logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 514 (extraordinari) - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 26 de marš de 2021
Rectorat

13909. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de març de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari de carrera d’aquesta universitat.

Una vegada examinades les sol·licituds presentades per cobrir les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari de carrera d’aquesta universitat, segons la Resolució del Rectorat del dia 3 de març de 2021 (FOU núm. 512 extraordinari, de 5 de març), aquest Rectorat, d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i d’acord amb la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el que disposen les bases de la convocatòria i la resta de normativa vigent que sigui aplicable, resol:

Primer. Adjudicar els llocs de treball convocats pel sistema de lliure designació d’acord amb l’annex d’aquesta resolució.

Segon. La presa de possessió de la nova destinació es farà de conformitat amb el que estableix la base 3.3 de la convocatòria.

Tercer. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, s’hi pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació, davant el Rector d’aquesta universitat, o bé s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de març de 2021
El Rector
Llorenç Huguet

Annex