les sol·licituds presentades, les farà arribar al responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre corresponent i en farà la selecció definitiva.

Forma de notificació

La llista d'alumnes seleccionats es farà publica a la web del SRI.

Normativa aplicable

Podeu consultar les bases de la convocatòria a la web del SRI.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria de beca CIEE
Denominació del procediment

Convocatòria de una beca CIEE (Estada als Estats Units).

Descripció

El CIEE ofereix una beca única de 10.000$ perquè pugueu realitzar part dels vostres estudis universitaris a la universitat dels Estats Units que trieu.

El període de l'intercanvi serà durant els mesos d'estiu (juny, juliol i/o agost).

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui realitzar part dels seus estudis en la universitat dels Estats Units que es triï.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Acreditar el nivell d'idiomes sol·licitat per la universitat de destinació.
Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar es la següent:

 • Imprès de sol·licitud «Beca CIEE». És imprescindible que hi consti la firma del coordinador de mobilitat dels vostres estudis i de la persona representant del CIEE a la UIB.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Certificat del nivell de l'idioma.
 • Escrit justificatiu, en anglès, de l'interès que suscita la universitat de destinació, que ha d'incloure la proposta d'assignatures per cursar-hi, i un pressupost real dels costs de l'estada.
 • Incloure una còpia de la correspondència mantinguda amb les universitats seleccionades.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-vos i decidir a quina universitat voleu anar. La persona representant del CIEE a la UIB us pot informar sobre el sistema universitari dels Estats Units (Dra. Antònia Ferriol: aferriol@ciee.org).
 2. Emplenar la sol·licitud «Beca CIEE», que està disponible a la web del SRI. A la mateixa sol·licitud heu d'indicar el nom de tres universitats dels Estats Units on us interessi estudiar, classificades per ordre de preferència.
 3. Lliurar al Registre General, a l'edifici Cas Jai, la documentació següent durant els terminis establerts.
Òrgan de resolució

La comissió mixta UIB-CIEE avalua i selecciona les sol·licituds presentades pels estudiants en la convocatòria corresponent.

Forma de notificació

La llista d’alumnes seleccionats es farà publica a la web del SRI.

Normativa aplicable

Podeu consultar les bases de la convocatòria a la web del SRI.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Convocatòria d'alumnat visitant
Denominació del procediment

Convocatòria d'alumnat visitant.

Descripció

A través d'aquest programa podeu fer una part dels vostres estudis en qualsevol Universitat del món que rebi alumnes visitants i accepti la vostra sol·licitud. Els tràmits de sol·licitud els heu de fer directament amb la Universitat que us interessi, i hi haureu de pagar el preu de la matrícula corresponent. Un cop hàgiu estat admesos a la Universitat de destinació, la UIB us donarà suport per realitzar els tràmits per al reconeixement de les assignatures que curseu a fora. El període de l'estada s'haurà d’ajustar al calendari acadèmic de la Universitat de destinació.

Qui ho pot sol·licitar

Els matriculats a la UIB que no hagin trobat un programa de mobilitat que respongui a les seves expectatives i vulguin un programa a mida.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en què es fa l'intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Matricular-se d'un mínim de 18 crèdits per semestre.
 • Tenir un bon nivell de l'idioma del país de destinació, si escau.
 • Consultar la normativa específica que regula la mobilitat de l'alumnat visitant: FOU núm. 335, de 29 de juliol de 2010.
Documentació necessària

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 • Acreditació del nivell d'idioma requerit per la Universitat de destinació.
 • Escrit justificatiu de l’interès que suscita la Universitat de destinació (màxim 2 fulls), que ha d'incloure la proposta d'assignatures a cursar-hi.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la matrícula del curs actual.
Terminis

Consultar amb la Universitat de destinació.

Forma d’inici
 1. Heu d'informar-vos i decidir a quina Universitat voleu anar.
 2. Seguiu el procediment de sol·licitud establert per la Universitat de destinació; lliurau la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i respectau els terminis fixats per fer-ho.
 3. Quan rebeu el document d'acceptació per part de la Universitat de destinació, heu de lliurar al SRI, Cas Jai, la documentació necessària.
Òrgan de resolució

Servei de Relacions Internacionals.

Forma de notificació

Es revisarà la documentació presentada per l'estudiant i s'emetrà un certificat d'alumnat visitant, perquè l'estudiant pugui acreditar la seva condició i pugui fer la matrícula als serveis administratius de la UIB.

Normativa aplicable

Acord normatiu 9493/2010, del dia 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

Convocatòria del programa ISEP USA
Denominació del procediment

Convocatòria del programa ISEP USA.

Descripció

Sol·licitar una plaça d’intercanvi en el marc del programa ISEP USA. El gran avantatge d'aquest programa és que podeu realitzar un intercanvi amb els Estats Units a preu de les Illes Balears. És a dir, abans de partir, abonau les despeses de matrícula, manutenció i allotjament estipulades per a les Balears i, quan arribeu als Estats Units, algú les haurà abonades allà per a vosaltres.

Qui ho pot sol·licitar

L’alumnat de la UIB que compleixi els requisits per sol·licitar la plaça i que vulgui  realitzar part dels seus estudis en una Universitat de les disponibles al programa ISEP USA.

Responsable i contacte

Servei de Relacions Internacionals (SRI).

Modalitat

Telemàtica i Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB durant el curs en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs en que es fa l’intercanvi.
 • Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
 • Tenir un bon nivell d’anglès, justificat amb l'examen TOEFL.

Hi ha algunes universitats membres de l’ISEP que accepten alternatives al TOEFL, com l'IELTS. Consultau la llista d'aquestes institucions.

Documentació necessària

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Certificat TOEFL o l'IELTS de coneixements d'anglès.
 • Carta de motivació per cada una de les universitats seleccionades.
 • Dues cartes de recomanació del professorat.
 • Passaport.
 • Certificat Acadèmic.
Terminis

Consultau la web del SRI per conèixer les dates exactes.

Forma d’inici
 1. Informar-vos i decidir a quina universitat vols anar, d'acord amb l'oferta de la pàgina web de l'ISEP.
 2. És requisit imprescindible per a la participació dels estudiants als processos de selecció emplenar la sol·licitud en línia dins la pàgina web de l'ISEP. S'ha d'adjuntar la documentació necessària en format PDF.
 3. Emplenar la sol·licitud ISEP-UIB disponible a la web del SRI.
 4. Lliurar al Registre General de la UIB, a l'edifici de Cas Jai, la sol·licitud durant els terminis establerts.

Abonar 390 dòlars USA en concepte de taxes de participació a l'ISEP un cop el SRI doni el vistiplau a la sol·licitud.

Òrgan de resolució

L'ISEP és l'encarregat de fer la selecció, d'acord amb els criteris especificats a la seva pròpia convocatòria.

Forma de notificació

La relació provisional d'admesos i exclosos es publicarà a la web del SRI.

Normativa aplicable

Podeu consultar les bases de la convocatòria a la web del SRI.

Observacions

Per a més informació, consultau la web del SRI.

 

Gestió universitària

Gestió d'enquestes a UIBdigital
Denominació del procediment

Gestió d'enquestes a UIBdigital.

Descripció

Procediment pel qual se sol·licita la publicació i gestió d'enquestes a UIBdigital, que inclou:

 • Planificació temporal de les enquestes de tots els serveis que es volen publicar a UIBdigital.
 • Creació i publicació d'enquestes a UIBdigital.
 • Lliurament d'informes de resultats de les enquestes processades.
Qui ho pot sol·licitar

Aquest servei està destinat a:

 • Personal d'administració i serveis de la UIB.
Responsable i contacte

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Modalitat

Telemàticament o a través del correu intern.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser del personal d'administració i serveis de la UIB.

Documentació necessària

Emplenar la sol·licitud a través d'UIBdigital.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d’inici

Enviar la sol·licitud d'aquest servei a través d'UIBdigital o mitjançant el correu intern.

Òrgan de resolució

Centre de Tecnologies de la Informació.

Forma de notificació

S'informarà de l'estat de la sol·licitud a través d'UIBdigital o mitjançant el correu intern.

Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per a aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la gestió d'enquestes a UIBdigital.

En cas de problemes, posau-vos en contacte amb el CTI mitjançant el formulari de suport.

Sol·licitud de targeta universitària
Denominació del procediment

Sol·licitud de targeta universitària.

Descripció

Sol·licitud de la targeta universitària, per fer-ne ús de la manera següent:

 • Document acreditatiu: permet al titular demostrar a tercers la seva pertinença a la comunitat universitària.
 • Identificació electrònica ''bàsica'': permet la identificació del titular a les aplicacions de la UIB; impressió a les copisteries des de les aules informàtiques, control horari del PAS, accés als ordinadors del PAS, accés a certs espais d'accés restringit, préstec d'exemplars a les biblioteques, etc.
 • Identificació electrònica ''avançada'': basada en l'ús de certificats digitals, que permetrà implantar, entre d'altres, la signatura electrònica, el xifrat i l'autenticació forta.
 • Ús financer: permet, segons l'entitat financera que emeti la targeta, fer transaccions financeres.
 • Xip de proximitat Mifare: amb el qual el personal d'administració i serveis de la UIB pot fitxar a l'entrada i sortida de la seva jornada.
Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar la targeta universitària de la UIB:

 • L'alumnat de la UIB.
 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.
Responsable i contacte

Els Serveis Administratius corresponents i les diferents entitats financeres (la Caixa, Sa Nostra i Santander).

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser un dels usuaris que poden sol·licitar la targeta i tenir la foto carnet a les dades personals identificatives d'UIBdigital. Per fer-vos la foto, acudiu al vostre servei administratiu, allà us la faran i la incorporaran a les vostres dades tot d’una.

Documentació necessària

Tenir les dades personals actualitzades i la foto d'UIBdigital feta.

Terminis

No hi ha terminis establerts.

Forma d’inici
 • Alumnes de la UIB: poden sol·licitar la targeta universitària bé a UIBdigital, a Gestions i serveis > Targeta UIB. O també la poden sol·licitar de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
 • Personal docent i investigador de la UIB: pot sol·licitar la targeta universitària al Banc Santander i ho pot fer a UIBdigital, a Gestions i serveis > Targeta UIB . O també la pot sol·licitar de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
 • Personal d'administració i serveis de la UIB: just pot sol·licitar la targeta universitària de manera presencial al punt que té habilitat al campus el Banc Santander.
Òrgan de resolució

Les diferents entitats financeres (la Caixa, Sa Nostra i Santander).

Forma de notificació

Mitjançant UIBdigital, a Gestions i Serveis > Targeta UIB.

El lloc d'entrega de les targetes universitàries depèn de l'entitat financera:

 • La Caixa i Sa Nostra; entreguen les targetes a l'oficina de l'entitat que hàgiu seleccionat durant el procés de sol·licitud de targeta a UIBdigital.
 • Banc Santander; envia les targetes per correu postal a l'adreça que hàgiu especificat durant el procés de sol·licitud de targeta a UIBdigital, o l'entrega de manera instantània al punt habilitat del campus.
Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la targeta universitària.

Podeu consultar el manual de renovació en cas de que la targeta hagi caducat.

En cas de problemes, posau-vos en contacte el CTI mitjançant el formulari de suport.

 

Serveis TIC

Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (WiFi)
Denominació del procediment

Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (WiFi).

Descripció

La xarxa sense fils de la UIB permet a la comunitat universitària accedir a Internet sense la necessitat d'una connexió física del seu dispositiu, afavorint així la mobilitat dels usuaris. Aquest servei inclou:

 • Gestió de sol·licituds i credencials d'accés al servei.
 • Manteniment i configuració de la infraestructura.
Qui ho pot sol·licitar

Poden accedir a aquest servei els usuaris següents:

 • L'alumnat de la UIB.
 • El personal docent i investigador (PDI)
 • El personal d'administració i serveis (PAS)
 • Altres usuaris
Responsable i contacte

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Ser un dels usuaris que poden sol·licitar aquest servei.

Documentació necessària

Cal emplenar el formulari de sol·licitud de Wi-Fi a UIBdigital i tenir les dades personals actualitzades.

També disposau de la sol·licitud per imprimir destinada a altres usuaris.

Terminis

No hi ha terminis establerts per a aquest procediment.

Forma d’inici

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei i feu les passes adients.

Òrgan de resolució

Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).

Forma de notificació

S'informarà mitjançant UIBdigital, al menú Gestions i Serveis: Xarxa sense fils.

Normativa aplicable

No hi ha una normativa establerta per aquest procediment.

Observacions

Més informació sobre la xarxa sense fils (Wi-Fi).

Podeu consultar el manual d'Instal·lació i configuració.

En cas de problemes, posau-vos en contacte amb el CTI mitjançant el formulari de suport

 

Estudis de postgrau

Expedició de certificats al PDI
Denominació del procediment

Expedició de certificats al PDI.

Descripció

Consisteix a expedir els certificats sol·licitats pel PDI referents a la seva vida laboral de postgrau (màster i doctorat).

Qui ho pot sol·licitar

PDI de la UIB i d'altres universitats que hagin tingut una activitat relativa al postgrau a la UIB (membres externs de tribunals de tesi, directors externs de tesi, experts avaluadors de tesi, professorat de secundària...).

Responsable i contacte

CEP i EDUIB: mitjançant UIBdigital per al PDI intern i via e-mail per al PDI extern.

Modalitat

Presencial, per correu electrònic i per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica (UIBdigital) és requisit que el sol·licitant estigui donat d'alta a la base de dades de la UIB.

Per poder fer el certificat sol·licitat, el CEP/EDUIB ha de tenir les dades documentades a AGORA o en documents físics, si no, no es pot expedir.

El certificat ha d'anar signat pel secretari del CEP/EDUIB personalment (no val signatura digital).

Documentació necessària

No s'ha establert documentació necessària.

Terminis

El certificat/s s’ha d’expedir en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Forma d’inici

La petició es pot iniciar per dues vies en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un e-mail.
 • Emplenant el formulari electrònic a UIBdigital.
Òrgan de resolució

Signatura del certificat pel secretari del CEP/EDUIB.

Forma de notificació

El certificat/s s'envia per correu intern a la casella del campus del PDI en qüestió, a més, la persona interessada veu en quin estat es troba la seva sol·licitud.

En el cas del PDI extern, el certificat s’envia per correu postal ordinari i es comunica la tramesa per correu electrònic (de vegades, si es demana, també s'envia el certificat digitalitzat via e-mail).

Normativa aplicable

No s'ha establert normativa aplicable.

Observacions

De vegades el CEP/EDUIB no disposa de la informació que es demana que aparegui al certificat, la qual cosa es comunica a la persona interessada mitjançant UIBdigital (PDI intern) o via e-mail (PDI extern).

Hi ha certs períodes de l’any (terminis d’acreditació a l’ANECA, acreditació a la CAIB per rebre el complement retributiu...) en què hi ha un pic de sol·licituds i la tasca de tenir els certificats llests en un màxim de 10 dies es complica.

 

Expedició de certificats a l'alumnat de postgrau
Denominació del procediment

Expedició de certificats a l'alumnat de postgrau.

Descripció

Consisteix a expedir els certificats sol·licitats pels alumnes de postgrau relatius a la seva vida acadèmica de postgrau (màster i doctorat).

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes que tinguin o hagin tingut una activitat relativa al postgrau a la UIB.

Responsable i contacte

CEP i EDUIB: mitjançant UIBdigital per als alumnes amb matricula de postgrau vigent, o via e-mail o telefònica per als antics alumnes.

Modalitat

Presencial, per correu electrònic i per UIBdigital.

Cost

Segons el que fixa, anualment, el Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Els "faig constar i extractes acadèmics" són gratuïts.

Requisits

Per poder fer el tràmit per modalitat telemàtica (UIBdigital) és requisit que el sol·licitant estigui donat d’alta a la base de dades de la UIB.

Per poder fer el certificat sol·licitat, el CEP/EDUIB ha de tenir les dades documentades a AGORA o en documents físics, si no, no es pot expedir.

El certificat ha d'anar signat pel secretari del CEP/EDUIB personalment (no val signatura digital).

Documentació necessària

L'alumne s’ha d’identificar amb el seu DNI original i en vigor si fa la sol·licitud presencialment.

Terminis

L'expedició del certificat/s s’ha de fer en un termini màxim de 10 dies des de la sol·licitud.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per tres vies, en funció de la modalitat escollida: presencialment, per correu electrònic o bé emplenant el formulari electrònic a UIBdigital.

Òrgan de resolució

Signatura del certificat pel secretari del CEP/EDUIB.

Forma de notificació

El certificat/s s'envia per correu intern a la casella del campus del PDI en qüestió, a més, l'interessat veu en quin estat es troba la seva sol·licitud.
En el cas del PDI extern, el certificat s'envia per correu postal ordinari i es comunica la tramesa per correu electrònic (de vegades, si es demana, també s'envia el certificat digitalitzat via e-mail).

Normativa aplicable

Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Observacions

De vegades el CEP/EDUIB no disposa de la informació que es demana que aparegui al certificat, la qual cosa es comunica a la persona interessada mitjançant UIBdigital (PDI intern) o via e-mail (PDI extern).

Hi ha certs períodes de l'any (terminis d’acreditació a l’ANECA, acreditació a la CAIB per rebre el complement retributiu...) en què hi ha un pic de sol·licituds i la tasca de tenir els certificats llests en un màxim de 10 dies es complica.
 

Preinscripció als ensenyaments oficials de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Preinscripció als ensenyaments oficials de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit de preinscripció consisteix a formalitzar la sol·licitud d'accés i admissió als ensenyaments oficials de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de doctorat que compleixi els requisits necessaris per a l'accés a aquets programes.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica pròpia dels estudis de doctorat: https://postgrau.uib.es/ca/.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i adjuntar còpia dels documents requerits per a la comprovació de l'accés; com a mínim, DNI o document identificatiu, títol d'accés, certificat acadèmic de la titulació d'accés, CV i carta de motivació.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional necessària d'acord amb els criteris d'admissió.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis de doctorat.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Es comunica l'accés i/o admissió, si escau, per la via electrònica.

Normativa aplicable
Observacions

La contestació a les peticions d'accés es realitza de forma continuada, atenent als terminis d'admissió.

Les admissions es realitzen de forma individualitzada.
 

Matrícula dels ensenyaments oficials de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Matrícula dels ensenyaments oficials de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula en els ensenyaments oficials de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de doctorat que hagi estat admesa a aquests ensenyaments.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Aquest tràmit suposa l'abonament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant hagi estat admès als estudis corresponents i disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la matrícula i presentar la documentació original o degudament legalitzada als serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis.

Forma d'inici

La matrícula la realitza la persona interessada per la via d'automatrícula mitjançant UIBdigital.

Òrgan de resolució

L'Escola de Doctorat.

Forma de notificació

La matrícula es reflecteix a l'apartat de Matrícula d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.
Observacions

S'han de tenir en compte les matrícules de l'alumnat que resideix fora d'Espanya pel que fa al seu pagament.
 

Presentació del Pla de recerca dels alumnes dels programes de doctorat
Denominació del procediment

Presentació del Pla de recerca dels alumnes dels programes de doctorat.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a elaborar un pla de recerca que almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Ha d'anar avalat pel seu tutor i director.

Qui ho pot presentar

La persona que estigui cursant estudis dels programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.
El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat
 • Presencial. El document original ha de quedar custodiat a l'expedient de l'alumne.
 • Per correu electrònic.
Cost

Gratuït.

Requisits

Han de presentar document original amb totes les firmes.

Documentació necessària

Document aproximadament de tres fulls en el qual almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Avalat pel seu tutor i director.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional.

Terminis

Abans d'acabar el primer any.

Forma d'inici

L'interessat l'elaborarà i recollirà les firmes. Després el presentarà als Serveis Administratius de l'Escola de Doctorat.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Per correu  electrònic.

Normativa aplicable


 

Presentació i defensa de la tesi doctoral
Denominació del procediment

Presentació i defensa de la tesi doctoral.

Descripció

Aquest tràmit inclou tots els passos que s'han de fer des que els alumnes acaben la tesi doctoral fins a l'hora de presentar-la.

L'alumne presenta un esborrany de la tesi juntament amb un informe del director de la tesi. Aquest esborrany s'ha de trametre a dos avaluadors externs de la UIB proposats per la Comissió Acadèmica del doctorat (CAD).

Els experts tenen un termini de 30 dies per elaborar l'informe. Una vegada rebuts els informes dels experts, aquests s'han de fer arribar al director, a l'alumne i a la CAD. L'alumne, si escau, modificarà la tesi d'acord amb els informes rebuts. Una vegada la tesi modificada i és definitiva, l'alumne la farà arribar a la CAD, que n'enviarà a l'EDUIB l'exemplar definitiu modificat, així com hi enviarà els informes dels experts, un nou informe de director, el seu vistiplau i una proposta de tribunal de tres membres titulars i tres membres suplents. Tota la documentació l'ha d'aprovar el Comitè Executiu de l'EDUIB, tant la tesi com el tribunal, i una vegada aprovat es pot iniciar el dipòsit (10 dies hàbils). Una vegada aprovat, es pot procedir al nomenament de tribunal i a fixar la data de lectura de tesi doctoral. Després s’han d’abonar el drets de lectura i finalment s'ha de procedir a la lectura i defensa de la tesi.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els alumnes matriculats a un programa de doctorat que ja hagin acabat la tesi doctoral.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i l'adreça electrònica: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.

Modalitat

Per correu electrònic i presencial.

El tràmit final, la defensa de la tesi davant el tribunal, es fa en persona, excepte en alguns casos de convenis de cotutela, en què els alumnes la defensen en una altra universitat.

Cost

Les taxes de defensa de la tesi doctoral.

Requisits

Els alumnes han d’estar matriculats a un programa de doctorat i han d'haver superat tots els passos previs per poder dipositar la tesi doctoral.

Documentació necessària

Per iniciar el procediment per al dipòsit doctoral l’alumne ha d’entregar una còpia digital de la seva tesi doctoral i l'informe previ del director/s i/o ponent. Ho pot fer per correu electrònic o pot presentar-se a l'EDUIB amb un USB/CD.

La tesi ha de complir els criteris de format de la UIB.

L'informe previ es pot trobar a la secció de Procediments i impressos de Tesis doctorals.

Una vegada rebuts els informes amb l'avaluació dels dos revisors externs, per poder continuar amb el procediment el doctorand/a ha de presentar la documentació següent:

 • Tesi definitiva. Un exemplar imprès i signat tant pel doctorand/a com pel director/s i/o ponent. També, en cas que hi hagi fet modificacions, haurà de tornar a enviar la tesi en format digital.
 • Si li varen proposar de fer-hi modificacions, també ha de presentar un document en què indiqui quins canvis li varen suggerir i a quina part de la tesi els ha fet.
 • Proposta de tribunal, indicant qui actuarà com a president, secretari, vocal i suplents, amb l'informe d'idoneïtat de cada un.
 • CV GREC actualitzat.

Una vegada defensada la tesi, si l'alumne vol publicar-la pot presentar el contracte TDX per a la publicació de la tesi doctoral.

Terminis

No hi ha un termini establert per iniciar el procediment.

Des que l'alumne envia la tesi en format digital fins que la pugui defensar, transcorren un mínim de tres mesos.

Forma d’inici

La petició la inicia la persona interessada.

Òrgan de resolució

Departament responsable del programa de doctorat (de conformitat amb el RD 1393/2007).
Comitè Executiu de l'Escola de Doctorat –CAD– (de conformitat amb el RD 99/2011).

Forma de notificació

Per correu electrònic.

Normativa aplicable

Normativa de caràcter general

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

Observacions

No s'han determinat.

Lliurament de la carta de tesi
Denominació del procediment

Lliurament de la carta de tesi dels alumnes matriculats a programes de doctorat de conformitat amb el RD99/2011.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a lliurar la carta de tesi signada per l'alumne, tutor i director.

Qui ho pot lliurar

Ho han de lliurar els alumnes del programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumne ha d'estar matriculat i ha de tenir assignat el director de tesi. Haurà d'anar signada per l'alumne, el tutor i el director.

Documentació necessària

L'alumne pot trobar la carta de tesi a la pàgina web de la Universitat.

http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/306/306922_Carta_Tesi_per_signar_ca.pdf

Terminis

Tan aviat com sigui possible després de l'admissió del doctorand i una vegada que hom li hagi assignat un director de tesi.

Forma d'inici

El tràmit de lliurament l'inicia la persona interessada recollint les dades i les firmes del seu tutor i del seu director.

Normativa aplicable
Observacions

Els serveis administratius de l'Escola de Doctorat seran els encarregats de recollir la firma del vicerector competent.
 

Matrícula de les activitats transversals dels programes de doctorat de la UIB
Denominació del procediment

Matrícula de les activitats transversals dels programes de doctorat de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula de les activitats transversals dels estudis de doctorat.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret les persones interessades a cursar aquestes activitats i que estiguin matriculades dels estudis de doctorat.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és de l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica de doctorat i tramitació per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant estigui matriculat als estudis corresponents i disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la petició en línia.

Terminis

Els establerts per l'Escola de Doctorat, com a responsable dels estudis.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

L'Escola de Doctorat.

Forma de notificació

Les admissions es realitzen mitjançant la publicació de llistes d’admissió a la pàgina web de la Universitat.

Normativa aplicable
Observacions

Els alumnes, una vegada superada l'activitat, rebran un certificat acreditatiu d'haver realitzat l'activitat.
 

Publicació de les tesis a TESEO i aTDX
Denominació del procediment

Publicació de les tesis a TESEO i aTDX.

Descripció

Una vegada defensades, les tesis doctorals es publiquen a TESEO i a TDX.

TESEO és una base de dades del Ministeri d’Educació que conté la informació de les tesis doctorals defensades des de 1976.

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Qui ho pot sol·licitar

A TESEO s'hi introdueix d’ofici la informació de les tesis defensades. No es fan públiques, però se'n publica un resum.

Tots els alumnes que hagin defensat una tesi doctoral poden sol·licitar que la tesi es publiqui al TDX.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat

Presencial i documentació electrònica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Haver defensat la tesi doctoral.

Per publicar la tesi doctoral a TDX és necessari presentar dues còpies del contracte TDX, que han d’anar signades en totes les pàgines, i enviar la tesi doctoral en format digital juntament amb un document titulat «Informació obligatòria que ha d'acompanyar la tesi».

Documentació necessària
Terminis

No hi ha un termini establert.

Forma d'inici

L'alumne presenta el contracte TDX signat, la tesi en format digital i la informació obligatòria, en format electrònic o presencialment.

Òrgan de resolució

No hi ha cap òrgan de resolució.

Forma de notificació

No es fa cap notificació personal. El Servei de Biblioteca i Documentació, una vegada publicada la tesi a TDX, facilita un ISBN per tenir accés a les dades de la tesi doctoral.

Normativa aplicable

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

Observacions

No s'han determinat.

Avaluació del Pla de recerca i del document d?activitats juntament amb els informes del tutor i director.
Denominació del procediment

Avaluació del Pla de recerca i del document d'activitats juntament amb els informes del tutor i director.

Descripció

Anualment la Comissió acadèmica avaluarà el Pla de recerca i del document d'activitats juntament amb els informes del tutor i director.

Qui ho pot presentar

La persona que estigui cursant estudis dels programes de doctorat de conformitat amb el RD 99/2011.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és l'Escola de Doctorat.

El contacte són els serveis administratius de l'Escola de Doctorat, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: escoladedoctorat@uib.es.

Modalitat
 • Presencial.
 • Per correu electrònic.
 • Eina informàtica pròpia del estudis de doctorat.
Cost

Gratuït.

Requisits

Han de presentar document original amb totes les firmes i els certificats de les activitats incloses al Document d'Activitats.

Documentació necessària

Pla de recerca, document d'activitats, certificats de les activitats, i informe del tutor i del director
Alguns estudis poden requerir documentació addicional.

Terminis

Anualment la Comissió Acadèmica avaluarà l'activitat i en el cas d'avaluació negativa haurà de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, serà donat de baixa definitivament.

Forma d'inici

L'interessat envia per correu electrònic la documentació. Després la presentarà als Serveis Administratius de l'Escola de Doctorat.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Per correu electrònic.

Normativa aplicable
Preinscripció als màsters universitaris de la UIB.

Denominació del procediment

Preinscripció als màsters universitaris de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit de preinscripció consisteix a formalitzar la sol·licitud d'accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de màster universitari que compleixi els requisits necessaris per a l'accés als ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és el Centre d'Estudis de Postgrau.

El contacte són els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Eina informàtica pròpia dels estudis de màster: https://postgrau.uib.es/ca/.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i adjuntar còpia dels documents requerits per la comprovació de l'accés; com a mínim, DNI o document identificatiu, títol d'accés, certificat acadèmic de la titulació d'accés i CV.

Alguns estudis poden requerir documentació addicional necessària d'acord amb els criteris d'admissió.

Terminis

Els establerts pel Centre d'Estudis de Postgrau, com a responsable dels estudis oficials de màster o a proposta del/de la responsable de la titulació.

Forma d'inici

La petició la inicia la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

Es comunica l'accés i/o admissió, si escau, per la via electrònica.

Normativa aplicable
Observacions

La contestació a les peticions d'accés es realitza de forma continuada, atenent als terminis d'admissió.

Les admissions es realitzen de forma individualitzada per a les titulacions amb termini únic o mitjançant la publicació de llistes d'admissió per a les titulacions que compten amb terminis tancats.

Matrícula dels màsters universitaris de la UIB
Denominació del procediment

Matrícula dels màsters universitaris de la UIB.

Descripció

L'exercici d’aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula dels ensenyaments oficials de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona interessada a cursar estudis de màster universitari que hagi estat admesa als ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és el Centre d'Estudis de Postgrau.

El contacte són els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l’adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Aquest tràmit suposa l'abonament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el/la sol·licitant hagi estat admès/a als estudis corresponents i disposi de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la matrícula i presentar la documentació original o degudament compulsada en els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Terminis

Els establerts pel Centre d'Estudis de Postgrau, com a responsable dels estudis oficials de màster o a proposta del responsable de la titulació.

Forma d'inici

La matrícula la realitza la persona interessada per la via d'automatrícula mitjançant UIBdigital.

Òrgan de resolució

El Centre d'Estudis de Postgrau.

Forma de notificació

La matrícula es reflecteix a l'apartat de Matrícula d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Decret pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.
Observacions

S'han de tenir en compte les matrícules de l'alumnat que resideix fora d'Espanya pel que fa al seu pagament.
 

Matrícula del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Matrícula del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la matrícula de l'assignatura del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret la persona interessada a cursar estudis de màster universitari que hagi estat admesa als ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és el Centre d'Estudis de Postgrau.

El contacte són els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Aquest tràmit suposa l'abonament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant hagi estat admès als estudis corresponents i disposi de les credencials d’accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la matrícula i presentar la documentació original o degudament compulsada als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

Terminis

Els establerts pel Centre d’Estudis de Postgrau, com a responsable dels estudis oficials de màster o a proposta del responsable de la titulació.

Forma d'inici

La matrícula la realitza la persona interessada per la via d'automatrícula mitjançant UIBdigital.

Òrgan de resolució

El Centre d'Estudis de Postgrau.

Forma de notificació

Es pot fer el seguiment de la matrícula a través d'UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.
 • Acord normatiu núm. 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

La matrícula del TFM és l'acte administratiu pel qual l'alumne abona els crèdits corresponents a la matèria de la qual serà avaluat i que constarà al seu expedient.

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament acadèmic de la UIB, quan la defensa del TFM no es pugui fer el mateix any acadèmic en què s'hagi fet la matrícula, l'estudiant ha de formalitzar als serveis administratius corresponents una matrícula anual per tutela acadèmica, durant el termini o els terminis ordinaris que estableixi el calendari en els termes del punt anterior, per poder efectuar la presentació i defensa del treball.

El nombre màxim de matrícules consecutives per tutela acadèmica que l'alumne pot realitzar és igual al nombre màxim de matrícules per superar l’assignatura del TFM menys una. Si l'alumne no presenta el TFM durant un curs donat i el curs següent no es matricula de tutela acadèmica, per poder presentar i defensar el TFM l'alumne s’haurà de matricular del nombre de crèdits corresponents al TFM i haurà d'abonar-los al preu que el corresponent decret de taxes estableixi per a les segones matrícules.

El nombre màxim de matrícules per superar l'assignatura del TFM serà el que estableixi amb caràcter general el Reglament acadèmic de la UIB per a la resta d'assignatures de les titulacions de màster.

En el cas de qualificació de suspens l'alumne s'ha de matricular de bell nou dels crèdits del treball de fi de màster.
 

Inscripció del projecte de treball de fi de màster
Denominació del procediment

Inscripció del projecte de treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la inscripció del projecte del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat matriculat de laassignatura del pla d'estudis corresponent al treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Eina electrònica dels estudis de màster: https://postgrau.uib.es/tfm   

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'estar matriculat de l'assignatura del pla d'estudis corresponent al treball de fi de màster.

Disposar de les credencials d'accés a UIBdigital.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar un projecte/resum del treball de fi de màster en format pdf.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

La sol·licitud la realitza la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent:
https://postgrau.uib.es/tfm.

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

L'alumnat pot fer el seguiment del procés a través del mateix enllaç: https://postgrau.uib.es/tfm.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu núm. 9954/2011 del dia 23 de setembre pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

L'eina informàtica serveix per als tràmits d'inscripció del projecte i la sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

La sol·licitud d'inscripció es tramet al tutor per a la seva acceptació. Una vegada acceptada pel tutor, es tramet la sol·licitud a la comissió acadèmica de l'estudi per a la seva aprovació.
 

Sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a formalitzar la sol·licitud del treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat que està matriculat del projecte de treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Tramitació per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'estar matriculat del treball de fi de màster i haver superat la resta d'assignatures necessàries del pla d'estudis.

Disposar de les credencials d'accés a UIBdigital.       

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar el treball de fi de màster en format pdf.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

La sol·licitud la realitza la persona interessada mitjançant l'eina informàtica corresponent:
https://postgrau.uib.es/tfm

Òrgan de resolució

La comissió acadèmica de la titulació.

Forma de notificació

L'alumnat pot fer el seguiment del procés a través del mateix enllaç: https://postgrau.uib.es/tfm.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

L'eina informàtica serveix per als tràmits d'inscripció del projecte i la sol·licitud d'avaluació del treball de fi de màster.

La sol·licitud d'avaluació es tramet al tutor per a la seva acceptació. Una vegada acceptada pel tutor, es tramet la sol·licitud a la comissió acadèmica de l'estudi perquè se n'assabenti i en nomeni el tribunal que ha d'avaluar el treball de fi de màster.
 

Defensa i avaluació del treball de fi de màster
Denominació del procediment

Defensa i avaluació del treball de fi de màster.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a avaluar el treball de fi de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir-ne el dret l'alumnat que ha sol·licitat l'avaluació del treball de fi de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la direcció de la titulació.

Podeu contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda i l'adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Presencial i per UIBdigital.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit l'alumnat ha d'haver elaborat el seu treball de fi de màster, comptar amb l'acceptació del tutor i haver superat la resta d’assignatures necessàries del pla d'estudis.

Documentació necessària

El treball de fi de màster en format pdf i l'acta corresponent.

Terminis

Els establerts per a cada estudi.

Forma d'inici

El responsable del treball de fi de màster, una vegada assabentat de la sol·licitud acceptada del lliurament, ha d'haver nomenat un o diversos tribunals o bé nomenar un tribunal específic per a cada treball de fi de màster i fer arribar una còpia del treball als membres del tribunal.

Òrgan de resolució

El tribunal del treball de fi de màster.

Forma de notificació

El responsable del treball de fi de màster comunica la composició del/s tribunal/s i la data de lectura i defensa als serveis administratius per a l'elaboració de l'acta i ho publicita mitjançant la plataforma en línia corresponent: Campus Extens.

El president convoca els altres membres, el tutor o els cotutors i l'alumne per a la realització de la presentació i defensa del treball en un màxim de 15 dies naturals una vegada informat del nomenament.

Els serveis administratius, una vegada rebuda l'acta degudament emplenada i signada, incorporarà la qualificació a l'expedient acadèmic de l'alumne.

L'alumne pot consultar el seu expedient acadèmic a UIBdigital.

Normativa aplicable
 • Acord normatiu 9954/2011, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord de la Junta del CEP, de 7 de març de 2012, pel qual s'estableix el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari de les titulacions de la Universitat de les Illes Balears.
Observacions

La titulació pot fixar dates de defensa en els períodes escollits amb la suficient antelació, o bé les pot fixar individualment cada tribunal.

La presentació i defensa del treball de fi de màster és obligatòriament un acte públic, en el qual l'alumne farà una exposició oral.

El treball de fi de màster serà qualificat d'acord amb les condicions i l'escala numèrica establertes a l'article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat.

En el cas de qualificació de suspens, l'acta anirà acompanyada d'un informe raonat, a fi que l'alumne, si així ho vol, pugui refer el treball amb vista a una nova convocatòria corregint-ne les deficiències apreciades. L'alumne també pot optar per la realització d'un treball nou. En qualsevol cas, l'alumne s'ha de matricular de bell nou dels crèdits del treball de fi de màster.

Quan la defensa no es pugui fer el mateix any acadèmic en què s'hagi fet la matrícula, l'alumne ha de formalitzar una matrícula anual per tutela acadèmica.
 

Reconeixement i transferència de crèdits dels estudis de màster universitaris
Denominació del procediment

Reconeixement i transferència de crèdits dels màsters universitaris de la UIB.

Descripció

L'exercici d'aquest tràmit consisteix a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits dels ensenyaments oficials de màster.

Qui ho pot sol·licitar

Pot exercir el dret la persona interessada en el reconeixement i/o transferència de crèdits dels ensenyaments oficials de màster.

Responsable i contacte

La responsabilitat del tràmit és la comissió de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) de cada titulació.

Cal contactar amb els serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, adreça electrònica: postgrau@uib.es.

Modalitat

Telemàtica i presencial.

Cost

Aquest tràmit suposa, en primer lloc, l'abonament dels preus públics per la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits establerts al decret de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB, per a cada any acadèmic.

Una vegada resolta favorablement la sol·licitud, suposa l’abonament per cada crèdit del 10% del preu de la primera matrícula que s’estableix per a cada estudi al Decret de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB per a cada any acadèmic.

Requisits

Per poder fer el tràmit s'ha de verificar que la persona interessada pot ser admesa als estudis per als quals sol·licita el reconeixement i/o transferència de crèdits.

Documentació necessària

S'ha de formalitzar la sol·licitud i presentar, en cas que la UIB no disposi d'aquesta informació, el certificat acadèmic, en català o castellà i en anglès, així com, si escau, el pla d'estudis d'origen i el programa de totes les assignatures implicades en el procediment.

En el cas de reconeixement de crèdits per ensenyaments universitaris no oficials i per experiència laboral i professional, caldrà presentar el certificat corresponent.

Terminis

Els establerts pel Consell de Direcció de la UIB.

Forma d’inici

La sol·licitud la fa la persona interessada presencialment als serveis administratius del Centre d'Estudis de Postgrau, dirigida a la direcció de la titulació.

Òrgan de resolució

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació.

Forma de notificació

El reconeixement i/o transferència de crèdits resolt favorablement es reflecteix a UIBdigital.

Normativa aplicable

Acord normatiu 10571/2013, de 19 d’abril, que corregeix l’Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es modifica l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.

Decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de la CAIB, publicat al BOIB per a cada any acadèmic.

Observacions

No poden ser objecte de reconeixement assignatures troncals o obligatòries.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement crèdits cursats en estudis de grau per crèdits corresponents a estudis de màster.

Entre ensenyaments oficials de màster són objecte de reconeixement les assignatures cursades en funció de l'adequació entre les competències i els coneixements associats a ambdós plans d'estudis.

En el cas de títols oficials de màsters que habilitin per a l'exercici de professions regulades, es reconeixeran els crèdits dels mòduls definits a la norma reguladora corresponent. En cas de no haver-se superat íntegrament un determinat mòdul, el reconeixement es durà a terme per a assignatures en funció de les competències i els coneixements que hi estan associats.

El reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster a partir de títols propis de postgrau cursats a la UIB es farà d’acord amb el que disposa l’article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, en la redacció modificada pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de màster.

L'experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits que computen als efectes de l'obtenció d'un títol oficial de màster, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Els alumnes que participin en programes de mobilitat, amb caràcter general, podran obtenir el reconeixement dels crèdits superats que es derivi de l’acord acadèmic definitiu fixat específicament a aquest efecte.
 

Cooperació

Beques de pràctiques en el marc de la CUD
Denominació del procediment

Beques de pràctiques en el marc de la cooperació al desenvolupament per als estudis oficials de grau o màster.

Descripció

Convocatòria anual que ofereix places perquè l'alumnat de la UIB pugui realitzar pràctiques relacionades amb els seus estudis en països empobrits, i obtenir, a més de l'experiència personal, el reconeixement acadèmic corresponent.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnat de grau i màster (estudis oficials).

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits

1. Estar matriculat/ada en algun dels estudis oficials de grau o màster de la UIB, dels quals s'ofereixen places, durant el curs acadèmic 2015-16.

2. Reunir tots els requisits estipulats en cada un dels perfils de les places que s'ofereixen en aquesta convocatòria.

3. Un cop concedida la beca, la persona adjudicatària haurà d'acreditar la formació en matèria de cooperació al desenvolupament.

Documentació necessària   

1. Imprès de sol·licitud de la beca (annex II).
2. Fotocòpia del DNI.
3. Còpia o acreditació de la matrícula corresponent al curs acadèmic 2015-16.
4. Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, amb especificació de la durada, les assignatures estudiades i les notes obtingudes.
5. Curriculum vitae amb les acreditacions corresponents.
6. Escrit on s'explicitin les raons de sol·licitud de la beca, segons model de l'annex III.
7. Una foto mida carnet amb el nom i els cognoms al dors.

La documentació esmentada s'ha de presentar adjunta a la sol·licitud de la beca.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de seguir per formular el projecte.
2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.
3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria de Beques de pràctiques per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.
 

Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD)
Denominació del procediment

Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD).

Descripció

Convocatòria anual per atorgar ajuts per donar suport a iniciatives solidàries dels membres de la comunitat universitària, fomentant accions de formació, sensibilització i difusió en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat.

Qui ho pot sol·licitar

Membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat).

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • La persona responsable de l'acció ha de ser membre de la comunitat universitària (PDI, PAS o alumnat). Les accions poden desenvolupar-se en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.
 • Les persones que participin en una mateixa acció han de presentar una sol·licitud única conjunta, per a la qual han de designar una persona responsable.
 • Per a les accions del tipus A, la persona responsable ha de ser sempre membre del PDI.
 • Totes les accions organitzades requeriran el suport d'una facultat/escola, un departament, un servei o una oficina de la UIB. Aquest suport s'ha de fer constar al formulari de sol·licitud mitjançant la signatura de la persona responsable d’alguna de les unitats esmentades.
 • La gestió econòmica sempre serà a càrrec d'una persona membre del col·lectiu de PDI amb vinculació permanent o del col·lectiu de PAS responsable de servei. En cas que la persona responsable de l'acció no compleixi aquest requisit, haurà de delegar-ho a algú que sí que el compleixi i indicar-ho al formulari de sol·licitud. A més, aquesta persona haurà de constar com a membre de l'equip.
 • Cada una de les persones participants només podrà signar una acció com a responsable i una com a membre de l'equip.
 • Una mateixa persona només pot ser responsable econòmica com a màxim de dues accions alhora durant el mateix curs acadèmic.
 • La persona responsable de l'acció ha d'haver finalitzat i justificat correctament accions anteriors.
Documentació necessària

1. Formulari de sol·licitud, inclòs el pressupost de l'acció d'acord amb el formulari Excel, degudament emplenats i amb les firmes corresponents. Ambdós models, disponibles a la web. La dita documentació s'ha de lliurar en paper i en format digital.

2. Justificació documental de la matrícula a la UIB, en cas de l'alumnat.

3. Informació i justificació d'altres ajuts sol·licitats, si escau.

4. Per a les accions de tipus A i B, en cas de no ser PDI, s'han de presentar (en paper i en format digital) els currículums de les persones que impartirien les sessions.

5. Per a les accions de tipus C, s'ha de presentar (en paper i en format digital) la documentació següent:

 • Un breu dossier informatiu sobre l'empresa que hagi d'editar el recurs.
 • El pressupost emès per l'empresa que hagi d'editar el recurs.
 • Documentació addicional corresponent, segons el material o recurs que es vulgui elaborar:
 • Si es tracta d'una publicació: el text o la narració completa i una mostra de les il·lustracions. En aquests casos es prioritzaran les publicacions en format digital. No es prioritzaran publicacions llargues, d'actes, transcripcions, entre d'altres.
 • Si es tracta d'una exposició fotogràfica: una còpia de les fotografies, en paper o digital, i els textos explicatius que les acompanyen.
 • Si es tracta d'altres tipus d'exposicions: una descripció acurada del que es vulgui exposar.
 • Si es tracta d'un projecte audiovisual: el guió de continguts o literari, el guió tècnic i una mostra de les imatges i del guió gràfic.
 • En tots els casos es valorarà positivament incloure informació sobre referències d’obres o treballs anteriors.

6. Altra informació que es consideri adient.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de fer servir per formular el projecte.
2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.
3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

 

Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament
Denominació del procediment

Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament.

Descripció

Convocatòria anual per al finançament de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que contribueixin de forma efectiva al desenvolupament humà sostenible (DHS) dels països empobrits des de l'enfocament de drets humans. Les accions dels projectes s'han d'adreçar a alguns dels àmbits sectorials d'actuació següents: educació; salut; equitat de gènere; sostenibilitat ecològica; suport a iniciatives productives; governabilitat democràtica; defensa dels drets humans; ciència, tecnologia i innovació, incidència política, entre d’altres.

Qui ho pot sol·licitar

PDI (excepte les categories d'ajudant, professor visitant o emèrit, que no poden actuar en qualitat de responsables) o PAS amb relació contractual, estatutària o funcionarial amb dedicació a temps complet.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Per a cada proposta s'ha de presentar una sol·licitud única conjunta (seguint model disponible a la web de l'OCDS), per a la qual s'haurà de designar una persona responsable del projecte
 • El/la responsable del projecte haurà de ser professor/a especialista en la matèria objecte del projecte (excepte les categories d'ajudant, professor visitant o emèrit, que no poden actuar en qualitat de responsables) o PAS d'algun servei de la UIB, amb relació contractual, estatutària o funcionarial amb dedicació a temps complet. La temporalitat d'aquesta relació amb la UIB ha de cobrir com a mínim des del moment de presentar la sol·licitud i durant tot el període de vida del projecte, inclosa la seva justificació.
 • Com a PDI o PAS membres de l'equip UIB, també s'ha de poder demostrar tenir una relació contractual, estatuària o funcionarial amb la UIB, que s'ha de mantenir durant tota la vida del projecte sol·licitat, inclòs el període de justificació. I en el cas de l'alumnat, amb matrícula a la UIB vigent com a mínim pel mateix període.
 • En general, cada una de les persones participants només podrà signar un projecte com a responsable i un com a membre d'un equip. Excepcionalment la comissió podrà valorar una major participació per afavorir les sinergies, tenint en compte la modalitat IIb de projectes de dos anys de durada.
 • Podran participar als projectes persones d'altres entitats que hi donin suport i col·laborin en la seva execució, malgrat que les seves despeses no puguin ser cobertes a càrrec del pressupost del projecte.
 • Les persones participants de l'equip de la UIB i entitats col·laboradores de les Illes Balears no rebran compensació econòmica per la seva feina.
Documentació necessària

1. Formulari de sol·licitud degudament emplenat en suport paper i en suport informàtic. Les sol·licituds que cerquin la continuïtat de projectes anteriorment executats, s'hauran de fer en un formulari específic en el qual s'haurà d'indicar la informació que hagi pogut variar, i s'hi haurà de fer especial esment dels resultats obtinguts en el període d’execució assolit, aportant una relació detallada de les activitats realitzades fins al moment.

2. Informació sobre la contrapart: documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'entitat en el país on es troba; documentació d'identificació de la persona responsable legal de l'entitat (rector/a, president/a, gerent/a...) i el seu nomenament com a tal. La documentació que no hagi sofert variacions respecte a edicions anteriors, no caldrà tornar-la a presentar.

3. Escrit de compromís de la persona responsable legal de l'entitat contrapart en el qual es defineixi i justifiqui la necessitat de l'acció proposada i la responsabilitat assumida per al seu desenvolupament (seguint model disponible a la web de l'OCDS).

4. Curriculum vitae en matèria de cooperació al desenvolupament de les persones participants en l'equip de la UIB (seguint model disponible a la web de l'OCDS), en cas que no s'hagi presentat anteriorment o sempre que es vulguin realitzar noves aportacions dins làmbit de la cooperació al desenvolupament.

5. Justificació documental de la matrícula a la UIB o bé de la relació contractual amb la UIB, si escau.

6. Informació d'altres entitats participants i/o col·laboradores.

7. Informació d'altres fonts de cofinançament per al mateix projecte.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de fer servir per formular el projecte.

2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.

3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

En funció de la font de finançament:

 • Comissió de seguiment del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.
 • Comitè de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) de la UIB.
Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que sigui vigent en el moment de presentació de sol·licituds.

Els projectes i la participació universitària que s'originin en el marc de la present convocatòria estaran orientats pels criteris establerts al Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament; i la perspectiva d'equitat de gènere en el marc de l'Agenda post2015. A més de respectar els criteris de prioritats geogràfiques i sectorials descrits al Pla director de la cooperació de les Illes Balears vigent.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

Cursos de voluntariat
Denominació del procediment

Cursos de voluntariat.

Descripció

Formació presencial o per videoconferència que requereix inscripció i certificació en diferents àmbits del voluntariat entre l'alumnat UIB: cooperació, salut, gènere, medi ambient, socioeducatiu, inserció social, etc.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnat.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Formulari en línia.

Cost

Gratuït.

Tindrà preferència l'alumnat de la UIB que estigui matriculat en el curs actual. En cas de quedar places disponibles hi podrà accedir l'exalumnat, sempre seguint l'estricte ordre d'inscripció.

Terminis d’inscripció

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

Cursos monogràfics
Denominació del procediment

Cursos monogràfics.

Descripció

Accions formatives per tractar temàtiques específiques al desenvolupament humà sostenible, la cooperació i el voluntariat.

Qui ho pot sol·licitar

PDI, PAS, alumnat i persones externes a la UIB.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Formulari en línia ubicat a l'apartat web anterior.

Cost

Gratuït.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Inscripció

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa gaudeix de finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

Obtenció de certificat

Per poder obtenir el certificat, l'assistència al curs ha de ser, com a mínim, d'un 80%.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.
 

Estades solidàries
Denominació del procediment

Estades solidàries.

Descripció

Convocatòria anual que ofereix la possibilitat de desenvolupar tasques de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament en col·laboració amb diferents entitats, ONGD de les Illes Balears i les corresponents entitats locals d’acolliment o contraparts.

Qui ho pot sol·licitar

PAS i alumnat.

Responsable i contacte

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).

Modalitat

Presencial, presentant la sol·licitud i documentació complementària al Registre General.

Cost

Gratuït

Requisits

1. Formar part del col·lectiu del personal d'administració i serveis (PAS), funcionari i/o laboral de la UIB, o bé estar matriculat/ada d’estudis oficials de la UIB (grau, llicenciatura, màster o doctorat) durant el curs 2015-16.

2. Adequar-se al perfil definit en cada plaça de cada programa específic (annex 1).

3. Acreditar formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, siguin els cursos organitzats per l'OCDS o altres cursos amb continguts i característiques similars. La data màxima per acreditar-la és el moment de l'acceptació de l'ajut.

Documentació necessària   

1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat (annex 2).
2. Fotocòpia del DNI en cas de nacionalitat espanyola o documentació d’identitat corresponent, en cas d'altres nacionalitats.
3. Una fotografia mida carnet amb el nom i els cognoms al dors.
4. Còpia o acreditació de la matrícula actual en el cas d'alumnat.
5. Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
6. Curriculum vitae (tant en format paper com en format digital) amb les acreditacions corresponents. Només es valorarà la informació acreditada.
7. Carta de motivació, seguint el model especificat (annex 3), per cada opció de programa específic seleccionat.

La documentació en format digital pot lliurar-se per correu electrònic a l'adreça <ocds2@uib.es> o mitjançant un CD o USB, adjunt a la documentació lliurada en paper.

Terminis

Consultau la web de l'OCDS per conèixer les dates exactes.

Forma d'inici

1. Informar-se amb l'equip tècnic de l'OCDS per tal de decidir quina modalitat s'ha de seguir per formular el projecte.

2. Un cop la convocatòria estigui oberta, reunir les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada.

3. Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de la UIB en funció del termini establert per a cada convocatòria, aportant la documentació requerida.

Òrgan de resolució

Comitè d'Educació per al Desenvolupament de la UIB.

Forma de notificació

L'acta de resolució es farà pública a la web de l'OCDS.

Normativa aplicable

La convocatòria d'Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat universitari en països empobrits pel curs acadèmic 2015-16.

Observacions

Per a més informació, consultau la web de l'OCDS.

 

Transparència

Accés a la informació pública de la UIB
Denominació del procediment

Accés a la informació pública de la Universitat de les Illes Balears.

Descripció

Aquest procediment té per objecte l'exercici del dret d'accés a la informació pública.
S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de la UIB i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

No s'hauria de sol·licitar tota aquella informació que ja estigui publicada a la pàgina web de la Universitat i el seu portal de transparència.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona.

Responsable i contacte

Secretaria General.

Modalitat

Presencial i telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica, és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Documentació necessària

La sol·licitud d'accés a la informació pública.

El consentiment exprés i per escrit de l'afectat quan la sol·licitud d'accés a la informació pública contingui dades de caràcter personal especialment protegides de tercers (ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i sexualitat), tret que una llei hi autoritzi l'accés.

Terminis

Termini de presentació: la sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de resolució: la llei estableix un termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per prendre la resolució.

Aquest termini pot veure's suspès en una sèrie de casos:

 • Si no s'identifica correctament la informació sol·licitada. En aquest cas es requerirà al sol·licitant que concreti la petició. Per a això s'atorgarà un termini de deu dies, durant el qual queda en suspens el termini per prendre la resolució. Si la persona interessada no contesta, s'entendrà que desisteix de la seva pretensió.
 • Quan per la petició d'informació puguin veure's afectats drets i interessos legítims de tercers. En aquest cas caldrà donar-los audiència perquè presentin les al·legacions que estimin oportunes. El termini per presentar al·legacions és de quinze dies. Se suspèn el termini per prendre la resolució fins que el possible afectat presenti les al·legacions o fins que transcorrin els quinze dies per presentar-les.
 • En cas que la informació sol·licitada sigui complexa o molt voluminosa. En aquest cas el termini per prendre la resolució es pot ampliar amb un mes més. Aquesta circumstància serà comunicada a la persona interessada.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per dues vies, en funció de la modalitat escollida:

 • Presentant un escrit adreçat a: Universitat de les Illes Balears, a l'atenció del Secretari General, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).
Òrgan de resolució

Secretari General.

Forma de notificació

Per carta certificada amb avís de recepció.

Recursos

Enfront de tota resolució expressa o presumpta en matèria d'accés, pot interposar-se una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació per la via contenciosa administrativa.

La reclamació s'ha d'interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o de l'endemà del dia que es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública poden ser objecte de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació. En cas d'absència de notificació, el termini serà de sis mesos a partir de l'endemà del dia que es produeixi l'acte presumpte.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa l'article 5.1 de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals del sol·licitant s'incorporaran al fitxer de la UIB denominat «Accés a la informació pública» i seran tractades amb la finalitat de gestió de l'exercici del dret d'accés a la informació pública. La responsabilitat del fitxer «Accés a la informació pública» és de la Secretaria General.

El sol·licitant pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable de seguretat, a l’adreça postal cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears), o amb els formularis habilitats a l'efecte a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Observacions
 • Motivació de la sol·licitud

  En principi, no hi ha obligació de motivar la sol·licitud d'accés a la informació pública. No obstant això, la persona interessada pot exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que es podran tenir en compte quan es dicti la resolució.

  Han de motivar-se les peticions quan, en l'exercici d'un dret o per raons de recerca, se sol·liciti l'accés a dades personals no especialment protegides.
 • Límits

  El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits, que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si se’n dóna informació. És a dir, els límits hi són per protegir informació que no ha de ser pública, perquè, si ho fos, podria danyar una persona o l'interès públic.

  Aquests límits estan taxats a la llei i són els següents:

  - La seguretat nacional
  - La defensa
  - Les relacions exteriors
  - La seguretat pública
  - La prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
  - La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
  - Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
  - Els interessos econòmics i comercials
  - La política econòmica i monetària
  - El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
  - La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
  - La protecció del medi ambient

Gestió de Recursos Humans

Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna
Denominació del procediment

Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'admissió a la convocatòria de promoció interna per iniciar posteriorment les proves selectives.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar el personal d'administració i serveis, funcionaris de carrera de la UIB, que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans.

Modalitat

Telemàtica.

Cost

S'han d'ingressar al compte de la UIB previst a la convocatòria els drets d'examen que corresponguin.

Requisits

El personal d'administració i serveis de la UIB que vulgui participar en les proves ha de complir els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera i haver prestat serveis efectius durant d'almenys dos anys.
 2. Per a promoció interna horitzontal: ser funcionari de carrera de l'escala d'auxiliars de la UIB, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, dels cossos específics d'altres serveis, i haver prestat serveis efectius, durant almenys dos anys.
 3. Tenir la titulació exigida a la convocatòria.
 4. Tenir el certificat del nivell de coneixements de català exigit a la convocatòria, sens perjudici del punt 2.1.4 de la convocatòria.
 5. Fer efectiu el pagament de les taxes per drets d'examen.
Documentació necessària

1. S'ha d’adjuntar a la sol·licitud el justificant d'abonament dels drets d'examen.

2. Els aspirants han de comprovar que les dades referents al nivell de català exigit a la convocatòria figuren al seu expedient administratiu (full de serveis). En cas que no hi constin i estiguin en possessió del certificat corresponent, l'han d'adjuntar a la sol·licitud.

3. Persones amb discapacitat: els aspirants que optin pel torn de reserva de places, han de presentar al Servei de Recursos Humans un certificat acreditatiu de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33%, així com sol·licitud de les possibles adaptacions de temps i mitjans per realitzar les proves, dins el termini escaient.
Així mateix, les persones amb discapacitat que optin a un subgrup sense reserva de places i necessitin possibles adaptacions de temps i mitjans per realitzar les proves han de fer la corresponent sol·licitud.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a proves selectives de promoció interna".

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova. Sempre queda activa la darrera presentada.

Si es vol anular la sol·licitud, s'ha de fer per escrit. S'ha d'especificar el número de registre de la sol·licitud i s'ha de presentar al Registre General de la UIB, dins el termini fixat per la convocatòria.

Òrgan de resolució

Magnífic Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la Funció Pública.
 • BOIB núm. 87, de dia 9 de juliol.
Observacions

En acabar el procés us podeu descarregar el justificant de recepció, per a qualsevol reclamació.

 

Convocatòria per cobrir llocs pel sistema de lliure designació
Denominació del procediment

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria per cobrir llocs pel sistema de lliure designació.

Descripció

El procediment consisteix a fer la sol·licitud d'admissió a les places convocades per cobrir llocs en la forma de provisió de lliure designació.

Qui ho pot sol·licitar

Ho pot sol·licitar el personal d'administració i serveis, funcionaris de carrera de la UIB, que compleixen els requisits establerts a la convocatòria.

Responsable i contacte

Servei de Recursos Humans.

Modalitat

Telemàtica.

Cost

Gratuït.

Requisits

El personal d'administració i serveis de la UIB que vulgui participar en les proves ha de complir els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys al lloc de treball que ocupa de manera definitiva.
 2. Pertànyer al cos i l'escala als quals pertany la plaça.
 3. En cas que es trobi en situació d'excedència, ha de complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria (punt 1.1.2).
Documentació necessària

Tenir actualitzat el full de serveis. Durant el període de presentació de sol·licituds, els aspirants han de comprovar que les dades referents als mèrits que figuren al seu expedient administratiu (full de serveis) són correctes.

En el supòsit que el full de serveis sigui incomplet:

 • En cas que la documentació ja consti al Servei de Recursos Humans, s'ha de presentar l'annex V i especificar cada un dels mèrits.
 • En cas que sigui nova documentació, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Full Oficial de la Universitat (FOU).

Forma d'inici

La petició s'ha d'iniciar emplenant el formulari electrònic "Sol·licitud d'admissió a les places convocades per cobrir llocs de treball pel sistema de lliure designació".

Per poder realitzar el tràmit per modalitat telemàtica és requisit que el sol·licitant pugui signar electrònicament la petició, fent ús d'un certificat electrònic o emprant les credencials corporatives. Es pot consultar la llista de certificats electrònics admesos per la UIB.

Òrgan de resolució

Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Forma de notificació

Les notificacions relatives a la convocatòria es faran a la seu electrònica de la UIB.

Normativa aplicable
 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 • Decret 64/2010, de 14 de maig, Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Acord normatiu 11504/2015, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del registre electrònic de la UIB.
Observacions
 • Modificació o anul·lació

En cas que es vulgui modificar la sol·licitud, se n'ha d'emplenar una de nova. Sempre queda activa la darrera presentada.

Si es vol anul·lar la sol·licitud, s'ha de fer per escrit. S'ha d'especificar el número de registre de la sol·licitud i s'ha de presentar al Registre General de la UIB, dins el termini fixat per la convocatòria.

 • Acabament del procés

En acabar el procés podeu descarregar el justificant de recepció, per tenir constància que el procés ha acabat correctament o per interposar qualsevol reclamació.

 

Biblioteca i Documentació

Renovar els préstecs
Denominació del procediment

Renovar els préstecs.

Descripció

Permet la renovació dels materials en préstec sempre i quan no hi hagi reserves per part d'altres usuaris.

Qui ho pot sol·licitar

Pot demanar la renovació dels seus préstecs qualsevol usuari de la biblioteca que tengui préstecs en vigor en el seu registre d’usuari.

Responsable i contacte

Servei de Biblioteca i Documentació.

Modalitat

Presencial, Telemàtica i per telèfon.

Cost

Gratuït.

Requisits

Per poder demanar la renovació dels préstecs l’usuari ha de tenir documents en préstec i no tenir el registre d’usuari caducat.

Documentació necessària

Per telèfon, l’usuari ha de donar les seves dades, número de DNI o nom complet.

Si la renovació es fa telemàticament, s’ha d’accedir al compte d’usuari teclejant el nom d’usuari i la clau d’accés, i seguidament seleccionar l’opció renovar els exemplars seleccionats o bé renovar-los tots.

Si la renovació es fa a través del correu electrònic, l’usuari ha d’incloure les seves dades personals: nom complet o número del DNI.

Forma d'inici

La petició es pot iniciar per tres vies en funció de la modalitat escollida

 • Telefonar a qualsevol de les biblioteques de centre del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Telemàticament, a través de 3 vies:
  • Seguint les instruccions de préstec i renovació.
  • Enviar un correu electrònic a qualsevol de les adreces de correu de les biblioteques de centre del Servei de Biblioteca.
  • Accedir al registre d’usuari de manera autònoma i clicar a l’opció de renovar préstecs.
Normativa aplicable

Normativa de préstec aprovada per la Junta de Govern.

Observacions

En el cas que es faci la renovació a través de l’accés al registre d’usuari, i que els documents estiguin reservats per un altre usuari o que l’usuari s’hagi excedit en la data límit de préstec no es poden efectuar les renovacions.

Si la renovació es fa telefònicament o per correu electrònic, l’usuari ha de tenir en compte que si els documents que té en préstec estan vençuts, quan se li faci la renovació se li aplicaran les corresponents sancions. Aquestes sancions no són econòmiques, sinó que per tants de dies de retràs en la devolució del préstec, tants de dies q l’usuari no podrà fer ús del servei.

Formació d'usuaris en competències informacionals
Denominació del procediment

Formació d’usuaris en competències informacionals.

Descripció

Facilitar a la comunitat universitària les eines i la formació per a conèixer el funcionament i treure el màxim profit dels recursos documentals i dels serveis oferts per la biblioteca.

Qui ho pot sol·licitar

Alumnes de grau, alumnes de postgrau, Personal docent i investigador, Personal d’administració i serveis i Externs.

Responsable i contacte

Servei de Biblioteca i Documentació.

Serveis als estudiants i suport a l’aprenentatge.

Marta Macías. marta.macias@uib.es. Tel. 971173192

Modalitat

Presencial, Telemàtic.

Cost

Gratuït.

Requisits

La formació  en competències informacionals s’estructura en un ventall de cursos i sessions, que tenen diferents nivells d’aprofundiment i una duració variable en funció de les característiques, necessitats i interessos dels assistents. Totes les activitats formatives són de tipus pràctic.

La formació va adreçada tota la comunitat universitària, i es pot fer individual o en grup.

Forma d'inici

Cal fer una sol·licitud:

 • Per telèfon. Tel. 971173192
 • Per correu electrònic  marta.macias@uib.es
 • Per formulari web

Especificant l’activitat de formació que es necessita, a qui va adreçada, el contingut, l’horari, la durada i l’aula on s’ha de desenvolupar.

Hi ha 4 tipus de sessions: Formació de recursos bàsics, Formació de recursos avançats, Formació a la carta i Autoformació.

Observacions

Es pot assistir presencialment als cursos dels diferents nivells o bé telemàticament accedir als tutorials que hi ha disponibles i que corresponen als diferents nivells de formació.

Les sessions són impartides pel personal del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD). Si escau, el SBD pot certificar la formació rebuda sempre que l’alumne hagi participat en el 80% de l’activitat formativa.

Serveis jurídics

Interposició d'un recurs d'alçada
Denominació del procediment

Interposició d'un recurs d'alçada.

Descripció

L'objectiu d'aquest recurs és revisar la resolució de l'òrgan inferior i actuar com a element de control i garantia. La resolució correspon a l'òrgan administratiu superior a aquell que ha dictat l'acte recorregut.

S'interposa davant les resolucions i els actes administratius qualificats (actes que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, i produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims) que no exhaureixin la via administrativa, per qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015.

Es pot interposar davant l'òrgan que hagi dictat l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre'l.

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer l'acte administratiu descrit a l'apartat anterior.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 1. Que el reclamant tingui capacitat d'obrar davant les administracions públiques.
 2. Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i socials seran titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d'alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l'estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l'acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S'ha d'aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis
 • Termini per interposar el recurs: el termini és d'un mes si l'acte és exprés, si no ho és, el sol·licitant el pot interposar en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d'acord amb la normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu.
 • Termini de notificació i resolució: és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi resolució, es podrà entendre desestimat el recurs, excepte en el supòsit previst a l'article 24.1, tercer paràgraf.
Forma d'inici

D'ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l'adreça que el recurrent hagi indicat a l'escrit d'interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

El recurs d'alçada posa fi a la via administrativa. Per tant, contra un recurs d'alçada no es pot interposar cap altre recurs administratiu, excepte el recurs extraordinari de revisió, en els casos establerts a l'article 125.1.

Interposició d'un recurs potestatiu de reposició
Denominació del procediment

Interposició d’un recurs potestatiu de reposició.

Descripció

Té per objecte permetre al ciutadà sol·licitar la revisió dels actes dictats per la Universitat de les Illes Balears amb els quals no està conforme. Permet que l’acte administratiu sigui revisat pel mateix òrgan que el va dictar, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu (no és obligatori que l’administrat l'interposi, atès que pot prescindir-ne i interposar directament el recurs contenciós administratiu).

Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer les decisions de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 • Que el reclamant tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l’acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data, firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: el termini és d’un mes si l’acte és exprés, si no ho és, el sol·licitant el pot interposar en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la normativa específica, es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Termini de notificació i resolució: el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.

Forma d'inici

D'ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat amb acusament de recepció a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 120 i 123-124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

En el supòsit que l’Administració no resolgui en el termini establert, s’ha d’entendre que el silenci és negatiu. En aquest sentit, la resolució administrativa serà desestimada. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot interposar novament aquest recurs. Es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

 

Procediment de responsabilitat patrimonial
Denominació del procediment

Procediment de responsabilitat patrimonial.

Descripció

Aquest procediment és aplicable als expedients de responsabilitat patrimonial derivats de l'obligació que té la Universitat de les Illes Balears de reparar el dany causat a un particular pel funcionament normal o anormal dels serveis públics segons un títol d'imputació.

Qui ho pot sol·licitar

Subjectes que sofreixin lesions en els seus béns i drets en les condicions descrites a l’apartat precedent.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos a l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:

 • Que la persona tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que el reclamant sigui titular del bé dret que hagi sofert la lesió o dany.
 • Que aquesta lesió o dany sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major. Només seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.
 • Que el dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones.
 • Que no hagi transcorregut un any des que es produí el fet o l’acte que motiva la indemnització o des que es va manifestar el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent i fotocòpia del DNI.
 • Indicació dels fets ocorreguts. Enumeració de danys. Especificació de les lesions produïdes i de la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic.
 • S'ha d'especificar la quantia de la indemnització, si és possible.
 • S'ha d'especificar si va comparèixer alguna força pública.
 • En cas d’accident o danys amb vehicles, cal detallar matrícula, marca i model del vehicle, o identificació de la propietat que sofreix danys.
 • Lloc, data i firma del recurrent, i identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.
 • Es poden adjuntar tots els documents que puguin ser útils, com fotografies dels danys ocasionats, o qualsevol altre document que s'estimi convenient.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància, o bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: un any des que succeïren els fets. En cas de danys físics o psíquics, començarà a córrer el termini des de la curació de les seqüeles.

Termini de notificació i resolució: és de sis mesos. Si no s’ha resolt en aquest termini, s’entén desestimada la sol·licitud del particular.

Forma d'inici

A instància de part o d’ofici.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable
 • Procediment administratiu: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Principis i requisits: articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Observacions

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició (amb caràcter potestatiu), o bé un recurs contenciós administratiu.

 

Interposició d'un recurs extraordinari de revisió
Denominació del procediment

Interposició d’un recurs extraordinari de revisió.

Descripció

Es tracta d’un procediment que té com a objectiu revisar els actes ferms en via administrativa. Aquest recurs sols es pot interposar per alguna de les circumstàncies que preveu l’article 125.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes circumstàncies són:

 1. Que en dictar l'acte s’hagi incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
 2. Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.
 3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
 4. Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible, i s’hagi declarat així en virtut d’una sentència judicial ferma.
Qui ho pot sol·licitar

Els subjectes interessats a recórrer els actes ferms en via administrativa de la Universitat de les Illes Balears.

Responsable i contacte

Secretaria General / Assessoria Jurídica.

Modalitat de tramitació

Presencial.

Cost

Gratuït.

Requisits

Els inclosos als articles 3 i 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 • Que el reclamant tingui capacitat d’obrar davant les administracions públiques.
 • Que sigui persona interessada en el procediment administratiu, com ara:
 • Les persones que promoguin el recurs com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
 • Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
 • Les que puguin veure afectats els seus interessos legítims, individuals o col·lectius, per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat la resolució definitiva.
 • Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials seran titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.
 • A més a més, quan la condició de persona interessada derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada. Amb indicació del següent:

 • Nom i cognoms del recurrent.
 • Indicació de l’acte que es vol recórrer i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i firma del recurrent.
 • Identificació del lloc on es vol rebre la notificació.
 • Òrgan a qui s'adreça.

S’ha d’aportar la documentació següent:

 • Còpia del DNI de la persona titular que presenta la instància. O bé, si escau, acreditació de poder per exercir la reclamació, acompanyada de còpia del DNI del representant.
Terminis

Termini per interposar el recurs: és de quatre anys quan s’hagi incorregut en error de fet que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.

En canvi, és de tres mesos en els casos següents:

 • Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.
 • Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
 • Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut d’una sentència judicial ferma.

Termini de notificació i resolució: el termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és de tres mesos.

Forma d'inici

D’ofici o a instància de part.

Òrgan de resolució

El Rector.

Forma de notificació

Es notifica per correu certificat a l’adreça que el recurrent hagi indicat a l’escrit d’interposició del recurs.

Normativa aplicable

Els articles 112 a 120 i 125-126 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

En el supòsit que l’Administració no resolgui en el termini establert, s’haurà d’entendre que el silenci és negatiu. En aquest sentit, la resolució administrativa serà desestimada i queda expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa.

Consultes en matèria de propietat intel·lectual.
Denominació del procediment

Consultes en matèria de propietat intel·lectual.

Descripció

L’objectiu és proporcionar informació sobre aspectes controvertits en matèria de propietat intel·lectual i oferir una atenció personalitzada a les necessitats que apareguin, especialment del PDI, en les tasques pròpies d’aprenentatge, docència i investigació que duguin a terme, i que afectin directament la Universitat de les Illes Balears.

Qui ho pot sol·licitar

Els membres de la comunitat universitària de la UIB, preferentment el personal docent i investigador (PDI). Únicament es tramitaran les consultes que afectin interessos de la pròpia institució, s’exclouen les consultes de caire particular.

Responsable i contacte

Secretaria General.

Modalitat de tramitació

Per registre electrònic.

Cost

Gratuït.

Requisits
 • Ser membre de la comunitat universitària de la UIB. El tràmit està especialment destinat al PDI.
 • Les consultes han d'afectar directament la nostra institució.
Documentació necessària

Instància degudament emplenada.

Terminis

Les consultes es resoldran en funció de la urgència, que determinarà la Secretaria General.

Forma d'inici

A instància de part.

Òrgan de resolució

Secretaria General.

Forma de notificació

Es notificarà per correu certificat o per correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi indicat a la instància.

Normativa aplicable
 • Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, quant al sistema de compensació equitativa per còpia privada.
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Observacions
 • No es tramitaran les consultes que afectin l’esfera personal i/o particular del PDI, del PAS o dels estudiants.
 • Aquestes consultes aniran, principalment, enfocades a resoldre dubtes en relació amb:
  – Elaboració i publicació de materials docents.
  – Publicació de tesis doctorals.
  – Publicació de llibres o articles.
  – Qualsevol altre aspecte relacionat amb la propietat intel·lectual.

Serveis lingüístics

Sol·licitud de correcció o traducció
Denominació del procediment

Sol·licitud de correcció o traducció.

Descripció

Tràmit destinat a sol·licitar al Servei Lingüístic la correcció o la traducció de documents en diversos idiomes (llevat del català).

Qui ho pot sol·licitar

Personal docent i investigador (PDI).

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través d'UIBdigital.

Cost

El cost està subjecte a les situacions i les tarifes publicades a l'Acord normatiu 12092/2016, del dia 20 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2017 (FOU núm. 441, extraordinari, de 30 de desembre).

Requisits

Aquest tipus de sol·licitud fa referència a correccions o traduccions d'articles de revista, de resums d'articles, textos de recerca, etc., del PDI.

Documentació necessària

Cal adjuntar a UIBdigital el document que s'ha de corregir o traduir en Word per poder fer-ne el pressupost.

Terminis

El termini mínim de lliurament del document que s'ha de corregir o traduir és d'una setmana. Aquest termini pot variar en funció de la disponibilitat dels correctors o traductors.

Forma d'inici

L'inici d'aquest tràmit sempre es fa a través d'UIBdigital, apartat Sol·licituds.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament tots els avisos i les informacions que apareixen a la sol·licitud d'UIBdigital.

Elaboració de notes informatives per a l'oficialització dels noms i la normalització dels cognoms
Denominació del procediment

Elaboració de notes informatives per a l'oficialització dels noms i la normalització dels cognoms.

Descripció

La UIB, a través del Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic, elabora notes informatives sobre les grafies correctes dels noms i cognoms.

Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària i la societat en general.

Responsable i contacte

El Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

S'ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la web del Gabinet d'Onomàstica.

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària

Cap.

Terminis

Depèn del volum de feina de la persona que elabora les notes informatives i si, segons el nom o el cognom, cal fer la consulta a la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (CTAL) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Generalment, però, les notes informatives es fan el mateix dia o un dia després de la petició.

Forma d'inici

S'ha de fer a través de la sol·licitud que es troba a la web del Gabinet d'Onomàstica.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic o la CTAL del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Forma de notificació

Mitjançant un ofici amb la nota informativa adjunta, que s'envia per correu ordinari i, si la persona que fa la sol·licitud ho demana, per correu electrònic amb la nota informativa escanejada.

Normativa aplicable

Llei 40/1999, de 5 de novembre, sobre nom i cognoms i ordre d'aquests (BOE núm. 266, de 6 de novembre).

Observacions

Les notes informatives sobre els cognoms elaborades per la UIB són un dels documents que s'han de presentar al Registre Civil per a la normalització de l'ortografia del cognom. En relació amb les notes informatives dels noms, és opcional presentar-les al Registre.

Sol·licitud de correcció o traducció de documents institucionals en anglès
Denominació del procediment

Sol·licitud de correcció o traducció de documents institucionals en anglès.

Descripció

Tràmit destinat a sol·licitar al Servei Lingüístic la correcció o la traducció de documents institucionals en anglès.

Qui ho pot sol·licitar

Les persones vinculades als departaments, oficines, serveis o altres dependències de la UIB.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través d'UIBdigital.

Cost

Gratuït, sempre que la petició s'adapti a les condicions d'ús i després d'estudiar la viabilitat de la petició.

Requisits

Han de ser documents institucionals, entre els quals no s'inclouen, per exemple, els articles de revistes, llibres, etc.

Documentació necessària

Cal adjuntar a UIBdigital el document que s'ha de corregir o traduir en Word.

Terminis

Els que fixa el traductor segons la feina acumulada i la urgència d'aquesta.

Forma d'inici

L'inici d'aquest tràmit sempre es fa a través d'UIBdigital, apartat Sol·licituds.

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament tots els avisos i totes les recomanacions que apareixen a la sol·licitud d'UIBdigital.

Resolució de consultes terminològiques multilingües
Denominació del procediment

Resolució de consultes terminològiques multilingües.

Descripció

És un servei que ofereix el Gabinet de Terminologia (GT) del Servei Lingüístic de la UIB. Consisteix a resoldre els dubtes terminològics, especialment de català, però també d'altres llengües, a l'hora de fer qualsevol escrit. Les tipologies de consultes que es poden fer són aquestes:

 1. Quina és la forma en català, o en una altra llengua, d'un terme que no es coneix en la llengua que interessa a l'usuari.
 2. Si un terme és correcte.
 3. Què vol dir un terme.
 4. Com s'anomena un objecte, una tècnica, una idea...
Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària, els serveis lingüístics de les administracions autonòmica i local i també la societat balear.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través de formulari telemàtic, per telèfon (971 17 30 62) o per presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària
 1. Les dades de la persona que fa la consulta: el nom, el telèfon, l'adreça electrònica i el lloc de treball.
 2. El context, la definició, les equivalències en altres llengües, si és possible, és a dir, la informació addicional de què disposa l'usuari del terme que es consulta.
Terminis

Depèn de la dificultat de la consulta. En general, si la consulta ja ha estat objecte de recerca, es contesta el mateix dia que es fa la consulta. Si la consulta requereix contactar amb especialistes o amb el TERMCAT, pot tardar més o menys una setmana.

Forma d'inici

A través del formulari de consultes que apareix a la web del GT, per telèfon o per presència directa al Servei.

Òrgan de resolució

El Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic i, si la consulta ho requereix, el Centre de Terminologia TERMCAT.

Forma de notificació

Generalment, per correu electrònic o per telèfon.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

Si les consultes són urgents, el Gabinet les tracta prioritàriament.

Inscripció als cursos d'idiomes organitzats pel Servei Lingüístic
Denominació del procediment

Inscripció als cursos d'idiomes organitzats pel Servei Lingüístic.

Descripció

Informació sobre les passes que s'han de fer per a la inscripció als cursos d'idiomes que organitza el Servei Lingüístic.

Qui ho pot sol·licitar

La comunitat universitària (PAS, PDI i alumnes) i, si queden places, persones externes.

Responsable i contacte

Els serveis administratius del Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

Presencialment.

Cost

El cost depèn del curs, i si qui s'hi matricula és PAS, PDI, alumne, o una persona externa. Els preus es poden consultar al web del Servei Lingüístic.

Requisits

Els requisits d'inscripció depenen dels cursos, dels idiomes i dels nivells. Aquests requisits es poden consultar al web del Servei Lingüístic, a les fitxes de cada un dels cursos.

Documentació necessària

Les persones que es volen matricular als cursos del Servei Lingüístic han de seguir les passes següents:

 • Presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la inscripció emplenada (editable des del web del SL) i una fotocòpia del DNI.
 • Un cop lliurada aquesta documentació, el Servei Lingüístic donarà als alumnes un paper amb el número de compte on s'ha d'ingressar l'import de la matrícula.
 • Els alumnes tenen dos dies per fer l'ingrés i presentar el justificant per correu electrònic. En cas de no fer-ho en aquests dos dies, perden la matrícula.
Terminis

Els terminis de matrícula sempre es publiquen al web, al Facebook (Servei Lingüístic Universitat de les Illes Balears) i al Twitter (@uibslg) del Servei Lingüístic.

Forma d'inici

Les persones interessades primerament s'han d'informar telefònicament si hi ha places disponibles al curs al qual es volen matricular (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).

Òrgan de resolució

El Servei Lingüístic.

Forma de notificació

A través d'UIBdigital.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

És important que l'usuari llegeixi detalladament les condicions sobre l'anul·lació de la matrícula i la devolució de l'import.

 

Resolució de consultes sobre toponímia i antroponímia
Denominació del procediment

Resolució de consultes sobre toponímia i antroponímia.

Descripció

És un servei que ofereix el Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic i consisteix a resoldre els dubtes sobre topònims i antropònims en català. Les tipologies de consultes que es poden fer, en general, són aquestes:

 1. Quina és la grafia correcta d'un topònim o d'un antropònim.
 2. Quina és l'etimologia d'un topònim o d'un antropònim.
 3. Com s'anomena una urbanització, una parcel·la, un puig..., situat en un lloc determinat.
 4. Quina ha de ser la forma oficial d'un topònim o d'un antropònim.
 5. De manera excepcional, es poden fer consultes sobre topònims en altres llengües.
Qui ho pot sol·licitar

Tota la comunitat universitària, els serveis lingüístics de les administracions autonòmica i local i, en general, qualsevol persona que tingui un dubte sobre un topònim o un grup de topònims o sobre antropònims.

Responsable i contacte

El Servei Lingüístic.

Modalitat de tramitació

A través del formulari de consultes que apareix a la web del GO, per telèfon (971 17 27 17) o presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Cost

Cap.

Requisits

Cap.

Documentació necessària

Les dades de la persona que fa la consulta: el nom, el telèfon, l'adreça electrònica i el lloc de treball.

Tota la informació addicional de què disposi la persona que fa la consulta, si és possible.

Terminis

Depèn de la dificultat de la consulta. En general, si la consulta ja ha estat objecte de recerca, es contesta el mateix dia que es fa la consulta. Si la consulta requereix contactar amb especialistes o adreçar-la a la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (CTAL) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, sol tardar més temps.

Forma d'inici

A través del formulari telemàtic que apareix a la web del GO, per telèfon (971 17 27 17) o presència directa al Servei (Son Lledó, campus universitari).

Òrgan de resolució

El Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic o, si la consulta ho requereix, la CTAL.

Forma de notificació

Generalment per correu electrònic, per telèfon i, si cal, per correu ordinari si la persona que fa la consulta requereix una nota informativa o un informe.

Normativa aplicable

Cap.

Observacions

Si les consultes són urgents, el Gabinet les tracta prioritàriament.