logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13753. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de novembre de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats a les proves selectives d’accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’escala d’auxiliars de cossos específics d’altres serveis, especialitat oficial de laboratori, d’aquesta universitat.

Vista la Resolució del Rector del dia 26 d’octubre de 2020 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 186, de 29 d’octubre), per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives d’accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’escala d’auxiliars de cossos específics d’altres serveis, especialitat oficial de laboratori, d’aquesta universitat, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

de Armas Bermúdez, Graciela

5285

Unitat administrativa de l’Hospital Universitari Son Espases

2

Huguet Ariza, Joan Carles

932

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

3

Truyols Jordà, Miquel

148

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

4

Cardona Padilla, Juan Miguel

5139

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

5

Oliver Casasnovas, Bartomeu

22

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.