logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13755. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Maria Magdalena Jaume Adrover.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, s'atorga una llicència per estudis a la professora contractada doctora Maria Magdalena Jaume Adrover pel període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2021.

Les retribucions que percebrà la professora contractada doctora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

La professora contractada doctora esmentada gaudirà de la llicència a la Universitat La Sapienza de Roma (Itàlia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.