logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13754. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 d’octubre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Miryam Martín Sánchez amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament d’Economia de l’Empresa, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudanta Miryam Martín Sánchez pel període comprès entre el 19 d’octubre i el 22 de desembre de 2020.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L’ajudanta esmentada gaudirà de la llicència a l’ESADE Business School de Madrid.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.