logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 514 (extraordinari) - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 26 de marš de 2021
Rectorat

13910. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de març de 2021 per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari de carrera d’aquesta universitat.

Aquest Rectorat, fent ús de les competències que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB de 22 de maig), i d’acord amb el que estableixen l’article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el que es disposa en aquestes bases i la resta de normativa vigent que sigui aplicable, ha resolt de convocar entre els funcionaris de carrera d’aquesta universitat un concurs per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball que s’indiquen a l’annex, d’acord amb les següents

Bases de la convocatòria

1. Requisits i condicions de participació

 1. En aquest concurs hi poden participar tots els funcionaris de carrera que estiguin en servei actiu i prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, qualsevol que sigui la situació administrativa en la qual es trobin en el moment hàbil per fer-ho, excepte la situació de suspensió ferma i no acomplerta. Els funcionaris han de pertànyer als cossos i escales establerts als articles 75 i 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Així mateix, hi poden participar els funcionaris de cossos i escales propis de la Universitat de les Illes Balears.
 2. També hi poden participar els funcionaris de la Universitat de les Illes Balears en excedència voluntària. En cas que es trobin en situació d’excedència, només hi poden participar si a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds acrediten haver superat el període mínim de permanència establert per a cada tipus d’excedència.
 3. Els funcionaris que vulguin participar en aquest concurs han de pertànyer als cossos que s’indiquen a l’annex.
 4. Els funcionaris que tinguin adjudicat un lloc de treball amb caràcter definitiu no poden participar en el concurs si no han passat almenys dos anys des de l’adjudicació (excepte en els casos que es preveuen a l’apartat 4 de l’article 81 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears).

2. Presentació de sol·licituds

 1. Els aspirants que vulguin participar en aquesta convocatòria han d’emplenar la sol·licitud per via electrònica que s’allotja a la seu electrònica de la UIB, a l’apartat de catàleg de procediments, <https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/>, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de l’Acord normatiu 11504/2015, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del registre electrònic de la Universitat de les Illes Balears.
 2. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals, comptats a partir del dia 12 d’abril de 2021, i s’han d’adreçar al Magnífic Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears.
 3. Durant el període de presentació de sol·licituds, els aspirants han de comprovar que les dades referents als mèrits que figuren al seu expedient administratiu (full de serveis) són correctes i, si ho són, ho han de fer constar a la sol·licitud. En cas que es vulgui aportar documentació que no consti al full de serveis, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud electrònica.
 4. Els mèrits al·legats a la sol·licitud han de tenir-se el dia que acaba el termini de presentació de sol·licituds.
 5. Amb el venciment del termini de presentació de sol·licituds caduca el termini per desistir de participar en el concurs o renunciar-hi, i no es pot renunciar a les destinacions que s’adjudicaran. Les destinacions adjudicades es consideraran de caràcter voluntari i no generaran dret a cap tipus d’indemnització.
 6. Acabat el termini, la Gerent avaluarà la idoneïtat dels candidats i presentarà al Rector la proposta d’adjudicació de les places.

3. Resolució del concurs i preses de possessió

 1. El present concurs es resoldrà per resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears en el termini màxim d’un mes a partir de la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds. El Rector, mitjançant resolució motivada, pot ampliar, fins a un mes més, el termini per resoldre el concurs.
 2. Adjudicats els llocs de treball corresponents a les places convocades que s’indiquen a l’annex, el resultat de la convocatòria es publicarà al FOU de la UIB.
 3. El termini per prendre possessió de la nova destinació és de tres dies, si l’adjudicació no implica canvi de residència, o d’un mes, si comporta canvi de residència o el reingrés al servei actiu.
  Aquest termini començarà a comptar a partir de l’endemà del cessament en el lloc de treball anterior. El termini per cessar-hi és de tres dies, que comencen a comptar l’endemà de la publicació de les adjudicacions al FOU.
  La publicació al FOU de la resolució del concurs, amb adjudicació del lloc de treball, servirà de notificació a les persones interessades.
  La Gerent de la Universitat, excepcionalment, pot diferir el termini previst per al cessament, per necessitat del servei, fins a un màxim de tres mesos.

4. Norma final

La present convocatòria i els actes que se’n derivin poden ser impugnats d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 Annex

Codi plaça

Denominació del lloc per nivell de responsabilitat

Cos

Subgrup

Nivell de la plaça

Jornada

Adm.

Àrees de gestió

Unitat

C. específic anual

C. de productivitat anual

C. de productivitat equiparada anual

C. de roba anual

Requisits

217

Cap de secció

CE (TIC)

A1/A2

25

JM

A4

6-7

Centre de Tecnologies de la Informació

4.934,14

3.963,92

7.802,69

 

 

712

Cap de secció

CE (TIC)

A1/A2

25

JM

A4

6-7

Centre de Tecnologies de la Informació

4.934,14

3.963,92

7.802,69

 

 

Cos
Cos específic (TIC)
Àrea de gestió
6 Àrea de tecnologies de la informació i comunicacions
7 Àrea de personal directiu
Jornada
Jornada de matí
Administració
A4 Universitat de les Illes Balears