logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 514 (extraordinari) - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 26 de març de 2021
Rectorat

13911. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de març de 2021 per la qual s’anuncia que pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives d’accés als cossos generals de l’escala de tècnics de gestió d’aquesta universitat, subgrup A1, pel torn lliure.

En compliment del que preveuen els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2017, i l’acord entre la Gerència i la Junta de Personal d’administració i serveis d’aquesta universitat, aquest Rectorat, ateses les necessitats de personal d’administració i serveis, acorda de convocar pròximament la plaça que es detalla a continuació:

Subgrup

Cos

Escala/Especialitat/Perfil

Nre. de places

A1

Cossos generals

Tècnic de gestió de la UIB

1

Les bases de la convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), mitjançant un breu resum. La publicació del Butlletí Oficial de les Illes Balears és la que s’ha de prendre com a referència a l’efecte del còmput de terminis per presentar instàncies.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet